эконом теория тест

1. Экономикалық теория – бұл:

А) адамзат баласының сонау ықылым заманнан басталған білімі, қоғамдық сананың формасы, болмыс пен танымның жалпы заңдылықтары туралы ілім.

+В) қоғамның шаруашылық негізі мен өндірістің даму заңдары туралы ғылым.

С) әлдебір әлемнің сандық қатынастары мен кеңістіктік формалары, оның ішінде — структуралар, өзгерістер, белгісіздік жөніндегі ғылым.

Д) әлеуметтік шындық суреттелетін және эмпирикалық зерттеулер тақырыбын болып табылатын негізгі түсініктер мен мәселелер жиынтығы.

Е)  адамзат баласының өткенін зерттейтін қоғамдық ғылым.

2. Экономикалық теорияның негізгі қызметтері?

А) Танып-білу; дүниетанымдық.

В) Практикалық; химиялық.

С) Физикалық; биологиялық; методологиялық.

+Д)Танып-білу; дүниетанымдық; гылыми; практикалық; методологиялық.

Е) Ғылыми; генетикалық

3. Қанағаттандыру түріне қарай қажеттіліктер қаншаға бөлінеді?

+А)2

В)3

С)4

Д)5

Е)6

4. Экономиқалық теория дамуында ХІХ ғ-дың ІІжартысы қандай кезеңдерге бөлінді?

А) Меркантилизм және неоклассикалық

В) Неоклассикалық және марксизм

+С)Марксизм және маржинализм

Д) Маржинализм және институционализм

Е) Меркантилизм және неоклассикалық

5. Экономикалық заңдылықтар:

А) талдау және синтез — экономикалық құбылыстарды бөліп зерттеу.

В) экономикалық теорияның қоғамның экономикасын оқып үйретеді, түсіндіреді.

С) үздіксіз даму үстінде болатын ғылым. 

+Д) қоғамдағы көп кездесетін немесе қайталанып жататын тұрақты іс-әрекеттер және олардың арасындағы қатынастын көрінісі.

Е) жаратылыстану ғылымдарының бір саласы. 

6. Экономикалық ғылым қандай бөлімдерге бөлінеді?

А) Микроэкономика, гиперэкономика

В) Микроэкономика, гипоэкономика

С) Макроэкономика, экономика

Д) Гиперэкономика, макроэкономика

+Е) Макроэкономика, макроэкономика

7. Меркантилизм өкілдері:

А) У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо

+В) Т. Мен, А. Монкретьен

С) К. Маркс, Ф. Энгельс

Д) А. Маршалл, У. Джевонс

Е) Дж. М. Кейнс