Исследовательская работа Иргит Топчут Ловун Кур-Чалан оглуИсследовательская работа ученицы 10 класса МБОУ Чыргаландинской СОШ – Кунзет Чай-Суу Чимит-ооловны. (про мой прадедушки )

Руководитель: Айдышаа Любовь Чаптыновна

«Иргит Топчут- Ловун Кур – Чалан — бистин хундулуг огбевис».

Чангыс сумудан херекке онаашкан уш кижинин ийизи—Оюн Саванды Сагаандай чагырыкчы-биле Сартыыл Арыяа Саазын чайзан боолаттырып каан , а Иргит Топчут- Ловун Кур – Чалан лама мун-не тынныг арткан ,ынчалза-даа кара- бажындан ээп келбээн.Та кайда олген ? Анаа олген бе? Олурткен бе?

Ангы херээ ,анаа хамарышкан чорулдээлер болгаш удур туржуушкуннар ,месилдежиишкиннер болгаш олуруушкуннер ,аас-дыл болгаш нугул –хоп – политиктиг репрессияларнын унген дозу , ундезини бо-дур. Манаа кижинин аныяк кырганы-даа ,эри-кызы- даа ылгал чок.Ол туржук ада-ие болгаш доргул-торел деп чуве ,безин уттунган ,кижи бурузу коргуушкуннун адаанга турган.

Иргит Топчут Ловун Кур- Чалан ламанын холунун ужуу бо-дур .Очук бурузунун адаанга адын мынчаар салган.Кыдат иероглиф эвес ,тангыт( товут) бижик хевирлиг. Ол Тибетке шажын эртемин шингээдип алган.

Иргит Топчут- Ловун Кур- Чалан ТАРН кежигуну чораан. Феодал.Моол бижик болгаш моол дыл билир. Чогум байысаалга уезинде холунун ужуун тангыт ( кыдат иероглифтер хевирлиг ) ужуктер – биле салган турган болду.

Шажын сургуулун Улуг- Хурээге (Моолдун Кандан хурээзинге ) эрткен деп демдеглээн.»Кумзат, ловун дужаалдыг, хелин санмаарлыг « деп демдеглел база бар.Мындыг кижини кара- бажыннап , хилинчектеп ,дорамчылап турган- дыр.Оон политиктиг эргезин чазак 1930 чылда казып капкан.Оон эргезин 1935 чылда арай деп эгидип алырга , 1936 чылда хурээ ажытканы

дээш , катап- ла казып капкан.Хостуг эргези чок лама Шара – Суур кызыгаарынга одаар ыяш белеткеп турда ,оон тудуп апарган.Оон- биле кады Самагалдай хурээзинин ламалары Сартыыл Арыяа ,Саазын биле Оюн Саманды Сагаандай оларны тудуп апарган.Бо ламаларны тудуп турар уеде Самагалдай хурээзин урегдеп каапкан турган. 56 харлыг Топчут Ловун Кур- Чалан баштай 1941 чылдын апрель 14- те туттурган болгаш дораан-на байысаадып эгелээн. Буруудаашкыны ТАР Эруу дурумунун 13 болгаш 15 чуулдерин езугаар шииткелдин дээди хемчээнге онаажыры—боолап шиттирери.Байысаалга дептеринден чамдык ушта бижилгелер мындыг .Олар шупту нугулдээшкиннер- дир.»Топчут Ловун болза , ТАР национал революзунун херээнге мурнундан бээр удурланып келген болгаш соолгу уеге чедир ТХК Чыргаланды сумузунга турган КР болуктун идепкейлиг киржикчизи болгаш мун КР болуктун мурнуда салдынып турган ортедикчи сорулгаларын кууседири – биле идепкейлиг ажылдап турган»

« 1940 чылдын 7 айда Самагалдайга Чыргаланды школазын тудуп турувуста ,Топчут Ловун Тес уну Хурен Дугайга сиген улуг унген , ожегерээн орттеттим дээн»- деп Айыраа Чангы нугулдеп очээн.» 1930 чылдан эгелээш,Топчут Ловун нам , чазакка удур КР ажылды нептереткен. Феодал болгаш ламалар КР болуунун хуралдарынга 5 удаа олуржуп бодунун саналын берип турган « -деп шак мындыг нугулдээшкиннерни кылып тургаш, эргезин казып , шиидип турган.

Иргит Топчут Ловун хоренгизин ийи катап хавырткаш , эргезин уш катап казыткаш, ол-ла олчаан барган.

Иргит Топчут Ловун Кур Чалан канчанганыл ?

