тести з УП модуль 1

Змістовий модуль 1

«Планування проекту»

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

Модуль 1 «ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ»

1. Комплекс взаємопов’язаних заходів, які розробляються на різних рівнях менеджменту з метою реалізації специфічних завдань та досягнення чітко визначених результатів протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях – це:

а) проект;

б) бізнес-план;

в) програма дій по використанню фінансових ресурсів;

г) планування.

2. До основних ознак проекту не відноситься:

а) неповторність (специфічність);

б) обмеженість у часі;

в) обмеженість ресурсів;

г) складність.

3. Бажаний та обґрунтований результат, що має бути досягнутий у межах певного строку при заданих умовах реалізації проекту, це − :

а) ціль проекту;

б) мета проекту;

в) завдання проекту;

г) задача проекту.

4. Реалізація проекту, яка завжди пов’язана зі змінами в будь-якій системі, та цілеспрямована на її перетворення з існуючого стану на бажаний, який визначено в меті проекту, це –:

а) можливість зміни комплексу заходів;

б) специфічність;

в) обмеженість у часі;

г) обмеженість ресурсів.

5. Визначення мети проекту передбачає обґрунтування завдання, що потребує:

а) визначення результатів діяльності на певний строк;

б) кількісної оцінки результатів цієї діяльності;

в) доведення, що ці результати можуть бути досягнуті;

г) визначення умов, за яких ці результати можуть бути досягнуті;

д) всі відповіді вірні.

6. Заходи, які необхідно здійснити для реалізації проекту, мають такий рівень інновацій, комплексності й структурованості, завдяки чому відрізняється як один проект від іншого, так і проект від програми та плану означають:

а) можливість зміни комплексу заходів;

б) специфічність;

в) обмеженість у часі;

г) обмеженість ресурсів.

7. Будь-який проект має свій обсяг матеріальних, людських та фінансових ресурсів, які використовуються за встановленим і лімітованим бюджетом, що означає:

а) можливість зміни комплексу заходів;

б) специфічність;

в) обмеженість у часі;

г) обмеженість ресурсів.

8. Проекти за характером змін бувають :

а) оперативні і стратегічні;

б) короткострокові і довгострокові;

в) короткострокові, середньострокові та довгострокові;

г) короткострокові та стратегічні.

9.За характером залучених сторін проекти бувають:

а) міжнародні і національні;

б) територіальні та місцеві;

в) міжнародні, національні та місцеві;

г) міжнародні та місцеві.

10. За ступенем складності проекти поділяються на:

а) прості та складні;

б) прості та комплексні;

в) прості, середні, дуже складні;

г) прості, складні, дуже складні.

11. Окремий проект певного виду та масштабу, з відносно великими витратами та строками реалізації це −:

а) монопроект;

б) мультипроект;

в) мегапроект;

г) мініпроект.

12. Комплексний проект розвитку регіонів, секторів економіки тощо, який складається з декількох моно- та мультипроектів, об’єднаних однією метою це :

а) монопроект;

б) мультипроект;

в) мегапроект;

г) міні проект.

13. Проекти, що зосереджені на науково-дослідній діяльності, розробленні програмних засобів, опрацювання інформації, нових матеріалів та конструкцій, це:

а) проекти дослідження та розвитку;

б) промислові проекти;

в) організаційні проекти;

г) економічні проекти.

14. Проекти, що мають на меті приватизацію державних підприємств, розвиток ринку капіталів, реформування системи спадкування та інші макроекономічні перетворення це:

а) організаційні проекти;

б) соціальні проекти;

в) економічні проекти;

г) промислові проекти.

15. Проекти, що пов’язані з реалізацією конкретних операцій і робіт, для яких потрібно досить тривалі строки виконання і які не “вписуються” у нормальний режим управління виробничою системою:

а) організаційні проекти;

б) економічні проекти;

в) проекти операційно-виробничих систем;

г) проекти дослідження та розвитку.

16. На якій фазі проекту здійснюється розробка концепції проекту, оцінюється його життєздатність, відбувається планування проекту, розробка вимог до проекту, вибір та придбання земельної ділянки:

а) концептуальна фаза;

б) контрактна фаза;

в) фаза реалізації проекту;

г) вірної відповіді нема.

17. Яка фаза охоплює відпрацювання кваліфікаційних вимог, підготовку попереднього завдання, добір потенційних виконавців, оформлення контракту з обраними виконавцями, вибір і затвердження остаточного варіанта проекту, початок реалізації проекту:

а) фаза реалізації;

б) контрактна;

в) концептуальна;

г) всі відповіді вірні.

18. Скільки фаз життєвого циклу проекту виділяють українські автори:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

19. У міжнародній практиці виділяють чотири стадії інвестиційного проекту. Вибрати зайву:

а) передінвестиційна;

б) інвестиційна;

в) передексплуатаційна;

г) експлуатаційна;

д) ліквідаційна.

