Билеты к Экзамену по Физике.Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №1

Хвильовий процес. Види хвиль. Хвильова поверхня, фронт хвилі. Промінь. Гармонічні пружні хвилі. Довжина хвилі.

Вольт-амперна характеристика p-n — переходу. Прямий струм. Темновий (зворотний) струм. Температурні властивості p-n – переходу.

Глибина потенціальної ями метала становить 11 еВ, а робота виходу 4 еВ. Визначити повну кінетичну енергію електрона на рівні Фермі.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №2

Рівняння пружної плоскої та сферичної хвиль. Фазова швидкість пружної хвилі. Хвильове рівняння пружної хвилі.

Контакт двох напівпровідників з різними типами провідності. Утворення p-n – переходу, потенціальний бар’єр.

Визначити кількість різних хвильових функцій, що відповідають головному квантовому числу 5.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №3

Принцип суперпозиції хвиль. Хвильовий пакет. Групова швидкість пружної хвилі та її зв’язок з фазовою швидкістю.

Термоелектричні явища: Зеєбека, Пельтьє, Томсона та їх використання.

Знаючи, що енергія активації атома водню 13,6 еВ, визначити енергію фотона, що відповідає найбільшій за довжиною лінії серії Лаймана.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №4

1.Енергія, густина енергії та потік енергії пружної хвилі.

2.Контакт двох металів, зовнішня та внутрішня контактна різниця потенціалів.

3. Зразок германія нагрівають від 0 до Знаючи, що ширина забороненої зони для германія становить 0,72 еВ, визначити, у скільки разів при цьому збільшиться його питома провідність.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №5

Аналіз явища електромагнітної індукції. Вихрове електричне поле. Циркуляція вектора напруженості вихрового електричного поля. Перше рівняння Максвела. Його фізичний зміст.

Контакт метал-вакуум. Робота виходу електронів із металу у вакуум.

Найменша довжина хвилі рентгенівського випромінювання, отриманого від трубки, що працює при напрузі 50 кВ, становить 24,8 пм. Визначити за цими даними сталу Планка.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №6

Струм зміщення. Закон повного струму. Друге рівняння Максвела та його фізичний зміст.

Дифузійний та дрейфовий струми електронів та дірок.

Прямокутний потенціальний бар’єр ширину 0,1 нм. Визначити різницю енергій , при якій ймовірність проходження електрона крізь потенціальний бар’єр становить 0,99.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №7

Система рівнянь Максвелла в інтегральній формі. Електромагнітне поле.

Рівень Фермі у домішкових напівпровідниках та його залежність від температури. Теоретична формула питомої електропровідності домішкових напівпровідників.

Електрон рухається у атомі водню по першій борівській орбіті. Вважаючи невизначеність швидкості електрона рівною 1%, визначити невизначеність координати електрона.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №8

Рівняння Максвелла в диференціальній формі

Домішкові напівпровідники. Напівпровідники „n”-типу та „p”-типу. Домішкова провідність. Основні та неосновні носії заряду в напівпровідниках.

Визначити енергію фотона (в електрон-вольтах), при якій його маса дорівнює масі спокою електрона.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №9

1. Рівняння плоскої біжучої електромагнітної хвилі. Дослідження рівняння електромагнітної хвилі. Основні властивості електромагнітних хвиль.

2. Концентрації електронів і дірок у власних напівпровідниках. Рівень Фермі у власному напівпровіднику. Температурна залежність рівня Фермі.

3. Визначити постійну Планка, якщо відомо, що для припинення фотоефекту, викликаного опроміненням поверхні деякого металу світлом з частотою Гц необхідна затримуюча напруга 6,6 В, а світлом з частотою Гц – 16,5 В.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №10

Енергія електромагнітних хвиль Об’ємна густина енергії, вектор Умова-Пойнтінга, інтенсивність

Уявлення про власні напівпровідники. Електрони провідності та дірки. Механізми електронної та діркової провідності. Рівноважна концентрація носіїв заряду.

Визначити роботу виходу електронів з вольфраму, якщо червона границя фотоефекту для нього становить 275 нм.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №11

Вібратор Герца. Основи радіозв’язку.

Залежність електропровідності (опору) металів від температури. Надпровідність.

Чорне тіло знаходиться при температурі 2900К. При його остиганні довжина хвилі, що відповідає максимуму спектральної густини енергетичної світності, змінилася на 9 мкм. Визначити температуру, до якої тіло охолодилося.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №12

Монохроматичні, когерентні та некогерентні хвилі.

Основи квантової теорії електропровідності металів. Незалежність енергії та концентрації електронів у металі від температури.

Визначити постійну дифракційної гратки, якщо вона в першому порядку розділяє дві спектральні лінії калію (578 та 580 нм). Довжина гратки 1 см.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №13

1.Інтерференція хвиль. Умови виникнення максимумів та мінімумів інтерференції. Оптична довжина шляху, оптична різниця ходу.

2.Класична теорія електропровідності металів. Рухливість електронів.

Визначити кількість штрихів на 1 мм дифракційної гратки, якщо куту відповідає максимум п’ятого порядку для монохроматичного світла з довжиною хвилі 0,5 мкм.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №14

1.Пружні стоячі хвилі. Вузли та пучності. Стоячі електромагнітні хвилі.

2.Заповнення енергетичних зон електронами. Зони: валентна, заборонена та провідності.

3. На щілину шириною 0,2 мм нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 500 нм. Дифракційна картина спостерігається на паралельному до щілини екрані, що знаходиться на відстані 1 м. Визначити відстань між дифракційними максимумами першого порядку.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №15

Дифракція хвиль. Принцип Гюйгенса. Умови та методи спостереження дифракції хвиль.

Енергетичний спектр атома. Розщеплення енергетичних рівнів атома у твердому тілі – утворення енергетичних зон. Оцінка ширини енергетичної зони та енергетичного інтервалу між енергетичними рівнями в енергетичній зоні.

Джерело монохроматичного світла з довжиною хвилі рухається до спостерігача зі швидкістю . Яку довжину світла зареєструє приймач?

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №16

1.Розрахунок явища дифракції за допомогою принципа Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Прямолінійне розповсюдження хвиль (світла).

2.Квантова статистика. Фазовий простір. Функція розподілу.

3. Чорне тіло нагріли від 500К до 2000К. У скільки разів збільшилася при цьому його енергетична світність?

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №17

1.Дифракція паралельних променів на щілині. Умови виникнення дифракційних максимумів та мінімумів.

2. Власний механічний та магнітний моменти електрону. Спінове квантове число. Магнітне спінове квантове число. Гіромагнітне відношення.

3. Чорне тіло нагріли від 500К до 2000К. Як змінилася при цьому довжина хвилі, що відповідає максимуму спектральної густини енергетичної світності?

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №18

1.Дифракційна гратка. Дифракція паралельних променів на дифракційній гратці та умови виникнення дифракційних максимумів і мінімумів

2.Принцип нерозрізненості тотожних частинок. Ферміони та бозони. Принцип Паулі. Розподіл електронів в атомі за енергетичними станами.

3. На лінзу, що має показник заломлення 1,55 нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 550 нм. Якої мінімальної товщини плівку з показником заломлення 1,24 потрібно нанести на лінзу, щоб уникнути втрат світла?

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №19

Дифракція на просторовій кристалічній гратці. Рівняння Вульфа-Бреггів.

Поняття про квантові статистики Бозе-Ейнштейна та Фермі-Дірака.

У досліді Юнга щілини, розташовані на відстані 0,3 мм, освітлювалися монохроматичним світлом з довжиною хвилі 0,6 мкм. Визначити відстань від щілин до екрана, якщо ширина інтерференційних смуг становила 1 мм.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №20

Теплове випромінювання. Абсолютно чорне тіло (АЧТ). Закони випромінювання абсолютно черного тіла.

Тверде тіло. Кристалічні і аморфні тверді тіла. Ближній та далекий порядки. Моно- та полікристали. Кристалічна гратка. Типи кристалічних граток. Класи та сингонії кристалів.

На яку відстань поширюється фронт монохроматичної хвилі у вакуумі за той же час, за який він проходить шлях 1,5 мм у склі з показником заломлення 1,5.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №21

1.Розподіл енергії в спектрі АЧТ. Гіпотеза Планка, формула Планка. Фотони.

2.Електронний газ. Розподіл електронів в металах за енергіями. Енергія Фермі. Енергетичний рівень Фермі.

3. Необхідно виготовити плоско-опуклу лінзу з оптичною силою 6 дптр. Визначити радіус кривизни опуклої поверхні лінзи, якщо показник заломлення матеріалу становить 1,6.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №22

1.Зовнішній фотоефект. Закони зовнішнього фотоефекта. Рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекта .

2. Енергія електрона в атомі. Квантові числа.

3.На плоскопаралельну скляну пластинку ( n=1,5) товщиною 6 см падає під кутом промінь світла. Визначити бічне зміщення променя, що пройшов через пластинку.

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №23

Гіпотеза де Бройля. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга.

Види зв’язків (іонний, ковалентний, металевий, молекулярний). Енергія зв’язку в речовині.

Вздовж осі Ох у вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля. Амплітуда напруженості становить 18,8 В/м. Визначити інтенсивність хвилі (середню енергію, що проходить за одиницю площини, перпендикулярної напряму поширення хвилі, за одиницю часу).

Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №24

Ядерна модель атома Резерфорда. Її недоліки.

Спектр випромінювання атома водню. Серіальні формули спектрів випромінювання атомів водню.

Електромагнітна хвиля з частотою 4 МГц переходить з немагнітного середовища з діелектричною проникністю у вакуум. Визначити приріст довжини хвилі.Екзаменаційний білет з дисципліни «Фізика Ч.ІІ» №25

Постулати Бора. Борівська теорія водневоподібних атомів, її досягнення та недоліки.

Електропровідність твердих тіл за зонною теорією. Провідники, напівпровідники, діелектрики

Плоска гармонічна хвиля поширюється вздовж осі Ох у непоглинаючому середовищі зі швидкістю 12 м/с. Точки, що знаходяться на осі на відстанях 7 та 12 м від джерела коливаються з різницею фаз . Амплітуда хвилі 6 см. Визначити довжину хвилі, записати її рівняння.
sitemap
sitemap