тест теория 221 в 1.2Варіант 1

1 . Теоритична культурологія є поряд з ...

1) соціологією і психологією — найбільш інтегративної наукою серед інших соціогуманітарних наук

2) етнографією і етнологією — наукою про народи і фольклорі в доіндустріальної та індустріальної епохах. 3) історією та політологією — наукою про соціальні процеси хвилеподібного і прогресивного характеру.

4) філологією і мистецтвознавством — наукою про знакові і іконічних формах вираження сенсу .

2 . Онтологія культури — це1 ) емпіричне опис культури 2 ) фундаментальні принципи і концепції буття культури 3 ) порівняльний аналіз культури 4 ) способи поведінки в різних соціокультурних ситуаціях

3 . Суб’єкт культури — це ….1 ) людина , вчинки і дії якого визначаються не тільки природними та соціальними залежностями , а й усвідомленим вибором 2 ) той , хто добре знайомий з чужими культурами 3 ) той , хто добре знає свою культуру 4 ) людина, яка методично слід традиціям своєї культури

4 . Діяльнісний підхід визначає культуру1 ) як сукупність кращих творінь людини , вищих духовних цінностей 2 ) як спосіб взаємодії людини з середовищем 3 ) як соціальну інформацію , що зберігається і накапливаемую за допомогою створюваних людьми знакових засобів 4) як сукупність знакових систем

5 . Структурний елемент культури , який наказував вчинки і дії, що дозволяють жити у відповідності зі своєю культурою … -1 ) ритуал 2 ) норма 3 ) цінність 4 ) поняття

6 . Концепцію масового суспільства і масової культури , протиставивши духовній еліті , яка творить культуру , ідейно і культурно розбещенній массі висунув …1 ) О. Шпенглер 2 ) П. Сорокін 3 ) А. Тойнбі 4 ) Х. Ортега- і -Гассет

7 . Яка характеристика відповідає речі як предмету культури1 ) окремий предмет культури , що володіє відносною незалежністю і стійкістю існування 2 ) предмет ( явище) , службовець представником іншого предмета , явища , процесу 3 ) суб’єктивна картина предмета чи світу в цілому 4) окремий предмет культури , що володіє символічним значенням8 . До основних ознак соціокультурного інституту не відноситься ...1 ) наявність законодавчо визначених правил діяльності 2 ) виділення певного кола культурних об’єктів і регулювання їх діяльності в масштабах суспільства 3 ) організація об’єктів і суб’єктів культури в систему 4 ) наявність норм та приписів , що регулюють діяльність великих об’єктів

9 . Плоди і способи людської діяльності з перетворення природи на культуру називаються _____________ культурою.1 ) художньої 2 ) професійної 3 ) матеріально-технічної 4 ) побутової

10 . Прикладна культурологія вирішує завдання ...1 ) вивчення та формування принципів і технологій управління культурними процесами 2 ) аналізу семантики культурних об’єктів 3 ) опису та інтерпретації культурних подій

4 ) пізнання об’єктивних закономірностей розвитку культурних явищ .

11 . До предмету теоретичної культурології не входить (ять ) …1 ) соціально- відтворювальні механізми та засоби, що забезпечують колективний характер життєдіяльності людей 2 ) нормативно- регулятивні механізми, що забезпечують колективних характер життєдіяльності людей 3 ) комунікативно — знакові засоби, що забезпечують передачу життєвого досвіду 4 ) матеріальна база, що забезпечує існування людей

12 . Культура соціальних чи демографічних верств , яка втілює відмінність у способі життя , мисленні , поведінці , — це1 ) антикультура 2 ) культура мовчазної меншини 3 ) контркультура 4 ) субкультура

13 . Семіотичний підхід до вивчення культури звертає особливу увагу на _________ культури1 ) символи та знаки 2 ) рушійні сили 3 ) норми і санкції 4 ) соціальні функції

14 . Дайте визначення поняттю «культурний код»1 ) носій фундаментальних смислів культури , інтегруючий ментальність людей в культурне співтовариство 2 ) своєрідний , відносно цілісний культурний світ знань , цінностей і норм 3 ) базова смислова структура культури , що забезпечує її ідентичність і цілісність 4) базова сукупність правил, смислів і значень в культурі

15 . Процес надбання особистостю культурної компетентності , освоєння системи цінностей іншої культури , — це …1 ) виховання 2 ) самоідентифікація 3 ) утворення 4 ) інкультурація

16 . Інтегративна функція культури1 ) забезпечує умови і засоби людського спілкування 2 ) забезпечує об’єднання людей в соціальні групи 3 ) забезпечує формування особистості за допомогою трансляції та засвоєння знань , цінностей і норм 4 ) забезпечує освоєння і зміни навколишньої дійсності

17 . Під відтворенням культури розуміють …1 ) засвоєння культурного досвіду 2 ) мінливість культурних явищ 3 ) процес адаптації способів обміну інформацією до нових умов 4 ) трансляцію культури допомогою соціалізації і інкультурації молодого покоління

18 . Знак , який крім зображення самого об’єкта містить додатковий сенс , що виражає загальні ідеї і поняття , пов’язані з тлумаченням цього об’єкту , називается___________1 ) чином 2 ) символом 3 ) індексом 4 ) сигналом

19 . Під морфологією культури розуміють _________1 ) процес освоєння індивідом норм і цінностей культури 2 ) період стагнації культурного розвитку 3 ) внутрішню структуру культури , її організаційно — функціональне будова

4 ) детерміноване будову людини

20 . Інформаційний підхід визначає культуру1 ) як сукупність кращих творінь людини , вищих духовних цінностей2 ) як спосіб взаємодії людини з середовищем 3 ) як соціальну інформацію , що зберігається і накапливаемую за допомогою створюваних людьми знакових засобів 4) як сукупність знакових систем

21 . Елітарна культура — це1 ) культура , орієнтована на норми і цінності обраної частини суспільства, яка має високим соціальним статусом і інтелектуальною перевагою над масою 2 ) культура певної групи людей , що володіє своїми стандартами поведінки і моральними норами , протилежними загальноприйнятим у даному суспільстві 3 ) культура певної соціальної групи, що є самостійним утворенням в рамках домінуючої культури 4) культура маргінальних верств суспильства

22 . Новації , породжені внутрішніми причинами саморозвитку спільноти та ініціативним творчістю окремих авторів , називають культурним_________1 ) символом 2 ) маркером 3 ) творчістю 4 ) архетипом

23 . Культура як сукупність вищих духовних цінностей , кращих творінь людини розглядається при ______ підході .1 ) семіотичному 2 ) адаптаційному 3 ) аксіологічному 4 ) антропологічному

24 . Функція соціалізації в культурі1 ) забезпечує умови і засоби людського спілкування 2 ) забезпечує об’єднання людей в соціальні групи 3 ) забезпечує освоєння і зміни навколишньої дійсності 4 ) забезпечує формування особистості за допомогою трансляції та засвоєння знань , цінностей і норм

25 . «Культурний символ » — це …1 ) носій фундаментальних смислів культури , інтегруючий ментальність людей і який би в культурне співтовариство2 ) своєрідний , відносно цілісний культурний світ знань , цінностей і норм 3 ) базова смислова структура культури , що забезпечує її ідентичність і цілісність 4) базова сукупність правил, смислів і значень в культурі

26 . Специфічні соціокультурні утворення, що забезпечують відносну стійкість зв’язків і відносин у межах соціальної організації суспільства , називаються …1 ) етнокультурними групами 2 ) партіями 3 ) інститутами 4 ) громадськими рухами

27 . Трансляція соціального досвіду в культурі здійснюється за допомогою 1 ) повсякденного раціонального знання про світ , побутової логіки 2 ) спеціалізованої системи освіти , домашнього виховання , звичаїв , традицій , 3 ) управлінської роботи , ідеології 4 ) юриспруденції , системи охорони громадського порядку , громадської думки

28 . Аспектами традиційної соціокультурної системи є … 1 ) низька соціальна мобільність та сакралізація цінностей 2 ) рівність можливостей 3 ) загальна базова освіта 4) висока соціальна мобільність та зміна цінностей

29 . Проблеми функціонування культури в суспільстві досліджує...1 ) філософія культури 2 ) культурна антропологія 3 ) етнокультурологія 4 ) соціологія культури

30 . Високий рівень спеціалізації і соціальних домагань характерний для ________ культури1)масової 2)елітарної 3)народної 4)популярної