20. Головною ціллю управління проектами є:

а) одержання прибутку;

б) реалізація планів у найкоротший час;

в) зменшення витрат;

г) одержати бажаний результат діяльності у найкоротші строки, із найменшими витратами та найкращої якості.

21. Основними принципами управління проектами є:

а) ціленаправленість та комплексність;

б) системність та забезпеченість;

в) пріоритетність;

г) економічна безпека заходів, що плануються;

д) всі відповіді вірні.

22. Основними функціями проектного менеджменту, які визначені Американським Інститутом управління проектами і спрямовані на управління цілями є (обрати зайву):

а) управління обсягом робіт управління результатами);

б) управління якістю;

в) управління витратами;

г) управління людськими ресурсами;

д) управління часом.

23. Програмний продукт, орієнтований на управління невеликими проектами, субпроектами, а також на роботу конкретних виконавців з фрагментами проектів це −:

а) Sure Trek Project Manager;

б) Primavera Planner (P3);

в) Spider Project;

г) Open plan Professional.

24. Професійна програма управління проектами, яка характеризується потужними засобами ресурсного і бюджетного планування це −:

а) Sure Trek Project Manager;

б) Primavera Planner (P3);

в) Spider Project;

г) Open plan Professional.

25. Екологічна експертиза дозволяє оцінити вплив проекту на навколишнє середовище за такими напрямками:

а) забруднення повітряного басейну, ґрунтів та водойм;

б) зниження біологічної різноманітності;

в) перевезення, використання або віддалення небезпечних чи токсичних відходів;

г) засоленість та заболоченість земель;

д) всі відповіді вірні.

26. Проект може вважатися вивіреним і готовим для передачі на стадію детальної розробки та реалізації за дотримання таких умов:

а) проведено відбір альтернативних варіантів проекту, визначено основні преваги та недоліки;

б) ідентифіковано основні організаційні й політичні проблеми, які можуть вплинути на долю проекту, і визначено, як вони можуть бути розв’язані;

в) визначені очікувані вигоди й витрати, можливий ризик та шанси реалізації;

г) проведено всі види експертиз та загальноекономічний аналіз;

д) існує цілковита підтримка як влади, так і інших учасників проекту.

27. Виділяють такі показники ефективності проекту:

а) показники комерційної ефективності;

б) показники бюджетної ефективності;

в) показники економічної ефективності;

г) показники політичної ефективності.

28. До найпростіших показників ефективності проектів, які застосовуються при проведенні технічного аналізу не відносять:

а) капіталовіддачу;

б) оборотність товарних запасів;

в) працевіддачу;

г) фондоозброєність.

29. Дисконтований або недисконтований дохід від здійснення проекту, який включає чистий прибуток та амортизаційні відрахування, які надходять у складі виручки від реалізації продукції це −:

а) грошовий потік;

б) сума інвестицій;

в) чиста теперішня вартість;

г) внутрішня норма рентабельності.

30. Якщо NPV позитивна, то:

а) проект можна рекомендувати для фінансування;

б) надходжень від проекту вистачить лише для відновлення вкладеного капіталу;

в) проект не приймається;

г)очікуються незначні збитки.

31. Час, протягом якого грошовий потік, одержаний інвестором від втілення проекту, досягає величини вкладених у проект фінансових ресурсів це −:

а) тривалість проекту;

б) термін окупності інвестицій;

в)цикл ;

г)грошовий оборот.

31. Процес, який передбачає визначення цілей і параметрів взаємодії між роботами та учасниками проекту, розподіл ресурсів та вибір і прийняття організаційних, економічних, технологічних рішень для досягнення поставлених цілей проекту це −:

а) процес оцінки проекту;

б) процес планування проекту ;

в) процес затвердження проекту;

г) процес прийняття проекту.

32. Процес розробки документа, в якому формулюються цілі проекту (констатація цілей), що є основою для наступних проектних рішень, включаючи визначення критеріїв успішності виконання проекту називається:

а) декомпозиція цілей;

б) визначення операцій;

в) планування цілей;

г) процес планування проекту.

33. Поділ основних результатів проекту, визначених у констатації цілей, на окремі компоненти для того, щоб підвищити точність вартісних, часових та ресурсних оцінок, визначити основу вимірювання й управління виконанням та забезпечити чітку систему відповідальності це –:

а) декомпозиція цілей;

б) визначення операцій;

в) планування цілей;

г) визначення цілей.

34. “Старт-фініш” означає:

а) попередня операція повинна завершитися до початку наступної;

б) попередня операція повинна розпочатися до завершення наступної;

в) попередня операція повинна завершитися до завершення наступної;

г) попередня операція повинна розпочатися до початку наступної.

35. Формальний та затверджений документ, який використовується для управління виконанням проекту це −:

а) базовий план;

б) формальний план;

в) план проекту;

г) розклад виконання проекту.

36. Документ або набір документів, який змінюється при надходженні додаткової інформації, в той час як базовий план необхідний для контролю виконання та змінюється тільки в результаті затвердження запитів та зміни це –:

а) кошторис;

б) чорновий план;

в) бізнес-план;

г) план проекту.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст