Дангына 2013_25374«Дангына -2013»

Сорулгазы:

Уругларнын бодун чараштыр алдынып билиринге, сцена культуразынга ооредир.

Уругларнын чогаадыкчы чоруун сайзырадыр.

Идик-хевинге, эт херекселинге камныг, эш-оорзурек болурунга кижизидер.

Дерилгези: музыка, залды каастаар, киржикчи бурузунге номерлер.

Моорейнин чорудуу:

Бай-Даг ортумак школазынын

Чараш кызын шилип аар дээш

Частып унген анай-хаак дег

Чалыы чараш кыстарывыска

Башкылары бистер манаа

Моорейни чарладывыс.

Экии, хундулуг аалчылар, жюри кежигуннери база бистин киржикчи чараш кыстарывыс!

Моорейни эгелээр беттинде хундулуг жюри кежигуннери-биле таныштырыптайн…….

Моорейнин 1 туру «Таныштырылга».

Оюндан ойнап таалынарам, уруглар. Оюн «Дириг амытанны оттун» (киржикчи бурузунге бир дириг амытан оттундурер. Чижээ: диис, ыт, инек….)

Тыва хевин кедипкенде, тыва кыстар таан чараш.

Ынчангаштын Тыва хептер кедип алган чараш кыстарывысты сценаже чалап алыылынар!

Оюн «Улегер домакты тондур»

Эки кижээ эш хой… (эки аътка ээ хой)

Чечен менде… (чечек черде)

Кижи болуру чажындан… (аът болуру кулунундан)

Улегер домакта нугул чок…(уер сугда балык чок)

Келиннин чаражы – сеткилинде…(хевистин чаражы — хээзинде)

Соглээн сос…(керткен ыяш)

Чанар кушта сайлык чараш,

Купальниктиг кыстар чараш.

Келир кушта хектер чараш

Кежегелиг кыстар чараш.

Чараш кыстарывыс эштир хептерин кедипкен-дир. Чалап алыылынар! (хептерин таныштырар)

Уругларывыс хептерин солуп турар аразында дангыналарга хогжумнуг байыр чедириишкинни.

Ам болза чараш дангыналарывыстын чогаадыкчызын коруптээлинер. Авангард-мода. (хевин таныштырар).

Моорейивис адакталып келди. Жюри кежигуннери моорейни туннеп турар аразында каш айтырыгларга харыылаптаалынар.

Делегейде каш материк барыл?(6)

Чер кырында эн бичии кушкаш? (колибри)

Делегейде эн-хой чуу барыл? (е)

Борт аттыг чурт? (панама)

Азиянын тову? (Тыва)

Индий кыс хеп? (сари)

Пятачоктун эжи кымыл? (Вини Пух)

Эн бичии ортулук? (Ямал)

Хундулуг жюри кежигуннеринге состу бээлинер….sitemap
sitemap