тести- ВІДПОВІДІ

Облік і звітність в оподаткуванні

МОДУЛЬ 1.

Податковою базою для цілей податку на прибуток згідно з ПКУ є:

а) грошове вираження прибутку як об’єкта оподаткування;

б) заробітна плата;

в) оборотні і необоротні засоби;

г) дохід від операційної діяльності.

2. Згідно з ПКУ, якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є збиток, то сума такого збитку підлягає включенню до витрат:

а) першого календарного кварталу наступного податкового року;

б) другого календарного кварталу наступного податкового року;

в) третього календарного кварталу наступного податкового року;

г) немає вірної відповіді.

3. База оподаткування для податку на прибуток – це:

а) фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування до якого застосовується податкова ставка і який встановлюється для визначення розміру податкових зобов’язань;

б) фізичний вираз об’єкта оподаткування до якого застосовується податкова ставка і який встановлюється для визначення розміру податкових зобов’язань;

в) вартісний вираз об’єкта оподаткування до якого застосовується податкова ставка і який встановлюється для визначення розміру податкових зобов’язань;

г) немає правильної відповіді.

4. Податковий облік –

а) це система збору, реєстрації, узагальнення, зберігання та передачі інформації для визначення податкової бази з податків на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно з порядком, передбаченим діючим податковим законодавством;

б) це система збору, реєстрації, узагальнення, зберігання та передачі інформації для визначення податкової бази з податків на основі даних первинних документів;

в) це процес вимірювання накопичення інформації;

г) це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.

5. Податковий облік ведеться з метою:

а) забезпечення інформацією, необхідною для ухвалення управлінських рішень;

б) формування повної та достовірної інформації про господарські операції, що були проведені платником протягом звітного періоду з метою оподаткування, а також забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів для контролю за вірністю нарахування, повнотою та своєчасністю перерахування податків;

в) надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства;

г) немає правильної відповіді

6. У податковому обліку застосовується:

а) касовий метод, метод нарахувань, метод першої події, метод останньої події;

б) позамовний, кумулятивний;

в) позамовний, кумулятивний, метод першої події; метод останньої події;

г) касовий метод, метод нарахувань, фіфо,ліфо.

7. Основні користувачі інформації податкового обліку:

а) різні рівні керівництва;

б) контролюючі органи податкової адміністрації;

в) особи і організації як всередині, так і поза господарською одиницею;

г) всі відповіді вірні

8. Ступінь надійності податкового обліку:

а) вимагає об’єктивності історичний за природою;

б) суттєво залежить від цілей планування;

в ) вимагає точності залежить від норм податкового законодавства;

г) правильна відповідь а і в.

9. Об’єктами податкового обліку є:

а) основні фонди, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції, придбані виробничі запаси, валові витрати, валові доходи, роботи та послуги виробничого призначення, виконані іншими підприємствами, оподатковуваний прибуток;

б) виробничі та невиробничі основні засоби, власні та придбані предмети праці виробничого і невиробничого призначення, засоби сфери обігу, власні роботи та послуги та виконані іншими підприємствами, витрати виробництва, доходи (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), інші доходи, фінансові результати);

в) основні засоби, нематеріальні активи, готівкові і інші розрахунки, прибуток, збиток;

г) всі відповіді правильні.

10. Відстрочений податковий актив:

а) сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок: тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню; перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді; перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо;

б) сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню;

в) сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах;

г) всі відповіді правильні.

11. Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток (відстрочені податкові зобов’язання, відстрочені податкові активи) визнаються витратами або доходом у:

а) Звіті про фінансові результати;

б) балансі;

в) звіт при рух грошових коштів;

г) звіт про власний капітал.

12. Поточний податок на прибуток:

а) сума податку на прибуток;

б) сума ПДВ;

в) сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства;

г) змінна сума податку на прибуток.

13. База оподаткування:

а) об’єкт оподаткування, до якого застосовується податкова ставка;

б) це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання;

в) податкова ставка;

г) розмір податкової ставки.

14. Аваль це:

а) вексельне поручительство, згідно з яким банк бере на себе відповідальність перед векселедержателем за виконання векселедавцем оплати податкового векселя

б) назва банку

в) проставляння гарантійного напису банку

г) немає правильної відповіді

15. Податком є:

а) обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до податкового Кодексу.

