экзамен маниторинг сурактар

«Адамдардың табиғи қалыптасатын өзара әрекетінің тарихи нәтижесі» анықтамасына сай ұғымды көрсетіңіз=*қоғам

«Адамның саяси мінез–құлық идеяларын, көзқарасын және нұсқасын игеру үрдісі, оны саяси ақпаратқа бейімдеу» анықтамасы сәйкес келетін ұғымды көрсетіңіз=*саяси әлеуметтену

«Алдын ала белгіленетін статус» ұғымы білдіреді=*адамның туа біткен жағдайы

«Аномия» ұғымы білдіреді=*қоғамның дағдарысына байланысты құндылықтар жүйесінің бұзылуымен сипатталатын жағдай

«Әлеуметтік мобильділік» терминін ғылымға енгізген ғалымды көрсетіңіз=*П. Сорокин

«Әлеуметтік стратификация» ұғымын ғылымға енгізген ғалым=*П.Сорокин

«Әлеуметтік факт» ұғымын ғылымға енгізген ғалым=*Э. Дюркгейм

«Әлеуметтік» терминінің мағынасын анықтаңыз=*адамдар арасындағы әлеуметтік байланыстың болуы

«Бақылау әдісі» білдіреді=*өмірде болатын жағдайларда адамдарды зерттеу

«Бақылау сұрақтары» қандай мақсатпен қойылатынын атап көрсетіңіз=*жауап шындығын тексеру мақсатында

«Бас жиынтық» ұғымы білдіреді=*бағдарлама бойынша зерттеуге жататын әлеуметтік субъекттер жиынтығы

«Бас жиынтық» ұғымы білдіреді=*бағдарламаға сай зерттеуге түсетін әлеуметтік субъектілер жиынтығын

«Басқарушы элита» ұғымына сәйкес анықтаманы көрсетіңіз:=*басқару қызметін атқаратын жоғары, артықшылықтары бар топтар, қабаттар

«Басым мәдениет пен субмәдениеттің қақтығысы» анықтамасына сай ұғымды көрсетіңіз=*мәдени қақтығыс

«Бір топтың ішіндегі некелесу» анықтамасына сай ұғымды көрсетіңіз=*эндогамия

«Делинквенттілік» ұғымы білдіреді=*қылмыстық мінез-құлықты

«Демократия» ұғымы білдіреді=*азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің саласында қызмет атқаруды

«Идеология» ұғымы білдіреді=*қоғамдағы басым идеялық көзқарастар

«Индивид» ұғымының әлеуметтанулық мағынасын көрсетіңіз=*әлеуметтік топқа кіретін шағын, бөлінбейтін бірлік

«Институционализация» ұғымы білдіреді=*әлеуметтік институттың пайда болуын.

«Кәсіби статус» ұғымы білдіреді: =*адамдардың кәсіби бөлінуі

«Компромисс» ұғымы білдіреді=*жаңа мақсаттар мен оларға жету жолдарын жартылай немесе толығымен қабылдау

«Қажеттілік» ұғымы білдіреді=*адамның өз өмір әрекетін қамтамасыз ету үшін қажетті объективті мұқтаждық

«Қайта әлеуметтену (ресоциализация)» ұғымы білдіреді=*ескілерінің орнына жаңа құндылықтар, нормалар, дүниетаным мен мінез-құлық үлгілерін игеру

«Қол жеткізілген статус» ұғымы білдіреді=*өз еңбегімен қол жеткізілген жағдай

«Қызметкерлер, шенеуніктер билігі» анықтамасына сай ұғымды көрсетіңіз=*бюрократия

«Легитимдік» ұғымы білдіреді=*заңдылық

«Маргинал» ұғымының анықтамасын белгілеңі=*басым әлеуметтік үлгінің талаптарына сай бола алмайтын, оған интеграциялана алмайтын адам

«Мәдени-тілдік статусы» түсінігі білдіреді=*тіл мәдениетінің нақты типіне жатуы – әдеби, қарапайым сөйлеу, диалект

«Мемлекеттік билік үшін күрес арқылы топтық қызығушылықты жүзеге асыру» анықтамасына сәйкес келетін ұғымды атаңыз=*саясат

«Моногамды отбасы» ұғымы білдіреді=*ерлі–зайыпты некелі жұп

«Нуклеарлы отбасының» анықтамасын көрсетіңіз=*бір ерлі-зайыпты жұбынан тұратын отбасы

«Олигархия» ұғымы білдіреді =*бірнеше тұлға немесе топтың билігін

«Орталықсыздандырылған білім» ұғымы білдіреді=*жергілікті органдармен басқарылатын білім

«Орталықтандырылған білім» ұғымы білдіреді=*мемлекетпен басқарылатын және бақыланатын білім

«Паспортичка» ұғымының мағынасын көрсетіңіз:=*респодент туралы жеке ақпарат

«Полигамды отбасы» ұғымы білдіреді=*күйеуі бірнеше әйел алуға құқылы немесе керісінше

«Полигиния» ұғымы білдіреді=*бір ер адамның бірнеше әйелдермен некеде тұруы

«Постиндустриалды қоғам» ұғымы сай келетін ұғымды атаңыз=*ақпараттық қоғам

«Постиндустриалды қоғам» ұғымының негізін салушы=*Д.Белл

«Респондент» ұғымының мағынасын ашып көрсетіңіз=*сауалнамаға қатысушы, ақпарат көзі.

«Референтті топ» ұғымының анықтамасын көрсетіңіз:=*индивид өзінің көзқарастары, сезімдері мен әрекеттерін бағалауда және қалыптастыруда бағытталатын әлеуметтік бірліктер

«Рецепиент» ұғымы білдіреді=*ақпаратты алатын адам

«Саясат» ұғымына сай анықтамаларды белгілеңіз=*еркі мен санасы бар индивидтердің өзара әрекеті болып табылатын қоғамда пайда болатын әлеуметтік құбылыс,*мемлекеттік биліксіз жүзеге асыру мүмкін болмайтын жалпыға маңызды топтық мүдделерді қанағаттандыру үрдісі,*қоғамның біртұтастығын, мүдделердің әртүрлі топтарының келісімін қамтамасыз ету,*қоғамдық үрдістерді билік механизмдерін қолдану арқылы басқару мен оларға жетекшілік ету бойынша іс-әрекет

«Страта» термині білдіреді=*қабат немесе жік

«Сұхбат» әдісі білдіреді=*«тақырыпқа сай» қойылған сұрақтарға ауызша жауап алу арқылы ақпарат жинауды

«Таңдамалы жиынтық» ұғымы білдіреді=*бас жиынтықтың бөлігі

«Теократия» ұғымы білдіреді=*діни басшылықтың қолындағы билікті

«Технократия» ұғымы білдіреді=*экономика, өндіріс ұстамымен билікті жүзеге асыруды

«Толеранттылық» ұғымы білдіреді=*басқа адамдардың өмір сүру салтына, мінез-құлқына, дәстүрлеріне, сезімдеріне, идеяларына, сенімдеріне шыдамдылық

«Топтық неке» ұғымы білдіреді=*бірнеше ер адамдар мен әйел адамдар өзара некелік қатынаста тұрған жағдайды

«Туа біткен әлеуметтік статус» ұғымы білдіреді:=*адамның табиғи сипаттамалары (жыныс, жас, ұлт)

«Түсінуші әлеуметтанудың» негізін қалаған ғалым=*М. Вебер

«Харизма» түсінігінің мағынасын көрсетіңіз=*көшбасшылардың өз ізбасарларын өзінің ақылдан тыс қабілеттіліктерінің болуына иландыру қасиеті

«Экзистенциалды қажеттіліктер» ұғымы білдіреді=*тіршілік етудің қауіпсіздігі, әділеттілік, өмір сүру жағдайларының тұрақтылығы.

«Экономикалық жүйе» ұғымының анықтамаларын атаңыз=*экономикалық өмірді ұйымдастырудың белгілі бір тәсілі,*сәйкесінше өндіріс түрлері мен салаларын қамтитын аудан, аймақ, ел, елдер тобының шаруашылығы,*әртүрлі материалдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған шаруашылық іс-әрекетінің түрлерінің жиынтығы,*шаруашылық іс-әрекеті барысында қалыптасқан қатынастардың тарихи жиынтығы

«Эскперимент» ұғымы білдіреді=*жағдайларды бақылау арқылы ақпарат алу түрі

«Этнократия» ұғымы білдіреді=*бір ұлттың қолында шоғырланған билікті

Авторсыз, халықтың шығармашылық туындысының жиынтығы=*халық мәдениеті

Адам өз ортасының әлеуметтік-мәдени элементтерін игеретін, оларды өз тұлғасының құрылымына интеграциялайтын және әлеуметтік ортаға бейімделетін үрдіс=*әлеуметтену

Адам өмір-әрекетінің түрлі салаларын реттейтін, негізгі өмірлік және әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыруға көмектесетін рөлдер мен статустар жүйесіндегі нормалар, ережелер мен символдардың тұрақты кешені:=*әлеуметтік институт

Адамдардың бірлескен әрекетінің тәртіпке келтірілген, реттелетін, үйлестірілген және ортақ мақсатқа жетуге бағытталған тәсілі келесі ұғымның анықтамасы=*әлеуметті ұйым

Адамдардың еркіндігін, құқықтық теңдігін туа біткен қасиет ретінде қарастыратын мемлекет түрі=*құқықтық мемлекет

Адамдардың қоғам шеңберіндегі мінез-құлқын анықтайтын әдістер мен стратегиялар=*әлеуметтік бақылау

Адамдардың ірі әлеуметтік топтарының экономикалық ресурстарға, әлеуметтік игіліктерге және саяси билікке қол жеткізу дәрежесінің әртүрлілігін атаңыз= *теңсіздік

Адамдармен құрылған физикалық объекттер мәдениеттің қандай түріне жататынын көрсетіңіз=*материалдық

Адамды саясат субъектісі ретінде көрсетеді:=*белсенді саяси іс-әрекет

Адамның әлеуметтік жүйедегі позициясын атаңыз=*статус

Адамның әлеуметтік статусын анықтауда қолданылатын негізгі критерийлердің бірі:=*білім деңгейі

Адамның балалық шағында отбасы ортасында өтетін әлеуметтенуін атаңыз=*алғашқы әлеуметтену.

Адамның белгілі бір әлеуметтік қабатқа жатқызылуының критерийлерін атап көрсетіңіз =*білім деңгейі, табыс, престиж, билікке қатынас

Адамның туа біткен қабілеттіліктері, темпераменті, психикалық конституциясы және өмірден алынған тәжірибесінің қайталанбас комбинациясына негізделген қасиеттерінің жиынтығы=*даралық

Адамның туа біткен статустарын атаңыз:*еркек,*француз,*азиат

Ақпаратты, эмоцияларды, дағдыны символдар арқылы (яғни сөз, сурет, графика т.б.) жеткізуді бейнелейтін термин=*коммуникация

Ақпараттық мәтінің түріне жатпайтынын атаңыз=*шаршататын

Алғашқы әлеуметтік ақпаратты жинаудың негізгі әдістерін атаңыз:*сұрау, бақылау, эксперимент, социометрия, құжаттарды талдау;

Анкетадағы жауап нұсқаларының атауын белгілеңіз=*индикаторлар

Анкетаның сұрақтары болуы мүмкін:=*ашық*жабық*тура*жанама

Антикалық кезеңде мемлекет, отбасы және құқықтық даму заңдылықтарын қалыптастыруға талпынған ғалым=*Платон

Арнайы сұрақтарға жауап алу үшін респондентке қойылатын сұрақ қалай аталатындығын атап көрсетіңіз=*фильтр

Арнайы теориялық білім мен тәжірибелік үйренуді көрсететін және нақты жұмыспен байланысты мәдениет саласы=*кәсіптік мәдениет

Әйелдің екі немесе одан көп ер адамдармен некеде болуы:=*полиандрия

Әлеуметтану — … туралы ғылым=*қоғам тұтас жүйе ретінде және оның қызмет ету механизмі

Әлеуметтану ғылымы пайда болған ғасыр=*XIX

Әлеуметтануға «аномия» ұғымын енгізген әлеуметтанушы:=*Э.Дюркгейм

Әлеуметтануға «идеалды түр» ұғымын енгізген ғалым:=*М.Вебер;

Әлеуметтануда «мәдениет» ұғымы білдіреді=*үлкен әлеуметтік топқа, қауымға, халыққа және ұлтқа тән рухани құндылық пен нормалардың жиынтығы

Әлеуметтануда білімнің теориялық деңгейі нені білдіретіндігін атаңыз=*теорияны құру

Әлеуметтануда білімнің эмпирикалық деңгейінде жүзеге асатын қызметті атаңыз=*тәжірибелік ұсыныстарды жасау

Әлеуметтануда қоғамды анықтауда қолданылатын тәсілді көрсетіңіз=*жүйелік.

Әлеуметтануда өз-өзіне қол жұмсауды зерттеген ғалым:=*Э.Дюркгейм

Әлеуметтанудағы басқару функциясы атқаратын міндеттерді көрсетіңіз=*әлеуметтік үрдістерді басқару бойынша ұсыныстар жасау

Әлеуметтанудағы эксперттік сұрау нені білдіретіндегін көрсетіңіз=*берілген тақырып бойынша жоғары кәсіби мамандарды сұрау

Әлеуметтанудың болжау функциясы жүзеге асыратын міндетті атаңыз=*ғылыми негізделген болжамдар жасау

Әлеуметтанудың дамуының классикалық кезеңіне жататын ғалымдарды атаңыз=*О.Конт, Э.Дюркгейм, К.Маркс, М.Вебер

Әлеуметтанудың негізін қалаған ғалым=*О. Конт

Әлеуметтанудың пайда болуының ғасыры мен жылын атаңыз=*XIX ғ. 30-жылдары

Әлеуметтанудың пәні=*адамның мінез- құлқы, қоғамның санасы, әлеуметтік болмыс

Әлеуметтанудың теориялық — танымдық функциясы нені білдіретіндігін көрсетіңіз=*теориялық концепцияларды жасайды

Әлеуметтанулық білімнің үш деңгейлік құрылымын жасап шығарған ғалымды атап көрсетіңіз=*Р. Мертон

Әлеуметтанулық зерттеудегі «анкета» ұғымы нені білдіретіндігін атаңыз=*сауалнамаға қатысатын адамдардың өз бетімен толтыратын парағы

Әлеуметтанулық көзқарастың ерекшелігін атап көрсетіңіз=*жалпы қоғаммен өзара байланыс, қоғамның тараптары мен деңгейлері арасындағы өзара әрекет тұрғысынан зерттеу

Әлеуметтанулық тұрғыдан қоғам деп атауға болмайтын қауымдастықты атаңыз=*Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы

Әлеуметтатудың зерттеу объектісі=*қоғам

Әлеуметтендірілген индивид қоғамның жаңа салаларына енетін ересек адамның әлеуметтенуі=*екінші ретті әлеуметтену

Әлеуметтену үрдісі негізіне еліктеу қағидасын қойған ғалым=*Г.Тард

Әлеуметтік әрекет теориясын зерттеген ғалымды атаңыз=*М.Вебер

Әлеуметтік бақылау функциясы жүзеге асыратын міндеттерді көрсетіңіз=*қоғам шеңберінде адамдардың мінез – құлқын анықтайтын әдістерді жасау

Әлеуметтік бақылауды жүзеге асыратын тәсілдерді белгілеңіз:=*мәжбүрлеу, топтық басу, әлеуметтендіру.

