экзамен-Билет

готовь себе черновик

Екзаменаційний білет №6

Розкрийте теоретичне питання: Власність та її місце в економічній системі.

2. Задача: Грошова маса країни А характеризується такими показниками (млрд. євро): готівкові гроші становлять 3,3, строкові депозити – 2,2, поточні рахунки – 2,1, розрахункові рахунки підприємств – 1,2, кошти клієнтів за трастовими операціями банків – 0,9, кошти Держстраху – 0,75.

Чому дорівнює агрегат М2?

Тести

3.Визначити, в якому разі можна говорити про перевагу в країні адміністративно-командної системи, виходячи зі ступеня участі держави в господарських процесах:

А) мінімальне втручання держави в економіку;

Б) держава контролює виробництво переважної частини товарів та послуг;

В) держава, зберігаючи контроль над деякими галузями економіки, в той же час заохочує розвиток приватного сектору.

4. Цінова дискримінація – це:

А) експлуатація споживачів шляхом встановлення високих цін на споживчі товари;

Б) підвищення ціни на товар більш високої якості;

В) продаж за рівними цінами однієї і тієї ж продукції різноманітним покупцям;

Г) відмінності в оплаті праці для різних груп населення.

5. Яке із перерахованих відношень виявляє зміну величин в протилежних напрямках?

А) відношення між споживчими витратами і доходом, яким розпоряджаються;

Б) відношення між заощадженнями і рівнем реальної процентної ставки;

В) відношення між інвестиційними витратами і рівнем реальної процентної ставки;

Г) відношення між інвестиційними витратами і національним доходом;

Д) всі попередні відповіді неправильні.

В закритій приватній економіці графік сукупних витрат згідно з кейнсіанською теорією буде:

А) мати позитивний нахил, який дорівнює МРС (граничній схильності до споживання);

Б) мати негативний нахил, який дорівнює МРС;

В) лінією під кутом 45о ;

Г) вертикальною лінією.

6.Величина спекулятивного попиту на гроші змінюється таким чином:

А) зростає при підвищенні процентної ставки;

Б) зростає при зниженні процентної ставки;

В) знижується в міру зростання номінального сукупного об’єма виробництва;

Г) знижується в міру зменшення номінального сукупного об’єма виробництва;

Д) всі попередні відповіді неправильні.

7. В кейнсіанскій теорії рівноважний рівень ВВП – це:

А) такий рівень ВВП, при якому заощадження дорівнюють запланованим інвестиціям;

Б) такий рівень ВВП, при якому ВВП дорівнює запланованим витратам;

В) такий рівень ВВП, при якому фактичні витрати дорівнюють запланованим;

Г) всі попередні відповіді правильні.

8. Яке з приведених нижче визначень якнайповніші розкриває суть відносин власності?

А.Це відношення з приводу привласнення матеріальних благ.

Б. Це відношення користування, володіння і розпорядження благами.

B.Це єдність економічних і юридичних відносин.

Г. Це відношення між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання економічних благ.

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 1 від 18.11.2013 р.