ТАР Топ Кооптун оралакчы дарга турган, база-ла репрессиялаткан , база-ла Чыргаланды чурттуг , Самагалдайда Оюн Тарма Шойбан мээн бажынымга мынча деп орган чуве:» Кызылдын Донмас-Суг кара – бажынынга кырган-ачанар- биле кады чыттым. Ынчан ол 56 харлыг турду. Ол хире назылыг кижинин ындыг хилинчекти болгаш дорамчылал- базымчаны , ашты болгаш эттеп- согуушкунну шыдажып эртери берге.Чээрби ажыг харлыг турган мен бодум безин каш- даа удаа угааным ошкунган мен» Топчут Ловун шииттирип турда , оон оонун ишти уш кижи турган деп , демги « Херекте демдеглеттинген. Боду кадайы Шойнам , уруу Сувалчай олар-дыр .Оон ынай оглу база бар – хой уругларлыг АйдышааТопчут . Топчут деп фамилияны эдилээш , бо ийи угбашкы бугу назынында турегделге , кызагдалга , дорамчылалга чурттап келгеннер.

Ол уенин бижик-билиглиг , мурнакчы , чонга экини кылып чораан салым-чаянныг кижилернин бирээзи Иргит Топчут Ловун Кур Чалан ол-ла олчаан сураг барган. Оглу Айдышаа , уруу Сувалчай , оон оглу Сулдум Чажын-оол , уруу Чооду Сииринмаа , мен бодум-даа ,оон канчап барганын бадыткаптар херечи-даа , докумет-даа тыппаан бис.Оон торуттунгенинден бээр бо чылын 110 чыл болуп турар. Ламанын торелдери , «Мемориал» болгаш хоочуннар ниитилелдери, хурээ- хит болгаш шажын ажылдакчылары , Эрзин- Тестин , ылангыя Самагалдай биле Белдир- Арыг суурларнын чону Иргит Топчут Ловун Кур Чалан ламанын 110 харлаанын демдеглээри кузенчиг.

Ужеп чиндииринин протоколу.

1941 чыл. Апрель 29

ТАР-нын Тес- Хем кожуунда толээзи М. Доржу № 48 ордерни барымдаалааш,Чыргаланды сумузунун 1 арбанынын Сайгын чурттуг Иргит Кур оглу Топчут Ловунламанын ог- оранын Монгуш-оол, Шойнам олар коруп турда чиндээн туннелинде тывылганы болза :

1.Октуг чактыыр боо — 1

2.Шил хоорге — 1

3.Дары , холалар , саадак

4.Тооргу хини — 1

Бодунга арткан хоренгизи ;

Бызаалыг инек — 1

2.Хой — чок

3. ошку — 10

4. Чылгы — чок

5.Ог — 1

6. Эзер багай — 1

7. Дуурге — 1

Херектээннин бодун ужээни :

Биче- оол коруп турда

1.Пос кур — 1

2. Пос чувур — 1

Ужээн ( хол ужуу)Ужеткен:

ТАР Биче хурал президиумунундоктаалы

1941 чыл , август 8

Эруу дурумунун дээди хемчээ – биле боолап шиидер дугайында ундурген доктаалын херек кырында боттандырыпкууседирин ТАР ИХЯ – нын сайыды болгаш куруне камгалалынын комиссары эш Товариштайга дагзыр.

ТАР Биче Хуралынын даргазы:———— Х. Анчимаа

ТАР биче Хурал Президиумунун секретары:—— Эректол

Акт.

Оюн Саманды Сагаандай,Сартыыл Арыяа Саазын оларны дунекинин 12 ш. 30 мин турда боолап куусеткеш ,черде хомген.

ТАР- нын Куруне прокурору ————— Сагаан-оол

ТАР ИХЯ – нын ажылдакчылары Седен Бурунаа , Парчын Седип

№ 27 херекти Тыва дылче Кежик Оюнович Болат-оол 1969 чылдын август 11-де очулдурган

Уш ламаны 1969 чылдын октябрь 26- да агарткан.

Чыргаландыдан политиктиг репрессияга таварышкан чамдык огбелернин данзызы.

Иргит Топчут- Ловун Кур –Чалан – 1885 чылда Сайгынга торуттунген. 1941 чылдын апрель 14- те хоругдаттыргаш , август 8- те 8 чылга шиитирген. Моолдун Кандан Хурээзинге ( Улуг Хурээге )шажын эртемин дооскаш, Самагалтай хурээзинге ловун дужаалдыг , хелин санмаарлыг баран болган. Товут, моол , тыва , орус ужук – бижикти билир.1930 чылда эргезин казыткаш,1936 чылда эгидип алган.1936 чылда хурээ ажытканы дээш,эргезин катап казыткан.Оон кадайы Шойнам. Оглу Айдышаа Айдыш Топчутович.10 ажы – толдуг. Оглу Айдышаа Николай Айдышович – суму чагырыкчызы.Уруу Сулдум Сувалчай Топчутовна. Ол 2 ажы – толдуг. Олар Сулдум Чажын – оол Андреевич, Чооду Сиринмаа Саяновна.

2.Сартыыл Арыяа Саазын – 1888 чылда Чыргаландыга торуттунген.1941 чылдын апрель 19 – та хоругдаттыргаш ,август 8 – те бооладып шииттирген.Моол,товут ужук – бижик билир.1927 чылда суму даргалап турган.Уруглары Сартыыл Омчурмаа , Суваан Ягиров , Марчын Маадыр.

3. Оюн Саманды Сагаандай – 1989 чылда Чыргаландыга торуттунген.Моол болгаш товут дыл , бижик билир.Нам кежигуну. 1926- 1927 чылдарда кожуун баштаар чернин човулекчизи , намнын кожуун комитединин секретары. 1941 чылда хоругдаттыргаш , август 8- те бооладып шииттирген.

Тайылбыр: Бо уш ламанын херээ / № 27 / — 1941 чылдын февральда Самагалтайда Чыргаланды школазынын столоваязын тудуп тургаш , улуг школа биле чазак бажынын апрельдин 20 – нин дунезинде орттедир деп турганы . Оон ынай Шара – суур заставазынын токпаан хап тургаш , Тес кыдыынын сигенин орттеткен. Ол бугу кара – нугул , репрессия деп чуве ол.

4. Оюн Тарма Шойбан – 1912 чылда торуттунген.ТАРН кежигуну. Тыва кооптун оралакчы даргазы чораан. Оон мурнунда Ойрат Турага Ленинградка , Москвага эртем чедип алган.1939 чылдын июнь 20 – де 5 чылга шииттирген.Оон келгеш, Тес – Хем , Каа- Хем Тес – Хем , Бай- Тайга райполарын даргалап келген.

5.Оюн Увангур Откан – 1902 чылда Чыргаландыга торуттунген. 1939 чылдын июнь 20- де дээди хемчег- биле боолап олурер кылдыр шииттирген.

Олу еде Тыва топ кооптун даргазы турган , ТАРН кежигуну .

6. Оюн Бакшый Энге – Чыргаландыга торуттунген.1939 чылдын октябрь 10 да туттургаш , дээди хемче биле боолап олурер кылдыр шииттирген.

7. Иргит Владимир Бадра Санданович ( Игорь Бадранын ачазынын дунмазы )- 1918 чылда торуттунген.Республика типографиязынга ажылдап турда , 1948 чылдын июль 2 – де 10 чылга шииттирген.

8. Оюн Мандан- оол Чылбак – оол – 1905 чылда Чыргаландыга торуттунген. 1938 чылдын октябрь 28 – те 8 чылга шииттирген.Ынчан ТАР – нын Аъттыг Шериинин полк командиринин дузалакчызы турган.

9. Оюн Тепсээр Чамзы 11875 чылда Чыргаландыга торуттунген. 1939 чылдын июнь 9 – та боолап ялалаар кылдыр шииттирген.

10. Оюн Миндин Мажы – 1912 чылда торуттунген. 1934 чылдын сентябрь 10 – да 2 чылга шииттирген.Ынчан Самагалтайга шериг кезээнин анаа дайынчызы турган.

11. Оюн Сендижик ( Сенди ) Манзарович – 1912 чылда Чыргаландыга торуттунген. 1938 чылдын декабрь 28 – те 5 чылга шииттирген.

12.Соян Кара – Идам Барыяа – 1916 чылда Ччргаландыга торуттунген. 1940 чылдын март 18 – те 6 чылга шииттирген.

13. Соян Улуг Шагдыр Аскак – 1902 чылда Ужарлыг- Хемге торуттунген. 1935 чылда 5 чылга шииттирген.

14. Аранчал Александр Шактаролович – 1909 чылда Чыргаландынын Ак – Хаяга торуттунген. 1951 чылдын март 26 – да 15 чыл кара- бажыннадып шииттиргне.

15. Оюн Самбуу- Хелин Допчаа – 1888 чылда Чыргаландыга торуттунген.1951 чылда 5 чылга шиитирген.Ону Самбуу Партизан Допчаа деп база адап турган.

Архив

Мээн холумда №27 херек .Уш кижини тудуп , чиндип шиидип , боолап , соогун хооп турган дугайында чангыс документ бо. Ону кадайым Чооду Сииринмаа журналист- биле кады коруп ор бис. Чуге дээрге бо уш « контрнун « бирээзи оон кырган-ачазы азы Айдышаа Айдыш Топчутович биле Сулдум Сувалчай Топчутовнанын торээн ачазы – дыр. Ынчангаш бо херекти кады коорувус чоп.

Бо уш кижи Самагалдай хурээзинин ламалары, олар туттуруп турар уедк хурээни урегдеп капкан турган. 56 харлыг Топчут Ловун баштай 1941 чылдын апрель 14-те туттурган болгаш дораан-на байысаадып эгелээн. А апрель 19-та арткан ийизин тудуп аппарган. Ужээлдирзинин буруудаашкыны домей , ынчангаш туннел база домей –ТАР Эруу дурумунун 13 болгаш 15 чулудерин езугаар шииткелдин дээди хемчээнге онаажыры—боолап шииттирери. Ам чамдык байысаалга дептеринден ушта бижилгелерни корээли.

«Иргит Топчут-Ловун болза ТАР национал революзунун херээнге мурнундан бээр удурланып келген болгаш ,солгу уеге чедир ТХК Чыргаланды сумузунга турган КР болуктун идепкейлиг киржикчизи болгаш мун КР болуктун мурнунда салдынып турган орттетикчи сорулгаларын кууседири- биле идепкейлиг ажылдап турган.Адаанда ТАР ИХЯ толээзи. Куруне камгалалынын лейтенантызы Седен биле ИХЯ сайыдынын оралакчызы , улуг лейтенант Товариштай ат салган. Бо байысаалга херээнде эн хой ат салган кижилер бо чуве – дир.

«1941 чылдын 2 айда Самагалдайга бо уш кижини Чыргаланды столоваязын тудуп тургаш, улуг школаны , чазак бажынын орттедирин , япон шеригнин кажан кээрин менаарын дугурушкан. 1941 чылдын 4 айнын 20-нин дунезинде кожуун чагыргазынын быжынын – Саманды чагырыкчы , школаны Айыраа чангы орттедир болган.»

«1940 чылда 7 айда Самагалдайда Чыргаланды школазын тудуп турувуста , Иргит Топчут – Ловун Тес уну Хурен Дугайга сиген улуг унген, ожегерээр орттетим дээн»- деп Айыраа Чангы очээн.

1930 чылдан эгелээш, Топчут- Ловун нам, чазакка удур КР ажылды нептереткен. Феодал болгаш ламалар КР болуунун хуралдарынга 5 удаа олуржуп , бодунун саналын берип турган».

ТАР Сайыттар Човулелинге база АРН ТК-га ИХЯ сайыды О. Полат биле ЧПК толээзи Мандараа 1937 чылдын 2 ай 26-да мындыг медээ кииргеннер: «Бо чылдын 2 айнын 12 – нин хунунде Тес- Хем кожууннун Самагалдай хурээзинде 1. Суру Соржу. 2. Чамзы Соржу. 3. Топчут- Ловун . 4.Тарбыштаа Кеский. 5. Узун Дамба хелин. 6. Шойдан лама. 7. Саая хелин. 8. Шой Кечил бо сес лама чыглып келгеш, чуу хоозун догернип алгаш , дун-хуну –биле хурал кылып , мун 12 хунунун эртенинде эрги езу-биле шагаалап эрткен,бо ламаларнын хурал номунга Дактал чыындак бооп дузалажып киришкенкодээулустар болза,феодал Опай,Каваа (кадайы моол) Чамбаа –Чочу кадайы Дуктуг-Уруг,нам кежигугу Тоолайпан кадайы-биле киришкен.Манаа кирген аъш-чем , акша-монгунну , баран-сараанчуулун шупту оргээнин бодаарга , 80 хире акша холун ламаларга туткан.

Анаа олурган Топчут Ловуннун чугаалааны болза, бистин мынчап турар чоруувус болза боттарывыстын амы-хууда ажык дуза бодааш , сонгу-бурунгу назынны кичээнгеш,мынчап турарывыс бо-дур дээн,оон ынай нам кежигуну Тоолайбан кадайы Когенчик биле иелээн бичи оглун ламаларга моон сонгаар бо оол силерге шавы бооп ,кыстынып чоруур кижи болзун деп дилеп турганын дыннадывыс»

(Тыва Курархив,2-ги шыгжамыр, ф. 1, херек 718 , арын 201 ).sitemap
sitemap