Usi_testi1. Охорона праці це:а) система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно- гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження збереження здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності;

б) галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я працівників, зумовлений умовами праці, обґрунтовує засоби і заходи щодо збереження здоров’я працівників, профілактики несприятливого впливу умов праці;

в) стан умов праці, за якого вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих чинників усувають, або він не перевищує гранично допустимих значень.

2. Згідно європейського законодавства з питань охорони праці головними у створенні безпечних та нешкідливих умов праці є:

а) роботодавець, працівник;

б) служба охорони праці, роботодавець;

в) працівник, профспілкова організація;

г) служба охорони праці, працівник.

3. Характерними методами регулювання соціальнотрудових відносин МОП є:

а) розробка й прийняття міжнародних трудових норм, конвенцій та рекомендацій і контроль за їх виконанням;

б) проведення роз’яснювальної роботи з працівниками і роботодавцями, які порушують норми МОП;

в) технічне сприяння;

г) дослідницька і видавнича діяльність.

4. Визначити страховий внесок, який сплачує роботодавець у Фонд соціального страхування від нещасних випадків, якщо об’єкт господарювання належить до 12 класу професійного ризику виробництва: страховий тариф дорівнює 1,02 %, сума фактичних витрат на оплату праці за місяць становить 6500 грн., а Пп більший за Пк на 36 % нижка або надбавка 10%). 72,93

5. До складу правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків входять представники:

а) держави, роботодавців та засобів масової інформації;

б) роботодавців, застрахованих осіб та Верховної ради України;

в) держави, роботодавців та застрахованих осіб;

г) Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Всеукраїнського об’єднання профспілки.

6. Розмір страхового внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві залежить від:

а) кількості працівників;

б) заробітної плати працівників;

в) від обсягу реалізованої продукції;

г) від наявності інвалідів серед працівників.

7. До обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві належить:

а) виконання трудових обовязків на робочому місці;

б) перебування на робочому місці, повязане з виконанням роботи;

в) перебування на території підприємства, повязане з виконанням роботи;

г) проїзд на роботу в громадському транспорті.

8. Якщо працівник помер на підприємстві ез впливу виробничих чинників), то яке розслідування проводять:

а) звичайне розслідування;

б) спеціальне розслідування;

в) лабораторне розслідування;

г) маршрутне розслідування;

д) не проводять розслідування.

9. Член комісії з розслідування нещасного випадку у разі його незгоди із висновками розслідування може:

а) не підписувати акт розслідування за формою Н – 5;

б) не підписувати акт розслідування за формою Н – 1;

в) не підписувати акт розслідування за формою НПВ;

г) викласти свою окрему думку письмово і долучити її до акту за формою Н 5.

10. До основних законодавчих актів у сфері охорони праці належать:

а) закони «Про охорону праці«, «Про пожежну безпеку«;

б) Конституція, Укази і Постанови президента, Верховної Ради і т.ін.

в) Конституція, КЗпП, стандарти, інструкції з охорони праці і т.ін.;

г) Укази і Постанови президента, Верховної Ради, стандарти, інструкції з охорони праці і т.ін.

11. Державний нагляд за дотриманням законодавчих і нормативних актів з охорони праці здійснюють:

а) Кабінет Міністрів;

б) Прокуратура, МНС;

в) спеціальні державні органи та інспекції;

г) органи місцевого самоврядування.

12. Яка з головних функцій СУОП спрямована на розробку та прийняття управлінських рішень керівниками усіх рівнів підприємства:

а) прогнозування і планування робіт;

б) організація та координація робіт;

в) облік, аналіз та оцінка показників охорони праці;

г) контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП;

д) стимулювання охорони праці.

13. Внутрішнє стимулювання заходів щодо покращення рівня охорони праці забезпечує:

а) держава шляхом надання податкових пільг;

б) роботодавець через СУОП;

в) система соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

г) запровадженням умов для інвестування, які враховують вимоги охорони праці.

14. Працеохоронні заходи спрямовані на вирішення завдань:

а) соціального характеру; б) політичного характеру; в) економічного характеру; г) приватного характеру.

15. Ергономіка висуває такі вимоги до організації трудових процесів:

а) економічні; б) соціальні; в) міжнародні; г) гігієнічні; д) навчальні; е) вікові.

16. Дія галузевих нормативних актів з охорони праці поширюється на:

а) всі підприємства;

б) окремі підприємства;

в) окремі галузі виробництва.

17. До міжнародних організацій, з якими співпрацює МОП у сфері соціального забезпечення, належать:

а) Всесвітня організація охорони здоровя;

б) Міжнародна асоціація соціального забезпечення;

в) Всесвітня рада соціального партнерства;

г) Міжнародна організація міграції.

18. В міжнародній організації праці збір інформації, її обробку та оприлюднення здійснює:

а) міжнародна конференція праці;

б) адміністративна рада;

в) міжнародний навчальний центр;

г) міжнародне бюро праці.

19. Визначити місячну суму страхового внеску підприємства, яке належить до 30 класу професійного ризику виробництва: страховий тариф становить 1,70%, сума фактичних витрат на оплату праці дорівнює 10500 грн., Пп менший за Пк на 45% нижка або надбавка 20%).142,8 грн

20. Дія закону про загальнообов’язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві поширюється на такі об’єкти господарювання:

а) промислові підприємства;

б) приватні підприємства;

в) фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно;

г) сільськогосподарські підприємства;

д) військові об’єкти.

21. Найголовнішим завданням страхування від нещасних випадків на виробництві є:

а) проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та

небезпечних виробничих чинників;

б) відновлення здоров’я та працездатності потерпілих;

в) відшкодування шкоди потерпілим;

г) співпраця з державною службою з гірничого нагляду та промислової безпеки.

22. До обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві належить:

а) приведення в порядок знарядь праці перед роботою;

б) приведення в порядок засобів захисту після роботи;

в) проїзд на роботу на власному транспорті;

д) виконання заходів особистої гігієни після закінчення роботи.

23. Якщо працівник зник під час виконання посадових обов’язків, то яке розслідування проводять:

а) звичайне розслідування; г) маршрутне розслідування;

б) спеціальне розслідування; д) не проводять розслідування.

в) лабораторне розслідування;

24. Член комісії з розслідування нещасного випадку у разі його незгоди із висновками розслідування може:

а) не підписувати акт розслідування за формою Н – 5;

б) викласти свою окрему думку письмово і долучити її до акту за формою Н – 1;

в) не підписувати акт розслідування за формою НПВ;

г) викласти свою окрему думку письмово і долучити її до акту за формою Н 5.

25. До підзаконних актів у сфері охорони праці належать:

а) закони «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку»;

б) Конституція, Укази і Постанови президента, Верховної Ради і т.ін.

в) Конституція, КЗпП, стандарти, інструкції з охорони праці і т.ін.;

г) Укази і Постанови президента, Верховної Ради, стандарти, інструкції з охорони праці і т.ін.

26. Виберіть документ який містить перелік всіх нормативних документів з охорони праці чинних на території України:

а) державний реєстр нормативно-правових актів;

б) збірник нормативно-правових документів;

в) енциклопедія з охорони праці;

г) довідник з безпеки життєдіяльності.

27. Управління охороною праці на об’єкті господарювання здійснюють:

а) роботодавець;

б) структурні виробничі підрозділи;

в) профспілки;

г) трудовий колектив;

д) служба охорони праці.

28. Дії Положення про систему управління охороною праці на підприємстві поширюється на:

а) окремі підприємства;

б) підприємства однієї галузевої приналежності;

в) концерни;

г) всі підприємства.