Әлеуметтік жүйе атрибуты ретінде мәдениеттің заңдылығын, принциптерін, қызмет етуін және дамуын зерттейтін әлеуметтанудың саласы=*мәдениет әлеуметтануы

Әлеуметтік жүйенің дұрыс анықтамасын көрсетіңіз=*қоғамның негізгі элементтерінің, шағын жүйелерінің жиынтығы

Әлеуметтік зерттеу бағдарламасының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:=*әлеуметтік мәселені зерттеудің теориялық-методологиялық негізін қамтитын ғылыми құжат

Әлеуметтік зерттеу жүргізу үшін ең алдымен жасау қажет=*бағдарлама

Әлеуметтік зерттеу нәтижесінде құрылатын құжатты атаңыз=*есеп

Әлеуметтік зерттеудегі гипотеза білдіреді=*ғылыми болжауды

Әлеуметтік зерттеудің негізгі түрлерін атаңыз=*барлаушылық,*талдаушылық,*суреттемелік

Әлеуметтік зерттеудің негізгі түрлеріне жатпайды:=*статистикалық

Әлеуметтік зерттеудің негізініндегі құжатты атаңыз=*бағдарма

Әлеуметтік институтқа жатпайтынын атаңыз=*бедел

Әлеуметтік институтқа жатпайтынын көрсетіңіз=*тұлғалар

Әлеуметтік институттардың анық және латентті функциялары концепциясын жасап шығарған ғалымды атаңыз=*Р.Мертон

Әлеуметтік институттардың негізгі функциясын атаңыз=*қоғамның негізгі өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру

Әлеуметтік институттардың функцияларының бұзылуын білдіретін термин=*дисфункция

Әлеуметтік құрылым ұғымы білдіреді=*қоғамның құрылысы, ішкі құрамы, ұйымдастырылуы

Әлеуметтік құрылым элементтеріне жататын бірнеше дұрыс нұсқаларды белгілеңіз=*әлеуметтік статустар мен рөлдер

Әлеуметтік құрылымдар түріне жатпайды=*теңсіздік

Әлеуметтік мобильділік ұғымына қатысты қолданылмайтын өлшемді көрсетіңіз=*дүниежүзілік – жергілікті

Әлеуметтік мобильділік ұғымының мағынасын атаңыз=*әлеуметтік топтардың жылжуы

Әлеуметтік объектінің қызмет атқару үрдісінде пайда болатын қарама-қайшылықтар:=*мәселелік жағдай.

Әлеуметтік өмірдің әртүрлі саласындағы жаңа білімнің ұдайы өсуін білдіретін функцияны көрсетіңіз=*танымдық

Әлеуметтік статусты, табысты арттыруға бағытталған мобильділіктің түрін атаңыз=*жоғарылаушы

Әлеуметтік стратификация мен мобильділік теорияларын дамытқан американдық әлеуметтанушы:=*П.Сорокин

Әлеуметтік стратификация ұғымының мағынасын атап көрсетіңіз:=*әлеуметтік жіктелу

Әлеуметтік ұйымдардың екі негізгі түрін атаңыз:=*ресми және бейресми

Әлеуметтік-мәдени және топтық нормалардан ауытқу ретінде қарастырылатын мінез-құлық:=*девиация

Әртүрлі елдердің экономикалық әрекеттерін үйлестіру қызметін атқаратын халықаралық ұйымдарды атаңыз=*Халықаралық валюта қоры, Бүкіләлемдік тауар ұйымы

Әртүрлі топтар мүшелері арасындағы неке қиюды білдіретін ұғымды көрсетіңіз=*экзогамия

БАҚ орындамайтын функция=*тұтынушылық

БАҚ-ның «когнитивтік» функциясына сай ұғымды көрсетіңіз=*танымдық

БАҚ-ның маңызды функциясын атаңыз=*коммуникативті

БАҚ–тың негізгі міндеті:=*оперативтік

Бақылау түрлерін атаңыз:=*кірістірілген, кірістірілмеген, далалық, лабораториялық

Барлау зерттеуінің мақсатын атаңыз=*әдістік инструментарий сапасын тексеру және зерттеу тақырбы бойынша негізгі ақпарат алу

Басқа әлеуметтік әрекеттер ішінен бөліп көрсетуге болатын бір бағытты, қайталанатын әрекеттер жиынтығы аталады =*әлеуметтік үрдіс

Басқа индивидке саналы түрде бағытталган әрекетті атаңыз=*әлеуметтік

Басым мәдениет, субмәдениет, контрмәдениет мәдениеттің қай түріне жататынын атап көрсетіңіз=*негізгі

Бәсекелестіктің жағымсыз жағын көрсетіңіз:=*қақтығысқа айналу тенденциясы

Белгілі бір әлеуметтік мәдени ортаға тән тыйымдар мен шектеулердің жүйесі=*табу

Бес негізгі әлеуметтік институтты атаңыз:=*отбасы және неке, саяси, экономикалық, білім және мәдениет, дін

Билік күйеуі мен әкесінің қолындағы отбасылық жүйе:=*патриархат.

Билікті жүзеге асыру тәсілі ретіндегі «демократия» ұғымы білдіреді=*негізгі саяси институттардың құқықтық теңдігін

Биліктің негізгі тарамдарын көрсетіңіз:=*заң шығаратын, атқаратын, сот биліктері

Биологиялық қажеттіліктерге жатады=*азық-түлік, тұрғын үй, демалыс қажеттілігі

Бұқаралық периодикалық басылым=*газеттер мен журналдар

Білім алудың негізгі салаларын көрсетіңіз=*ресми және бейресми білім

Білім әлеуметтануының зерттейтін бағытын анықтаңыз=*білім беру саласының әлеуметтік жүйенің басқа салаларымен әрекеттесуі

Білім беру әлеуметтануының пәнін атаңыз=*білім жүйесі, оның инфрақұрылымы және қоғамға әсер етуі

Білім беру институты атқармайтын функцияны көрсетіңіз=*еңбектің өнімділігін арттыру

Білім беру мекемелерінің жаңа түрлерін көрсетіңіз:=*лицейлер, гимназиялар, білім беру орталықтары

Білім берудің құрылымын көрсетіңіз:=*мектепке дейінгі, орта, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі деңгейлер

Білім үрдісінде қолданылатын мәртебелерді атаңыз=*оқытушы және оқушы

Бір ер адамның бірнеше әйелдермен некеде болуы:=*полигиния

Бюрократия теориясының авторы:=*М.Вебер

Вебер теориясында орын алған көшбасшылықтың түрін атаңыз=*харизмалық

Географиялық мобильділік ұғымы білдіреді:=*бір жерден екінші жерге уақытша өз статусын өзгертпестен ауысу

Дәстүр немесе құқықтық заңдар арқылы бекітілген және мұраға берілетін құқықтар мен міндеттерге ие әлеуметтік топ:*сословие

Дәстүрлі қоғам негізделеді=*дәстүрлерге

Девиантты мінез-құлық әлеуметтануының негізін салушы ғалымды атаңыз=*Э.Дюркгейм

Девиантты мінез-құлықтың мәдени жағымды ауытқуға жатқызуға болатын формаларын атаңыз=*еркіндікке ұмтылу, анық көрінетін даралық

Делинквентті мінез-құлықтың түрлеріне жататынын атаңыз:=*заңсыз есірткі айналымы, ұйымдасқан қылмыстылық

Дерек көзінен хабар алушыға хабарлар беретін құрал=*арна

Екінші ретті топтың анықтамасын беріңіз:=*нақты тәжірибелік мақсатқа жету үшін бірлескен және жанама қатынастарға қатысатын индивидтер.

Ең алғаш «социология» терминін ғылымға енгізген ғалымды атаңыз:=*О. Конт

Еңбек мотивациясының негізгі түрлерін атаңыз=*іштей, сырттай, материалдық, материалдық емес

Ерлі – зайыпты арасында биліктің тең бөлінуімен ерекшеленетін отбасы түрін атаңыз=*эгалитарлы

Жабық сұрақтарға жататынын анықтаңыз=*жауаптары бар

Жалпы әлеуметтанулық теория мен нақты әлеуметтанулық зерттеу арасындағы теорияны атаңыз=*орта деңгей теориялары

Жалпы мәдениеттің бөлігі, үлкен әлеуметтік топқа тән құндылықтың, дәстүрдің, әдет – ғұрыптың жүйесі=*субмәдениет

Жас жұбайлар жеке тұратын отбасы:=*неолокалды—

Жеке тұлғаның және әлеуметтік топтың өз еркін басқаларға міндеттеуі және мақсатқа жету барысында бар ресурстарды жұмылдыру:=*билік

Жұмыспен қамтылған халықтың басым бөлігі қызмет көрсету және ақпарат саласында еңбектенетін қоғамды атаңыз=*постиндустриалды

Жүйелік тәсіл – бұл қоғамды…зерттеу:=*құрылымдық, функционалдық және динамикалық тұрғыдан

Зерттеу бағдарламасы неден басталатындығын атап көрсетіңіз=*мәселені қою, зерттеу объектісі мен пәнін табудан

Зерттеу бағдарламасының негізгі бөлімдерін көрсетіңіз=*методологиялық және әдістемелік;

Зерттеу мақсатының мағынасын көрсетіңіз*зерттеудің күтілетін нәтижесі

Зерттеу пәнінің анықтамасын көрсетіңіз=*объектінің бір немесе бірнеше қасиеттері мен жақтарын зерттеу

Зерттеуге жататын объекттің қасиеттері мен жақтары білдіреді=*пән

Индивидтер бір-бірімен тікелей, жеке, тығыз қарым-қатынасқа түсетін топ:=*алғашқы топ

Индивидтің әлеуметтік жүйеде алатын орны:=*әлеуметтік статус

Индивидтің қауымдастық мәдениетін (нормалар, құндылықтар, рөлдер мен мінез-құлық ережелерін) игеруі үрдісін атаңыз=*әлеуметтену

Индустриализацияның басты себебін атап көрсетіңіз =«өндірістік революция»

Институционалды белгілерді көрсетіңіз:=*мәдени символдар, мінез-құлық кодексі, идеология.

Кейбір тұлғалардың қылмыстық қасиеттері туа біткен және оларды ерекше дене бітімі, соның ішінде бас сүйек формасы бойынша танып білуге болатындығын атап өткен итальян ғалымын атаңыз:=*Ч.Ломброзо

Келесі анықтамаға сәйкес анықтаманы көрсетіңіз «Ер және әйел арасындағы әлеуметтік қарым – қатынастың тарихи өзгеретін формасы»=*неке

Кең таралғандығымен, қарапайымдығымен және қолжетерлігіменен ерекшеленетін мәдениет түрі=*бұқаралық

Кеңейтілген отбасы ұғымы білдіреді:=*әртүрлі ұрпақтың өкілдері бірге тұратын отбасын

Классификациялық тізімдегі белгілі бір жетістіктердің жеке сандық көрсеткіштері:=*рейтинг

Коммуникация құралдарына жатпайды: =*хат, радио, телефон, телеграф, Интернет

Коммуникацияның техникалық құралдарына жататынын атаңыз=*телефон, телеграф, телетайп, факс, компьютер, т.б.

Конт бойынша әлеуметтану зерттеуі тиіс=*әлеуметтік статика мен әлеуметтік динамиканыСтраницы: 1 | 2 | Весь текст