Експрес-тестиВаріант 1

Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

1.Визначте, яке із основних понять підкреслює прикладну направленість фізичного виховання до трудової діяльності:

а)фізична підготовка;

б)фізичне удосконалення;

в)фізична культура;

г)фізичний розвиток.

2.Яке з наведених понять «фізичний розвиток» є найбільш точним:

а)це керований процес зміни морфо-функціональних ознак людини протягом періоду онтогенезу;

б)це природний процес зміни морфологічних показників людини протягом індивідуального життя;

в)це природний процес зміни морфологічних ознак, здібностей і функцій людини протягом індивідуального життя.

3.Спеціально організований процес розвитку рухових здібностейлюдини називається:

а)фізичне виховання;

б)фізична культура;

в)спорт;

г)фізична підготовка.

4.Результатом фізичної підготовки є:

а)фізична підготовленість;

б)фізичне виховання;

в)фізичний розвиток особистості;

г)фізична досконалість.

5.Яке з наведених понять «фізичне виховання» є найбільш точним:

а)це процес, специфічним змістом якого є навчання рухам (руховим діям) і виховання (управління розвитком) фізичних якостей людини;

б)це педагогічний процес виховання особистості, специфічним змістом якого є навчання рухам, направлений розвиток рухових здібностей, оволодіння специфічними знаннями в сфері рухової діяльності людини;

в) це засвоєння людиною в процесі спеціального навчання системи раціональних способів керування своїми рухами, необхідного в житті фонду рухових умінь, навичок і пов’язаних з ними знань.

6.Термін «фізичний стан» відноситься до основних понять теорії і методики фізичного виховання:

а)так;

б)ні.

7.Яке з наведених понять «спорт» є найбільш правильним:

а)спорт — це ціленаправлена дія на розвиток фізичних якостей людини безпосередньо нормованих функціональним навантаженням;

б)спорт — це діяльність людини, в якій виявляються її резервні можливості;

в)спорт — це змагальна діяльність, специфічна підготовка до неї, міжособисті і спеціально значущі результати, характерні для цієї діяльності.

8.До показників, які характеризують фізичний розвиток людини, відносяться:

а)показники рівня фізичної підготовленості і спортивних результатів;

б)рівень і якість сформованих життєво важливих рухових умінь і навичок;

в)рівень і якість сформованих спортивних рухових умінь і навичок;

г)показники будови тіла, здоров’я і розвитку рухових здібностей.

9.Скільки етапів розвитку теорії і методики фізичного виховання виділяють:

а)3;

б)4;

в)5;

г)6.

10.Завданнями теорії і методики фізичного виховання є:

а)розгляд закономірностей розвитку спортивної форми у спортсменів;

б)визначення психологічних особливостей людини під час занять фізичними вправами;

в)все невірне.

Варіант 2

Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

1.Загальними засобами фізичного виховання є:

а)фізичні вправи;

б)тренажери, гантелі, резинові амортизатори, вправи з вагою власного тіла;

в)оздоровчі сили природи, гігієнічні фактори;

г)фізичні вправи, оздоровчі сили природи, гігієнічні фактори.

2.Яке з наведених понять «фізична вправа» є найбільш точним:

а)це рухова діяльність людини, яка направлена на формування рухових умінь та навичок;

б)це рухова активність людини, організована у відповідності до закономірностей фізичного виховання;

в)це рухова діяльність людини, яка направлена на морфологічне удосконалення і розвиток рухових здібностей;

г)це рухова активність людини, організована у відповідності до біомеханічних та фізіологічних закономірностей.

5. Під технікою фізичних вправ розуміють:

а)способи виконання рухових дій, за допомогою яких рухове завдання вирішується з відносно більшою ефективністю;

б)способи вирішення рухових дій, які послідовно і з максимальною ефективністю дають змогу реалізувати силові здібності людини;

в)способи виконання рухових дій, які мають естетичну направленість;

г)способи виконання рухових дій з чіткою ритмічною характеристикою.

4.До просторових характеристик рухових дій відносяться:

а)вихідне положення, поза тіла;

б)траєкторія руху верхніх і нижніх кінцівок;

в)положення тіла, траєкторія руху частин тіла;

г)траєкторія руху частин тіла та поза тіла.

5.До часових характеристик руху відносяться:

а)тривалість, темп;

б)тривалість рухів, визначена в секундах, хвилинах, годинах;

в)тривалість окремих фаз рухів;

г)темп.

6.Під темпом рухів розуміють:

а)повторення лише основних фаз рухів в обмеженому часі;

б)кількісні характеристики рухів, що характеризують техніку фізичних вправ;

в)повторення циклів рухів або кількість рухів за одиницю часу;

г)повторення рухів за одну годину.

7.До просторово-часових (кінематичних) характеристик рухових дій відносяться:

а)швидкість і прискорення рухів;

б)швидкість рухів в певній точці траєкторії;

в)прискорення рухів;

г)прискорення рухів на відрізку один метр.

8.Прискорення руху — це:

а)зростання темпу за одиницю часу;

б)зростання швидкості за одиницю часу;

в)зростання результатів під час бігу;

г)зростання швидкості без обмеження часу.

9.До динамічних характеристик рухової діяльності відносяться:

а)сили опору зовнішнього середовища;

б)активні і пасивні сили опорно-рухового апарату;

в)сили реакції опору;

г)внутрішні і зовнішні сили.

10. За ознакою розвитку рухових здібностей фізичні вправи класифікують на:

а)глобальні, регіональні, локальні;

б)швидкісно-силового і циклічного характеру з переважним проявом витривалості; вправи, які вимагають значного розвитку координаційних здібностей та комплексного прояву рухових здібностей в змінюваних з часом умовах;

в)основні (змагальні), підготовчі та підвідні;

г)циклічного характеру з переважним проявом швидкості і витривалості; вправи, які вимагають значного розвитку здібності до диференціювання просторово-динамічних характеристик рухів та прояву гнучкості в суглобах людини.

Варіант 3

Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

1.Яке з наведених тверджень «об’єм фізичного навантаження» є найбільш правильним:

а)сумарна кількість фізичної роботи, виконана в певний період часу;

б)сумарна кількість фізичної роботи, виконана за одну годину;

в)сумарна кількість зареєстрованої фізичної роботи;

г)кількість роботи основної частини уроку фізкультури.

2.Які ви знаєте специфічні методи фізичного виховання:

а)строго регламентованої вправи, словесний, ігровий;

б)словесний, наочний, ігровий;

в)ігровий, змагальний, наочний;

г)строго регламентованої вправи, ігровий, змагальний.

3.Які ви знаєте загальнопедагогічні методи, що використовуються при навчанні руховим діям у фізичному вихованні:

а)словесний, наочний, змагальний;

б)словесний, наочний;

в)строго регламентованої вправи, ігровий, наочний;

г)ігровий, змагальний.

4.Який з нижчевказаних методів одночасно удосконалює рухові навички і дає можливість розвивати рухові здібності:

а) ігровий метод;

б)метод строго регламентованої вправи;

в)метод сумісної взаємодії;

г)змагальний метод.

5.Який з нижчевказаних методів представляє собою послідовне виконання спеціально підібраних вправ, які впливають на розвиток різних м’язових груп і функціональних систем організму по типу безперервної або інтервальної роботи:

а)метод перемінно-безперервної вправи;

б)метод перемінно-інтервальної вправи;

в)круговий метод (метод кругового тренування);

г)ігровий метод.

6.Суть методів строго регламентованої вправи заключається в тому, що:

а)вправи виконуються з регламентованою інтенсивністю і варіативними інтервалами відпочинку в залежності від фізичної підготовленості людини;

б)кожна вправа виконується в суворій формі з регламентованим навантаженням;

в)вони визначають строгу послідовність виконання фізичних вправ;

г)методи регламентують організацію занять фізичними вправами.

7.Метод стандартної вправи має різновиди:

а)метод стандартно-безперервної і стандартно-прогресуючої вправи;

б)метод стандартно-повторної і рівномірної вправи;

в)метод стандартно-інтервальної і стандартно-поточної вправи;

г)метод стандартно-безперервної і стандартно-інтервальної вправи.

8.Метод перемінної вправи має різновиди:

а)метод перемінно-безперервної і перемінно-інтервальної вправи;

б)метод перемінно-поточної вправи;

в)метод прогресуючої вправи;

г)методи прогресуючої і низхідної вправи.

9.Метод рівномірної вправи передбачає:

а)тривалий біг з рівномірно зростаючими інтервалами відпочинку;

б)тривалу безперервну ходьбу на лижах;

в)тривалий безперервний біг;

г) виконання фізичних вправ на рівнинній місцевості.

10. Метод прогресуючої вправи передбачає:

а)послідовне однократне зростання фізичного навантаження;

б)послідовне зростання фізичного навантаження від серії до серії вправ;

в)виконання фізичних вправ із зростаючою інтенсивністю;

г)виконання фізичних вправ із зростаючими інтервалами відпочинку.

Варіант 4

Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів.

1.Яке з наведених тверджень «рухове уміння» є найбільш правильним?

а)це сформована на основі навчання здібність до управління рухами в трудовій і спортивній діяльності;

б)це автоматизований спосіб управління рухами в цілісній моторній діяльності;

в)це сформована на основі знань та досвіду функціональна властивість людини неавтоматизовано управляти рухами в процесі моторної діяльності;

г)це спосіб виконання рухової діяльності з деяким контролем свідомості в окремих фазах рухів та концентрацією уваги на протязі всього періоду навчання.

2.Із запропонованих ознак: 1) нестабільність, 2) злитність,3) нестійкість, 4) автоматизованість, 5) надмірна м’язова напруга, 6) економічність — вкажіть ті, які є характерними ознаками рухового уміння:

а)2,4;

б)1,3,5;

в)всі перераховані;

г)1,2,6.

3.Основною ознакою рухової навички є:

а)автоматизованість управління руховими діями;

б)неавтоматизованість управління руховими діями;

в)концентрація уваги при виконання основної фази рухових дій;

г)концентрація уваги на найбільш складних елементах рухової діяльності.

4.Скільки етапів процесу навчання руховим діям, як правило, реалізується:

а) один;

б)два;

в)три;

г)чотири.

5.Яка мета навчання на етапі початкового розучування рухової дії:

а)завершити формування рухової дії на рівні навички;

б)досягти такого виконання рухової дії, коли відсутні значні помилки;

в)досягти злитності і стабільності виконання фаз і частин техніки рухової дії;

г)навчити основ техніки рухової дії, сформувати вміння використовувати її в загальному вигляді.

6.В межах одного заняття на етапі початкового розучування техніки рухових дій навчання рухам необхідно здійснювати:

а)в підготовчій частині заняття;

б)на початку основної частини заняття;

в)в середині основної частини заняття;

г)в кінці основної частини заняття.

7.Із запропонованих завдань: 1) поглибити розуміння учнями закономірностей рухової дії, що вивчається; 2) завершити індивідуалізацію техніки дії відповідно до досягнутого ступеня розвитку індивідуальних здібностей; 3) завершити варіативневиконання навичка в залежності від конкретних практичних обставин; 4) удосконалити ритм дії, домогтися вільного і плавного виконання рухів; 5) уточнити дію за її основними фазами та деталями техніки; 6) попередити або усунути зайві рухи та грубі помилки, які зустрічаються в руховій дії — вкажіть ті, які є характерними для етапу поглибленого розучування:

а)1,4,5;

б)1,2,5,6;

в)2,3,4;

г)всі перераховані.

8.Із запропонованих завдань: 1) створити умови варіативного виконання дій; 2) добитись цілісного виконання рухової дії на основі усвідомленого контролю просторових, часових і динамічних параметрів рухів; 3) добитись стабільності і автоматизму виконання рухової дії; 4) забезпечити варіативне виконання навичка в залежності від конкретних практичних обставин; 5) сформувати загальний ритм рухового акту; 6) добитись виконання рухової дії у відповідності до вимог його практичного виконання (максимальної реалізації рухових здібностей); 7) завершити індивідуалізацію техніки дії відповідно до досягнутого ступеня розвитку індивідуальних здібностей — вкажіть ті, які є характерними для етапу закріплення та вдосконалення:

а)1, 2, 3, 4;

б)2,4,6,7;

в)1, 2. 5, 6, 7;

г)3,4,6,7.

9.Етап закріплення та вдосконалення рухових дій продовжується:

а)3—5 місяців;

б)до 1 року;

в)до 3 років;

г)на протязі всього часу занять в обраному напрямку фізичного виховання.

10.У фізичному вихованні і спорті проявляється позитивний і негативний перенос рухових навичок. Основною умовою позитивного переносу навичка є:

а)використання одних і тих же методів при розучуванні двох вправ;

б)наявність структурної схожості головних фаз рухової дії;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap