Адам энем ле мен — эн кычырар биле_13638Адам, энем ле мен — эн кычырар биле.

(Билелик байрамнын сценарийи)

I. Одотон jерди jарандырары.

Байрамнын ады (плакат) — «Адам, энем ле мен — эн кычырар биле», бичиктердин корузи «Бичиктер — бистин наjыбыс», бичиктер ле кычырары керегинде плакатта.

1. Кычырыгар! Слердин jурумигерде бир де кун jаны бичиктин бир бугин кычырылбай отпозин. (К. Г. Паустовский).

2. Бичик jок айыл, jуреги jок кижиге туней. (М. Цицерон)

3. Кычырганы — ол эн артык билгирлер. (А. С. Пушкин)

4. Кажы ла бичикте бойынын салымы ла jуруми бар: кезиги бир ле кун jурет, кезиги уйеден уйеге улалып барат. (С. Я. Маршак)

5. Бичик кычырзан — кыр ашкандый.

6. Коп кычырзан — копти билерин.

II. Байрамды откурерге керекту jепселдер: чаазын, карандаш,куулик инструменттер.

III.Бичиктердин корузи.

Сенде наjылар ас эмес

Корзон, сени эбире.

Jе ончо наjылардан эн артыгы

Бичик болгонын — сен ундыба!

Байрамнын одори.

Откурер кижи: Jакшылыкту кунле ада-энелер, jаанактар, ага-карындаштар, эjе-сыйындар! Бугун бис ойто ло кожо. Бойыгардын билгирлереерди коргузерге келдигер, кезигер билгир учун «оорып» келдигер. «Адам, энем ле мен — эн кычырар биле» деп ойын-маргаанды баштап турубыс! Бугун мындый командалар туружат. Билелик команда ………. (адап, таныштырат).

(Куу угулат)

Белетениш иш (разминка)

1. Улгерди учына jетире айдыгар, мен бажын баштап jадым.

2. Учын айтсам, слер улгердин бажын айдыгар, бу улгердин ады не, кем оны бичиген, табыгар.

1. Баштапкы конкурс «Jаш тужын эзедип»

Ада-энелер кичинек тужында кычырган ла санаазына узак ойго арткан бичиктер керегинде куучындаары. Кажы команда jарт, толо куучындаар — жюри корор.

2. Экинчи конкурс .

Эмди кичинек туружаачылар — уренчиктер jакылталу конверт алар. Олордын алдында тургускан сурак — сос jоктон улгердин учурын коргузер. Арткандары табар.

3. Учинчи конкурс «Бойын чумде».

Алтай албатынын «Теертпек» деп чорчогинин учын оскортип куучындаар.

«Оорып» келгендерле конкурс откурер:

1. уйгаштыру табыгар: кун, от, керек деп состорго..

2. Оосло айдылган портретте кандый герой керегинде айдылган?

3. Экраннан коруп, бу кандый куучын, кем бичиген, кем керегинде айдылгар табыгар.

4. Тортинчи конкурс.

Эн артык улгерди эске кычырарына.

5. Бежинчи конкурс.

Маскаларды талдап, ада — энелер ле балдар бир аай чорчоктин узугин коргузер. Кажы команда турген, jараш, эпту коргузер.

6. Алтынчы конкурс.

Айылдын ижин корор. Кажы команданын бойынын сууген бичигине jазап, jарандырганын корор.

Викторина.

Алтай, орус чорчокторди сананар.

1. Баштапкы катап уй кижи тенериге учкан jазал. (Баба — Яганын jалмууры)

2. Бастыра тындулар jиирге jуткиген амтанду курсак. (Теертпек)

3. Каша кайнаткан jепсел. (Топор)

4. Буканы сааганы. (Эркелей ле Караты каан)

5. Маалада иштенген нак биле. (Репка)

6. Jурумин кысканбай олорго турган тындулар. (Койондор)

Жюри байрамнын турултазын коруп, jенучилдерди сыйлайт.

Откуреечи: Слерге ончогорго jаан быйан! Слерге бугун jилбилу болгон болзо, биске ончобыска суунчилу. Мындый ойын-маргаандар коп болзын. Jаантайын слерге бичик болушка келзин!

Кычырыгар! Слердин jурумигерде бир де кун jаны бичиктин бир бугин кычырылбай калас отпозин. Кару наjылар! Келгенигерге jаан быйан. Мындый байрам калганчы эмес деп иженип турум. Келер туштажуга jетире jакшы болзын!

(Кожон «Как здорово что все мы здесь сегодня собрались»)sitemap
sitemap