требования к работам на научный дебют

«Науковий дебют першокурсника – 2013»

Метою дебюту є залучення студентів 1 курсу до наукової діяльності, формування критичного та творчого мислення в процесі самостійного наукового пошуку та підготовці авторської роботи з вирішення певної соціально-педагогічної роботи проблеми.

Вимоги до розробки науково-творчої роботи:

Науково-творча робота (НТР) – це самостійне дослідження студентів з актуальних соціально-педагогічних проблем, які вирішує соціальний педагог у свої практичній діяльності.

У процесі виконання НТР роботи, студент повинен продемонструвати вміння виявляти та аналізувати проблему, оцінювати її актуальність на сучасному етапі розвитку суспільства, розробити певний спосіб(алгоритм, комплекс дій, програму, модель, тощо) вирішення проблеми, та практично їх обґрунтовувати.

У роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викласти зміст дослідження, уникаючи загальних слів, бездоказових тверджень, тавтологій.

Завданнями написання НТР є:

виявлення та обгрунтування актуальності проблеми НТР

вивчення стану розробки досліджуваної проблеми в літературі (аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду)

розробка та обґрунтування пропозицій щодо вирішення проблеми в тій чи іншій сфері діяльності соціального педагога, визначеній обраною темою роботи.

Результати НТР необхідно творчо представити у будь-якій формі:

Буклет з вирішення певної проблеми

Модель діяльності соціального педагога

Алгоритм дій

Мультимедійні презентації

Соціально-педагогічні плакати, тощо

2. Порядок написання науково — творчої роботи

Основними етапами написання творчої роботи є:

вибір теми;

обґрунтування атуальності обраної теми:

— чому проблема актуальна саме у нашому суспілстві, державі (доречним буде навести статистику проблеми, розкрити законодавчу базу України, показати дійсну «картину» проблеми у суспільстві );

теоретичне обгрунтування проблеми:

проаналізувати які вчені (вітчизняні, закордонні) вже займалися проблемою вашої роботи, що саме вони пропонували, які методи та способи вирішення проблеми розробили вчені.

(Можливим є використання ідеї певного вченого для розробки власної системи вирішення проблеми)

добір практичного матеріалу (інформації), його аналіз та узагальнення результатів у вигляді власного творчого продукту з вирішення проблеми;

текстове та творче оформлення роботи;

подання творчої роботи на попередню перевірку керіникам-магістрам до 21 жовтня 2013 року

захист роботи.

Внимание, только СЕГОДНЯ!