тести з гпд. Глущук

На основі чого організовують навчально-виховний процес в ГПД?

А) загально-педагогічних вимог, місцевих умов і можливостей;

Б) статуту загальноосвітнього закладу;

В) пропозицій та побажань батьків.

Які закони України визначають умови для функціонування ГПД?

А) «Про охорону дитинства», «Про освіту»;

Б) «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці»;

В) «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці».

Яке твердження правильне?

А) вихователь ГПД забезпечує успішне навчання своїх вихованців, прищеплює їм навички самостійної роботи;

Б) робота вихователя ГПД не залежить від роботи вчителів, класних керівників;

В) організація відпочинку дітей – головний напрямок роботи вихователя ГПД.

Який документ є основним плануванні роботи вихователя ГПД?

А) перспективний план;

Б) план роботи на семестр;

В) річний план роботи школи.

Кому безпосередньо підпорядковується вихователь ГПД?

А) директору школи;

Б) заступнику директора з виховної роботи;

В) класному керівнику;

Яка з перелічених функцій вихователя ГПД найголовніша?

А) організація відпочинку дітей;

Б) організація вільного від навчання часу;

В) організація і проведення позаурочної навчальної роботи.

Що не входить в список посадових обов’язків вихователя ГПД?

А) використання різноманітних прийомів, методів і засобів виховання та навчання школярів;

Б) вивчення індивідуальних здібностей, інтересів й нахилів учнів;

В) проведення батьківських зборів, лекторіїв для батьків згідно плану роботи школи.

Вихователь ГПД має право на підвищення кваліфікації:

А) на добровільній основі у встановленому порядку;

Б) на основі рішення адміністрації навчально-виховного закладу;

В) на основі власних методичних напрацювань і рекомендацій керівництва закладу.

Відповідно до трудового законодавства і закону України «Про освіту» вихователь може бути звільнений з посади:

А) за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків;

Б) за навмисно завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки;

В) за застосування, у тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня.

До нетрадиційних форм організації методичної роботи НЕ відносять:

А) консультування;

Б) авторські школи;

В) творчі студії.

Тематика роботи методичного об’єднання вихователів ГПД повинна бути:

А) принципово новою для навчального закладу;

Б) ідентичною з тематикою роботи методичних об’єднань класних керівників;

В) співпадати з проблемою, яку досліджує школа.

Мета роботи педагогічної ради школи:

А)  об’єднання зусиль педагогічного колективу школи на підвищення рівня навчально-виховної роботи;

Б) впровадження в практику досягнень психолого-педагогічної науки;

В)  розгляд основних питань навчально-виховної роботи.

Впорядкування матеріалів роботи шкільного методичного об’єднання доречно здійснювати у:

А) методичному портфоліо;

Б) протоколі засідання МО;

В) звіті роботи МО.

Внимание, только СЕГОДНЯ!