29. Соціально-економічну ефективність працеохоронних заходів оцінюють на таких рівнях:

а) мікроскопічному;

б) макроскопічному;

в) мезоекономічному;

г) мікроекономічному;

д) наноекономічному.

30. Психологічні засоби підвищення безпечної поведінки працівників у професійній діяльності передбачають:

а) зниження рівня небезпеки шляхом створення безпечніших знарядь праці;

б) підвищення рівня захищеності працівників через стимулювання їхньої безпечної діяльності;

в) немає правильної відповіді.

42. Закон України “Про охорону праці” належать до:

а) загальних законів України, що визначають основні положення про охорону праці;

б) спеціальних законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці;

в) нормативних документів про охорону праці, що діють тільки в межах об’єкта господарювання.

43. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” належать до:

а) загальних законів України, що визначають основні положення про охорону праці;

б) спеціальних законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці;

в) нормативних документів про охорону праці, що діють тільки в межах об’єкта господарювання.

44. Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві належать до:

а) загальних законів України, що визначають основні положення про охорону праці;

б) спеціальних законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці;

в) нормативних документів про охорону праці, що діють тільки в межах об’єкта

господарювання.

45. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів належать до:

а) загальних законів України, що визначають основні положення про охорону праці;

б) спеціальних законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці;

в) нормативних документів про охорону праці, що діють тільки в межах об’єкта господарювання.

46. Положення про службу охорони праці на підприємстві належать до:

а) загальних законів України, що визначають основні положення про охорону праці;

б) спеціальних законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці;

в) нормативних документів про охорону праці, що діють тільки в межах об’єкта господарювання.

47. Санітарні норми належать до:

а) загальних законів України, що визначають основні положення про охорону праці;

б) спеціальних законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці;

в) нормативних документів про охорону праці, що діють тільки в межах об’єкта господарювання.

48. Кодекс законів про працю України належить до:

а) загальних законів України, що визначають основні положення про охорону праці;

б) спеціальних законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці;

в) нормативних документів про охорону праці, що діють тільки в межах об’єкта господарювання.

49. Перелік посадових осіб підприємства, що повинні проходити попередню та періодичну перевірку знань з охорони праці, належить до:

а) загальних законів України, що визначають основні положення про охорону праці;

б) спеціальних законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці;

в) нормативних документів про охорону праці, що діють тільки в межах об’єкта господарювання.

50. Будівельні норми і правила належать до:

а) загальних законів України, що визначають основні положення про охорону праці;

б) спеціальних законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці;

в) нормативних документів про охорону праці, що діють тільки в межах об’єкта господарювання.

51. Інструкції з питань охорони праці для працівників належать до:

а) загальних законів України, що визначають основні положення про охорону праці;

б) спеціальних законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці;

в) нормативних документів про охорону праці, що діють тільки в межах об’єкта господарювання.

52. Положення про порядок атестації робочих місць на підприємстві щодо їхньої відповідності нормативним актам належать до:

а) загальних законів України, що визначають основні положення про охорону праці;

б) спеціальних законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці;

в) нормативних документів про охорону праці, що діють тільки в межах об’єкта господарювання.

53. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводить:

а) роботодавець;

б) спеціалісти служби охорони праці;

в) керівник структурного підрозділу.

54. Первинний інструктаж з питань охорони праці проводять:

а) з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу;

б) з працівниками за наявності шкідливих і небезпечних чинників;

в) на вимогу представників Держгірпромнагляду.

55. Первинний інструктаж з питань охорони праці проводить:

а) роботодавець;

б) спеціалісти служби охорони праці;

в) керівник структурного підрозділу.

56. Повторний інструктаж з питань охорони праці проводять(???):

а) з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу;

б) з працівниками, лише за наявності шкідливих і небезпечних чинників;

в) на вимогу представників Держгірпромнагляд.

57. Повторний інструктаж з питань охорони праці проводить:Страницы: 1 | 2 | Весь текст
sitemap
sitemap