б) є обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

в) правильна відповідь а і б

г) немає правильної відповіді

16. До загальнодержавних належать такі податки та збори:

а) податок на прибуток, податок на додану вартість;

б) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок;

в) податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; збір за першу реєстрацію транспортного засобу; екологічний податок; рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України; плата за користування надрами; плата за землю; збір за користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне використання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів; фіксований сільськогосподарський податок; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; мито; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;

г) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір.

17. До місцевих податків належать:

а) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

б) єдиний податок;

в) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок;

г) немає правильної відповіді.

18. До місцевих зборів належать:

а) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

б) збір за місця для паркування транспортних засобів;

в) туристичний збір;

г) всі відповіді правильні.

19. Амортизація це

а) один із методів списання основних засобів;

б) розподіл вартості нематеріальних активів;

в) систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації);

г) немає правильної відповіді.

20. Гудвіл (вартість ділової репутації) це:

а) нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо;

б) матеріальний актив;

в) сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб’єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб’єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі;

г) немає правильної відповіді.

21. Нерезиденти — це:

а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні;

в) фізичні особи, які не є резидентами України;

г) всі відповіді правильні

22. Основні засоби це:

а) матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 1000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік);

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні;

в) матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік);

г) немає правильної відповіді

23. Пеня це:

а) сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки;

б) перша реєстрація транспортного засобу — реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше;

в) кошти, внесені на пенсійний депозитний рахунок, відкритий у банківській установі згідно з договором пенсійного вкладу відповідно до закону;

г) немає правильної відповіді

24. Податкова різниця – це

а) різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності;

б) різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, та доходами і витратами, визначеними згідно з розділом III Податкового Кодексу;

в) правильні відповіді а і б;

г) немає правильної відповіді

25. Резиденти — це:

а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;

в) фізична особа — резидент — фізична особа, яка має місце проживання в Україні;

г) всі відповіді правильні.

26. Безповоротна фінансова допомогаце:

а) сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;

б) сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

в) сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;

г) всі відповіді правильні

27. Інжиніринг це

а) надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов’язаних із такими послугами (роботами);

б) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником);

в) нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо.

г) немає правильної відповіді

28. Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) це

а) перерахунок коштів разом з боргом боржнику;

б) плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи;

в) плата у вигляді фіксованої суми та відсотків, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства;

г) немає правильної відповіді.

29. Ставка податку на прибуток у 2014 році встановлено:

а) 20%;

б) 18%;

в)19%;

г) 23%.

30. Роялтіце

а) будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відеоабо аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіочи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау)

б) плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи

в) нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих управлінських якостей

г) немає правильної відповіді

31. Витрати це

а) сума витрат в процесі господарської діяльності

б) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником)

в) протилежне доходам

г) немає правильної відповіді

32. Аукціон це:

а) публічний спосіб продажу активів з метою отримання максимальної виручки від продажу активів у визначений час і в установленому місці;

б) продаж активів з метою отримання максимальної виручки від продажу активів у визначений час і в установленому місці;

в) продаж через засоби масової інформації;

г) немає правильної відповіді.

33. Балансова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів це

а) сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою накопиченої амортизації;

б) сума, яка зазначена в балансі;

в) ціна, за якою можна продати основні засоби, інші необоротні та нематеріальні активи;

г) немає правильної відповіді.

34. Для проведення операцій щодо нарахування податку на прибуток використовуються такі рахунки:

а) 17, 54, 641, 79, 98;

б) 54; 66, 36, 98, 79;

в) 641, 651, 93, 91, 301;

г )всі вище перераховані.

35. За кредитом рахунка 98 обліковують:

а) нарахування податку на прибуток;

б) перерахування до бюджету;

в) списання на фінансові результати;

г) отримання коштів

36. Нарахована податок на прибуток від звичайної діяльності:

а) Дт 981; Кт 641;

б) Дт 641; Кт 981;

в) Дт 983; Кт 642;

г) Дт 701; Кт 641

37. Перераховано податок на прибуток до бюджету:

а) Дт 301; Кт 641;

б) Дт 301; Кт 651;

в) Дт 641; Кт 301;

г) Дт 981; Кт 301.

38. Податковою базою для цілей податку на прибуток згідно з ПКУ є:

а) грошове вираження прибутку як об’єкта оподаткування;

б) заробітна плата;

в) оборотні і необоротні засоби;

г) дохід від операційної діяльності.

39.Згідно з ПКУ, якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є збиток, то сума такого збитку підлягає включенню до витрат:

а) першого календарного кварталу наступного податкового року;

б) другого календарного кварталу наступного податкового року;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст