75 тест с ответоми1. Пассивтi гетеротропты ырақ бұзылыстарына мыналардың қайсы жатады?

+Идиовентрикулалық ритм\

+баяу сырғымалы АВ комплекстерiнi бiрiгуi\

+Сырғымалы қарыншаүстiлiк ырғақ жетекшiсi\

Экстрасистолия\

Пароксизмальдi тахикардия\

2. Пароксизмальдi синусты тахикардияның ерекшелiктерi:

+Басталуы және аяқталуы баяу\

+Каротидтi синусты басқанда пульстiң жиiлеуi баяулай бастайды\

Басталуы және аяқталуы кенеттен\

+ ЖЖЖ 90 басталып 159 минутасына дейiн \

ЖЖЖ 160 минутадан жоғары\

3. Стандарты әкетулер деп?

V1, V2, V3\

+I, II, III\

aVR, aVL, aVF\

Нэбу бойынша әкетулер\

V4, V5, V6\

4. II стандарты әкетулерде ЭКГда түрлi потенциалдар тiркеледi:

сол қол – оң аяқ\

+оң қол — сол аяқ\

сол қол — сол аяқ\

оң қол — оң аяқ\

жүрек ұшы — сол аяқ\

5. ЭКГда жүрекшелiк деполяризацияны көрсетедi:

Т тiсшесi\

+Р тiсшесi\

PQ интервалы\

PQ сегментi\

S тiсшесi\

6. QRS комплексiнiң ұзаруы:

+0, 06-0,1 с\

0,10-0,15 с\

0,12-0,17 с\

0,02 — 0,05 с\

0,20 с жоғары\

7. Қарыншалардың деполяризация кезеңiн кєрсетедi:

комплекс ST-T\

интервал QT\

+комплекс QRS\

Т тiсшесi\

Q тiсшесi\

8. Қарыншалық систоланың электрлiк ЭКГ көрiнiсi:

комплекс QRS\

комплекс ST-T\

+интервал QT\

R тiсшесi\

Т тiсшесi\

9. P-mitrale тән:

Р тiсшесi II және III әкетулерде\

+ұзарған (екi өркештi) Р I және aVL әкетулерiнде\

+Макруз индексi > 1,6\

+Терiс Р тiсшелерiнiң V1 әкетулерiнде кєбеюi\

Макруз индексi < 1,1\

10. ЭКГда Р-pulmonale көрсетедi:

+оң жақ жүрекшенiң күштемесiн\

сол жақ жүрекшенiң күштемесiн\

екi жүрекшенiң күштемесiн\

оң жүрекшенiң инфаркты \

сол жақ жүректiң күштемесiн\

11. Cол жақ қарыншаның күштемесiн көрсетедi:

+электр осiнiң солға жылжуы\

+RV5-6 > RV4\

+SV1-V2 > 15 мм\

RV1 > 5 мм\

V5,6 әкетулерде терең S тiсшесi\

12. Оң жақ қарыншаның күштемесiн айқындайды:

+S тiсшесi тереµ V5-V6 әкетулерде\

R тiсшесi биiк V5-V6 әкетулерде\

+R тiсшесi биiк V1-V2 әкетулерде\

RV5 > RV4\

+электр осiнiң оңға ығысуы \

13. Жедел перикардиттiң ерте ЭКГ-белгiлерi:

+доғаланған ST сегментiнiң жоғарлауы\

қайырылған ST сегментiнiң жоғарлауы\

ST сегментiнiң депрессиясы\

Т тiсшесi биiк үшкiр\

Т тiсшесiнiң негативтелуi\

14. Стенокардия ұстамасы кезiнде ЭКГ кєрiнiсi:

QT интервалының қысқаруы\

+ST сегментiнiң * 1 мм тємендеуi\

кеуде әкетулерiнде патологиялық Q тiсшесiнiң пайда болуы\

R тiсшесiнiң амплитудасының тємендеуi\

QT интервалының ұзаруы\

15. Прогрессирленген стенокардияІа тән:

QT интервалының ұзаруы\

ЭКГ қалыпты\

+кеуде әкетулерiнде ST сегментiнiң депрессиясы\

Патологиялық Q тiсшелерiнiң пайда болуы\

QT интервалының қысқаруы

16. Қарыншаүстiлiк пароксизмальдi тахикардияІа тән:

наперстянктi қабылдағаннан кейiн басылуы\

+жүрек тондарының жиiлiгi 1 минутына 140-250 соғысын құрайды\

жүрек тондарының күшiнiң әртүрленуi және єзгеруi\

+гемодинамика бұзылысы сирек\

+ұстаманың кенеттен басталуы және аяқталуы мүмкiн \

17. Миокард некрозын кєрсетедi:

+Q * 0,04 с\

+Q * 40% R\

Т тiсшесiнiң негативизациялануы \

V5-6 әкетулерiнде S пайда болуы\

ST сегментiнiң тємендеуi\

18. Iрiошақты миокард инфарктына келесi ЭКГ симптоматикасы тән:

+SТ сегментiнiң қиғаш монофазды түрде жоғарлауы\

QS комплексi\

SТ сегментiнiң депрессиясы\

+патологиялық QRS комплексi\

QRS комплексiнiң кеңейуi\

19. Пароксизiмге жүрекшенiң дұрыс жыпылықтау формасы тән:

+кенеттен басталуы\

жыпылықтау 1 минутына 700-800 жиiлiкпен\

+жыпылықтау 1 минутына 230-430 жиiлiкпен\

+ RR интервалы қатан тұрақты \

RR интервалы тұрақсыз \

20. Жүрекшелiк экстрасистолияға тән:

кеңейген QRS комплексi\

толық компенсаторлы пауза\

Р тiсшесiнiң болмауы және кеңеймеген QRS комплексi\

+толық емес компенсаторлы пауза\

+өзгерген Р, кеңеймеген QRS комплексi\

21. Жыпылықтаушы аритмияда байқалады:

терiс Р тiсшесi QRS комплексiнен кейiн\

+терiс Р тiсшесi QRS комплексiнiң алдында\

терiс Р тiсшесi QRS комплексiнiң артында\

+R-R аралыІының әр түрлiлiгi\

V1-V2 әкетулерiнде F толқыны\

22. Қарынша фибрилляциясының ЭКГ-кєрiнiсi:

изолинияның болмауы\

+хаоус, деформацияланған және біркелкі емес қарыншалық толқын\

+фибрилляция толқындарының жиiлiгi 450-600 минутына\

+ толқын биiктiгi периодты түрде єзгеруi мүмкiн\

изолинияның болуы\

23. Жүрекшеiшiлiк блокадада байқалады:

РQ интервалының ұзаруы\

+Р тiсшесiнiң деформациялануы және кеңейуi\

QRS комплексiмен Р тiсшенiң байланыссыздығы \

Р тiсшесi биiк\

QRS комплексынан кейiн Р тiсшенiң пайда болуы\

24. Жүрекшелiк тыпырлау жиырылу жиiлiгi жетедi:

120-180 минутына\

+200-350 минутына\

40-60 минутына\

60-80 минутына\

600-700 минутына\

25. Синус түйiнiнiң әлсiздiк синдромы кезiндегi ЭКГ-кєрiнiсi:

+жыпылықтаушы аритмия: тахи-брадиформа\

+синусты брадикардия\

атриовентрикулалық блокада\

+синоаурикулярлық блокада\

+ритм жүргiзушiсiнiң миграциялануы\

26. Атриовентрикулалық блокаданың I дәрежесiнде байқалады:

Р тiсшенiң деформациялануы және кеңейуi\

+PQ интервалының әр бiр QRS комплексiнiң алдында ұзаруы (стационарное)\

QRST комплексiнiң басқа әкетулерiнде түсуi\

Интервал QT 0.40 с үнемi жоғары\

Р тiсшесi екi єркештi\

27. Атриовентрикулалық блокаданың II дәрежесiндегi Мобитц I дiң ЭКГ кєрiнiсi:

+үнемi ұзарған PQ интервалы, периодикалық түрде QRS комплексiнiң түсiп қіалуы \

үнемi RR интервалы, үнемi PQ интервалы, периодикалық түрде Р комплексiнiң түсiп қалуы\

периодикалық түрде РQRS комплексiнiң түсiп қалуы\

Р тiсшенiң ұзаруы\

РQ интервалының қысқаруы

28. Атриовентрикулалық блокаданың II дәрежесiндегi Мобитц II ЭКГ кєрiнiсiне тән:

+PQ интервалының тұрақтығы\

PQ интервалының бiртiндеп ұзаруы\

+QRS комплексiнiң эпизодикалық түрде түсуi\

QT интервалының үнемi ұзаруы\

PQRS комплексiнiң эпизодикалық түрде түсуi\

29. Толық атриовентрикулалық блокадаға тән:

+QRS комплексi үнемi ұзарған\

QT интервалы ұзарған\

+ жүрекше мен қарыншаның автономдық ритмi\

+ЖЖЖ < 60 минутына\

PQ интервалының тұрақтығы\

30. Қарыншалық ритм жүргiзушi толық атриовентрикулярлық блокадада болуы мүмкiн:

синусты түйiн\

+атриовентрикулалық түйiн\

+Гис шоғыры\

+Гис шоғырының бұтақтары\

жүрекше\

31. Идиовентрикулалық ритмге тән:

+ЖЖЖ 40 минутына\

+QRS комплексiнiң ұзаруы\

+QRS комплексiнiң деформациясы\

терiс Р тiсшесi QRS комплексiнен кейiн\

өзгермеген QRS комплексi\

32. Толық атриовентрикулалық блокадаға тән:

QRST комплексiнiң әкетулерде түсуi\

PQ интервалының кеңейуi\

+Р тiсшесiмен және QRST комплекстiң арасындағы байланыссыздықтың болмауы\

QT интервалының ұзаруы\

PQ интервалының қысқаруы\

33. Фредерик Синдромына тән:

+жыпылықтаушы аритмия толық атриовентрикулалық блокадамен\

жыпылықтаушы аритмия Гис шоғыры аяқшаларының толық блокадасымен\

жыпылықтаушы аритмия экстрасистолияның бигеминия типiмен\

синоаурикулярлы блокада\

Р тiсшесiнiң QRS комплексiне қосарлануы\

34. Гис шоғырының сол жақ аяқшасының толық блокадасына тән:

I, AVL, V5 — V6 R тiсшесi биiк және кеңейген\Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap