требования по фольклору

Утверждаю

Заместитель директора

по учебной работе

_______________И.А.Шепель

Экзаменационные требования

По дисциплине «Фальклор і асновы этнаграфіі»

группы I н/и, II н/с, II н/хс.

2012-2013 гг.

ПЕРАЛІК ПЫТАННЯЎ ДА ВЫНІКОВАГА ЭКЗАМЕНА

Этнаграфія як галіна гістарычнай навукі і яе сувязь з фалькларыстыкай.

Фарміраванне беларускай нацыі.

Беларускае народнае жаночае адзенне.

Беларускае народнае мужчыньскае адзенне.

Беларускі народны абутак.

Стадыі развіцця этнасу.

Галаўныя ўборы беларусаў

Этнагенез народаў Беларусі.

Этнаграфічныя рэгіёны Беларусі.

Традыцыйная нацыянальная ежа і абрадавыя стравы беларусаў.

Восеньскія абрады і святы.

Сучасны стан музычнага фальклора.

Характарыстыка масленага тыдня.

Каляды: абрады, гульні, варажба, песні.

Мужчыньская сацыяльная лірыка.

Жніво: абрады і святы.

Беларускі народны інструментарый: духавая група.

Гуканні вясны: абрады, музычныя асаблівасці вяснянак.

Беларускі народны інструментарый: група ударных.

Купаллле: абрады і святы.

Беларускі народны інструментарый: струнная група.

Юр’я: абрады і святы.

Абрад радзін, песні, што яго суправаджаюць.

Абрады, звязаныя са смерцю чалавека.

Беларускае вяселле: тыпы, этапы, абрады.

Рускі музычны фальклор у параўнанні з беларускім.

Вялікдзень. Асноўныя абрады, характарыстыка песень.

Галоўныя рысы і перыядызацыя фальклорнай спадчыны Беларусі.

Кантавая культура Беларусі.

Гарадская музычная культура Беларусі

Беларуская міфалогія і яе ўплыў на каляндарна-земляробчы цыкл.

Беларуская міфалогія і яе ўплыў на сямейна-абрадавы цыкл.

Песні, прымеркаваныя да КЗЦ.

Песнятворчасць ХХ стагоддзя.

Карагодна-гульнявыя песні.

СПІС МУЗЫЧНЫХ ТВОРАЎ

Пералічаныя творы неабходна ведаць, умець растлумачыць іх жанравую прыналежнасць. Навучэнцам груп “Народныя спевы” і “Народныя інструменты” творы умець выкаканаць на інструменце ці праспяваць. Для навучэнцаў групы “Народная творчасць. харэаграфия” – творы неабходна вызначыць на слых.

“Бабулька мая, міленькая”

“Вол бушуе”

“Го-го-го, каза”

“Даўно-даўно тое было”

“Жавароначкі, прыляціце

“Кума мая, кумачка”

“Мікіта”

“На нова лета”

“Ох, і сеяла Ульяніца лянок”

“Прыйшоў на вяселле”

“Ходзіць пава па вуліцы”

“Юрачка”

“Як на нашай ніўцы”

«Лявоніха»

«Ой, ляцелі гусанькі»

«Купалінка»

«Зялёны дубочак»

«Зазвінелі новы ключы»

«Цярэшка»