эконом теория1. Поняття, зміст та принципи циклічності як форми руху ринкової економіки. Види циклів. Антициклічна політика держави.

Функціонування ринкової економіки, як і будь-якої економічної системи, не є рівномірним і безперервним. Економічне зростання час від часу чергується з процесами застою та спаду обсягів виробництва, тобто зниженням усієї економічної (ділової) активності. Такі періодичні коливання свідчать про циклічний характер економічного розвитку.

Циклічність — це об’єктивна форма розвитку національної економіки і світового господарства як єдиного цілого. Інакше кажучи, це закономірний рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до іншої.

За своїм змістом циклічність досить багатоструктурна. З точки зору довготривалості виокремлюють кілька типів економічних циклів: короткі (2—3 роки), середні (близько 10 років) та довгі (40—60 років).

Оскільки характерна риса циклічності — це рух економіки не по колу, а по спіралі, то вона є формою прогресивного її розвитку. За сучасних умов циклічність можна розглядати як один зі способів саморегулювання ринкової економіки.

Економічні цикли (кризи)

У теорії цикл трактується як період розвитку економіки від початку однієї кризи до наступної. Економічний цикл (у класичному трактуванні) включає такі фази: кризу, депресію, пожвавлення та піднесення, яке знаходить своє остаточне відображення у новій кризі. Прояви економічних циклів можна побачити за рядом ознак — показників економічної активності, основними з яких є: рівень завантаженості виробничих потужностей; сукупні обсяги виробництва; загальний рівень цін; зайнятість населення (безробіття) та рівень його доходів; прибутки та курси акцій найбільших корпорацій; динаміка попиту на товари тривалого користування; інвестиції у нове будівництво тощо.

Головне значення має фаза кризи, яка починає і завершує цикл. У ній зосереджено основні ознаки й суперечності циклічного процесу відтворення.

Криза — це різке порушення існуючої рівноваги внаслідок диспропорцій, що зростають. Відбувається скорочення попиту на товари, а також виникає надлишок їх пропозиції. Труднощі зі збутом призводять до скорочення виробництва і росту безробіття. Зниження платоспроможності населення ще більше ускладнює збут. Усі економічні показники погіршуються. Відбувається падіння рівнів заробітної плати, прибутку, інвестицій, цін. Через «омертвіння» капіталу у вигляді нереалізованих товарів фірми відчувають брак грошових коштів для поточних платежів, тому швидко зростає плата за кредит — ставка позичкового процента. Курси цінних паперів падають, настає хвиля банкрутств і масового закриття підприємств. Криза завершується з початком депресії.

Депресія — це фаза циклу, яка виявляється в застої виробництва. На цій фазі відбувається просте відтворення, виробництво не збільшується, проте й не зменшується. Поступово реалізуються товарні запаси, які виникли під час кризи через різке зменшення платоспроможного попиту. Рівень безробіття залишається високим, але стабільним. За умов скороченого виробництва ставка позичкового процента падає до свого мінімального значення. Проте поступово зростає сукупний попит і готуються умови для наступного пожвавлення виробничої та комерційної діяльності.

Пожвавлення розпочинається з незначного зростання обсягу виробництва (у відповідь на зростання попиту) і помітного скорочення безробіття. Підприємці намагаються відновити прибутковість виробництва, нарощують інвестиції в нову, продуктивнішу техніку, що пожвавлює попит — спочатку на капітальні блага, а потім і на споживчі, адже зростає зайнятість. Поступово обсяг виробництва досягає попереднього найвищого рівня й економіка вступає у фазу піднесення.

Піднесення (зростання) — це така фаза циклу, коли обсяг виробництва перевищує обсяг попереднього циклу і зростає високими темпами. Будуються нові підприємства, підвищується зайнятість, активізується попит на капітальні й споживчі блага, доходи та прибутки, зростають ціни й процентні ставки, жвавішає комерційна діяльність, прискорюється обіг капіталу. Таким чином, розпочинається справжній економічний бум, швидке економічне зростання, яке, проте, вже закладає основу для наступної нової кризи, котра і завершатиме цикл.

Органічна цілісність циклу виявляється в тому, що в кожній з його фаз формуються умови для переходу до іншої. При цьому такий перехід здійснюється в основному на засадах ринкових регуляторів, отже, як правило, автоматично. Слід зазначити, що криза відрізняється від порушення рівноваги між попитом і пропозицією на будь-який товар чи в окремій галузі тим, що вона виникає в класичному розумінні як загальне надвиробництво, яке супроводжується стрімким падінням цін, банкрутством банків і масовою зупинкою та розоренням підприємств, ростом безробіття тощо. Слід розрізняти два типи криз: кризи надвиробництва і кризи недовиробництва. Так, останні були характерні у 90-х роках для всіх країн СНД, у т. ч. й України, де скорочення обсягу виробництва за ці роки становило понад 3/5.

Особливо рельєфно в структурі функціонування і розвитку економіки проявляються середні цикли (які ще називають промисловими, або бізнесовими). Вони розрізняються за глибиною падіння економіки та терміном, протягом якого вона повертається у передкризовий стан.

Причини економічного циклу

Існують різні точки зору щодо пояснення причин середніх економічних циклів. Серед них на увагу заслуговують такі:

1) циклічні коливання, зумовлені специфікою сфери обігу — незбігом у часі актів продажу товарів, послуг і оплати за них (проте це лише формальна можливість, а не реальна причина);

2) головна причина спаду — це суперечність між суспільним характером виробництва і приватною формою привласнення його результатів (К. Маркс, Ф. Енгельс та інші послідовники). Близько до цієї позиції стояли (ще до Маркса) й ті, хто економічний спад пояснював недоспоживанням значної маси людей, яке було викликане недоліками розподілу (Дж. Гобсон, Г. Мальтус);

3) цикл зумовлюється співвідношенням оптимізму і песимізму в економічній діяльності людей (В. Парето, А. Пігу);

4) цикл — результат технічних нововведень, що вимагає зростання інвестицій, а останні й спричиняють піднесення виробництва (Й. Шумпетер);

5) циклічність зумовлюється надлишком заощаджень і нестачею інвестицій у виробництво (Дж. Кейнс);

6) причиною циклів є невідповідність між грошовим капіталом і пропозицією (І. Фішер).

Незважаючи на відмінність у підходах, практично всі згадані економічні концепції розглядають економічний цикл як породження внутрішніх причин. Це — так звані інтернальні теорії. Ті ж теорії, які пояснюють економічні цикли зовнішніми причинами — наприклад, зміною сонячної активності, що призводить до неврожаю в сільському господарстві та до загального економічного спаду; війнами та різними політичними потрясіннями; освоєнням нових територій (що зумовлює надмірну міграцію робочої сили), називаються екстернальними.

Характерними особливостями середніх циклів після Другої світової війни є:

по-перше, скорочення їх тривалості, що об’єктивно пов’язано із посиленням динамізму (зменшенням періодів) оновлення основного капіталу в умовах НТР;

по-друге, необов’язковість послідовного проходження традиційних фаз циклу, зокрема фази піднесення. Бувають цикли, коли після фази пожвавлення (без піднесення) настає нова криза;

по-третє, зменшення руйнівного характеру криз. Цьому сприяє і досвід державного антициклічного регулювання, нагромаджений країнами з розвинутою ринковою економікою.

Для коротких циклів, на відміну від циклів середньої тривалості (які відтворюють спосіб функціонування основного капіталу), матеріальною основою є процеси, що відбуваються у сфері грошових відносин. Вони характеризуються особливою інтенсивністю та гостротою і можуть або накладатись на промислові (середні) кризи, або відбуватись за їх відсутності.

Довгі цикли (хвилі)

Довгострокові циклічні коливання в економіці вчені-економісти виявили ще в другій половині XIX ст. Одним з перших їх дослідників був англійський економіст У. С. Джевонс. Окремі аспекти довгих циклів, або довгих хвиль, досліджуються вже понад століття багатьма вченими.

Особлива роль у розробці теорії довгих хвиль належить російському вченому М. Д. Кондратьєву. Він ще у 20-х роках XX ст. опублікував ряд аналітичних праць, в яких практично здійснив багатофакторний аналіз економічного розвитку Великобританії, Франції та США за період 100—150 років. Теорія довгих хвиль Кондратьєва мала істотний вплив на подальший розвиток даного напряму наукового дослідження.

За цією теорією, по-перше, НТП розвивається хвилеподібно з циклами у 50—60 років. По-друге, матеріальною основою довгих хвиль в економіці є структурне техніко-технологічне оновлення капітальних благ та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня працюючих. По-третє, в структурі довготривалих циклів М. Кондратьєв виокремив два етапи, або дві фази розвитку, — висхідну і спадаючу.

Висхідна фаза довгого циклу — це період довгочасного піднесення науково-технічного та економічного розвитку суспільства, який триває від 25 до 30 років. У даний період не виключені й циклічні економічні кризи, які розвиваються зазвичай на рівні довготривалого загального піднесення кон’юнктури.

Спадаюча фаза довгого циклу — період зміни базисних техніко-технологічних засад виробничої системи. Такий період триває 20—25 років і для нього характерні перебудовчі процеси економічної структури, адекватної технологічному оновленню.

Таким чином, теорія довгих циклів акцентує на поясненні того, чому в економіці бувають тривалі періоди високої економічної активності. Загальна тенденція економічного зростання може збігатися з контртенденцією у вигляді спадів у межах середніх циклів, в тому числі й на висхідному відрізку довгих хвиль. Відповідно, і тенденція до зниження на спадаючому етапі довгих циклів не виключала піднесення у період середніх циклів.

Щодо нашої країни, то її економіка протягом 90-х років перебувала і перебуває в глибокій економічній кризі, яка не є ні циклічною, ні довгохвильовою. Ми маємо спад, спричинений: по-перше, руйнуванням однієї соціально-економічної системи (адміністративно-командної) і формуванням іншої (ринкової); по-друге, порушенням колишнього єдиного народногосподарського комплексу у рамках СРСР (хоч і недосконалого за структурою та технічно неякісного); по-третє, практичною некерованістю трансформаційними процесами на макро- і мікрорівнях за умов, коли національна економіка тільки формується і паралельно йде процес державотворення.

2. Сутність та причини безробіття.

Протилежною стороною зайнятості є безробіття.

Безробіття — соціально-економічне явище, за якого частина працездатного населення не може знайти роботу, а отже, реалізувати власність на свою робочу силу, стає відносно надлишковим щодо ефективності капіталу, поповнюючи резервну армію праці.

За визначенням МОП, безробітною є людина, яка хоче і може працювати, але не має робочого місця. За Законом України «Про зайнятість населення», безробітними вважаються працездатні громадяни у працездатному віці, які через незалежні від них причини не мають заробітку і трудового доходу, зареєстровані у Державній службі зайнятості як особи, що шукають роботу. Вони спроможні і готові працювати, але не отримують від служби зайнятості належної роботи, тобто роботи, яка відповідає їх професійній підготовці, стажу, досвіду та ін. Безробітними в Україні не можуть вважатись особи, молодші 16 років, ті, хто вперше шукає роботу і не має професії, відмовляється від професійної підготовки або перепідготовки, особи, що отримують пенсію, а також ті, хто двічі відмовився від запропонованої прийнятної роботи. За Законом України «Про зайнятість населення», така робота — це робота, яка відповідає рівню освіти, професії, спеціальності, кваліфікації працівника і знаходиться у межах транспортної доступності. Для тих осіб, хто вперше намагається працевлаштуватися, прийнятною є робота, яка вимагає попередньої професійної підготовки. Якщо безробітний отримує допомогу, то для нього прийнятною може вважатися та робота, для виконання якої необхідно змінити професію. Отже, для отримання статусу безробітного слід зареєструватись в службі зайнятості, вести активний пошук роботи, не мати інших джерел доходу і не ухилятися від запропонованої прийнятної роботи.

Очевидно поняття «безробіття» охоплює такі основні аспекти як потреба в праці, прагнення безробітного працювати, пошук роботи і відсутність трудової діяльності. Найважливішими практичними ознаками безробітного, які випливають зі згаданих вище аспектів (і дають у розвинутих країнах підставу для виплати допомоги по безробіттю), є обов’язковість його реєстрації на біржі праці, активний пошук роботи останнім часом, певний строк працевлаштування у попередній період (ця ознака є вагомою для зарахування до категорії безробітних тих, хто вперше намагається влаштуватися на роботу) і звільнення з боку підприємця (але не добровільне), готовність стати до роботи за пропозицією біржі праці (бюро зайнятості або відповідної структури), відсутність інших доходів, крім допомоги по безробіттю, перебування в статусі безробітного визначений законодавством час, після чого величина виплат по безробіттю скорочується (що примушує безробітного шукати нове місце роботи).

Першу спробу пояснити сутність і причини безробіття зробив Т. Мальтус. Його концепція з певними модифікаціями існує й досі. Засобами усунення безробіття Мальтус і неомальтузіанці вважають війни, епідемії, свідоме обмеження народжуваності тощо.

У середині 50-х років XX ст. виникла технологічна концепція існування безробіття, згідно з якою причиною його появи є науково-технічний прогрес, технічні зміни у виробництві, особливо несподівані, непрогнозовані. Боротися з безробіттям, на думку авторів концепції, слід шляхом обмеження темпів і масштабів технологічного прогресу, його сповільнення.

Найпоширенішою на сучасному етапі є кейнсіанська теорія, згідно з якою причиною безробіття є недостатній попит на товари, що зумовлено схильністю людей до заощаджень і недостатніми стимулами до інвестицій. Ліквідувати безробіття можна шляхом державного стимулювання попиту та інвестицій. Значна роль при цьому (особливо щодо зростання інвестицій) відводиться зниженню позичкового відсотка. Засобом боротьби з безробіттям Дж. Кейнс вважав збільшення воєнних витрат.

Існує концепція пояснення безробіття високим рівнем заробітної плати, тобто для його зниження слід зменшити рівень оплати робочої сили.

Марксистська теорія пояснює безробіття закономірностями розвитку капіталістичного способу виробництва, насамперед законом народонаселення, законами конкурентної боротьби, які змушують власників збільшувати обсяг інвестицій, удосконалювати техніку, що зумовлює відносне підвищення витрат на засоби виробництва порівняно з витратами на робочу силу, що призводить до зростання органічної будови капіталу і поширення безробіття. У Марксовій теорії таке явище отримало назву «всезагального закону капіталістичного нагромадження» — збільшення національного багатства, величини та інтенсивності зростання функціонуючого капіталу й кількості пролетаріату та продуктивної сили його праці, що супроводжується збільшенням відносної промислової резервної армії праці. Проте такої обернено пропорційної залежності в дії цього закону за сучасного капіталізму не існує, але спостерігається певна непропорційна кореляція; не існує також однобічної спрямованості між збільшенням злиденних верств населення і промислової резервної армії праці. Водночас західні вчені звертають увагу на сучасну тенденцію до збільшення абсолютної бідності з ростом національного багатства у розвинутих країнах1.

Серед перелічених теорій найлогічнішим видається пояснення основної причини безробіття всезагальним законом капіталістичного нагромадження, оскільки він органічно поєднує фактори безробіття з боку як технологічного способу, так і суспільної форми (відносини економічної власності). У першому випадку це, по суті, прогрес техніки, який зумовлює швидше зростання попиту на засоби виробництва порівняно з попитом на робочу силу. Технологічна концепція безробіття цим і обмежується, але цього недостатньо, бо за розвинутого гуманістичного суспільства звільненим працівникам має надаватися можливість працевлаштування в інших сферах і галузях, для зайнятих — скорочуватися робочий день. Повинна бути відсутньою подвійна (на двох і більше роботах) зайнятість (на початку XXI ст. 8 % американців були зайняті на двох роботах), надурочні роботи (у США вони з 1956 по 1992 рік збільшились з 2,8 до 3,9 години на тиждень, в ЄС — у 11 країнах заборонені) та ін. Тому пояснення причин безробіття доповнюється щодо суспільної форми: це умови конкурентної боротьби, особливості капіталістичного нагромадження, за яких безробіття є необхідним (наприклад, у період піднесення виникає додатковий попит на робочу силу, а резервом для задоволення цього попиту стає масове безробіття) і слугує важливим чинником тиску на зниження заробітної плати працюючих та ін.

Проте закон капіталістичного нагромадження не є всезагальним, оскільки діє не у всіх суспільно-економічних формаціях і навіть протягом не всього періоду існування капіталізму. Крім того, дія закону поповнюється новими властивостями. Зокрема, між розмірами зростання національного багатства та функціонуючого капіталу, з одного боку, і збільшенням відносної, резервної промислової армії праці — з іншого, існує кореляційна непропорційна залежність. У той же час безробіття зумовлене не лише однією (хоча й головною) причиною, а певним комплексом факторів. До них належать: структурні зміни в економіці, нерівномірність розвитку продуктивних сил у народному господарстві, окремих регіонах, постійний прогрес техніки, особливо його еволюційна форма — науково-технічна революція, пошук працівниками нових робочих місць з метою отримання більшої зарплати, змістовнішої роботи, диспропорційність розвитку економіки, обмеженість попиту на товари і послуги тощо.

Капіталістичний закон народонаселення, який є конкретизацією загального закону капіталістичного нагромадження, діє за поточного, аграрного, застійного перенаселення.

Поточне перенаселення породжується структурними і технологічними змінами в економіці, кризами над- і недовиробництва та ін. Категорію безробітних, що виникає внаслідок цього чинника, утворюють люди, які мають необхідну загальноосвітню і професійну підготовку, фізично і психологічно здорові. Безпосередньою причиною їх безробіття є перевищення пропозиції робочої сили над попитом через нерівномірний і диспропорційний розвиток продуктивних сил у різних сферах, галузях і регіонах народного господарства. Найчастіше поточне перенаселення класифікується як коротко- і середньострокове безробіття.

Аграрне перенаселення зумовлене відсутністю достатньої кількості робочих місць, що змушує сільських працівників залишатись у селі, підробляючи при цьому у містах, оскільки доходів від праці на селі недостатньо для нормального існування.

Застійне перенаселення характеризується нерегулярністю зайнятості окремих категорій населення (сезонні робітники, надомники та ін.). Нижчим прошарком цієї категорії безробітних є паупери (непрацездатні і ті, що тривалий час не можуть знайти роботу).

Приховане безробіття спостерігається в окремих галузях на підприємствах, де кількість працівників перевищує необхідну для виробництва. Ця форма існує в Україні та інших країнах СНД, а також виникає у державному секторі економіки розвинутих країн у період кризи. Водночас приховане безробіття слугує засобом стримування соціального вибуху.

У західній економічній літературі виокремлюють:

1) фрикційне безробіття — зумовлене плинністю робочої сили і переходом від одного виду діяльності до іншого; ускладненнями, пов’язаними з пошуком нового місця роботи та спричиненими неповнотою інформації про вакантні робочі місця тощо, тобто з недоліками ринкового механізму. Таке безробіття, зазвичай, характеризується як короткострокове і мінімальне;

2) структурне безробіття — за наявності вакантних робочих місць через професійну невідповідність, географічну віддаленість місця роботи, недостатню професійну підготовку та ін. Воно зумовлене тривалими структурними зрушеннями в економіці і тому носить, як правило, довгостроковий характер;

3) технологічне безробіття — витіснення працівників внаслідок впровадження комп’ютеризації та автоматизації технологічних процесів нової техніки;

4) сезонне безробіття — працевлаштування протягом певного періоду, як правило, у сільському господарстві;

б) циклічне безробіття — зумовлене економічними циклами, у тому числі кризами, що супроводжуються значним скороченням використання виробничих потужностей;

б) конверсійне безробіття — пояснюється закінченням воєнних дій, значним скороченням виробництва військової продукції.

Існує також безробіття, спричинене демографічними факторами, тобто швидким припливом молоді і жінок на ринки робочої сили внаслідок демографічного вибуху. За віком населення також виділяють молодіжне безробіття, безробіття людей старшого віку та ін.

Безробіття завдає значних економічних збитків державі. Згідно з оцінками західних експертів, збільшення безробіття на 1 % призводить до втрати річної продукції більше ніж на 2 %. Крім того, значна кількість безробітних перестала шукати роботу, втративши надію. Лише у США кількість таких осіб — до 2 млн. У цій країні за 1946—1966 рр. люди найманої праці втратили від безробіття майже 230 млрд дол. Україна під час кризи 1991—2003 рр. втратила до 200 млрд дол.

У країнах, що розвиваються, кількість безробітних становить понад 600 млн осіб.

В Україні у 90-ті роки XX ст. налічувалося до 2 млн офіційно зареєстрованих безробітних, а приховане безробіття (вимушені неоплачувані відпустки, скорочений робочий день) становило приблизно 35 % сукупної робочої сили. Офіційна статистика України штучно занижує не лише рівень безробіття, а й інші найважливіші для визначення життєвого рівня показники. Так, на думку американського економіста В. Квінта, рівень офіційно визнаного безробіття в Україні становив лише 4 % від працездатного населення, а насправді — на 13 % вище, ніж у середньому по країнах, які у травні 2004 р. вступають до ЄС. Це позначається і на безробітних — вони відчувають значний психологічний тиск, частіше хворіють на серцеві, нервові захворювання, більше схильні до відчайдушних вчинків.

Щоб завуалювати наявність великої кількості безробітних, західні вчені (М. Фрідмен та ін.) запропонували показник «природний рівень безробіття», зумовлений міграцією, плинністю робочої сили, демографічними чинниками, які насправді спричинені передусім соціально-економічними факторами. Крім того, використовується поняття «повна зайнятість», яка в західній економічній літературі значною мірою ототожнюється з фрикційним безробіттям. Природний рівень безробіття означає також відсутність інфляційного зростання цін і заробітної плати. На думку М. Фрідмена, це поняття повинно відображати реальне співвідношення підприємців і найманих працівників на ринку праці без втручання держави. Проте оскільки без державного регулювання економічної системи, зокрема ринку праці, така система функціонувати не може, а ринок робочої сили (а отже, і ринок праці) є найбільш регульованим, поняття «природний рівень безробіття» втрачає статус науково обґрунтованої категорії.

3. Інфляція: суть, види, причини і наслідки

Циклічність економічного розвитку пов’язана з таким явищем, як інфляція. У найзагальнішому вигляді під інфляцією розуміють стійке зростання загального рівня цін протягом тривалого періоду часу. При цьому зростання цін стосується не окремих груп товарів, а виступає як підвищення загального рівня цін. Якщо ціни на певні групи товарів періодично підвищуються, то це ще не означає інфляцію. Ціни можуть зростати і через підвищення якості товару. Інфляція ж означає не тільки підвищення цін, а й зумовлене ним знецінення грошей, зменшення їх купівельної спроможності. Тому можна сказати, що інфляція — це дисбаланс між сукупним попитом і сукупною пропозицією, який проявляється у загальному підвищенні рівня цін, що супроводжується зниженням купівельної спроможності грошей. Отже, не можна пов’язувати інфляцію лише з грошовим обігом. Вона породжується цілим комплексом факторів, що впливають на економічний розвиток, порушуючи макроекономічну рівновагу. Підтвердженням є той факт, що інфляція можлива і без загального зростання цін в умовах дефіцитності товарів та послуг або зміни структури пропозиції на користь дорожчих товарів.

Показником інфляції є індекс цін, одним з яких є індекс споживчих цін. Він покликаний відображати щомісячні та річні зміни цін і товарів на товари та послуги, які купуються населенням. Вони визначаються щомісяця за ціновими змінами так званого споживчого кошика, який у сучасних умовах включає 296 найбільш значущих у грошових споживчих витратах населення товарів (їх 250) і послуг (46). В Україні цей індекс розраховується шляхом вибіркової реєстрації цін і тарифів у 141 місті країни. Обчислення індексу відбувається за такою схемою. Вартість споживчого кошика визначається в поточних цінах для кожного періоду. Порівнюючи вартість такого кошика за різні періоди часу, встановлюють, як змінився рівень цін. Якщо, наприклад, у 2007 р. вартість такого кошика умовно становила 1000 грн, а у 2008 р. — 1100 грн, то індекс цін визначається так:

Отже, ціни у 2008 р. зросли порівняно з попереднім роком на 20%. Використовуються і інші індекси, наприклад, індекс цін Пааше. Інфляцію вимірюють і за допомогою показника, що називається темпом інфляції. Визначається він за такою формулою:

Якщо, наприклад, індекс цін у 2008 р. дорівнював 121%, а індекс цін у 2007 р. — 110%, то темп інфляції у 2008 р. становитиме 10%

Залежно від критерію класифікації розрізняють декілька видів інфляції. За критерієм темпу зростання цін виділяють помірну, або повзучу, галопуючу та гіперінфляцію. Повзуча інфляція — це повільна, але постійна інфляція. її річний темп не перевищує 10%. При галопуючій інфляції ціни зростають від 10 до 100% на рік. В умовах такої інфляції при укладанні контрактів їх прив’язують до індексу цін або оцінюють у вільно конвертованій валюті. Гіперінфляція — це швидко зростаюча інфляція, за якої ціни протягом року зростають на 100 і більше відсотків. Такою була інфляція в Україні у 1993 р., коли споживчі ціни зросли протягом року майже у 104 рази, тобто в середньому за місяць підвищувались на 47%.

Залежно від співвідношення зміни цін по різних товарних групах, тобто зростання цін, виділяють збалансовану і незбалансовану інфляцію. При збалансованій інфляції співвідношення цін на різні групи товарів залишаються відносно сталими. Така ситуація для бізнесу не дуже страшна, бо темп підвищення цін рівномірний, і при укладенні угод його можна врахувати. В умовах незбалансованої інфляції ціни на різні товари змінюються неоднаковими темпами. Така інфляція дуже небезпечна для підприємців.

Розрізняють види інфляції і за критерієм її передбачуваності. Це очікувана і неочікувана інфляція. Очікуваною є інфляція, за якої її темпи можна прогнозувати на підставі її показників у попередньому періоді, а значить, є можливість розробити методи адаптації до неї. Неочікувана, або непомітна, інфляція пов’язана із суттєвим перевищенням фактичного темпу інфляції над прогнозованим.

Залежно від тривалості зростання цін виділяють почасову і перманентну інфляцію, а залежно від державної політики регулювання — відкриту та приглушену. Під приглушеною інфляцією розуміють ситуацію, за якої заморожування цін стримує їх зростання, але не впливає на приховані причини інфляції, що пов’язані із недостатньою пропозицією.

З початку 1950-х років залежно від причин інфляції виділяють два її види: інфляція попиту і інфляція пропозиції, або витрат виробництва. Інфляція є результатом порушення рівноваги між сукупним попитом і сукупною пропозицією. Таке порушення може бути спричинено як факторами з боку попиту, так і факторами з боку пропозиції. З огляду на це і розрізняють названі види інфляції. Серед факторів, що зумовлюють порушення рівноваги, насамперед виділяють три групи монополізму в економіці:

1) монополія держави на грошову емісію, яку вона нерідко використовує для покриття дефіциту державного бюджету, тим самим надмірно збільшуючи обсяг грошової маси, що перебуває в обігу, і цим суттєво збільшуючи сукупний попит;

2) монополізм профспілок на ринку праці, що дозволяє добиватись підвищення заробітної плати, а це приводить до зростання витрат виробництва, яке компенсується підвищенням цін;

3) монополізм великих корпорацій на ринку, що створює можливість завищення цін. Особливо це стосується олігопольних ринків, які в розвинутих країнах є панівною моделлю ринків щодо ціноутворення.

Розглянемо інфляцію попиту. Вона пов’язана зі стійким зростанням сукупного попиту, що зумовлює стійке підвищення загального рівня цін. Поштовхом для підвищення рівня цін є виникнення інфляційного розриву, який проявляється у перевищенні сукупного попиту над сукупною пропозицією в умовах повного використання ресурсів, тобто так званий надлишковий попит. Його поява може бути спричинена різними факторами: зростанням грошової маси в обігу в результаті емісії для покриття дефіциту державного бюджету, підвищенням доходів домогосподарств завдяки збільшенню заробітної плати в результаті сприятливої ситуації на ринку праці, примноженням прибутків підприємців за рахунок зростання цін, збільшенням доходів від експорту в результаті сприятливої кон’юнктури на зовнішніх ринках. Такий надлишковий попит породжує інфляцію та надає їй імпульси для розвитку, що відбувається за такою схемою: надлишковий попит -> зростання цін -> зростання прибутків і заробітної плати -> надлишковий попит -> зростання цін і т. д. При цьому обов’язковою умовою є збільшення грошової маси в обігу, яка дає можливість створення надлишкового попиту, що в умовах повної зайнятості задовольняється не зростанням виробництва благ, а підвищенням цін на них.

Залежно від того, внутрішні чи зовнішні фактори приводять до надлишкового попиту і розрізняють імпортовану інфляцію, коли поштовхом для зростання попиту є зростання доходів від експорту, і внутрішню інфляцію попиту, при якій інфляційний розрив створюється внутрішніми факторами.

Іншим є механізм інфляції пропозиції. Остання передбачає стійке підвищення цін, що є результатом незалежного зростання витрат виробництва. Така ситуація може бути зумовлена збільшенням реальної заробітної плати найманих працівників, підвищенням прибутковості підприємницької діяльності або незалежним зростанням цін на імпортовані фактори виробництва. Інфляція пропозиції, зумовлена першими двома факторами (збільшенням заробітної плати і прибутків), називається внутрішньою, а та, що зумовлена зростанням цін на імпортовані сировинні ресурси, — зовнішньою. До речі, інфляція в Україні в перший половині 1990-х років значною мірою спричинена підвищенням цін на імпортовані енергоносії. Цей чинник продовжує діяти і в сучасних умовах.

Інфляцію пропозиції насамперед пов’язують зі збільшенням витрат виробництва. Факторами останнього є підвищення заробітної плати і цін на імпортні сировинні ресурси. Сюди можна віднести і збільшення податків, оскільки для підприємців вони є фактично зростанням витрат, бо при незмінній ціні зменшують прибуток. Західні економісти найважливішим фактором інфляції витрат вважають підвищення заробітної плати. Його пов’язують із монопольним становищем профспілок на ринку праці. Використовуючи його, профспілки при укладенні тарифних угод прагнуть підвищити ставки заробітної плати, що приводить до її збільшення. Якщо остання перевищуватиме зростання продуктивності праці, то питомі затрати заробітної плати зростуть, тобто збільшаться за ц рахунок витрати виробництва. Щоб уникнути зменшення прибутків, підприємці підвищують ціни. Така ситуація породжує залежність між інфляцією і заробітною платою, що отримала назву інфляційної спіралі. Суть її полягає в тому, що підвищення заробітної плати, давши поштовх зростанню цін, не приводить до збільшення реальних заробітків. Тому профспілки знову висувають вимоги щодо перегляду ставок заробітної плати. А це знову дає поштовх до нового збільшення цін. Це і є спіраль «заробітна плата — ціни».

Подібним є механізм інфляції пропозиції, спричиненої зростанням імпортних цін на ресурси. Подорожчання імпортних ресурсів збільшує витрати, компенсація яких здійснюється за рахунок підвищення цін на створювані з допомогою таких ресурсів товари.

Інфляцію пропозиції пов’язують також із підвищенням прибутку (її ще називають інфляція, зумовлена зростанням прибутків). Вона пов’язана з монопольною владою великих корпорацій (як правило, олігополій) на ринку. Цю владу підприємці використовують для збільшення своєї частки у національному доході. А здійснити це можна при незмінності витрат виробництва лише шляхом підвищення цін.

Таким чином, залежно від причин виділяють інфляцію попиту і інфляцію пропозиції. Однак в економічній дійсності вони зазвичай

Схема 16.7. Негативні наслідки інфляції

переплітаються, тобто супроводжують процеси підвищення цін і заробітної плати. Певне розмежування можна зробити шляхом співставлення динаміки реального ВВП і зайнятості. Якщо обидва показники зростають, то підвищується платоспроможний попит, що і зумовлює інфляцію попиту. Якщо обидва ці показники або реальний ВВП зменшуються, це означає інфляцію пропозиції. (Така ситуація характерна для України у період 1990-х років).

Розглянемо наслідки інфляції (див. схему 16.7).

Вони мають складний характер і змінюються залежно від конкретних обставин. Насамперед інфляція приводить до перерозподілу доходів та майна, знижує реальні доходи різних груп населення. Це передусім стосується тих, хто отримує так звані фіксовані доходи. До них належать пенсіонери, студенти, ті, хто одержує різного роду допомогу. Розмір таких доходів тривалий час залишається незмінним, тоді як ціни на товари та послуги зростають, що знижує реальний зміст фіксованих доходів.

Негативно позначається інфляція і на доходах від найманої праці. її оплата, хоча і пов’язана з інфляцією, однак частіше у своєму зростанні відстає від темпу інфляції, що зменшує реальну цінність заробітної плати. Загалом інфляція приводить до зменшення реальних доходів тих груп населення, номінальні доходи яких збільшуються повільніше за зростання цін.

Інфляція породжує і такий канал негативного впливу на доходи, як прогресивний прибутковий податок. Оскільки шкала такого податку є відносно стабільною, то при підвищенні номінальних доходів їх одержувачі автоматично переходять у групи з підвищеною ставкою податку, а отже, повинні сплачувати більшу частину свого доходу, що приводить до перерозподілу останнього на користь держави. Це явище називають інфляційним податком.

Негативно позначається інфляція і на доходах кредиторів. Якщо відсоткова ставка збільшується повільніше за зростання цін, то реальне значення доходу від наданої позики знижується через знецінення грошей.

Інфляція приводить і до перерозподілу майна між різними групами населення. Це стосується насамперед власників грошових вкладів і цінних паперів. При підвищенні цін реальна цінність останніх зменшується, і власники таких заощаджень зазнають збитків. Такий процес відбувся в Україні в першій половині 1990-х років, коли інфляція привела до втрати реальних цінностей людей, що зберігали свої заощадження в Ощадному банку СРСР.

Негативно позначається інфляція і на економічному зростанні. Це пов’язано з тим, що в умовах підвищення цін суттєво знижується мотивація до трудової та інвестиційної діяльності. Знецінення доходів зменшує сукупний попит і приводить до штучної кризи надвиробництва та зростання безробіття. Не стимулюється і підприємницька діяльність, оскільки посилюється невпевненість у її результатах у зв’язку з непередбачуваним зростанням цін. Загроза знецінення зумовлює переважну частину населення матеріалізувати доходи, практично відмовляючись від заощаджень. А це скорочує можливості нових інвестицій в економіку.

Отже, інфляція чинить суттєвий негативний вплив як на економіку, так і на соціальну сферу. Висока інфляція прихована державною конфіскацією грошей у населення через інфляційний податок і, відповідно, пригнічує темпи зростання реальних доходів населення. На це звертав увагу ще Джон Кейнс. Чим вища інфляція, тим більшим є перерозподіл доходів від осіб, котрі мають фіксовані доходи, до осіб, чиї доходи індексуються відповідно до інфляції. Зростання цін має асиметричний характер для населення з різним рівнем доходу. За рахунок структури споживання найбільше інфляція позначається на малозабезпечених верствах населення, бо ціни на харчові продукти зростають швидше, ніж споживчі ціни в цілому по економіці. Крім того, зменшується бажання нагромаджувати гроші, а отже, зростає ажіотажний попит, що, своєю чергою, стимулює інфляцію. Остання є серйозною соціально-економічною хворобою, що спричинила потребу в її регулюванні, головну роль в якому відіграє держава своєю економічною політикою. При цьому виділяються два підходи: в одних країнах віддають перевагу методам боротьби з інфляцією, обмежуючи її причини, а в інших використовують заходи адаптації до неї.

При першому підході головна роль у регулюванні інфляції надається заходам, що впливають на її причини. Один із таких широко використовуваних заходів — політика доходів. Це заходи, спрямовані на стабілізацію рівня цін та корегування доходів. До них належать заморожування заробітної плати, збільшення оподаткування, зменшення державних витрат на соціальні програми, обмеження кредитування. Практика їх застосування в різних країнах показує, що певний ефект такі заходи приносять, але повністю усунути інфляційні процеси і їх негативні наслідки не можуть.

Важливим заходом боротьби з інфляцією за певних обставин є грошові реформи. Це повна або часткова структурна перебудова діючої грошової системи. Розрізняють поняття грошової системи у вузькому і широкому значеннях. Перше означає проведення заходів щодо зміни діючої грошової одиниці і відповідної стабілізації грошового обігу без якісної перебудови грошової системи. Грошова реформа у широкому значенні означає запровадження принципово нової грошової системи. Обидва типи грошових реформ сприяють обмеженню інфляції.

До цього напряму належать і заходи, які базуються на залежності між інфляцією та безробіттям, що знаходить своє відображення у кривій Філліпса. Остання вказує на існування оберненої залежності між динамікою безробіття і середньорічними темпами приросту цін. Це означає, що високі темпи інфляції супроводжуються зменшенням безробіття і економічним зростанням. Скорочення темпів інфляції веде до збільшення безробіття і уповільнення темпів економічного розвитку. При виборі антиінфляційної політики потрібно цю залежність враховувати. Якщо її метою є стабілізація цін, то це обов’язково приведе до зростання безробіття і зниження темпів економічного зростання. Визначення зниження безробіття метою такої політики призведе до посилення інфляційного тиску на економіку. Це підтвердила практика розвинених країн у другій половині XX ст. Так, адміністрація Рейгана у США у 1980-ті роки, використовуючи цю. залежність, суттєво зменшила темпи інфляції за рахунок підвищення рівня безробіття.

Другий напрям регулювання інфляції передбачає неможливість усунення інфляції, а тому рекомендуються заходи, що зменшують її негативні наслідки. Це так звана політика адаптації. Одним із найпоширеніших її заходів є індексація доходів. Суть її полягає в тому, що законодавчо встановлюється необхідність збільшення номінальних доходів, насамперед фіксованих, на певну величину, пов’язану із темпом інфляції. Індексація доходів широко використовується у розвинутих країнах. В Україні також прийнято закон про індексацію доходів, але обмеженість фінансових ресурсів не дозволяє його ефективно використовувати.Эконом. теория1.ДЕНЬГИ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ДЕНЕГ. ВЫПУСК ДЕНЕГ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ, ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДЕНЕЖНОЙ ЭМИССИИ.Деньги являются специфическим товаром, с натуральной формой которого соединилась общественная функция всеобщего эквивалента. Сущность денег в том, что: 1) деньги являются всеобщим товарным эквивалентом, 2) служат средством всеобщей обмениваемости на товары, недвижимость, драгоценности и т.д.; 3) улучшают условия сохранения стоимостиФункции денег:1) как мера стоимости. Оценка стоимости товаров путем установления цен. При металлическом обращении эту функцию исполняли золото и серебро, формой проявления стоимости товара является цена. Не деньги делают товары соизмеримыми, а общественно необходимый труд, затраченный на производство товаров. Для соизмерения цен всех товаров служит масштаб цен (весовое содержание золота в денежной единице). 2) Средство обращения, Т-Д-Т. Эту функцию выполняют реальные или наличные деньги и знаки стоимости (бумажные и кредитные). Обмен распадается на 2 самостоятельных акта: продажа товара (Т-Д); покупка товара (Д-Т). Деньги используются в качестве посредника в обращении товаров. 3) Средство платежа, Д->Д. Платёж – движение денег независимо от движения товаров. Деньги используются при продаже товаров в кредит и выплате заработной платы.4) Средство накопления, Т-Д. Деньги, накопленные, но не использованные, позволяют переносить покупательную способность из настоящего в будущее. 5) Мировые деньги. Выступали в виде слитков золота 995 пробы в докапиталистическом периоде. Они функционируют как всеобщее платежное средство, всеобщее покупательное средство и всеобщая материализация общественного богатства (СДР-спец. права заимствования-МВФ, евро-ЕЦБ, нац. валюта-йена).Эволюция и современные виды денег.1) Товарные деньги. Деньги появились с момента возникновения необходимости обмена. В рамках натурального хозяйства не было необходимости возникновения денег. Со временем обменные связи стали настолько широкими, что стало сложно одинаково выражать стоимость 1 товара через количество многих других товаров. 2) Поэтому появляются металлические деньги, бывшие долгое время в форме орудий труда, украшений. Во многих странах долгое время в роли денег выступало золото, серебро и др. металлы.Первые монеты появились почти 26 веков назад в Древнем Китае и Древнем Лидийском государстве. В Киевской Руси первые чеканные монеты относятся к 9–10 вв. К золотому обращению страны перешли во 2-й половине 19 в., которое просуществовало до 1 мировой войны.Золото выдвинулось на роль эквивалентного товара из-за особых качеств: однородность, прочность, сохраняемость, делимость, компактность, легкость перемещения с места на место и т.д.Деньги в своем развитии выступали в 2х видах: действительные деньги и знаки стоимости. Действительные деньги – деньги, номинальная (обозначенная на них) стоимость которых соответствует их реальной стоимости.Знаки стоимости (заместители действительных денег) – деньги, номинальная стоимость которых выше реальной. Различают бумажные деньги и кредитные деньги.3) бумажные деньги (обычно выпускаются государством для покрытия своих расходов), возникшие в результате отделения обозначения на металлических деньгах номинала от реального веса — знаки стоимости. В России с 1769 г. право выпуска бумажных денег принадлежит государству. 4) Кредитные деньги – вид денег, порожденный развитыми кредитными отношениями, выпуск в обращение производят обычно банки при выполнении кредитных операций, основа современного платежно-расчетного механизма. Вексель – письменное безусловное обязательство должника уплатить определенную сумму в заранее оговоренный срок и в установленном месте. Различают простой и переводной векселяотличие которых в том, что плательщиком по простому векселю является лицо, выдавшее вексель, а по переводному – какое-то третье лицо. Коммерческий вексель – вексель, выдаваемый под залог товара. Банковский вексель – вексель, выдаваемый банком своему клиенту.Банкнота – бессрочное долговое обязательство, обеспеченное гарантией ЦБ страны. Банкноты выпускаются строго определенного достоинстваи по существу они являются национальными деньгами на всей территории государства. Чек – денежный документ установленной формы, содержащий безусловный приказ владельца счета в кредитном учреждении о выплате держателю чека определенной суммы. Различают 3 основных вида чеков: именной – на определенное лицо без права передачи; предъявительский – без указания имени получателя; ордерный – на определенное лицо, но с правом передачи по индоссаменту. С помощью электронных денег осуществляется подавляющая часть межбанковских операций. Внедрение ЭВМ создало условия для замены чеков и чековых книжек кредитными картами. Кредитные карты все шире применяются в розничной торговле и сфере услуг. В зависимости от формы существования различаются наличные и деньги безналичного оборота.Выпуск денег в хозяйственный оборот, понятие и виды денежной эмиссии.Выпуск денег в оборот происходит постоянно. Безнал. деньги выпускаются в оборот, когда коммерческие банки предоставляют ссуду своим клиентам, а наличные, когда банки в процессе осуществления кассовых операций выдают их клиентам из своих операцион. касс. При этом количество денег в обороте может и не увеличиваться.^ Под эмиссией же понимается такой выпуск денег в оборот, который приводит к общему увеличению денежной массы, находящейся в обороте. Различают 2 вида эмиссии: — эмиссия наличных денег – это их выпуск в обращение, при котором увеличивается общая масса наличных денег. Монополия выпуска наличных денег в каждой стране принадлежит центральному государственному банковскому органу. На основе кассовых оборотов коммерческих банков и составляемой аналитической отчетности ЦБ прогнозирует размер предполагаемой эмиссии. В РФ эмиссию наличных денег производит ЦБ РФ и его региональные расчетнокассовые центры, содержащие резервные фонды и оборотные кассы.эмиссия безналичных денег: первична – прежде чем наличные деньги появятся в обороте, они должны отражаться в виде записей на депозитных счетах коммерческих банков.^ Банковский мультипликатор – это коэффициент увеличения (мультипликации) денег на депозитных счетах коммерческих банков в период их движения от одного коммерческого банка к другому. Процесс мультипликации непрерывен, поэтому коэффициент рассчитывается за определенный период времени и показывает, насколько за год или расчетный период времени увеличилась денежная масса в обороте. Механизм банковского мультипликатора непосредственно связан со свободным резервом. Подсвободными резервами (избыточными резервами) коммерческого банка понимается совокупность ресурсов, которые в данный момент времени могут быть использованы для активных банковских операций.Величина свободного резерва отдельного коммерческого банка складывается из его капитала; привлеченных ресурсов; централизованного кредита, предоставленного ему ЦБ; межбанковского кредита за вычетом отчислений в централизованный резерв, находящийся в распоряжении ЦБ, и резервов самого коммерческого банка, то есть Ср = К+ ПР + ЦК ± МБК- ОЦР-А0. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: По вопросу происхождения существуют 2 концепции:1) рационалистическая: объясняется соглашениями между людьми, убеждённых в том, что для передвижения стоимости в меновом обороте необходимы специальные инструменты;2) эволюционная: доказывает происхождение денег помимо воли людей, когда из товарного мира выдвинулся особый товар, выполняющий роль денег.

^ 2. ДЕНЕЖНАЯ МАССА И ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ. ПРОПОРЦИИ ТОВАРНОЙ И ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ НА РЫНКЕ, ОСОБАЯ РОЛЬ СКОРОСТИ ОБРАЩЕНИЯ И ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ.Денежная масса — совокупность наличных и безналичных покупательных, платёжных и накопленных средств, обеспечивающих обращение товаров и услуг в народном хозяйстве, которыми располагают частные лица, собственники и государство, является объектом регулирования со стороны ЦБ. Денежными агрегатами называются виды денег и денежных средств, отличающиеся друг от друга степенью ликвидностиДенежные агрегаты служат измерителями денежной массы в обращении: М1 – наличные деньги, счета «до востребования». Обслуживает операции по реализации ВВП, распределению и перераспределению национального дохода, накоплению и потреблению.^ М2М1 + срочные и сберегательные депозиты в коммерческих банках, краткосрочные гос. ценные бумаги.М3 = М2 + крупные срочные вклады, ценные бумаги на денежном рынке, в том числе коммерческие векселя, выписываемые предприятиями. М4 = М3 + различные формы депозитов в крупных кредитных учреждениях.Равновесие наступает при ^ М2>М1, оно укрепляется при М2+М3>М1. в этом случае денежный капитал переходит из наличного оборота в безналичный. При нарушении начинаются осложнения: нехватка денежных знаков, рост цен и др.^ Пропорции товарной и денежной массы на рынке: Людей всегда интересовало, какое количество денег необходимо для обслуживания товарооборота и как это количество влияет на экономику. По формуле Фишера (M*V = P*Q) определяется количество денег необходимых для обращения: М = P*Q/V, гдеМ – масса денег, Р – цена, Q – количество товаров, V – скорость обращения. Отсюда видно, чем больш+е созданный национальный продукт (товарная масса), тем больше денег должно находиться в обращении. С увеличением товаров Q, надо увеличить и денежную массу. ^ На количество денег М влияют факторы:1) изменение количества произведенной продукции; 2) уровень цен на товары и услуги; 3) скорость обращения денежных единиц. ^ Денежное обращение – это движение денежной массы в наличной и безнал. формах внутри страны. Скорость обращения денег — показатель их движения в качестве средства обращения и средства платежа. ^ Показатели скорости роста оборота денег: 1) скорость возврата денег в кассы ЦБ (сумма поступлений денег в кассы банка / среднегодовая масса денег в обращении; 2) скорость обращения денег в налично-денежном обороте (сумма поступлений и выдачи наличных денег / среднегодовая масса денег в обращении). Ускорению обращения денег способствуют внедрение ЭВМ, применение электронных средств денежных расчётов. ^ Факторы, влияющие на скорость обращения денег:1)Общеколичественные факторы — это темп роста производства (при сокращении деньги крутятся), движение цен, подъем или кризис; 2) Денежные (унитарные) факторы – соотношение наличного денежного обращения и безналичного денежного обращения, быстрота расчетов, совершение, форма применяемых расчетов.^ Закон денежного обращения: денежная масса в обращении * скорость денежного обращения = сумме цен реализованных товаров и услуг. Если в обороте > денег, чем их требуется для обслуживания хозяйства, то наступает обесценивание денег — инфляция. Правовой основой денежного обращения выступают нормы Конституции РФ, федеральные законы «О ЦБ РФ», «О банках и банковской деятельности», различные нормативные акты Президента и Правительства РФ.

3. ^ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА. БЕЗНАЛИЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ И ФОРМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ.Денежный оборот — процесс непрерывного движения денежных знаков в наличной и безналичной формахОн является частью платежного оборота страны, при этом деньги, находясь в обороте, выполняют функции платежа, обращения и накопления. Денежный оборот складывается из отдельных каналов движения денег, по которым они движутся навстречу друг другу, например между ЦБ и коммерческими банками; между предприятиями и организациями; между банками и предприятиями; между банками и населением; между физ. лицами и т. д.^ Структуру денежного оборота можно охарактеризовать по экономическому содержанию и по форме функционирующих в нем денег. По экономическому содержанию отдельных частей денежного оборота, обслуживающему разные сферы денежных отношений, его можно подразделить:– на денежно-товарный оборот (денежно-расчетный), обслуживающий рынок средств производства, рынок продуктов потребления и услуг, рынок рабочей силы;– на денежный оборот, связанный с платежами нетоварного характера (денежно-кредитный и денежно-финансовый обороты), обслуживающий рынок кредитных ресурсов, рынок ценных бумаг, валютный рынок.^ В зависимости от формы функционирующих в нем денег:Налично-денежный оборот – часть денежного оборота, равная сумме всех платежей, совершенных в наличной форме за определенный промежуток времени, это процесс непрерывного обращения наличных денежных знаков (банкнот, казначейских билетов, разменной монеты). Налично-денежный оборот в РФ организуется государством в лице ЦБ. Этот оборот обслуживает получение и расходование большей части денежных доходов населения. В российской действительности наличные деньги обслуживают также и большую часть хозяйственных связей юридических лиц, особенно частных предпринимателей.^ Безналичный оборот – это сумма платежей за определенный период времени, совершенных без использования наличных денег путем перечисления денежных средств по счетам клиентов в кредитных организациях или взаимных расчетов. Данный оборот составляет значительную часть денежного оборота страны. В безналичных расчетахнаходит свое выражение безналичный денежный оборот. Они в основном свойственны юр. лицам.^ Различают следующие основные формы безналичных расчетов:Расчеты платежными поручениями – плательщик представляет в обслуживающий его предприятие банк расчетный документ, содержащий поручение о перечислении (переводе) определенной суммы со своего счета на счет получателя средств.Расчеты в порядке плановых платежей – используются при устойчивых постоянных взаимоотношениях между организациями за товары, работы и услуги. Платежи в этих случаях производят оговоренными суммами в заранее установленные сроки. Аккредитивная форма расчетов – оплата предъявленных поставщиком документов об отгрузке товаров или оказании услуг производится банком поставщика (в котором у него открыт расчетный счет) за счет средств плательщика, находящегося на его расчетном счете в другом, обычно иногороднем, банке. Банк плательщика дает поручение банку, обслуживающему получателя платежа, оплатить требуемую сумму в оговоренный срок на основе условий, предусмотренных в аккредитивном заявлении плательщика. Расчеты чеками. При расчетах чеками владелец счета (чекодатель) дает письменное распоряжение банку, выдавшему расчетные чеки, уплатить определенную сумму денег, указанную в чеке, получателю средств (чекодержателю). Чеки используются как физ. и юр. лицами, выступают платежным средством и могут применяться при расчетах во всех случаях, предусмотренных законами РФНе допускаются расчеты чеками между физ. лицами. Чек должен быть предъявлен к оплате в учреждение банка в течение 10 дней.Расчеты платежными требованиями-поручениями. Платежное требование-поручение представляет собой требование поставщика к покупателю оплатить на основании направленных в обслуживающий банк плательщика расчетных и отгрузочных документов стоимость поставленной по договору продукции, выполненных работ, оказанных услуг и поручение плательщика списать средства с его счета.Зачет взаимных требований – перечисление со счета одной организации на счет контрагента только разницы (сальдо) встречных требований. Основное преимущество в относительной простоте и экономичности. При зачете взаимных требований происходит резкое сокращение движения средств.Акцептная форма расчетов. Акцепт — это согласие на оплату расчетного документа в определенный срок. Применяются между поставщиками и покупателями (заказчиками) за отгруженные товары или оказанные услуги. Эта форма расчетов позволяет покупателю контролировать выполнение поставщиком условий договора: сроков, условий поставки и цен.Межбанковские расчеты. Расчеты между банками на территории России производятся через расчетно-кассовые центры, созданные Центральным банком РФ. Банковские операции по расчетам могут осуществиться и по корреспондентским счетам банков, открываемым другу друга на основе межбанковских соглашений.^ 4. ИНФЛЯЦИЯ: ТИПЫ, ВИДЫ, ПРИЧИНЫ, СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА.Инфляция – обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного повышением их качества. Инфляция вызывается переполнением каналов денежного обращения избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы и порождает занижение реальной стоимости имущества, опасность накопления обесценивающихся денежных средств, обесценение доходов предприятий и населения. Типы инфляции:1) ^ Инфляция спроса — порождается избытком совокупного спроса по сравнению с реальным объемом производства (дефицит товара). Она обусловлена следующими факторами: • Рост денежных доходов работников, • Рост прибыли предприятий, • Приток иностранной валюты в страну, • Характерна полная занятость.2) ^ Инфляция предложения (издержек) — рост цен вызван увеличением издержек производства в условиях недоиспользованных производственных ресурсов. Повышение издержек на единицу продукции сокращает объем предлагаемой производителями продукции при существующем уровне цен.3) ^ Сбалансированная инфляция — цены различных товаров остаются неизменными относительно друг друга.4) Несбалансированная инфляция — цены различных товаров изменяются по отношению друг к другу.5) ^ Прогнозируемая инфляция — это инфляция, которая учитывается в ожиданиях и поведении экономических субъектов.6) Непрогнозируемая инфляция — становится для населения неожиданностью, так как фактический темп роста уровня цен превышает ожидаемый.

7) ^ Адаптированные ожидания потребителей — изменение потребительской психологии. Часто возникает в результате распространения информации о будущей потенциальной инфляции. Повышенный спрос на товары позволяет предпринимателям поднимать цены на эти товары.Виды инфляции:1. По характеру инфляционного процесса: — открытая – не сдерживаемый, свободный и продолжительный рост цен; — скрытая, или подавленная – государство устанавливает жёсткий контроль над ценами в условиях товарного дефицита, допускается снижение качества продукции без уменьшения цен на неё; — инфляционный шок – резкое повышение цен.2. По месту распространения: локальная – охватывает группу стран или всю глобальную экономику.3. По темпам повышения цен: — ползучая (регулируемая) – цены поднимаются постепенно, рост цен менее 10 % в год. Западные экономисты рассматривают её как элемент нормального развития экономики, рост денежной массы ускоряет платежный оборот, удешевляет кредиты, способствует активизации инвестиционной деятельности и росту производства. галопирующая (быстрая) — (годовой рост цен от 10 до 50 %) свидетельствует не только о расстройстве денежного обращения, но и о серьёзных нарушениях в кредитно–денежной сфере. Развитие экономики затруднено, но возможно, может вызвать тяжёлые экономические и социальные последствия. Опасна, требует срочных антиинфляционных мер. Преобладает в развивающихся странах.

 гиперинфляция (цены растут астрономическими темпами, достигая нескольких тысяч и даже десятков тысяч % в год). Возникает за счёт того, что для покрытия дефицита бюджета правительством выпускается избыточное количество денежных знаков. Парализует хозяйственный механизм, при ней происходит переход к бартерному обмену. Обычно возникает в военные или кризисные периоды. ^ Социальные последствия:а) является своеобразным сверхналогом на все слои населения, от которых никто не может защититься; б) ухудшает материальное положение работников наёмного труда; в) наносит ущерб лицам творческих, свободных профессий, обесценивая их большие, но нерегулярные доходы; г) подрывает занятость населения.^ Экономические последствия:а) снижается объем производства; б) происходит перелив капитала из производства в торговлю и посреднические операции; в) расширяется спекуляция в результате резкого изменения цен; г) ограничиваются кредитные операции, поскольку никто не верит в долг; д) обесцениваются финансовые ресурсы государства.^ Антиинфляционная политика.Антиинфляционная политика – это комплекс мер по государственному регулированию экономики, направленных на борьбу с инфляцией.1. Дефляционнаярегулирование денежного спроса через денежнокредитный и налоговый механизмы путем снижения государственных расходов, повышения процентных ставок за кредит, усиления налогового бремени, ограничения денежной массы. Приводит к замедлению экономического роста.^ 2. Политика доходов: параллельный контроль за ценами и заработной платой путем полного их замораживания или установления предела их роста.3. Денежная реформа – это полное или частичное преобразование денежной системы, проводимое государством с целью упорядочения и укрепления денежного обращения, осуществляется различными методами: 1. Нуллификация — объявление об аннулировании сильно обесцененной единицы и введение новой валюты. 2. Реставрация – восстановление прежнего золотого содержания денежной единицы. 3. Девальвация – снижение золотого содержания ден. единицы, а после 2 мировой войны – официального валютного курса к доллару США или евро. 4. Деноминация – метод «зачеркивания нулей», т. е. укрепление масштаба цен.

^ 5. ВАЛЮТНЫЙ КУРС И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО ВЕЛИЧИНУ, ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС СТРАНЫ.Важным элементом международных валютных отношений является валютный курс как измеритель стоимостного содержания валют. Это соотношение между денежными единицами разных стран, определенное их покупательной способностью и рядом других факторов. Валютный курс необходим для международных валютных, расчетных, кредитно-финансовых операций. На валютный курс влияют следующие факторы:Политическая обстановка в стране,— Состояние экономики: 1) Темп инфляции; 2) Состояние платежного баланса страны (соотношение между поступлением валюты из-за границы и платежи за границу); ^ 3) Разница процентных ставок в разных странах;4) Деятельность валютных рынков и спекулятивные элементы на них: валютный арбитраж;5) Степень использования определенной валюты в международных расчетах и на еврорынке;6) Ускорение или задержка международных платежей;7) Степень доверия к валюте на мировом и национальном рынках;8) Валютная политика государства.^ Классификация валютного кура по признакам:1)Реальный валютный курс можно определить как отношение цен товаров 2 стран, взятых в соответствующей валюте (отношение стоимости рабочей силы в 2 странах).^ 2)Номинальный валютный курс показывает обменный курс валют, действующий в настоящий момент времени на валютном рынке страны. Зависимость между номинальным и реальным обменным курсом имеет вид:ER = EN * Pd / Pfгде ER – реальный валютный курс; EN – номинальный валютный курс; Pd – уровень внутренних цен, выраженных в национальной валюте; Pf – уровень цен за рубежом, выраженных в иностранной валюте.^ 3)Валютный курс, поддерживающий постоянный паритет покупательной силы — это такой номинальный валютный курс, при котором реальный валютный курс неизменен.Стоимостной основой валютного курса служит паритет покупательной способности (ППС).ППС – уровень обменного курса валют, выравнивающий покупательную способность каждой из них. Согласно данной концепции, валютный курс всегда изменяется ровно настолько, насколько это необходимо для того, чтобы компенсировать разницу в динамике уровня цен в разных странах: r = Pd / Pf.Абсолютный вариант ППС — цены одного и того же товара на рынках будут равны, если их выразить в одной из валют и эти товары производятся в обеих странах.Относительный вариант ППС — абсолютные цены на один и тот же продукт в разных странах могут быть различными, но динамика изменения этих цен за определенный период должна быть близкой.Валютный курс зависит от состояния платежного баланса страны, который отражает баланс внешнеэкон. операций, движения капиталов и доходов за определенный период времени. В большей степени на состояние валютного курса реагируют те статьи платежного баланса, в которых отражаются текущие операции.Платёжный баланс — это статистический отчёт, где в систематизированном виде приводятся суммарные данные о внешнеэкономических операциях данной страны с другими странами мира за определённый период времени. Платежный баланс является важным показателем и инструментом, позволяющим предвидеть степень возможного участия страны в мировой торговле, международных экономических связях, установить ее платёжеспособность. В настоящее время наибольшей известностью пользуется классификация статей платёжного баланса, предложенная МВФ). Статьи платёжного баланса:1. Счёт текущих операций: A. Торговый баланс B. Баланс услуг C. Текущие трансферты2. Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами:A. Счёт операций с капиталом B. Фин. счёт (прямые, портфельные и другие инвестиции, резервные активы)Торговый баланс — соотношение между поступлениями по экспорту и платежами по импорту товаров — становится активным, если вывоз товаров превышает ввоз. Баланс услуг.Услуги приобретают всё большее значение в международной торговле. Весьма важной частью счёта текущих операций является также баланс факторных доходов, поскольку в этом подразделе учитывается доход от заграничных инвестиций или платежи по иностранным инвестициям. Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментамиВ этом разделе отражаются торговые кредиты и авансы, предоставленные и привлечённые; ссуды и займы, предоставленные и привлечённые; наличная иностранная валюта; остатки на текущих счетах и депозиты; просроченная задолженность и т.д.^ 6. НЕОБХОДИМОСТЬ И СУЩНОСТЬ КРЕДИТА, ФОРМЫ И ВИДЫ, ПРИНЦИПЫ КРЕДИТОВАНИЯ. ФУНКЦИИ И ЗАКОНЫ КРЕДИТА.Благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение хозяйственных и личных потребностей. Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элементом экономического развития. Сущность кредита можно определить как движение стоимости на началах возвратности в интересах реализации общественных потребностей. С юридической точки зрения — это договор, юридически оформленная сделка о займе или ссуде. С экономической точки зрения — экономическая категория, выражающая определенные экономические отношения между кредитором (ссудодатель) и заемщиком (ссудополучатель). Кредит — форма движения ссудного фонда. Ссудный фонд — совокупность ресурсов, предоставляемых субъектами кредитных отношений друг другу.^ Формы кредита:1. В зависимости от ссуженной стоимости: — Товарная (предоставление и возвращение ссуды в форме товарных стоимостей);- Денежная,- Товарно-денежная (смешанная, например, лизинг, коммерческий кредит). 2. Участники кредитной сделки, цели кредита: — Банковский кредит (предоставляемый банками);- Государственный;- Ипотечный (долгосрочный кредит под залог недвижимого имущества);- Лизинговый кредит (передача в лизинг основных средств производства / иного имущества в длительное пользование, финансирование приобретения движимого и недвижимого арендуемого имущества);- Коммерческий кредит (в товарной форме в виде отсрочки платежа при продаже товара);- Потребительский,- Факторинговый кредит (операции, связанные с уступкой поставщиком (кредитором) другому лицу (фактору) долговых требований, подлежащих оплате плательщиком (должником) и передачей фактору права получения платежа по ним).4. Способы предоставления: прямая и косвенная (для кредитования других субъектов). 5. Сфера функционирования: национальный и международный кредит.В России кредиты делятся по видам в зависимости от:1) срока оплаты ссуды (краткосрочные — до 6 месяцев, среднесрочные — от 6 месяцев до 1 года, долгосрочные — свыше 1 года);2) объекта кредитования (приобретение сырья, топлива, материалов в промышленности, приобретение разнообразных товаров в торговле; затрат по растениеводству и животноводству в сельском хозяйстве);3) отраслевой направленности (в промышленность, строительство, на транспорт, в торговлю);4) обеспеченности (прямые — ссуды выдают под конкретные товарно-материальные ценности; косвенные — предоставляются на покрытие кассового разрыва в платежном обороте; необеспеченные);5) платности за использование (платные — заемщик платит процент, бесплатные — заемщик лишь возвращает долг без оплаты процента).В мировой практике используются и другие классификации, например, кредит для юр. и физ. лиц.^ 5 основных принципов кредитования:1) Принцип срочности означает, что кредит даётся на однозначно определённый срок. 2) Принцип возвратности (в договорной срок вся сумма кредита должна быть возвращена полностью). 3) Принцип платности (за право пользования кредитом заёмщик должен заплатить оговоренную сумму %).4) Целевой характер кредита, его назначение определяет, прежде всего, кредитополучатель, однако и банк при выделении кредита исходит из его назначения, из конкретного объекта кредитования, проекта.5) Принцип материальной обеспеченности кредитования означает, что кредитополучатель должен осуществить прокредитованный проект, приобрести те товарно-материальные ценности или осуществить затраты, под которые выдан кредит.^ Функции кредита: 1) перераспределительная, при его помощи свободные денежные капиталы и доходы аккумулируются и превращаются в ссудный капитал, который передается за плату во временное пользование;2) экономия издержек производства;3) контрольная функция – банк жестко контролирует кредит;4) ускорение научно-технического процесса;5) обслуживание товарооборота.^ Законы кредита:а) возвратность; б) срочность; в) платность; г) дифференцированность; д) обеспеченность; е) целевое использование.Дифференцированность кредитования означает, что коммерческими банками ссуда должна предоставляться только тем хозяйствующим органам, которые в состоянии его своевременно вернуть.

^ 7. ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ, ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА, ФУНКЦИИ, ГРАНИЦЫ И РОЛЬ. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ ССУДНОГО ПРОЦЕНТА.Ссудный % — это своеобразная цена за временное пользование ссудным капиталом. Функционирует на основе кредитных отношений. Он выражает отношения кредитора и заемщика, которые имеют свои специфические интересы при получении и уплате %. Движение таково: Д-Д’, т.е. Д’-Д=∆Д, где Д стоимость ссуды; Д’ — наращенная сумма долга; ∆Д — приращение к ссуде, выступающее в виде платы за кредит. В отличие от кредита ссудный % предполагает не возвратное, а безвозвратное распределение стоимости произведенного продукта, лишь стоимости прибавочного продукта в его превращенной форме – прибыли. Ссудный % является прямым вычетом из прибыли, остающейся в распоряжении заемщика. Величина % зависит от уровня ставки % и суммы кредита, полученного заемщиком.^ Функции ссудного процента:При помощи перераспределительной функции происходит передача части прибавочной стоимости (прибыли) хозяйствующих субъектов и доходов населения кредитору за пользование ссуженными денежными средствами, являющимися эквивалентом потребительной стоимости кредита.^ Стимулирующая функция состоит в том, что судный % является важнейшим стимулом эффективного использования заемных средств и их своевременного возврата.Регулирующая функция заключается в том, что ссудный % порождает движение денежных средств на рынке ссудных капиталов, создавая условия для аккумуляции свободных денежных средств хозяйствующих субъектов и населения, превращая их в ссудный капитал. Экономические границы ссудного процента: Нижняя: определяется уровнем рентабельности кредитора, т.е. его доход (%) должен оправдывать занятие кредитным делом.Верхняя: определяется уровнем рентабельности заемщика, т.е. % не должен изымать всей полученной им прибыли в результате производительного использования кредита.^ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: «Верхняя граница банковского % определяется в основном рыночной ценой кредитов, а также надежностью и кредитоспособностью конкретного заемщика. Нижняя определяется внутренними издержками кредитного управления (отдела) банка».Ссудный % играет огромную роль в экономике. В соответствии с основами экономической теории ссудный % в развитой рыночной экономике должен стремиться к величине, несколько меньшей средней нормы прибыли в отраслях экономики. Заемщики должны иметь возможность оплатить кредит из прибыли.^ Основы формирования уровня ссудного %. Существующие теории ссудного % исходят из наличия неразрывной взаимосвязи между спросом и предложением средств, объемом сбережений и инвестиций, % и доходом как элементами единой системы. Классическая теория предполагает, что единственными переменными, которые воздействуют на норму % являются инвестиции и сбережения, не учитывает воздействие спроса и предложения на других рынках. Неоклассическая теория ссудных фондоврасширяет понятие спроса и предложения капитала, дополняя его спросом на кассовую наличность и приростом денежной массы, норма % выступает в значительной степени денежным феноменом. В теории, разработанной Кейнсом, норма % определяется в качестве вознаграждения за расставание с ликвидностью. Особенность состоит в предположении, что норма % складывается в результате взаимодействия спроса и предложения денежных средств. Западными экономистами признается положение о том, что на макроуровне рыночная норма % испытывает непосредственное влияние инфляционных процессов. Впервые было выдвинуто И. Фишером, который определял номинальную ставку % как функцию реальной нормы % и ожидаемого темпа инфляцииi = r +е, i – номинальная, или рыночная, ставка %; r – реальная; е – темп инфляции.Только в особых случаях, когда на денежном рынке не происходит повышения цен (е = 0), реальная и номинальная процентные ставки совпадают.Номинальная процентная ставка определяется по формуле: i = (1 + r) (1 + е) — 1 = r + е + r • е, и соответственно уровень реального процента выражается как В условиях развития рыночных начал в экономике России в сфере кредитных отношений уровень ссудного % стремится к средней норме прибыли в хозяйстве.При формировании рыночного уровня ссудного % на отклонение его величины от средней нормы прибыли влияют как общие факторы, действующие на макроуровне, так и частные, лежащие в основе проведения процентной политики отдельных кредиторов. К числу общих относятся: соотношение спроса и предложения заемных средств; регулирующая направленность политики ЦБ РФ; степень инфляционного обесценения денег.

^ 8. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ЭЛЕМЕНТЫ КРЕДИТНОЙ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМ СТРАНЫ. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА РФ И МЕХАНИЗМ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.По сущности своей кредитная система представляет собой систему кредитно-финансовых отношений, возникающих в связи с предоставлением, использованием и погашением ссуд на условиях возвратности, платности и срочности. С функциональных позиций кредитная система − это совокупность видов и форм кредита (6 вопрос), где он выступает рядовым элементом. С институциональной точки зрения кредитная система — система кредитно-финансовых учреждений, обслуживающих всю сферу кредитных отношений (банки, финансовые компании, фондовые и валютные биржи, страховые компании и т. п.). Ядро всей кредитной системы составляет банковская системаЦБ проводит государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной системы. Коммерческие банки осуществляют все виды банковских операций.

Банковская система России – совокупность банковских учреждений. Включает в себя 3 группы кредитно-финансовых институтов: ^ 1. Центральный банк 2. Коммерческие банки 3. Специализир. кредит.-фин. учреждения.ЦБ является важнейшим орудием макроэкономического регулирования экономики, монополизирует выпуск (эмиссию) кредитных денег в наличной форме (банкнот), аккумулирует и хранит кассовые резервы других кредитных учреждений, официальные золотовалютные резервы государства, осуществляет кредитование коммерческих банков, кредитует и выполняет расчетные операции для правительства, осуществляет контроль за деятельностью прочих кредитных институтов.Коммерческие банки – кредитные учреждения универсального характера, которые производят кредитные, фондовые, посреднические операции, осуществляют расчет и организуют платежный оборот в масштабе всего народного хозяйства.Специализированные кредитно-финансовые учреждения занимаются кредитованием определенных сфер и отраслей хозяйственной деятельности. К ним относятся:Инвестиционные банки проводят операции по выпуску и размещению ценных бумаг. Они привлекают капитал путем продажи собственных акций или за счет кредита коммерческих банков. Сберегательные учреждения (взаимно-сберегательные банки, ссудно-сберегательные ассоциации, кредитные союзы) аккумулируют сбережения населения и вкладывают денежный капитал в основном в финансирование коммерческого и жилищного строительства. Страховые компании, главная функция которых —страхование жизниимущества и ответственностиПенсионные фонды вкладывают свои накопленные денежные резервы в облигации и акции частных компаний и ценные бумаги государства, осуществляя, таким образом, финансирование долгосрочное, экономики и государства. Инвестиционные компании выполняют роль промежуточного звена между индивидуальным денежным капиталом и корпорациями, функционирующими в нефинансовой сфере. Денежная система РФ и механизм ее функционирования.Денежная единица — рубль. Масштаб цен устанавливается государством. Виды денег — банкноты, разменные монеты. Денежная система представляет собой установленную государством форму организации денежного обращения в стране. Основными элементами денежной системы являются:1. Наименование денежной единицы и ее частей — возникает исторически, но полностью зависит от государства. 2. Виды государственных денежных знаков: банковские билеты (банкноты), казначейские билеты и разменная монета — определяются специальными законами государства или актами правительства. 3. Масштаб цен — весовое содержание золота в денежной единице. 4. Валютный курс — соотношение между денежными единицами (валютами) разных стран, определяемое в основном их покупательной способностью. 5. Порядок наличной и безналичной (депозитной) эмиссии и обращения денежных знаков — эти процессы регулируются внутренним законодательством страны с учетом экономического и валютного положения. 6. Регламентация безналичного денежного оборота — путем установления государством порядка функционирования денег, зачисленных на счета. 7. Правила вывоза и ввоза национальной валюты и организации международных расчетов — ориентированы для обслуживания оборота внутри страны. 8.Государственный орган, осуществляющий денежно-кредитное и валютное регулирование — обычно выступает ЦБ РФ.Типы денежных систем:1.Система биметаллизма – ДС, где роль всеобщего эквивалента была законодательно закреплена за 2 металлами.2.Монометаллизм – это денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента закреплена за золотом.3. ^ Бумажно-кредитная денежная система – ДС, где роль всеобщего эквивалента законодательно закреплена за бумажными ден. знаками с принудительным их обращением и номин. стоимости установленной государством.Эмиссионная система — законодательно установленный порядок выпуска и обращения денежных знаков. Эмиссионные операции (операции по выпуску и изъятию денег из обращения) осуществляют: ЦБ (банковские билеты — банкноты), казначейство (государственный исполнительный орган), выпускающий мелкокупюрные бумажно-денежные знаки. Правовой основой функционирования ДС России является Закон от 25 сентября 1992 года «О денежной системе РФ». Современная, нынешняя денежная система РФ сформировалась с момента денежной реформы 1998 г. и основывается на признании в качестве официальной денежной единицы рубля.^ 9. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ.ЦБ РФ (Банк России) — главный банк 1 уровня, эмиссионный, денежно-кредитный институт РФ, выполняет роль главного координирующего и регулирующего органа кредитной системы страны, орган экономического управления. ЦБ контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций. Осн. закон о ЦБ – ФЗ «О ЦБ РФ», принят 27 июня 2002 года Гос. Думой.^ Банк России выполняет следующие функции:• эмиссионная функция: наличность попрежнему необходима для значительной части платежей и обеспечения ликвидности кредитной системы, которая должна иметь средства окончательного погашения долговых обязательств;• функция аккумулирования и хранения кассовых резервов для коммерческих банков, т. е. каждый банк – член национальной кредитной системы – обязан хранить на резервном счете в центральном банке сумму в определенной пропорции к размеру его вкладов. • функция кредитования коммерческих банков характерна для социалистической экономики при государственной монополии на кредитную деятельность, а также для переходного периода, сопровождающегося нехваткой средств в руках частных финансовых институтов. В развитой рыночной экономике подобное кредитование существует преимущественно в периоды финансовых трудностей;• предоставление кредитов и выполнение расчетных операций для правительственных органов, так как в бюджетах различного уровня аккумулируется до половины и более ВВП стран. Данные средства накапливаются на счетах в ЦБ и расходуются с них;• клиринговая функция, или функция проведения безналичных расчетов.Целями деятельности Банка России являются:— защита и обеспечение устойчивости рубля;- развитие и укрепление банковской системы РФ;- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. Основные виды деятельности ЦБ РФ: проведение единой денежно-кредитной политики, эмиссия наличных денег и организация их обращения, рефинансирование, организация безналичных расчетов, регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков, валютное регулирование и валютный контроль, расчетно-кассовое обслуживание государственного бюджета.

