Стихотворение Шахалэ — Лиса



Лиса пошла на охоту,

Потом пошла на работу,

Потом зайца поймала

И вместе с ним убежала.

Шахалэ нумэ йэкльиэ эйрэй,

Тасилэ эйрэй уйлгэ,

Тасилэ чол5оролэк иидэм

Иркилльэн тудэньэ шубэжэй.

Солнцева Валерия, 5 класс



sitemap
sitemap