Варіант 2

1 . Предметом вивчення теоретичної культурології є1 ) світова художня культура , манери поведінки людини в суспільстві 2 ) взаємозв’язку між різними історичними періодами 3 ) моделі культури , цінності , норми людської поведінки 4 ) теорії розвитку суспільства , культурні епохи

2 . Компаративний метод культурологічного дослідження полягає у ...1 ) моделюванні функціонування культурного явища 2 ) побудові типології культур

3 ) порівняльному аналізі двох і більше культур 4 ) виявленні історико -культурної закономірності

3 . Дослідження культури в контексті соціальних процесів , що розглядаються як істотні фактори культурних змін,є характерним для …1 ) культурології 2 ) філософії культури 3 ) культурної антропології 4 ) соціології культури

4 . Фундаментальна культурологія1 ) вивчає загальні закономірності перебігу соціокультурного життя 2 ) розробляє основи державної , соціальної та культурної політики 3 ) вивчає людину як суб’єкт культури4 ) процес виникнення і функціонування культури

5. Термін « Культурологія» для позначення особливої дисципліни, що вивчає культуру як « самостійну впорядкованість феноменів » , — запропонував використовувати …1 ) радянський дослідник 1980 рр. . Ю. Лотман 2 ) лауреат Нобелівської премії В. Освальд на початку ХХ 3 ) автор книги « Первісна культура » Е. Тайлор 4 ) американський антрополог Л. Уайт в 1960рр .

6 . Наукове (теоретичне ) знання про культуру формується ...1 ) з появою самого слова « cultura » , застосована Цицероном 2 ) в епоху Відродження , з появою інтересу до творчої особистості 3 ) у середині 50 -х років XIX століття — початку XX століття , з твердженням безоціночного поняття культури 4 ) з появою самої людини в умовах архаїчної культури

7 . Культурологічне дослідження не націлене на ...1 ) емпіричне опис культури 2 ) дослідження форм людської соціальності або соціальної взаємодії 3 ) міжкультурну комунікацію 4 ) порівняльний аналіз культур

8 . Культура , заснована на територіальній єдності , єдності політики , ідеології та економіки , називається …1 ) кровнородственною 2 ) етнічною 3 ) популярною 4 ) національною

9 . Школи , вузи , бібліотеки , спорткомплекси , музеї — це1 ) суб’єкти культури , 2 ) культурні універсалії 3 ) компоненти культури 4 ) інститути культури

10 . Контркультура — це1 ) культура , орієнтована на норми і цінності обраної частини суспільства, яка має високим соціальним статусом і інтелектуальною перевагою над масою 2 ) культура певної групи людей , що володіє своїми стандартами поведінки і моральними норами , протилежними загальноприйнятим у даному суспільстві 3 ) культура певної соціальної групи, що є самостійним утворенням в рамках домінуючої культури 4) культура маргінальних верств суспильства

11 . Субкультура — це 1 ) культура , орієнтована на норми і цінності обраної частини суспільства, яка має високим соціальним статусом і інтелектуальною перевагою над масою 2 ) культура певної групи людей , що володіє своїми стандартами поведінки і моральними норами , протилежними загальноприйнятим у даному суспільстві 3 ) культура певної соціальної групи, що є самостійним утворенням в рамках домінуючої культури 4) культура маргінальних верств суспильства

12 . Культура конкретного історично певного суспільства , що володіє специфічними рисами , називается__________1 ) локальної 2 ) глобальної 3 ) корпоративної 4 ) масової

13 . Морфологія культури — це …1 ) система нормативних відносин 2 ) чуттєве уявлення про світ 3 ) типові форми і структури культури 4 ) зміна культурних зразків

14 . Глобальна культура характеризується …1 ) зміцненням традицій 2 ) нівелюванням культурних відмінностей етносів і регіонів

3 ) збереження культурної самобутності етносів 4 ) посиленням культурних етносів і регіонів

15. Відмінності елітарної і масової культури характерні для наступних культурологов______________1 ) П. Сорокіна , А. Тойнбі , Г. Парсенс 2 ) А. Кардінер , М. Мід , Р. Бенедикт 3 ) Е. Тайлора , Дж. Фрезера, Г. Спенсера 4 ) Ф. Ніцше , Т. Еліота , Х. Ортега — і – Гассета

16 . Поняття, що включає в себе елементи соціальної і культурної спадщини , що передається від покоління до покоління і зберігається протягом тривалого часу — це _1 ) ритуал 2 ) традиція 3 ) обряд 4 ) звичай

