экон.теор.тест

Экономикалық теорияны ғылым ретінде айқындауға болады

[a]Байлық туралы

[a]Материалдық байлықтарды өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну қатынастары туралы

[a]Өмір сүру құралдарын жасау және сол құралдарды пайдаланудағы адамдардың күнделікті іскер қызметі туралы

[a]құқық туралы

[a] Әртүрлі тауарлар жасау және оларды тұтыну мақсатында қоғам мүшелері арасында бөлу үшін шектелген ресурстарды пайдалану туралы

Саяси экономия» терминін ғылыми айналымға енгізді

[a]Карл Маркс

[a]Платон

[a] Антуан Монкретьен де Ваттевиль

[a]Давид Рикардо

[a]Джон Кейнс

Экономия» терминін ғылыми айналымға енгізді

[a]Конфуции

[a]Карл Маркс

[a]Адам Смит

[a]Франсуа Кенэ

[a]Аристотель

Экономикалық мектептің қайсысы өз талдауынын тақырыбы ретінде айналым саласын емес, өндіріс процесін қарастырған

[a]Меркантилизм

[a]Классиялық саяси экономия

[a]Маржинализм

[a]Ұсақ буржуазиялық саяси экономия

[a]Физиократизм

Мектептердің қайсысы тарихи алғашқы мектепке жатқызылады

[a]Марксизм

[a]Меркантилизм

[a]Ұсақ буржуазиялық саяси экономия

[a]Кейнсиандық

[a]Классиялық саяси экономия

Байлық көзі – сыртқы сауда, ал ақшалар – байлық формасы» деп бекітетін қай мектептің өкілдері

[a]Меркантализм

[a]Қазіргі экономикалық теория

[a]Классикалық буржуазиялық саяси экономия

[a]Физиократизм

[a]Ұсақ буржуазиялық саяси теория

Табиғат пен қоғам заңдарының бірлігі неден тұрады

[a]Адамдардың қызметіне қатысты емес

[a]Адамдардың экономикалық қызметі арқылы байқалады

[a]Объективтік сипатқа ие

[a]Тарихи өтпелі сипатты білдіреді

[a]Мәңгілік болып саналады

Функциялардың қайсысы экономикалық теория функцияларына жатады

[a]Тәжірибелік

[a]Әлеуметтік

[a]Экономикалық

[a]Ақпараттық

[a]Делдалдық

Экономикалық теорияның практикалық (тәжірибелік) функциясының маңызы келесіде

[a]Экономикалық теория фактілерді карапайым констацациялаумен шектелмейді, процестер мен құбылыстардың түсіндіріп, шараушылық процестерін басқаратын заңдарды ашып көрсетеді

[a]Экономикалық теория теориялық іргетас түрінде қатысады

[a]Экономикалық теория құбылыстарды қарастыра отырып, олардың артықшылығын, оларды пайдаланудың дұрыстығын анықтайды

[a]Экономикалық теория қордаланған проблемаларды талдауға және қоғам алдында тұрған міндеттерді дұрыс шешу үшін қорытындыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді

[a]Экономикалық теория барлық экономикалық пәндер үшін ортақ болып саналады

Экономикалық теорияның методологиялық (әдіснамалық) фунциясының маңызы неде

[a]Экономикалық теория теориялық іргетас түрінде қатысады

[a]Экономикалық теория фактілерді қарапайым түсіндірумен шектелмейді, процестер мен құбылыстардың негізін түсіндіріп, шаруашылық процестерін басқарушы заңдарды ашып көрсетеді

[a]Экономикалық теория қордаланған проблемаларды талдауға және қоғам алдында тұрған мідеттерді дұрыс шешу үшін қорытындылар жасауға мүмкіндік береді

[a]Экономикалық теория құбылыстарды қарастыра отырып, олардың артықшылығын, оларды пайдаланудың дұрыстығын анықтайды

[a]Экономикалық теория барлық арнайы экономикалық пәндер үшін ортақ болып саналады

Методология (әдіснама)– бұл

[a]Тұтастай ел экономикасы

[a]Экономикалық пәндердің мазмүны

[a]Өндірістің негізгі сатылары

[a]Жекелеген шаруашылық жүргізуші субъектілердің тәртібін зерделейтін ғылы

[a]Ғылыми таным әдістері мен принциптер жүйесі

Талдау – бұл

[a]Жекеден жалпыны тану

[a]Жалпыдан жекені тану

[a]Жеке бөліктерді тұтасқа біріктіру

[a]Құбылыстар мен процестердің ұқсастары мен айырмашылықтарын анықтау

[a]Тұтасты бөлікке бөлу

Ғылыми абстракция (дерексіздік) әдісінің негізі

[a]Жүйенің төменнен жоғарыға қарай қозғалыс процесін талдайды

[a]Себеп-салдарлы байланыстардың функционалдық байланыстармен ығыстырылуын талдайды

[a]Тәжірибеге экономикалық реформаларды енгізуден

[a]Экономикалық пәндер үшін ғылыми таным принциптерін жасаудан тұрады

[a]Зерттелетін объектіні кездейсоқ, уақытша объекілерден тазарту, өзіне тән белгілерді анықтаудан тұрады

Дедукция – бұл

[a]Жекеден жалпыны тану

[a]Тұтасты бөліктерге бөлу

[a]Жалпыдан жекені тану

[a]Бөліктерді тұтасқа біріктіру

[a]Құбылыстар мен процестердің ұқсастығы мен айырмашылықтарын анықтаудан тұратын әдіс

Индукция – бұл

[a]Жалпыдан жекені тану

[a]Жекеден жалпыны тану

[a]Тұтасты бөліктерге бөлу

[a]Бөліктерді тұтасқа біріктіру

[a]Құбылыстар мен процестердің ұқсастығы мен айырмашылықтарын анықтаудан тұратын әдіс

Синтез — бұл

[a]Жекеден жалпыны тану

[a]Жалпыдан жекені тану

[a]Тұтасты бөліктерге бөлу

[a]Бөліктерді тұтасқа біріктіру

[a]Құбылыстар мен процестердің ұқсастығы мен айырмашылықтарын анықтаудан тұратын әдіс

Экономикалық заң нені білдіреді

[a]Экономикалық қайшылықтарды

[a]Қоғамның экономикалық өміріндегі құбылыстар мен процестердегі берік, түбегейлі, себептік салдарлық байланыстар мен өзара байланыстарды

[a]Қоғам мөшелерінің белгілі бір бөлігінің экономикалық мүддесін

[a]Адамдардың қоғамдық мінез құлқының заңмен белгіленген нормаларын

[a]Еңбек қызметіне ынтаны оятушылық себептерін

Экономиканы біртұтас жүйе ретінде зерттейтін талдау

[a]Нормативті

[a]Макроэкономикалық

[a]Негативті

[a]Позитивті

[a]Микроэкономикалық

Меншік – бұл

[a]Адамның заттарға қатынысы

[a]Заттың өзі

[a]Заттардың пайдалы қасиетін өзіне сіңіру бойынша адамдардың қатынасы

[a]Адамның табиғатқа қатынасы

[a]Өндірістік ғимараттар мен құрылыстар

Меншік субъектісіне жатпайды:

+Ғимараттар мен қондырғылар

Меншік обектілеріне иелік ету, басқару және пайдалану бойынша айрықша құқық беретін меншік түрі

[a]Мемлекеттік

[a]Муниципалды

[a]Жалпы халықтық

[a]Жеке меншік

[a]Қоғамдық меншік

Меншіктің құқықтарына жатпайтындар

[a]Игіліктерді бақылау құқығы

[a]Игіліктерді пайдалану

[a]игіліктерді мұрагерлікке беру құқығы

[a]қоғамдық игіліктерге деген құқық

[a]қалдықты сипат құқығы

Басқару – бұл

[a]Өндіріс құралдарын белсенді пайдалануға, олардың тиімді жұмыс істеуіне жауапкершілік мүддесін білдіретін құқық

[a]Қоғамдық игіліктерге деген құкық

[a]Меншік субъектісінің меншікті заңды, құжаттық бекітуін немесе меншік объктісін нақты иелену фактісін көрсетеді

[a]Объектіні кез-келген өзінің қалауы бойынша пайдалану құқығы мен мүмкіндігін субъектіге беру құқығы

[a]Пайдаланушының қарау және қалауы бойынша оның тағайындалуына сәйкес меншік объектісін қолдануды білдіретін меншік қатынасы

Меншіктің пайдалану құқығы – бұл

[a]Меншік субъектісінің меншікті заңды, құжаттық бекітуін немесе меншік объктісін нақты иелену фактісін көрсетеді

[a]Пайдаланушының қарау және қалауы бойынша оның тағайындалуына сәйкес меншік объектісін қолдануды білдіретін меншік қатынасы

[a]Объектіні кез келген өзінің қалауы бойынша пайдалану құқығы мен мүмкіндігін субъектіге беру құқығы

[a]Өндіріс құралдарын белсенді пайдалануға, олардың тиімді жұмыс істеуіне жауапкершілік мүддесін білдіретін құқық

[a]Қоғамдық игіліктерге деген құкық

Экономиканы мемлекет иелегінен алу — бұл

[a]Акционерлік қоғамдарды құру

[a]Мемлекеттің шаруашылық жүргізуші буындарды тікелей басқарудан бас тартуы

[a]Мемлекеттің жеке кәсіпорындарды сатып алуы

[a]Жерді тегін пайдалануға беру

[a]Мемлекеттік меншіктің жеке меншікті қоса отырып, өзге формаларға өту процесі

Меншікке иелік ету – бұл

[a]Пайдаланушының қарау және қалауы бойынша оның тағайындалуына сәйкес меншік объектісін қолдануды білдіретін меншік қатынасы

[a]Меншік субъектісінің меншікті заңды, құжаттық бекітуін немесе меншік объктісін нақты иелену фактісін көрсетеді

[a]Объектіні кез-келген өзінің қалауы бойынша пайдалану құқығы мен мүмкіндігін субъектіге беру құқығы

[a]Өндіріс құралдарын белсенді пайдалануға, олардың тиімді жұмыс істеуіне жауапкершілік мүддесін білдіретін құқық

Экономикалық саясатта қолданылатын жекешелендіру тәсілдеріне жатпайтын тәсіл

[a]Мемлекеттік мүлікті тегін беру

[a]алғысы келетіндердің барлығына сату

[a]Кәсіпорын капиталының үлесін жеке тұлғаға немесе компанияларға сату

[a]Акцияларды аталмыш кәсіпорын жұмыскерлеріне сату

[a]Әлемдік тәжірибеде жекешелендірудің барлық келтірілген бағыттары бар

Жекешелендіру мақсатына не ықпал етпейді

[a]Жеке меншікті қалыптастыру

[a]Жекешелендірілетін объектілердің тиімділігін арттыру

[a]Бәсекелестік орта қалыптастыру

[a]Мемлекет ролін күшейту

[a]Еркін баға қалыптастыру

Қазақстандағы екінші жекешелендіру кезеңі

[a]1990-1991 жж

[a]1991-1992 жж

[a]1993-1995жж

[a]1996-1998 жж

[a]2000-2001 жж

Меншік категориясы қандай экономикалық қатынастарды білдіреді

[a]Менеджмент қатынастарын

[a]Адамдар арасындағы таптық белгідегі қатынастарды

[a]Адамның табиғатқа қатынасын

[a]Өндіріс құралдары мен нәтижелерін иемдену қатынастарын

[a]Құқықтық жүйе қатынастарын

Натуралды шараушылық келесідей сипаттамаларға ие

[a]Еңбек өнімі өндірушілердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналады

[a]Тұйық алғашқы қауымдық құрылыста үстемдік етеді

[a]Патриархалдық шаруа қожалықтары мен феодалдық поместъелер деңгейінде пайда болады

[a]Барлығы экономикалық процестер жергілікті бірліктер шеңберінде қатаң түйеседі

[a]Алдыңдағы жауаптардың барлығы дұрыс

Меншікті оған ең жоғарғы баға ұсынған тұлғаға беруді жекешелендірудің қандай әдісіне жатқызуға болады

[a]Аукцион

[a]Акционерлеу

[a]Купондық механизм

[a]Конкурстық бағдырлама

[a]инвестиция

Натуралды шаруашылық – бұл

[a]Адамдар үшін натуралды өнімдер өндіруді ұйымдастыру

[a]тек қол еңбегі пайдаланатын өндірісті ұыймдастыру

[a]Барлығын күнделікті өмір үшін өндіретін және іс жүзінде тауар айырбасы жоқ шарауашылық

[a]Өнімдер сату үшін өндірілетін шаруашылық

[a]Сату үшін қызмет өндірісін ұйымдастыру

Тауарлы өндірістің пайда болуының материалдық негізіне не жатқызылады

[a]Машиналық өндірістің дамуы

[a]Сыртқы сауданың дамуы

[a]Қоғамдық еңбек бөлінісі

[a]Кім, қалай, кімге өндіру керек екендігін анықтау мүмкіндігі

[a]Өндірістін дамуы

Тауарлы өндіріс қандай жағдайларда туындайдыСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст