Тести тема 6ТЕСТИ

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Розділ 6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Інвестиційна стратегія —

це процес передбачення довгострокових цілей розвитку інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення на основі прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку як в цілому, так і в окремих його секторах.

комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів

забезпечення платоспроможності підприємства протягом одиниці планового періоду;

вірна відповідь відсутня

Мета власника капіталу –

зберегти і повернути кредит

зберегти роботу, прийняти участь у розподілі прибутку;

отримати певний рівень прибутку і зберегти вкладений капітал;

досягнення успіху підприємством, подовження його існування

3. Найважливішим елементом інвестиційної стратегії підприємства є

стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства

стратегія формування ліквідаційних ресурсів підприємства

стратегія формування амортизаційнихних ресурсів підприємства

вірна відповідь відсутня

4. В процесі формування обсягів та структури інвестиційних ресурсів варто враховувати усі стадії інвестиційного процесу – передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну – принцип

забезпечення відповідності обсягу залучених інвестиційних ресурсів обсягу інвестиційних потреб підприємства

забезпечення раціонального використання інвестиційних ресурсів в процесі інвестиційної діяльності

врахування перспектив розвитку інвестиційної діяльності

вірна відповідь відсутня

5. Інвестиційні ресурси, які тимчасово не використовуються, можуть втрачати свою вартість з часом. Тому слід передбачити їх знецінення та можливості ліквідації – принцип

забезпечення відповідності обсягу залучених інвестиційних ресурсів обсягу інвестиційних потреб підприємства

забезпечення раціонального використання інвестиційних ресурсів в процесі інвестиційної діяльності

врахування перспектив розвитку інвестиційної діяльності

вірна відповідь відсутня

6. Формування інвестиційних ресурсів країни можна представити наступним чином:

Національні інвестиційні ресурси + Іноземні інвестиційні ресурси – Відтік капіталу за кордон = Національні інвестиційні ресурси + Сальдо міжнародного руху капіталу

Національні інвестиційні ресурси — Іноземні інвестиційні ресурси – Відтік капіталу за кордон = Національні інвестиційні ресурси / Сальдо міжнародного руху капіталу

Національні інвестиційні ресурси / Іноземні інвестиційні ресурси – Відтік капіталу за кордон = Національні інвестиційні ресурси — Сальдо міжнародного руху капіталу

Національні інвестиційні ресурси — Іноземні інвестиційні ресурси – Відтік капіталу за кордон = Національні інвестиційні ресурси * Сальдо міжнародного руху капіталу

7. Реалізація інвестиційної діяльності на підприємстві характеризується:

розширеним відтворенням основних фондів

належним ресурсним забезпеченням

формування необхідних інвестиційних ресурсів

всі відповіді вірні

8. Інвестиційні ресурси підприємства складають:

Власні кошти інвестора

Асигнування з бюджету

Позичкові та залучені кошти

всі відповіді вірні

9. Статутний капітал – це

а) сума внесків (паїв) засновників підприємства для забезпечення його життєдіяльності;

б) короткостроковий кредит, що надається надійному підприємству понад залишок коштів на його рахунку;

в) витрати (у грошовій формі) на виплату основної та додаткової заробітної плати;

г) вірна відповідь відсутня.

10. До зовнішніх власних інвестиційних ресурсів підприємства належать:

а) акціонерний чи пайовий капітал;

б) кошти, що виділяються вищестоящими холдинговими та акціонерними компаніями;

в) безоплатно надані державними органами та комерційними структурами кошти на цільове інвестування;

г) всі відповіді вірні.

11. Вартість інвестиційного капіталу – це

а) розробленні фінансової стратегії та фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності;

б) опосередкуванні процесу впровадження стратегії, створенні умов для контролю за реалізацією заходів з досягнення стратегічних завдань;

в) необхідна ставка доходу, яку повинна мати фірма, щоб покривати витрати для залучення капіталів на ринку;

г) визначенні найважливіших показників, пропорцій та темпів розширеного відтворення і є головною формою реалізації мети підприємства.

12. Основними факторами, що визначають вартість капіталу є:

а) ризикованість одержаних доходів;

б) питома вага заборгованості в його структурі;

в) фінансова стійкість компанії;

г) всі відповіді вірні.

13. Схема нарахування відсотків за принципом “вартість плюс” має вигляд

а) Процентна ставка за кредит = Вартість залучення відповідних ресурсів для банку +Банківські операційні витрати + Компенсація банку за рівень ризику невиконання зобов’язань позичальника + Бажана маржа прибутку банку;

б) Процентна ставка за кредит = Вартість залучення відповідних ресурсів для банку + Банківські операційні витрати * Компенсація банку за рівень ризику невиконання зобов’язань позичальника — Бажана маржа прибутку банку;

в) Процентна ставка за кредит = Базова ставка або прайм-рейт, включаючи бажану маржу банку + НАДБАВКА;

г) Процентна ставка за кредит = Базова ставка або прайм-рейт, включаючи бажану маржу банку * НАДБАВКА.

14. Нерозподілені прибутки – це:

а) прибуток (збиток), що пов’язаний із втратами від стихійного лиха, техногенних катастроф і аварій; відшкодуванням збитків від надзвичайних подій, а також з іншими надзвичайними доходами і втратами;

б) прибуток (збиток) від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій; від ліквідації необоротних активів, безоплатно отриманих оборотних активів, уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій, неопераційних курсових різниць; від іншої звичайної діяльності;

в) це джерело внутрішнього походження. Коли з чистого доходу вираховують дивіденди, кошти, що залишаються, як правило, реінвестуються у виробництво;

г) прибуток (збиток), отриманий від інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства, спільної діяльності; одержані дивіденди, відсотки за облігаціями та іншими цінними паперами; інші доходи від фінансових інвестицій.

15. Акції поділяються на:

а) Чисті та валові;

б) Привілейовані та прості;

в) Внутрішні та зовнішні;

г) Правильна відповідь відсутня.

16. Структура інвестованого капіталу-це:

а) питома вага вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній сумі оборотних коштів;

б) величина власних оборотних коштів, яка характеризує ту частину власного капіталу підприємства, що є джерелом покриття поточних активів підприємства;

в) Співвідношення між складовими капіталу фірми;

г) Правильна відповідь відсутня.

17. Леверідж є позитивним, коли :

а) дохідність з інвестицій не перевищує процент за позичковим коштам;

б) ставка щорічних фінансових вигод від інвестицій, що здійснюються з залученням позичкових коштів, перевищує процент за кредит;

в) інвестиції приносять дохід, що дорівнює проценту за кредит;

г) Правильна відповідь відсутня.

18. Властивість фінансового леверіджу (важелю) заключається у тому,

а) що виникає можливість використовувати капітал, взятий у борг під фіксований відсоток, для інвестицій, які приносять прибуток більший за відсоток за кредит;

б) розробленні варіантів планових розрахунків для вибору найоптимальнішого варіанту;

в) розрахунку показників на підставі аналізу фактичних даних з урахуванням перспектив їхніх змін у плановому періоді;

г) розрахунку показників на основі певних фінансових норм та техніко-економічних нормативів.

19. Співвідношенням між доходом до вирахування процентів за позику та податків (ДВПП) та доходом на акцію (ДНА) визначається:

а) Фінансове відношення;

б) Фінансовий ждиревел;

в) Фінансовий леверидж;ж

г) Фінансова норма .

20. Рівень фінансового леверіджу визначається:

__ ДВПП _______

а) ДВПП — % за борг;

б) (ДВПП – відсотки за борг)*(1 – ставка податку) /Ка;

в) ДНА – ДВПП;

г) (ДВПП – відсотки за борг)*(1 – ставка податку) /Ко.

21. Фінансове планування – це …

а) сутність системи контролю на підприємстві;

б) довгострокову мету фінансово-господарської діяльності підприємства;

в) мету фінансово-господарського аналізу підприємства;

г) процес оцінки фінансових ресурсів, необхідних для здійснення інвестиційних заходів компанії та своєчасного визначення методів їх фінансування.

22. Згідно методу врахування оборотності грошей, мінімальна сума грошей, потрібна компанії для проведення своїх операцій, визначається за допомогою такого рівнянняа) % власних коштів/ % залучених коштів;

б) (ДВПП – відсотки за борг)*(1 – ставка податку) /Ка;

в) ДНА – ДВПП;

г) (річні операційні витрати)/(оборотність грошей).

23. Цей метод передбачає, що зміна обсягу продажу продукції впливає на величину активів, які повинна мати компанія. Про який метод йдеться?

а) Метод відсотку від товарообігу;

б) Метод врахування оборотності грошей;

в) Метод балансу грошових надходжень;

г)Правильна відповідь відсутня.

24. За допомогою якого методу фінансові менеджери щомісяця мають порівнювати майбутні грошові надходження із сумами до виплат та визначати щомісячний надлишок надходжень або дефіцит? Метод відсотку від товарообігу.

а) Метод врахування оборотності грошей;

б) Метод балансу грошових надходжень;

в) Правильна відповідь відсутня;

г)
sitemap
sitemap