17 . Знак , що заміщає небудь об’єкт , що дозволяє людині орієнтуватися в конкретній ситуації , — це …1 ) знак – індекс 2 ) знак — образ 3 ) знак – сигнал 4 ) знак – символ

18 . Поняття, що визначає властивість об’єкта задовольняти будь-яку потребу людини , — це …1 ) цінність 2 ) норма 3 ) знання 4 ) сенс

19 . Ритуали — це …1 ) норми і правила поведінки 2 ) санкції за порушення традиційних встановлень

3 ) жорсткі програми поведінки , які функціонують в сакральному центрі культури

4 ) правила поведінки у повсякденному житті , що вказують , як поводтися у певніх ситуаціях

20 . Семіотика культури займається ...1 ) роботою зі знаками і символами різних культур , розшифровкою і раскодировка їх для загальносвітового населення 2 ) вивченням текстів, що містять цінні культурологічні знання 3 ) вивченням культури як знакової системи, що несе за допомогою кожного культурного явища інформацію і сенс 4) аналізом художніх артефактів

21 . Пізнавальна функція культури полягає у1 ) об’єднанні народу , соціальної групи , держави на основі єдиних поглядів , переконань , цінностей 2 ) накопиченні , зберіганні та систематизації інформації , що забезпечує процес культурної спадкоємності і історичний прогрес 3 ) розширення знань про навколишній світ і передача їх у символічній формі з покоління в покоління 4 ) освоєнні і зміні навколишньої дійсності

22 . Дайте визначення поняттю «культурний тип »1 ) носій фундаментальних смислів культури , інтегруючий ментальність людей і який би в культурне співтовариство 2 ) своєрідний , відносно цілісний культурний світ знань , цінностей і норм 3 ) базова смислова структура культури , що забезпечує її ідентичність і цілісність 4) базова сукупність правил, смислів і значень в культурі

23. Якщо розглядати культуру як символічну систему людської діяльності , то релігію можна розглядати як сістему_________ смислів.1 ) сакральних 2 ) художніх 3 ) вигаданих 4 ) міфологічних

24 . Цінності культури — це ____1 ) матеріальне благо 2 ) об’єкти як такі 3 ) корисні предмети 4) здатність предмета задовольняти потребилюдини і бути джерелом позитивних емоцій

25 . Дайте визначення семіотичному явищу — «мова»1) діяльність говорить чи пише , що застосовує мову для взаємодії з іншими членами мовного співтовариства2 ) знакова система, що служить засобом психічної діяльності , людського спілкування , способом зберігання і трансляції інформації від покоління до покоління 3 ) знакова система фіксацій думки , що дозволяє за допомогою нарисної елементів закріплювати їх у часі і передавати на відстань 4) базова сукупність правил, смислів і значень в культурі

26 . Комунікативна функція культури1 ) забезпечує умови і засоби людського спілкування 2 ) забезпечує об’єднання людей в соціальні групи 3 ) забезпечує формування особистості за допомогою трансляції та засвоєння знань , цінностей і норм 4 ) забезпечує освоєння і зміни навколишньої дійсності

27 . Сукупність норм , цінностей , ідеалів , символів якої — небудь групи , існуюча відносно незалежно від культури суспільства в цілому , називається …1 ) елітарною культурою 2 ) субкультурою 3 ) масовою культурою 4) соціокультурним інститутом

28 . Ціннісний підхід визначає культуру як1 ) сукупність кращих творінь людини , вищих духовних цінностей 2 ) спосіб взаємодії людини з середовищем 3 ) соціальну інформацію , що зберігається і накапливаемую за допомогою створюваних людьми знакових засобів 4) як сукупність знакових систем

29. До основних ознак соціокультурного інституту не відноситься …1 ) виділення певного кола культурних об’єктів і регулювання їх діяльності в масштабах суспільства 2 ) організація об’єктів і суб’єктів культури в систему 3 ) наявність законодавчо визначених правил діяльності 4 ) наявність норм та приписів , що регулюють діяльність великих об’єктів

30. Процес взаємодії між суб’єктами соціокультурної діяльності з метою передачі або обміну інформацією , називається …1 ) культурної асиміляцією 2 ) соціокультурної динамікою 3 ) культурної маргіналізацією

4 ) соціокультурної комунікацієюsitemap
sitemap