тести (Автосохраненный)

1. В якому випадку підпис керівника (або особи, яка його заміщає) на видатковому касовому ордері не є обов’язковим?

А. У випадку його відсутності через відрядження

Б. У випадку, коли виплата коштів здійснюється на видатки, пов’язані з обставинами форс-мажору

В. У випадку, коли на доданих до видаткового касового ордеру документах є дозвільний напис керівника

Г. Підпис керівника є обов’язковим завжди

2. Яким бухгалтерським проведенням відображається депонування грошових коштів, невиплачених з каси працівнику під час встановленого терміну виплати заробітної плати?

А. Дт 66 Кт 66

Б. Дт 31 Кт 30

В. Дт 66 Кт 30

Г. Дт 66 Кт 31

3. Для отримання з валютного рахунку готівкових коштів для видачі авансу на відрядження за кордон до банку подається:

А. Чек

Б. Видатковий касовий ордер, доручення на отримання валюти та розрахунок про витрати

В. Заявка, доручення на отримання валюти та розрахунок про витрати

Г. Доручення на отримання валюти

4. Який документ не підписує керівник підприємства?

А. Виписку банку

Б. Платіжну відомість

В. Звіт про використання коштів наданих на відрядження або підзвіт

Г. Чек

5. Термін зберігання касових документів на підприємстві становить:

А. Три роки, за умови проведення за вказаний період документальної перевірки

Б. Один рік, за умови проведення за вказаний період документальної перевірки

В. Зберігаються постійно

Г. 5 років

6. Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою на підприємстві згідно з нормативними документами покладається на:

А. Керівника підприємства

Б. Касира

В. Головного бухгалтера підприємства

Г. Голову ревізійної комісії

7. Незалежно від установлених термінів виплати заробітної плати установами банків здійснюється видача готівкових коштів суб’єктам господарської діяльності для розрахунків:

А. Річних премій

Б. Компенсації за невикористану відпустку і інших виплат при звільнені працівника

В. Допомоги по тимчасовій втраті працездатності

Г. Матеріальної допомоги

8. При встановленні ліміту залишку готівки у касі виплати, пов’язані з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів:

А. Враховуються

Б. Не враховуються

В. Враховуються лише надходження готівки для здійснення названих виплат

Г. Враховуються лише фактичні названі виплати

9. На підставі яких документів оформляються касові операції з надходження та видатків грошових коштів?

А. Прибуткові та видаткові касові ордери

Б. Чекові книжки

В. Розрахунково-платіжні відомості

Г. Векселі

10. Яким записом оформляється видача з каси підзвітній особі сум для придбання матеріалів?

А. Дт 20 Кт 30

Б. Дт 37 Кт 30

В. Дт 31 Кт 30

Г. Дт 30 Кт 37

11. Яким записом оформляється господарська операція з отримання готівки в касу з поточного рахунка для виплати заробітної плати працівникам основного виробництва?

А. Дт 23 Кт 66

Б. Дт 30 Кт 66

В. Дт 30 Кт 31

Г. Дт 66 Кт 31

12. Яким документом оформлюють перерахування до бюджету сум податків утриманих із заробітної плати робітників підприємств?

А. Платіжна вимога

Б. Платіжне доручення

В. Розрахунковий чек

Г. Фіскальний чек

13. Яка кореспонденція рахунків складається при здійсненні операцій по оплаті з поточного рахунку в національній валюті постачальникам за отримані товари:

А. Дт 20 Кт 30

Б. Дт 68 Кт 33

В. Дт 20 Кт 68

Г. Дт 68 Кт 31

14. Записи на синтетичному рахунку 30 «Каса» виконуються на основі:

А. прибуткових і видаткових касових ордерів

Б. касової книги

В. первинних документів по надходженню і витратах грошей

Г. відривних листів касової книги і прикладених до них первинних документів

15. Яким бухгалтерським записом оформляється надходження безготівкових коштів за реалізовану вітчизняним покупцям продукцію?

А. Дт 36 Кт 26

Б. Дт 31 Кт 37

В. Дт 31 Кт 68

Г. Дт 37 Кт 68

16. Яка кореспонденція рахунків складається при отримані в касу з поточного рахунку готівки на господарські потреби обслуговуючих виробництв?

А. Дт 91 Кт 37

Б. Дт 30 Кт 37

В. Дт 30 Кт 31

Г. Дт 37 Кт 31

17. Грошові кошти це:

А. Готівка, депозити

Б. Готівка, кошти на рахунках у банках

В. Готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання

Г. Лише готівка

18. Яким записом оформлюється виявлена нестача коштів в касі:

А.Дт 37 Кт 30

Б.Дт 96 Кт 30

В.Дт 30 Кт 37

Г. Дт 31 Кт 30

19. Документ, що видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку, називається:

А.     Грошовий чек;

Б.        Виписка банку;

В.         Відомість № 2 та журнал-ордер № 2;

Г.        Платіжне доручення.

20. В який термін працівник, який повернувся з відрядження, повинен відзвітуватися:

А.       Протягом 3 робочих днів;

Б.        Протягом 10 робочих днів;

В.         До кінця місяця, в якому відбулося відрядження.

Г.        Протягом 5 робочих днів.

21 Яким записом відображається виплачений аванс по заробітній платі працівникам підприємства:

А. Дт 37 Кт 30

Б. Дт 30 Кт 66

В.Дт 66 Кт 30

Г. Дт 30 Кт 37

22. Як відображаються в обліку отримані грошові кошти після пред’явлення короткострокового векселя до оплати:

А.Дт 31 Кт 37

Б Дт 31 Кт 35

В.Дт 31 Кт 34

Г. Дт 30 Кт 31

23.Одержана короткострокова позика з банку відображається таким записом:

А. Дт 55 Кт 31

Б. Дт 31 Кт 55

В. Дт 31 Кт 68

Г. Дт 31 Кт 60

24. Ліміт залишку готівки в касі це:

А. граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час;

Б. граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в робочий час;

В. гранична сума готівки,яка може бути виплачена з каси;

Г. немає правильної відповіді.

25.При здачі готівки на поточний рахунок оформляється такий первинний документ:

А. Прибутковий касовий ордер;

Б. Платіжне доручення;

В. Видатковий касовий ордер;

Г. Виписка банку.

Відповіді

1.Г

2.Б

3.Г

4.А

5.Г

6.А

7.Г

8.Г

9.А

10.Г

11.В

12.Б

13.Г

14.Г

15.Б

16.В

17.В

18.Ф

19.Б

20.Г

21.В

22.А

23.В

24.А

25.В