Зависит от старшего поколенияУлуг улустан хамааржыр

2013 чылдын декабрь 3-те «Шыннын» №140 ундурулгезинде унген «Аас-кежиктин дулгууру кайдалдеп Ульяна Аракчаа-Величконун бижээн чуулун улуг сонуурга-биле номчааш, элээди назылыг уругларнын арагага кандыг чылдагааннар ужун сундуга бээринин дугуйында, бодумнун психолог-башкынын, бодалым-биле улежикседим.

Бирээде, бистин чурттап турар ниитилеливисте «ийи» мозунун (моральдын) «ойнап» турары. Улуг улус элээдилерни «арага-дарыижип болбас» дээш, ол хирезинде боттары байырлал, кажыыдал, оорушку, чедиишкин борга, арага аймаа чокка демдеглевейн барып шыдавас. Эзиртир суксуннар чокка чуу-даа эртпес. Ол бугуну озуп орар салгал хун буруде коруп,эскерип чоруур болгай. Ону кандыг улегер дээрил? Аныяк оскенге бис улуг улус, кандыг улегер-чижек коргузуп турар бис? Бо айтырыгларны кижи бурузу бодунга шынгыы салыры чугула.

Ийиде, уругну онзалап, тускайлап, оске кижиге домей эвес кылдыр унелеп корбейн, оон хамааты кол негелдезин хандырбай турар бис. Бо негелдени долузу-биле хандырар дизе, уруг хостуг эргелиг болур ужурлуг. Бо хунде бис элээдилерге канчаар чурттарын айтып берип, чамдыкта оларнын орнунга идепкейжип турурывыстан олар хостуг эвес алдынып турар. Ынчангаш элээди уруглар ада-иезин, ог-булезин, башкыларын хундулевейн, ооредилгезин сонуургавайн турары чажыт эвес. Боб угу чорулдээлер элээди уругларны араганын «аспаанче» киир идип турарынын чылдагааны- даа ол.

Уште, ажы-толувусту тыва чоннун чип чораан хоолулуг аъш-чеми-биле чемгербейн турарывыс. Сайзырал, озулде уезинде озуп орар салгал эъттен, суттен кылган чемнерни чедиштир чиир ужурлуг. Амыдыралывыстын чедимче чогундан устунде адаан аъш-чемни четчир кылдыр кылбайн турарывыстан элээдилернин мага-бодунга херек будумелдернин чедишпезинден олар арага-дарыны амзап турар.

Дортте, эвээш шинчилеттинген чуртта экологтуг байдалдын ажы-толге багай салдары.

Устунде кииргеним чылдагааннар араганын элээдилерге хоразынын чугле кезик –чамдыызы дээрзин миннип, боттарывысты эде-хере сойгалай арак, тырттынып чоруур болзувусса, аас-кежиктин «дулгуурун» бо ортемчейге тып алырывыс магатчок. Ол чугле бистен, улуг улустан хамааржыр.sitemap
sitemap