Вопрсы на экзаменБАЗОВІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Об’єкт, предмет, мета і завдання психології праці.

Основні групи дослідницьких методів у психології праці.

Категорії «діяльності» та «праці» у психології.

Взаємозв’язки психології праці з іншими навчальними дисциплінами.

Основні принципи психології праці.

Основні психологічні галузі, що виокремилися із психології праці.

Охарактеризуйте поняття «трудові функції» «ергагичні функції», поясніть співвідношення між ними.

Основні принципи класифікації професій.

Психічні регулятори праці.

Наведіть приклади типологій професій.

Ергатичні функції та їх генезис.

Професіографія: професіограми та психограми.

Дослідження професій з позицій системного підходу.

Класифікація професій.

«Золоте правило» психології праці.

Людина й соціальне середовище. Розвиток технологій професіональної діяльності та життєдіяльності індивіда.

Людина й організаційне середовище. Можливості самореалізації людини як особистості.

Людина як індивід, суб’єкт, індивідуальність, особистість.

Професійний стрес та технології ресурсозбереження.

Особистість як діяч: самоменеджмент життя.

Назвіть реальні перспективи подальшого генезису людини як суб’єкта праці.

Види професійного стресу та технологій ресурсозбереження.

Класифікація та структура мотивів.

Задоволеність працею і мотивація.

Управління мотивацією праці.

БАЗОВІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 2

Шляхи розвитку трудової діяльності.

Професійний стрес.

Працездатність та функціональні стани.

Особливі, екстремальні та субекстремальні умови діяльності.

Біоритми та ефективність трудової діяльності.

Психологія безпеки.

Знання, вміння, навички образи виконання руху, дії, діяльності та їх класифікація.

Етапи формування вмінь, навичок образів виконання руху, дії, діяльності.

Тренування та тренажери.

Критерії здібностей до навчання.

Психологічні передумови переучування.

Психологічні механізми адаптації людини до діяльності.

Професійна придатність та шляхи адаптації людини до вимог професії.

Кризи професійного становлення.

Рівні психологічної підтримки суб’єкта праці.

Принципи визначення професійної придатності та процес її формування.

Професіографія: підходи та методи.

Професіограма та психограма.

Професійно важливі якості та здібності.

Динаміка вимог до ПВЯ суб’єкта.

Особливості діяльності у професіях типу «людина-людина».

Професіоналізм та моделі фахівця.

Професійний відбір як елемент управління персоналом.

Особливості діяльності у системі «людина-техніка».

Особливості діяльності у системі «людина-природа», «людина-знак», «людина-художній образ».

Підбір, найм та розстановка кадрів.

Методи оцінки професійного потенціалу суб’єктів праці.

Навчання та перепідготовка персоналу організації.

Професійне самовизначення суб’єкта.

Проблема становлення професійної самосвідомості.

Безробіття як «другий полюс» професійного самовизначення.

Професійна кар’єра.

Періодизація життя та професійного розвитку.

Зовнішнє середовище, кар’єра та становлення професіоналізму суб’єкта.

Діагностика здібностей та прогнозування успішності діяльності.

Етапи розробки системи прогнозування успішності діяльності.

Вимоги до процедури дослідження професійно значущих властивостей.

Психологічний аналіз професійної діяльності.sitemap
sitemap