ЗВІТ — требования
ЗВІТ

із самостійної роботи на тему:

«СПОЖИВАННЯ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

1. На основі запропонованої нижче талиці проведіть обстеження громадян України щодо споживання ними масової інформації впродовж одного тижня.

2. Перед проведенням обстеження оберіть його місце (столиця, обласний центр, місто обласного підпорядкування, районний центр, селище міського типу (СМТ), село) та контингент громадян (3…7 років, 8…15 років, 16…34 роки, 35…64 роки, старші 65 років).

3. Визначте спосіб організації вибірки з генеральної сукупності. З урахуванням обраного місця й вікового контингенту громадян проведіть опитування 10 громадян.

4. Опитування можна вести двома способами: або у формі інтерв’ю (анкета не потрібна), або за допомогою анкети, яку слід буде розробити власноруч.5. Отримані емпіричні дані щодо споживання масової інформації слід ввести в таблицю Microsoft Exel. На основі даних цієї таблиці слід:

— отримати усереднені про час і фінансові ресурси, витрачені на споживання масової інформації (засобами Microsoft Exel);

— отримати діаграму усередненого споживання масової інформації).

6. На основі отриманих даних в Microsoft Word підготуйте звіт. У звіті опишіть:

— вибірку та її репрезентативність;

— інтерпретацію отриманих результатів;

— зіставлення отриманих результатів з аналогічними в Україні чи зарубіжних країнах;

— висновки щодо споживання масової інформації в обраному населеному пункті й обраній віковій категорії громадян (сучасний стан споживання, тенденції його зміни, наявні резерви).

7. У додатку подайте 10 отриманих анкет (якщо проводилось анкетування).

Звіт підготуйте з дотриманням вимог стандарту на авторський оригінал.

ВИМОГИ СТАНДАРТУ НА АВТОРСЬКИЙ ОРИГІНАЛ:

Авторські оригінали відповідно до стандарту повинні бути підготовані з дотриманням таких вимог:

— формат паперу: А4 (210 х 297 мм);

— поля: зліва — 3, всі решта — 2 см;

— на сторінці — 33…34 рядки, в кожному з яких 60 ± 2 знаки;

— інтервал між рядками — 1,5;

— абзацний відступ — 1,5…2,0 см;

— гарнітура — Courier New, кегль основного тексту — 12.

ОПИТУВАЛЬНИК

щодо споживання громадянами України масової інформації упродовж одного тижня

Вид масової інформації

Витрати

часу,

години

фінансів, відсоток

1

Книги

2

Журнали

3

Газети

4

Радіо

5

Телебачення

6

Інтернет (ел. видання, радіо, ТБ)

7

Кіно

8

Театр

9

Концерти, цирк

10

Масова інформація на масових гуляннях

11

Інше

Час опитування: „____”________________ 200_ р.

Місце опитування (підкреслити):

столиця

обласний центр

місто обласного підпорядкування

районний центр чи СМТ

село

Контингент опитуваних (підкреслити):

3…7 років

8…15 років

16…34 роки

35…64 роки

старші 65 років

Примітка. Якщо громадянин не отримував масової інформації якогось виду за останній тиждень, тоді слід брати середні дані за рік. Фінансові витрати вираховують як відсоток від місячної зарплати. Дані по 10 опитаних потрібно усереднити.
Яндекс.Метрика