^ 10. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. ОПЕРАЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ УСЛУГИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.Коммерческий банк — негосударственное кредитное учреждение, осуществляющее универсальные банковские операции для юр. и физ. лиц. Современные коммерческие банки выступают основным звеном банковской системы и являются самостоятельными субъектами экономики. Основная цель — получение максимальной прибыли, финансовые ресурсы в основном (до 80%) состоят из вкладов и депозитов.Функции коммерческих банков:— мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их в капитал;- кредитование предприятий, государства и населения; — выпуск кредитных денег;- осуществление расчетов и платежей в хозяйстве; — эмиссионно-учредительская функция;- консультирование, предоставление экономической и финансовой информации.Обширная функциональная сфера деятельности банков – посредничество в кредите.Банковские операции:Кредитные операции – это отношения между кредитором и заемщиком (дебитором) по представлению первым последнему определенной суммы денежных средств на условиях платности, срочности, возвратности.Пассивные операции банка – операции по привлечению средств в банки и формированию ресурсов последних.Активные операции коммерческих банков – операции по размещению собственных и привлеченных средств с целью получения дохода, которые учитываются на активных балансовых счетах.Активные операции делятся на: — Ссудные операции – операции по предоставлению средств заемщику на началах срочности, возвратности, платности. — Учетноссудные операции связаны с покупкой, учетом векселей либо принятием векселей в залог. — Расчетные операции – операции по зачислению средств на счета клиентов и оплате со счетов их обязательств перед контрагентами. — Кассовые операции – операции по приему и выдаче наличных денег. Инвестиционные операции – операции по вложению банком своих средств в ценные бумаги и паи небанковских структур в целях совместной хозяйственнокоммерческой деятельности. — Фондовые операции – операции с ценными бумагами (помимо инвестиционных): с векселями – учетные, переучетные, операции по протесту векселей, хранению векселей, продаже их на аукционе; операции с фондовыми бумагами.Коммерческие банки сегодня выполняют широкий круг операций для удовлетворения финансовых потребностей всех типов клиентов (до 300 операций). Основные виды операций: — ведение депозитных счетов, — безналичный перевод денежных средств, — прием сбережений, — предоставление различных видов ссуд, — трастовые операции, — операции с ценными бумагами и др.^ Современными услугами по сравнению к традиционным банковским услугам считается:- учредительские услуги и учредительская деятельность;- выдача гарантий и поручительств; — трастовые услуги (доверительное управление)- факторинговые услуги – это покупка долга у предприятия покупателя с уступкой и этим самым зарабатывать денежные средства.- форфейтинговая операция (услуга) – сделка на западе длится до 7 лет.- лизинговые операции состоят в том, что это арендная операция (банковское оборудование, деньги на покупку имущества в аренду, с целью получения дохода).

11. Содержание денежно-кредитной политики (ДКП) страны, ее роль, методы и инструменты.

Денежно-кредитная (или монетарная) политика — это политика государства, воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста реального объема валового национального продукта. Осуществляет монетарную политику ЦБ.

Объектами денежно – кредитной политики являются спрос и предложение на денежном рынке. Субъектами денежно – кредитной политики выступают, прежде всего, ЦБ в соответствии с присущими ему функциями проводника ДКП государства и коммерческие банки. Денежный оборот регулируется ЦБ и в процессе осуществления кредитной политики, выражаемой в кредитной экспансии или кредитной рестрикции.

Кредитная экспансия ЦБ увеличивает ресурсы коммерческих банков, которые в результате выдаваемых кредитов увеличивают общую массу денег в обороте. Кредитная рестрикция влечет за собой ограничение возможностей коммерческих банков по выдаче кредитов и тем самым по насыщению экономики и тем самым по насыщению экономики денежными ресурсами. Важное значение для эффективного осуществления ДКП имеет стабильность банковской системы. Банки обеспечивают непрерывность функционирования сфер производства и потребления. 

Методы ДКП – совокупность способов, инструментов воздействия субъектов ДКП на объекты ДКП для достижения поставленных целей. Методы проведения также называют тактическими целями ДКП. Бывают:

— прямые методы носят характер административных мер в форме различных директив ЦБ, касающихся объема денежного предложения и цен на финансовом рынке. Дает наиболее быстрый эффект с точки зрения контроля ЦБ над ценой или максимальным объемом депозитов и кредитов, особенно в условиях экономического кризиса.

косвенные методы регулирования воздействуют на поведение хозяйствующих субъектов при помощи рыночных механизмов. При переходной экономике используются как прямые, так и косвенные инструменты с постепенным вытеснением первых вторыми;

— общие методы являются преимущественно косвенными и оказывают влияние на денежный рынок в целом;

— селективные методы регулируют конкретные виды кредита и носят в основном директивный характер. Их применение связано с решением частных задач — ограничение выдачи ссуд некоторыми банками или ограничение выдачи отдельных видов ссуд, рефинансирование на льготных условиях отдельных коммерческих банков и т.д. 

Инструменты ДКП:

1. изменение норматива обязательных резервов (резервных требований). Обязательные резервы представляют собой процентную долю от обязательств коммерческого банка. Эти резервы коммерческие банки обязаны хранить в ЦБ. Обеспечивает коммерческим банкам достаточную ликвидность в случае массового изъятия депозитов, позволяющий предотвратить неплатежеспособность коммерческих банков и защитить интересы его клиентов, вкладчиков и корреспондентов. Является достаточно грубым, изменение норматива обяз. резервов влияет на денежное предложение посредством мультипликатора. Все остальные инструменты воздействуют на размер денежной базы. Механизм действия данного инструмента заключается в следующем:

— если ЦБ увеличивает норму обязательных резервов, то это приводит к сокращению избыточных резервов коммерческих банков, которые они могут использовать для проведения ссудных операций. 

— при уменьшении нормы обязательных резервов происходит мультипликационное расширение объема предложения денег.

2. процентная политика ЦБ. Проводится по 2 направлениям: регулирование займов коммерческих банков у ЦБ и депозитная политика ЦБ (политика учетной ставки или ставки рефинансирования).

Ставка рефинансирования – это %, под который ЦБ предоставляет кредиты финансово устойчивым коммерческим банкам, выступая, как кредитор последней инстанции (с 26 декабря 2011 г. составляет 8%).

Учетная ставка – % (дисконт), по которому ЦБ учитывает векселя коммерческих банков, что является разновидностью их кредитования под залог ценных бумаг. Снижение этих ставок делает займы для ком. банков дешевыми. При получении кредита коммерческими банками увеличиваются их резервы, вызывая мультипликационное увеличение количества денег в обращении. Определение размера учетной ставки — один из наиболее важных аспектов ДКП страны. Ее размер обычно зависит от уровня инфляции и также оказывает на инфляцию большое влияние. 

3. операции на открытом рынке. В настоящее время являются основным инструментом ДКП и оказывают прямое влияние на объем свободных ресурсов, имеющихся у ком. банков, что стимулирует либо сокращение, либо расширение объема кредитных вложений в экономику.

4. валютное регулирование. Эффективной системой валютного регулирования является валютная интервенция. Она заключается в том, что ЦБ вмешивается в операции на валютном рынке с целью воздействия на курс национальной валюты путем купли или продажи иностранной валюты. Для повышения курса нац. валюты ЦБ продает иностранную валюту, для снижения этого курса скупает иностранную валюту.

12. Сущность финансов, функции, их место и роль в системе экономических отношений. Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых отношений.

Финансы — это отношения, связанные с формированием, распределением и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств для выполнения государством своих функций и осуществления расширенного воспроизводства.

Централизованные фонды формируются на государственном  уровне, а децентрализованные на уровне хозяйствующих субъектов

Роль финансов – это результат использования финансов на том или ином организационном уровне в экономике РФ.

Финансы имеют характерные особенности:

Распределительный характер;

Односторонний характер движения денежных средств;

Формирование централизованных и децентрализованных фондов ден. средств.

Сущность финансов проявляется в их функциях:

Распределительная — посредством финансов распределяется и перераспределяется внутренний валовой доход, благодаря чему денежные средства поступают в распоряжение государства, муниципалитета;

Контрольная — заключается в их способности отслеживать весь ход распределительного процесса, также расходование по целевому назначению денежных средств, поступающих из федерального бюджета;

Регулирующая — вмешательство государства в процесс воспроизводства через финансы (налоги, государственные кредиты и т. д.). Государство воздействует на воспроизводительный процесс через финансирование отдельных предприятий, проведение налоговой политики;

Стабилизирующая — обеспечение граждан стабильными экономическими и социальными условиями.

Фин. отношения могут возникать:

Между хоз. субъектами и гос-вом (уплата налогов);

Между хоз. субъектами (покупатель и продавец);

Между хоз. субъектами и страховыми орг-ями;

Между эмитентами бюджетной системы (между бюджетами);

Между дом. хозяйствами и бюджетом;

Между дом. хоз. предпр-ями и страховыми организациями и др.

Финансовые ресурсы — это совокупность всех денежных средств, которые имеются в распоряжении государства, предприятий, организаций, учреждений для формирования необходимых активов в целях осуществления всех видов деятельности как за счёт доходов, накоплений и капитала, так и за счёт различного вида поступлений. Важной составной частью финансовых ресурсов являются банковские ресурсы.

Основные направления использования финансовых ресурсов государства:

• расходы на развитие народного хозяйства, его структурное преобразование;

• финансирование учреждений социальной сферы;

• социальная защита населения;

• внешнеэкономическая деятельность;

• охрана окружающей среды;

• управление;

• оборона страны;

• формирование материальных и финансовых резервов и другие направления.

^ Предприятия используют финансовые ресурсы на:

• расширенное воспроизводство и развитие предприятия;

• решение социальных проблем коллектива;

• материальное стимулирование;

• формирование финансовых резервов и другие направления.

^ Финансовые ресурсы подразделяются на:

— централизованные фонды (государственный бюджет, внебюджетные фонды);

— децентрализованные финансовые ресурсы (денежные фонды предприятий).

Главным источником формирования централизованных фондов на макроуровне является национальный доход. На базисе распределения и перераспределения национального дохода образуются централизованные фонды денежных средств. Часть формируется и остается в распоряжении предприятий. Основным источником финансовых ресурсов предприятия является его прибыль от производственной деятельности.

13. Современная финансовая система России, характеристика ее сфер и звеньев. Перспективы развития финансовой системы России.

Фин. система – это совокупность сфер и звеньев финансовых отношений и органов управления ими.

Существует 2 сферы ФС РФ:

Сфера централизованных финансов – это совокупность звеньев ФС, участвующих в процессе формирования, распределения и использования бюджетных и внебюд. фондов денежных средств, а также фондов денежных средств муниципальных органов власти. Это бюджетная система; государственный и муниципальный кредит.

Сфера децентрализованных финансов – это совокупность звеньев ФС, участвующих в процессе формирования, распределения и использования обособленных фондов денежных средств отдельных хозяйствующих субъектов и частных лиц. Это финансы государственных и муниципальных предприятий, организаций, корпораций и агентств, находящихся на самофинансировании; финансы коммерческих предприятий; финансы некоммерческих предприятий; финансы индивидуальных предпринимателей; финансы домашних хозяйств.

Звенья финансовой системы РФ:

 бюджетная система (ц). Действующая БС РФ – трехуровневая. Это федеральный, бюджет субъектов РФ, местные. Для целей планирования бюджетных ресурсов составляется консолидированный бюджет — статистический сводный бюджет, объединяющий финансовые ресурсы всех уровней бюджетной системы. Бюджетной системе принадлежит решающая роль в межотраслевом и межтерриториальном перераспределении средств для выравнивания уровней экономического и социального развития регионов. Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ образуют консолидированный бюджет РФ, а бюджет субъекта РФ и бюджеты муниципальных образований на его территории формируют консолидированный бюджет субъектов РФ. В качестве самостоятельного звена в системе централизованных финансов выделяются специальные внебюджетные фонды, к ним относятся: пенсионный фонд; фонд социального страхования; фонд обязательного медицинского страхования. Федеральный бюджет и бюджеты социальных внебюджетных фондов разрабатываются и утверждаются как федеральные законы;

— государственный и муниципальный кредит (ц). К основным задачам государственного кредита можно отнести: финансирование бюджетного дефицита; проведение международной и региональной финансово-кредитной политики; поддержка социально-приоритетных секторов и видов деятельности;

— финансы государственных и муниципальных предприятий (д);

— финансы коммерческих предприятий (д). Это система экономических отношений, связанных с формированием, распределением и использованием денежных ресурсов отдельных хозяйствующих субъектов в процессе осуществления хозяйственной деятельности направленной на получение прибыли, как основной цели деятельности. 

финансы некоммерческих предприятий (д). Это отношения, связанные с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов в процессе реализации социальных, общественных, образовательных, религиозных и иных задач, не связанных с извлечением прибыли. Их финансовые средства формируются за счет добровольных взносов и пожертвований, поступлений от учредителей, бюджетных средств и другие;

— финансы ИП (д) совмещают в себе особенности финансов коммерческих организаций и личные финансы, при этом акцент смещается в сторону коммерческих финансов, поскольку деятельность ИП связана, в первую очередь, с коммерческой деятельностью, направленной на получение прибыли на свой страх и риск;

 финансы домашних хозяйств (д). Система формирования и использования денежных доходов отдельных групп лиц, проживающих в одном помещении и ведущих общее хозяйство в целях совместного потребления и накопления, в наименьшей степени регламентирована государством.

