тест регіональна

Варіант 1

1. До основних територіальних факторів, що впливають на виробництво і надання послуг відносяться

1. — _________________ (формується на окремій території);

2. – природно-кліматичні умови;

3. — територіальна, організація господарства

4. – _________________________________________

2. Слово «регіональний» походить від латинського слова Regio – тобто ______________________________________

3. До основних проблем, які вирішує регіональна економіка відносяться:

1. Визначення територіальних пропорцій (співвідношень) різних видів ________________________________________________.

2. Визначення територіальної структури господарства, тобто ______________________________________________________

3. Обґрунтування доцільності сформування та розвитку внутрішніх та міжрегіональних економічних структур.

4. Визначення обсягів та економічна оцінка ________________________________.

5. Оцінка ефективності ___________

6. Обґрунтування ________________.

4. Різні види економічної діяльності, які протікають як в межах окремого товаровиробництва, так і на певній території відбуваються в такій ПОСЛІДОВНОСТІ: __________________________________

5. Темп росту (зниження) ВВП(ТВВП) розраховується за формулою

_________________________________________

6. Екстенсивна форма відтворення передбачає приріст відповідних економічних показників регіону за рахунок _________________

7. Спеціалізація — це така форма ТПП, яка передбачає виготовлення певної продукції або здійснення певної економічної діяльності, що ___________________________________________

8. ТСЕС це взаємозв’язана цілісність ________________________

9. Інтенсивність зв’язків визначається, наприклад, обсягом _____

10. Під економічною самостійністю регіонів слід розуміти можливість регіону самостійно _____________________________

11. До категорій, що визначають якість трудових ресурсів відносяться: ____________________________________________(4)

12. Один із найважливіших показників економічної оцінки використання трудових ресурсів є ________________________

13. Природні ресурси — __________________________________

14. За характером використання природні ресурси поділяються на: ________________________________________(5)

15. Для економічної оцінки природних ресурсівзастосовується два методичних підходи:

Перший: витратний — це грошова оцінка природних ресурсів, що визначається на основі ________________. Найчастіше цей метод використовується для таких природних ресурсів, як ___________

16. Для характеристики природно-ресурсного потенціалу регіону використовуються такі поняття:

компетентна ПРП — _______________________________;

функціональна — ___________________________________;

організаційна структура — ___________________________;

територіальна структура — ____________________________.

17. Виробничий комплекс — це цілісна ______________________

18. Найбільш поширеними організаційними формами функціонування товарно-виробничих комплексів є:

територіально-виробничі асоціації, які __________________;

теригоріально-виробничі концерни (консорціуми), які _____;

територіальні фінансово-виробничі групи, ________________;

технополіси (технопарки) — об’єднання ___________________;

агрополіси — об’єднання ________________________________

19. Коефіцієнт фондовіддачі (Кфв)розраховують за формулою____

20. Виробнича інфраструктура — це цілісна сукупність _________

21. Виділяють такі види транспорту, що використовується для вантажних перевезень:___________________________________

22. Соціальна інфраструктура — це цілісна сукупність ________.

23. Функціонування об’єктів соціальної інфраструктури має низку специфічних особливостей:_____________________________(3)

24. Ринкова інфраструктура — це сукупність об’єктів підприємницької діяльності, яка направлена на _____________

25. За функціональною ознакою об’єкти ринкової інфраструктури виділяються у такі групи:

1. Фінансово-посередницькі: __________________________;

2. Торгово-посередницькі: ___________________________;

3. Інформаційно-консультативні: _____________________;

4. Науково-освітні: _________________________________;

5. Об’єкти зі сприяння трансформації економічних відносин:

6. Об’єкти соціального захисту населення: _____________.

26. Основними показниками, які характеризують стан та розвиток зв’язків регіону є _______________________________ (3)

27. Вільні економічні зони — це території, обмежені ____________

28. Автори теорії центральних місць німецькі вчені В.Кристалллер (1933) і А.Льош (1944) запропонували розглядати відповідну територію як __________________________________

29. Теорія економічних центрів була запропонована нідерландськими вченими Я. Тінбергеном (1961) і X. Босом (1976) і є розвитком теорії центральних місць. Зміст її полягає в тому, що

30. Теорія «витрати-випуск», запропонована американським вченим В. Лєонтьевим (1924). Теорія передбачає економічну взаємодію регіонів як ____________________________________

31. Критерієм оцінки економічної ефективності регіональної економіки в умовах ринкових відносин є отримання_________

32. До показників, які характеризують економічну ефективність регіональної економіки, відносяться:_________(3)

33. До основних напрямів, які підвищують ефективність регіональної економіки відносяться:

зниження __________;

прискорення _______;

реструктуризація _____;

підвищення рівня _____;

розвиток ____________.

34. Аналіз економіки регіону передбачає вивчення на основі відповідних методів __________. Він може бути у вигляді стагнації (застою, спаду), економічної кризи, стабілізації і економічного піднесення. Визначення вказаних економічних станів розвитку регіону здійснюється на основі _____________

35. Етап визначення бажаного (рекомендованого) економічного розвитку регіону на перспективу називається______________

36. Для реалізації аналізу, діагностики та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону використовується система показників, яку можна розчленити на такі групи:

1. Загальносистемні (загальноекономічні: ______________.

2. Структурні показники______________________________.

3. Показники, що характеризують збалансованість соціально-економічного розвитку регіону____________________________.

4. Показники ефективності регіональної економіки: ______.

5. Показники соціального забезпечення населення регіону ___

6. Показники науково-технічного розвитку______________.

7. Показники екологічного стану регіону: _______________.

37. За характером і метою регіональні дослідження поділяються на: __________________________(3).

38. Регіональні програми бувають різних видів. За цільовою ознакою регіональні програми поділяються на: _____(4)

За ознакою охоплення територій виділяються програми:___(3)

За ознакою тривалості реалізації регіональні програми поділяються на:_______________(3)

39. Для визначення конкретних шляхів і обґрунтування умов розвитку підприємницької діяльності на території регіонів повинні розроблятися бізнес-плани це __________

40. Аналіз розвитку підприємництва в Україні свідчить про несприятливі умови для його розвитку. До негативних факторів слід віднести: _________________________

41. Регіональна економічна політика — це сукупність ________

42. Механізм регіональної економічної політики включає:

1. Розробку і практичне впровадження _______________

2. Використання економічних методів, зокрема: _______.

43. До пріоритетних напрямків розвитку економіки регіону необхідно віднести: _____________(8)

44. Діагностика — це важлива дія при вивченні регіональної економіки, яка передбачає знаходження _________________

45. Регіональна економіка – одна з найважливіших галузей економічної науки, що ________________

Внимание, только СЕГОДНЯ!