ЖАНРИ ТЕКСТПроцес здобуття університетської освіти містить навчальну та науково-дослідну складові, що є специфічним проявом комунікативної діяльності і передбачає володіння науковим стилем мовлення.

Ключовими словами цих Методичних вказівок є стиль, жанр, англомовна наукова комунікація.

Стиль – це різновид літературної мови, що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних засобів (лексики, фразеології, граматичних форм, синтаксичних конструкцій тощо) (Левченко О.П. Науковий стиль: культура мовлення).

Жанр – це форма організації мовного матеріалу в рамках того чи іншого стилю мови. Це соціально-комунікативне явище і водночас тип тексту із рядом порівняно стійких композиційних і мовних ознак.

Англомовна наукова комунікація – це вид комплексної міжкультурної діяльності, що має соціальні, культурні, когнітивні та власне мовні аспекти.

НАУКОВИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ

Науковий стиль – це функційний різновид літературної мови, що обслуговує сферу і потреби науки. Розрізняють власне науковий, науково-інформативний, науково-довідковий, навчально-науковий та науково-популярний підстилі.

Стисла характеристика наукового стилю:

Сфера використання – наукова діяльність, науково-технічний поступ та освіта.

Основне призначення – викладати наслідки теоретичних та емпіричних досліджень у відповідній галузі, обґрунтовувати гіпотези, доводити істинність теорій, роз’яснювати явища, аналізувати, систематизувати та класифікувати результати дослідження, обгрунтовувати їх істиність.

Науковий стиль мовлення використовується в наукових працях, для викладення результатів наукової та дослідницької діяльності. Метою наукового стилю є повідомлення, пояснення, тлумачення досягнутих наукових результатів, відкриттів тощо. Найпоширеніша форма наукового стилю — монолог.

Жанрова різноманітність наукового стилю зумовлена наявністю в ньому безлічі типів текстів. Oсновними жанрами власне наукового стилю є: монографія, наукова стаття, анотація, тези доповіді на науковій конференції, рецензія, дисертація, курсова робота, дипломна/магістерська робота, підручник, посібник, лекція, усна презентація,

Науковий стиль використовує певний набір мовно-стилістичних засобів: спеціальні слова (терміни і терміносполуки), складні синтаксичні конструкції (у яких має місце суворо впорядкований зв’язок). Слова вживаються переважно в прямих значеннях. Експресивно-емоційне забарвлення лексики використовується надзвичайно рідко. Науковим текстам властива нульова модальність.

У текстах наукового стилю часто вживаними є цитати, посилання на першоджерела.

Особливості наукового стилю :

Основні ознаки:

•ясність (понятійність) і предметність тлумачень,

•логічна послідовність і довідність викладу,

•узагальненість понять і явищ,

•об’єктивний аналіз,

•точність і лаконічність висловлювань,

•аргументація й переконливість тверджень,

•однозначне пояснення причинно-наслідкових відношень,

•докладні висновки.

Основні мовні засоби, спрямовані на інформування і пізнання, характеризуються:

•значною кількістю наукової термінології,

•наявністю схем, таблиць, графіків, діаграм, мап, систем математичних, фізичних, хімічних та інших знаків і позначок,

•оперуванням абстрактними, переважно чужомовними словами,

•уживанням суто наукової фразеології, стійких термінологічних словосполук,

•залученням цитат і посилань на першоджерела,

•здебільшого відсутністю авторської індивідуальної манери й емоційно-експресивної лексики,

•наявністю виразної композиційної структури тексту (послідовний поділ на розділи, частини, пункти, підпункти, параграфи, абзаци із застосуванням цифрової або літерної нумерації),

•наявністю дієслівних форм, зазвичай безособових, узагальнених чи неозначених, як правило, теперішнього часу, що констатують певні явища й факти; значну роль відіграють дієприслівникові й дієприкметникові звороти, які додатково окреслюють дії, предмети та явища,

•специфічною монологічністю текстів,

•переважанням різнотипних складних речень, стандартних виразів (кліше).

Жанр — форма організації мовного матеріалу в рамках того чи іншого стилю мови. Це соціально-комунікативне явище і водночас тип тексту із рядом порівняно стійких композиційних і мовних ознак. Жанрова різноманітність наукового стилю зумовлена наявністю в ньому безлічі типів текстів. Як було зазначено вище, основними жанри власне наукового стилю є: монографія, наукова стаття, анотація, тези доповіді на науковій конференції, рецензія, дисертація, курсова робота, дипломна/магістерська робота, підручник, посібник, лекція, дискусія тощо.

Англійська мова як lingua franca світової наукової спільноти

У сучасному глобалізованому світі англійська мова відома як lingua franca оскільки виконує об’єднавчу комунікативну функцію зокрема у сфері науки, техніки та освіти, що дає можливість науковцям та студентам долучатися до останніх світових наукових здобутків, обміну інформацією та участі у міжнародних подіях (фахових конференціях, конгресах, семінарах, програмах обміну тощо). Володіння англійською мовою є передумовою успішного науково-дослідного та освітнього процесів.

Слід зауважити, що в англійській мові лексеми science (наука), scientist (науковець), scientific(науковий) переважно пов’язані з природничими науками (фізикою, хімією, біологією), humanities — із гуманітарними науками, а лексемам academia, academic притаманна дещо ширша семантика у порівнянні з українською мовою: academia — сфера діяльності, що пов’язана з університетською освітою. Отже, коректними англійськими еквівалентами українських словосполучень англомовна наукова комунікація; англомовне наукове письмо; англомовні наукові жанри; науковий дискурс; науковий світ; наукове середовище, наукова стаття відповідно є English academic communication; English academic writing; English academic genres, academic discourse; research world; academic and research settings, research paper.

Дисципліна «Жанри наукового стилю» на кафедрі прикладної лінгвістики

Англійська мова як lingua franca науки, техніки та вищої освіти відіграє особливу роль в науковій письмовій комунікації, про що свідчить невпинне зростання кількості публікацій англійською мовою не лише у міжнародних, але й національних виданнях. (Яхонтова Т.В. English Academic Writing for Students and researches/Основи англомовного наукового письма). Обізнаність із нормами і канонами сучасного англомовного наукового письма та вміння представляти свої наукові здобутки повинні стати важливим аспектом освітнього процесу для студентів кафедри прикладної лінгвістики НУ «Львівська політехніка», оскільки курсові роботи із спеціальності та випускова магістерська кваліфікаційна робота/дипломна робота спеціаліста виконуються англійською мовою. Вони є зразком аргументативного академічного (наукового) дискурсу, що вимагає від студентів випускних курсів вироблення стратегії оволодіння базовими засадами письмової та усної комунікації англійською мовою та навичок продукування англійською мовою наукових текстів різних жанрів (курсова робота/term paper, анотація/research paper abstract, тези доповіді/conference abstract, реферат/summary а також грамотного, творчого опрацювання статей/research papers із міжнародних англомовних фахових журналів та вісників як джерел наукового знання та інформації у процесі написання магістерської/ дипломної роботи (MA Thesis).

Студенти 4-6 курсів беруть участь у міжнародних студентських конференціях, круглих столах, щорічній конференції CSIT (Computer Sciences & Information Technologies) НУ «Львівська політехніка», де робочою мовою є англійська мова.

Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Мета викладення дисципліни:

Сформувати у студентів-лінгвістів ефективні вміння та навички володіння стратегією та тактиками науково-академічної комунікації з особливим акцентом на успішному функціонуванню у міжнародному академічному співтоваристві.

Завдання вивчення дисципліни:

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

стратегії ефективної наукової комунікації (усний иа письмовий формати)

концепцію жанру як моделі комунікації крізь призму прикладної лінгвістики

науково-академічні жанри як комунікативні події та їх структурно-композиційні та прагматичні ознаки

основи та засади міжнародного англомовного наукового спілкування

крос-культурний аспект жанрів міжнародного наукового стилю

алгоритм продукування основних жанрів наукового стилю

Підготовлений фахівець повинен вміти:

застосовувати у практичній діяльності особливості англомовного наукового письма (Мовна складова: стиль та регістр; змістовно-композиційна структура; лексика; терміносистема; граматичні форми та синтаксичні конструкції; корисні фрази та моделі. Етичний підхід, уникнення плагіату)

враховувати міжкультурний характер наукової комунікації під впливом глобалізаційних процесів

продукувати основні жанри англомовного наукового письма з урахуванням їх змістовно-композиційної структури:

тези доповідей на міжнародній конференції (conference abstract)

розширена анотація статті, реферування (summary)

наукова стаття (research paper)

анотація до статті (paper/journal abstract)

науковий проект (research project)

усна презентація (виступ на міжнародній конференції, семінарі, участь у засіданні круглого столу) : комуникативні та прагмалінгвістичні тактики підготовки та проведення презентації – моделювання психологічного, культурного та мовного аспектів.

З м і с т д и с ц и п л і н и:

Тема 1.

Англійська мова як міжнародна мова спілкування світової науково- академічної спільноти. Стратегії та тактики міжкультурної наукової комунікації (усний та письмовий формати). Етичні проблеми та плагіат.

Тема 2. Особливості наукового стилю. Жанр як комунікативна подія. Прагматичні та структурно-композиційні ознаки жанру. Типологія жанрів наукового стилю.

Тема 3. Лексичні та граматичні особливості англомовного наукового стилю (загально-наукова лексика, термінологічний апарат, поширені словосполучення, латинські вирази, характерні граматичні конструкції, порядок слів). Особливості пунктуації. Практикум.

Тема 4. Наукова стаття ( research paper): жанрові характеристики. Практикум.

Тема 5. Тези доповідей на міжнародній конференції (conference abstract) : жанрові характеристики. Практикум.

Тема 6. Розширена анотація статті (summary) : жанрові характеристики. Практикум.

Тема 7. Усна презентація (виступ на міжнародній конференції, семінарі, участь у засіданні круглого столу) : Комуникативні та прагмалінгвістичні тактики підготовки та проведення презентації – моделювання психологічного, культурного та мовного аспектів. Практикум.

Презентація засвоєння студентами алгоритму створення вище зазначених науково-академічних жанрів.

РОБОЧИЙ ПЛАН

дисципліни «Жанри наукового стилю»

План практичних занять

Практичне заняття 1.

Тема. Англійська мова як міжнародна мова спілкування світової науково- академічної спільноти. Стратегії та тактики міжкультурної наукової комунікації (усний та письмовий формати). Етичні проблеми та плагіат.

Аргументація необхідності формування у студентів-лінгвістів ефективних вмінь та навичок володіння стратегією та тактиками науково-академічної комунікації з особливим акцентом на успішному функціонуванню у міжнародному академічному співтоваристві. Англійська мова як linqua franca міжнародної наукової комунікації. Плагіат як прояв академічного шахрайства. Аналіз ситуації в Україні та світі.

Практичне завдання :

-Продемонструвати роль англійської мови як академічної linqua franca

-Конкретизувати поняття стратегії та тактики у мовному аспекті

Самостійна робота студентів (СРС):

— Створити базу даних авторитетних міжнародних фахових журналів із питань лінгвістики для подальшого їх опрацювання.

Практичне заняття 2.

Стильова природа комунікації. Характеристика функціональних стилів. Особливості наукового стилю. Жанр як комунікативна подія. Прагматичні та структурно-композиційні ознаки жанру. Типологія жанрів наукового стилю.

Практичне завдання :

-Порівняти найбільш поширені жанри англомовної академічної комунікації.

— Виявити спільні та спеціфічні ознаки кожного із них.

Самостійна робота студентів (СРС):

Законспектувати типологію найбільш поширених жанрів англомовної академічної комунікації.

Практичне заняття 3.

Мовна складова: стиль та регістр; лексико-граматичні аспекти; корисні фрази та моделі, етичний підхід, уникнення плагіату

Лексичні та граматичні особливості англомовного наукового стилю (загально-наукова лексика, лінгвістичний термінологічний апарат, поширені словосполучення, латинські вирази, характерні граматичні конструкції, порядок слів). Особливості пунктуації.

Практичне завдання :

Виписати характерні групи лексичних одиниць

-іменників

-дієслів

-колокацій та конекторів

Самостійна робота студентів (СРС):

Проаналізувати та порівняти загально вживані лексичні одиниці та їхні академічні еквівленти (eg. to start – to commence; to show – to demonstrate)

Практичне заняття 4.

Жанрові характеристики наукової статті ( research paper)

Структурно-композиційні параметри. Лексичні та граматичні особливості : загально-наукова лексика, лінгвістичний та відповідний галузевий термінологічний апарат, поширені словосполучення, латинські вирази, характерні граматичні конструкції, порядок слів). Особливості пунктуації.

Практичне завдання :

Провести самостійний аналіз повноформатної статті із журналу Journal of Applied Linguistics.

Самостійна робота студентів (СРС):

Порівняти структурно-композиційні параметри англомовної та української статті лінгвістичного спрямування (Applied Linguistics; The Journal of Applied Linguistics; Word; World Englishes).

Практичне заняття 5.

Жанрові характеристики тез доповідей на міжнародній конференції (conference abstract). Структурно-композиційні параметри. Лексичні та граматичні особливості : загально-наукова лексика, лінгвістичний та відповідний галузевий термінологічний апарат, поширені словосполучення, характерні граматичні конструкції, порядок слів).

Анотація до журнальної статті (journal paper abstract). Структурно- композиційні параметри. Лексичні та граматичні особливості.

Практичне завдання :

— Підготувати тези доповіді на міжнародній конференції обсягом 500 слів (англ.мовою)

— Підготувати анотацію до журнальної статті англ.мовою обсягом 50 слів, 100 слів.

Самостійна робота студентів (СРС):

Порівняти структурно-композиційні параметри англомовної та української анотації до журнальної статті філологічного спрямування та тез доповіді на міжнародній конференції.

Практичне заняття 6.

Розширена анотація статті (summary): жанрові характеристики.

Структурно-композиційні параметри. Лексичні та граматичні особливості:загально-наукова лексика, лінгвістичний та відповідний галузевий термінологічний апарат, поширені словосполучення, характерні граматичні конструкції, порядок слів).

Практичне завдання:

Підготувати розширену анотацію статті українською та англ.мовами обсягом 1-2 стор.

Самостійна робота студентів (СРС):

Порівняти структурно-композиційні параметри англомовної та української анотації до журнальної статті філологічного спрямування та тез доповіді на міжнародній конференції

Практичне заняття 7 – Практичне заняття 8.

Усна презентація (виступ на міжнародній конференції, семінарі, участь у засіданні круглого столу) : Комуникативні та прагмалінгвістичні тактики підготовки та проведення презентації – моделювання психологічного, культурного та мовного аспектів. Презентації студентів власного відтворення зазначених вище жанрів наукового стилю у форматі Power Point.

Практичне завдання:

Приготувати у форматі Power Point власні презентації основних жанрів наукового стилю.

Самостійна робота студентів (СРС):

Порівняти та проаналізувати міжкультурний аспект усної академічної презентації

Перелік індивідуальних домашніх завдань:

1.Написання тез доповіді на міжнародній конференції (conference abstract)

2.Написання анотації наукової статті (research paper abstract)

3. Написання розширеної анотація статті; реферування (summary

4. Самостійний аналіз англомовної наукової статті (research paper)

5. Підготовка усної презентації (виступ на міжнародній студентській конференції)

Критерії оцінювання знань студентів:

Поточний контроль : 100 балів

опрацювання та аналіз структурно-композиційної організації англомовної наукової статті (research paper) — 30 балів (5 статей)

написання анотації наукової статті (research paper abstract) – 10 балів

написання розширеної анотація статті; реферування (summary) — 20 балів

написання тез доповіді на міжнародній конференції (conference abstract) -30 балів

підготовка усної презентації на студентській науковій конференції у форматі Power Point (conference presentation) -10 балів

Навчально-методичні матеріали

Література до практичних /семінарських/ занять

1.Бахтин М.М. Проблема речевых жанров//Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Москва. 1979.

2.Бацевич Ф.С. Лінгвістична генеологія: проблеми і перспективи. Львів. 2005.

3. Левченко О.П. Науковий стиль: культура мовлення. Львів. Вид-во Львівської політехніки. 2012.

3.Яхонтова Т.В. Лінгвістична генеологія наукової комунікації. Львів. 2009.

4.Bordyuk L.V. Algorithm of Writing Student Research Papers in Applied Linguistics: Strategy. Structure, Methods & Steps. National University Lviv Polytechnic. 2008.

5.Ilchenko O.M. English for Science and Technology. Kyiv, 1996.

6.Swales J.M. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press. 1990.

7.Yakhontova T.V.English Academic Writing. For Students and Researches. Lviv. Вид-во ПАІС. 2003.

У навчальному посібнику «Основи англомовного наукового письма»/English Academic Writing for Students and Researchers, укладеному Яхонтовою Т.В (2003 р.) у стислій формі подаються особливості англомовного наукового стилю та мови наукового дослідження (лексико-граматичний аспекти), структурно-композиційні характеристики основних наукових жанрів (наукова стаття, розширена анотація, анотація до статті, тези доповіді на конференції) та мікрожанрів (науково-дослідний проект, резюме, лист, електронне листування, рекомендаційний лист).sitemap
sitemap