Перспективы развития звеньев

В сфере финансов коммерческих предприятий: совершенствование законодательства о банкротстве (ускорение реструктуризации неконкурентоспособных предприятий), антимонопольного зак-ва, налогового (снижениее налогового бремени, сокращение числа налогов, снижение ставок взносов на соц. страх-е, снижениее налоговой задолженности предприятий), снижение барьеров для инвестиций в экономику, сокращение административного вмешательства в хоз. деят-ть, повышение эффективности гос. регулирования, необходим отказ от кредитования предприятий и предоставления гарантий за счет средств федерального бюджета – передать это специальным агентствам, страховым компаниям, банкам. 

Финансы бюдж. учр-ий: установление жестких смет расходов, контроль обязательств бюджетных учреждений.

Бюджет: ликвидация расходных обязательств федерального бюджета, не обеспеченных источниками финансирования, направление средств бюджета на решение приоритетных задач, реформа пенс. системы, ликвидация кред. задолж-ти федер. бюджета, оптимизация перечня бюджетных орг-ций и получателей бюджетных средств, завершение формирования системы поддержки регионов, реструктуризация госдолга, обеспечение открытости всех бюджетов и хода их использования.

14. Финансовая политика государства: ее содержание, структурные элементы, значение и задачи на современном этапе. Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики.

Финансовая политика государства — совокупность государственных мероприятий по использованию финансовых отношений для выполнения государством своих функций.

Финансовая политика играет важную роль в развитии производительных сил и рациональном их размещении по территории страны. Она способствует обеспечению финансовыми ресурсами целевых программ, сосредоточению средств на ключевых направлениях развития экономики, стимулированию роста эффективности производства; повышению заинтересованности всех регионов в развитии хозяйства, использовании местных сырьевых ресурсов. Финансовая политика способствует укреплению и развитию экономических связей со всеми странами мира, обеспечивая условия для осуществления совместных мероприятий.

Содержание финансовой политики:

1. Разработка общей концепции финансовой политики, определение ее основных направлений, целей, главных задач.

2. Создание адекватного финансового механизма.

3. Управление финансовой деятельностью государства и других субъектов экономики.

Финансовая политика состоит из следующих главных компонентов:

1) налоговой политики – принципы построения налоговых систем: горизонтальное и вертикальное равенство, нейтральность налогов, удобство взимания налогов для правительства, минимальный дестимулирующий эффект от введения того или иного налога, трудность уклонения от уплаты налога;

2) бюджетной политики — выраженной в структуре расходной части бюджета, в распределении расходов между бюджетами разных уровней, в источниках и способах покрытия бюджетного дефицита;

3) денежно-кредитной политики – часть социально-экономической политики, направленной на борьбу с инфляцией, безработицей и обеспечением стабильных темпов экономического развития;

4) ценовой политики — сводится к регулированию цен и тарифов на монопольные товары и услуги;

5) таможенной политики — симбиоз налоговой и ценовой политики, ограничивая или расширяя доступ на внутренний рынок и услуг из страны;

6) социальной политики, связанную с решением задач финансового обеспечения прав граждан РФ, охватывает следующие сферы: пенсионную, миграционную финансовую помощь отдельным социальным группам населения;

7) инвестиционной политики, связанную с созданием условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций прежде всего в реальный сектор экономики;

8) политики в области международных финансов.

Задачами финансовой политики является:

1. обеспечение условий для формирования максимально возможных финансовых ресурсов;

2.  установление рационального с точки зрения государства распределения и использования финансовых ресурсов;

3.  организация регулирования и стимулирования экономических и социальных процессов финансовыми методами;

4. выработка финансового механизма и его развитие в соответствии с изменяющимися целями и задачами стратегии;

5.  создание эффективной и максимально деловой системы управления финансами.

Реализация целей и задач финансовой политики осуществляется с помощью применения различных приемов организации финансовых отношений на централизованном и децентрализованном уровнях, которые в совокупности определяют содержание механизма достижения целей и задач финансовой политики или финансового механизма.

Финансовый механизм — это совокупность способов управления финансовыми отношениями.

Существует два типа финансовых механизмов:

1. директивный – разрабатывается для финансовых отношений, в которых непосредственно участвует гос-во: налогообложение, гос.кредит, расходы бюджета, финансовое планирование;

2. регулирующий – определят основные правила поведения в такой сфере финансов, где интересы государства прямо не затрагиваются, в этом устанавливается лишь общий порядок использования финансовых ресурсов, остающихся после уплаты налогов и других обязательных платежей.

В целом, финансовый механизм предприятия содержит следующие иерархически соподчиненные между собой блоки:

1) нормативно-правовое регулирование финансов предприятия;

2) сложившаяся на предприятии внутренняя система регулирования;

3) методы финансового управления;

4) финансовые инструменты;

5) финансовые рычаги и стимулы;

6) финансовые показатели, нормативы и элементы;

7) информационная база финансового менеджмента.

В качестве основных финансовых методов выступают:

1) финансовое планирование;

2) финансовый и управленческий учет;

3) финансовое регулирование;

4) финансовый анализ и контроль.

15. Управление финансами: объекты и субъекты управления; органы управления финансами, их функции.

Управление финансами — это система форм, методов и приемов, с помощью которых осуществляется управления денежным оборотом и финансовыми ресурсами. В процессе управления финансами органами управления осуществляются: финансовое планирование и контроль; оперативное управление финансами.

1. Финансовое планирование предусматривает составление среднесрочных и текущих планов образования и использования финансовых ресурсов.

2. Оперативное управлениефинансами — комплекс действий по исполнению плановых заданий, связанных с формированием фин. ресурсов и фин. обеспечением мероприятий, предусмотренных плановыми документами.

3. Финансовый контроль.

В процессах управления финансами объектами управления являются виды финансовых отношений, связанные с формированием денежных доходов, накоплением и их использованием. Субъектами управления соответственно выступают организационные структуры, осуществляющие управление: в государственных финансах — государственные и муниципальные органы; в финансах хозяйствующих субъектов — специальные службы, финансовый аппарат; в финансах домохозяйств — сами домохозяйства.

На федеральном уровне непосредственное управление финансами осуществляется МинФином РФ и учреждениями, входящими в его систему: Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной налоговой службой, Федеральной службой финансово-бюджетного надзора РФ, Федеральной службой страхового надзора, функционально-отраслевыми подразделениями исполнительных органов.

Функции Минфина:

• совершенствование бюджетной системы РФ, развитию бюджетного федерализма и механизма межбюджетных отношений с субъектами РФ;

• разработка проектов федерального бюджета и прогноза консолидированного бюджета РФ;

• исполнение в своей компетенции федерального бюджета, составление отчета об исполнении федерального бюджета и консолидированного бюджета РФ;

• осуществление контроля за целевым использованием средств федерального бюджета;

• разработка мер для совершенствования структуры государственных расходов;

• совершенствование методов бюджетного планирования и порядка бюджетного финансирования;

• осуществление эмиссии государственных ценных бумаг;

• лицензирование деятельности страховых организаций и осуществление надзора за их деятельностью; 

• выполнение обязательств РФ по кредитным соглашениям с иностранными государствами и международными финансовыми организациями;

• установление порядка ведений бухгалтерского учета и составления отчетности.

^ Территориальные финансовые органы, являясь функциональными подразделениями территориальных администраций, входят в систему Министерства финансов РФ. Основные функции: разработка и реализация единой финансовой политики территориальной администрации, составление и исполнение территориального бюджета, исполнительно-распорядительные функции в сфере управления финансами территории. 

^ Территориальными органами Федеральной налоговой службы являются налоговые инспекции по соответствующей территории (республике, краю, области, городу, району).

Налоговые инспекции выполняют следующие функции:

ведут учет налогоплательщиков;

осуществляют возврат излишне уплаченных налогов и других обязательных платежей в бюджет;

анализируют отчетные, статистические данные и результаты проверок на местах;

производят проверки денежных документов, регистров бухгалтерского учета, отчетов, деклараций;

(5) контролируют своевременность представления плательщиками бухгалтерских отчетов и балансов и других документов, связанных с исчислением и уплатой платежей в бюджет;

(6) приостанавливают операции предприятий, и граждан счетам в банках в случаях непредставления ГНИ бухгалтерских отчетов, балансов и др. документов, связанных с уплатой налогов и т.д.

^ В РФ общее управление государственными финансами осуществляется органами государственной власти, а именно, в управлении участвуют высшие органы власти: Президент РФ, Администрация Президента РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ; территориальные органы представительной и исполнительной власти, органы местного самоуправления.

Правительство РФ:

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение;

б) обеспечивает проведение единой финансовой, кредитно-денежной политики.

За поступление таможенных пошлин ответственность несет Федеральная таможенная служба, ее таможенные посты и терминалы (границы, аэропорты).

^ На предприятиях управлением финансами занимается финансовый отдел, который выполняет функции:

1. финансовое планирование на предприятии (текущие и перспективные планы, анализ их выполнения);

2. анализ финансового состояния предприятия;

3. организация работы по привлечению дополнительных внешних финансовых ресурсов;

4. организация выпуска ценных бумаг и работы по размещению временно свободных финансовых ресурсов предприятия; 5. финансовый контроль.

16. Финансовое планирование и прогнозирование государственных и муниципальных финансов, содержание, цели и задачи в условиях рыночной экономики, методы и их характеристика.

Финансовое планирование представляет собой деятельность по сбалансированности и пропорциональности использования финансовых ресурсов. Оно устанавливает рациональное соотношение между ресурсами государства и доходами хозяйствующих субъектов, а также между величиной дохода до уплаты налога и после на предприятии и другое. Финансовое планирование является частью народнохозяйственного планирования и направлено на координацию деятельности всех органов финансовой системы.

Примерами финансовых планов в сфере государственных финансов являются:

— бюджетный план;

— сметы расходов и доходов бюджетных организаций;

— сводный финансовый баланс государства;

баланс денежных доходов и расходов населения территории и др.

Объектом финансового планирования является финансовая деятельность субъектов хозяйственного управления, которое отражается в соответствующих финансовых планах.

Финансовые планы составляются во всех звеньях финансовой системы, причем формы финансового плана отражают специфику соответствующего звена финансовой системы.

Цель финансового планирования — обеспечение финансовыми ресурсами (по объему, направлениям использования, объектам, во времени) воспроизводственных процессов в соответствии с прогнозами социально-экономического развития, бизнес-планами и с учетом рыночной конъюнктуры, тенденций развития. Она реализуется на основе использования распределительной функции финансов, позволяющей устанавливать научно обоснованные пропорции при определении источников и планировании объемов финансовых ресурсов, направлений их использования.

Конкретная задача финансового планирования определяется финансовой политикой. В целом по государству главным финансовым прогнозом является сводный баланс финансовых ресурсов государства.

Задачи финансового планирования:

— определение объема денежных средств и их источников;

— выявление результатов роста доходов;

— определение основных направлений экономии расходов;

— распределение денежных средств между фондами.

Методы финансового планирования:

экстраполяция, состоит в определении финансовых показателей на основе выявления их динамики;

нормативный, основывается на использовании финансовых норм и нормативов;

математического моделирования, предполагает построение финансовых моделей, которые имитируют течение реальных экономических процессов;

балансовый, используется для согласования направлений использования финансовых ресурсов и источников их формирования;

Финансовое планирование направлено на достижение устойчивого экономического роста, поддержание сбалансированности, создание условий для эффективного управления финансами как на микро-, так и на макроэкономическом уровнях.

Финансовое прогнозирование является предвидением возможного финансового положения государства и территории, используется для обоснования показателей финансовых планов. Цель прогноза — определение реально возможного объема финансовых ресурсов, источников их формирования и направлений использования в прогнозируемом периоде.

Задачами финансового прогнозирования являются:

увязка материально-вещественных и финансово-стоимостных пропорций на макро- и микроуровнях на перспективу;

определение источников формирования и объема финансовых ресурсов субъектов хозяйствования и субъектов власти на прогнозируемый период;

обоснование направлений использования финансовых ресурсов субъектами хозяйствования и субъектами власти на прогнозируемый период на основе анализа тенденций и динамики финансовых показателей с учетом воздействующих на них внутренних и внешних факторов;

определение и оценка финансовых последствий принимаемых органами государственной власти и местного самоуправления, субъектами хозяйствования решений.

Методами прогнозирования выступают:

— эконометрические модели, описывающие динамику показателей финансового плана в зависимости от факторов, влияющих на экономические процессы;

— метод корреляционно-регрессионного анализа;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap