тест биол. каз.19.04 2013

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

КАЗАХСКАЯ ГОЛОВНАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИНФРАСТРУКТУРЫ И МЕНЕДЖМЕНТА

Паспорт

тестовых заданий

Дисциплина «Химия с основами биологии»

Группы КАРХ-12-1*; КК-12*

Форма и язык обучения – очная, казахский

Курс _1 Семестр 2_

2012-2013 уч. год

Всего кредитов: _2_ , в том числе практ._1_, лаб._1_

Параметры теста:

1. Общее количество вопросов:___240___

Разработал: к.т.н., ассоц. проф. Г.И. Ажиева

Рассмотрено и утверждено на заседании факультета

протокол №___5___ от 27.01.2013 г.

Декан, ассоц. проф. А.С. Еспаева

Алматы, 2013

$$$1 Дивергенция деген не?

$$туыс тұрлердің көрсеткіштерінің ажырау

$ туыссыз тұрлердің көрсеткіштерінің бірігу

$арнайы көрсеткіштердің пайда болуы

$гомологиялық мүшелерінің пайда болуы

$$$2 Популяцияда мутациялардың және ағзалар арасындағы тіршілік үшін күрестің байқалуымен, жаңа тұрдің пайда болуы қандай жағдайға байланысты?

$$табиғи сұрыптау

$жасанды сұрыптау

$өзіндік реттеу

$ популяция саны азаю

$$$3 Қандай нәтижеге байланысты, табиғатта жаңа тұрлер пайда болады?

$$эволюция қозғалыс күштері

$ табиғи сұрыптау

$әдістемелік сұрыптау

$бейімделу

$$$4 Микроэволюция нәтижесінде қандай таксон пайда болады?

$$тұр

$отряд

$патшалық

$популяция

$$$5 Конвергенция деген не?

$$ көрсеткіштерінің айырылуы

$көрсеткіштерінің бірігуі

$ағза құрылысы және қызметінің өзгеруі

$жаңа көрсеткіштің пайда болуы

$$$6 Тұрдің пайда болуы қандай нәтижеге байланысты?

$$микроэволюция

$макроэволюция

$кеңістіктегі изоляция

$жасанды сұрыптау

$$$7 Эволюция процесінде, өздерінің маңызын жоғалтқан жетілмеген мүшелер қалай аталады?

$$рудименттер

$атавизмдер

$гомологиялық

$аналогиялық

$$$8 Аталған мысалдардың қайсысы ароморфозға жатады?

$$жылықандылылар ағзалардың пайда болуы

$қоршаған орта жағдайларына бейімделу

$ тұтас мүше жүйелерінің жоғалуымен, ағза құрылысының қарапайымдылану

$ тұр особтарының саны азайуы

$$$9 Биологиялық регрес деген не?

$$популяция тұрлер санының азаюына, ареалдың кішіреуіне әкелетін эволюция бағыты

$белгілі тұрдің особтар саны көбеюіне әкелетін эволюция бағыты

$модификациялық өзгергіштіктің пайда болуы

$майда мутациялық өзгергіштік

$$$10 Идиоадаптация де нені атайды?

$$құрылыс деңгейін өзгертпей, ағзалардың орта жағдайларына бейімделу

$ құрылыс деңгейін жоғарлататын, көрсеткіштердің пайда болуы

$ тұтас мүше жүйелерінің жоғалуымен байланысты, ағза құрылысының қарапайымдылану

$жаңа кластардың пайда болуы

$$$11 Жер бетінде фотосинтездің пайда болуы қандай жағдайға әкелді?

$$ органикалық заттардың жиналуына және жер бетінің оттекпен байыту

$белок синтезі процесіне

$көпжасушалы ағзалардың пайда болуына

$сүтқоректілердің таралу үшін жағдай жасау

$$$12 Ағзалардың судан құрғақ жер бетіне шығуда , қандай фактор әсер еткен?

$$атмосферада оттектің жиналуы

$климаттың өзгеруі

$су қоймалар ауданының кішірейуі

$ температура көтерілуі

$$$13 Жоғары саты өсімдіктердің қайсысынан қоңыр көмір пайда болған?

$$ ежелгі гүлді өсімдіктер

$папоротниктер

$жалаңаштұқымдастар

$псилофиттер

$$$14 Прокариоттардың эукариоттардан айырмашылығы қандай?

$$нақтылы ядросының болмауы

$ядро болуымен

$екі қабатты мембранасымен

$рибосомалар болуымен

$$$15 Өлі қалдықтарға негізделетін эволюция дәлелдемері қалай аталады?

$$палеонтологиялық

$морфологиялық

$эмбриологиялық

$биогеографиялық

$$$16 Жылқы мүшелерінің қайсысы қатты өзгерістерден өткен?

$$аяқтары

$жүрегі

$ас қорыту жүйесі

$дене өлшемі

$$$17 Аталған мүшелердің қайсысы аналогиялық мүшелерге жатады?

$$ қөбелек қанаты және құстың қанаты

$ омыртқалылардың алдыңғы аяқтары

$адамның құлақ қалқанын қозғалтатын бұлшық еттері

$3-і көз қабықшасы

$$$18 Гомологиялық мүшелерді атаңыз.

$$құстың қанаты және адамның қолы

$ омыртқалылардың алдыңғы аяқтары

$ қөбелек қанаты және құстың қанаты

$ адамның құлақ қалқанын қозғалтатын бұлшық еттері

$$$19 Рудиментарлы мүшелерді атаңыз.

$$ адамның құлақ қалқанын қозғалтатын бұлшық еттері

$ омыртқалылардың алдыңғы аяқтары

$ лек қанаты және құстың қанаты

$адамның көпемшектілігі

$$$20 Биогенетикалық заңды кім қалыптастырған?

$$ Мюллер жәнеГеккель

$Ч.Дарвин

$А.Н.Северцев

$К.Линней

$$$21 Аралдардың өсімдік және жануарлар әртұрлігі неге байланысты?

$$материктен арақашықтығынан

$шығу тегі тарихынан

$материктің тұр құрамына

$қоршаған орта жағдайларынан

$$$22 Органикалық әлемнің бір ата тегінен пайда болуы, қандай дәлелдерге негізделенеді?

$$ағзалардың клеткалық құрылысына

$клеткалардың химиялық құрамы ұқсастығына

$митоз және мейоздың ұқсастығына

$тірі ағзалар көптұрлігіне

$$$23 Нуклеин қышқылдарыың мономері болып не табылады?

$$нуклеотидтер

$гликогендер

$аминқышқылдары

$көмірсулар

$$$24 Гаметалар пайда болуына әкелетін бөліну қалай аталады?

$$мейоз

$ыдырау

$амитоз

$митоз

$$$25 Зиготада хромосомалар құрамы қандай?

$$диплоидты

$гаплоидты

$триплоидты

$тетраплоидты

$$$26 Белокты синтездейтін клетка органоиды қалай аталады?

$$рибосома

$хлоропласт

$митохондрия

$лизосома

$$$27 Доминантты гомозиготалы генотипті ата?

$$АА

$Аа

$Вв

$аа

$$$28 Ұрықтың дамуын зерттейтін ілім қалай аталады?

$$эмбриология

$биогеография

$биогенетика

$палеонтология

$$$29 Хромосомаларда өтетін өзгерістер қалай аталады?

$$мутация

$модификация

$өзгергіштік

$ реакция нормасы

$$$30 Жасушаның бейорганикалық заттарына қандай заттар жатады?

$$су, тұздар

$көмірсулар, су

$глюкоза, кальций

$ақуыз, майлар

$$$31 Алғашқыда жасушаны кім ашты?

$$Р.Гук

$Т.Шванн

$М.Шлейден

$Ч.Дарвин

$$$32 Жасушаның бөлінуге дайындығы қандай фазада өтеде?

$$интерфаза

$профаза

$анафаза

$телофаза

$$$33 Ақуыздың құрылысы туралы ақпаратты тасымалдайтын молекула қалай аталады?

$$а-РНК

$ДНК

$АТФ

$ферменттер

$$$34 «Селекция» деген сөз нені түсіндіреді?

$$сұрыптау

$бұдандасу

$өзгеру

$бейімделу

$$$35 РНҚ молекуласында қандай азоттық негізі жоқ?

$$тимин

$гуанин

$цитозин

$аденин

$$$36 ааВВ генотипі бар особта қандай гаметалар түзілуі мүмкін?

$$аВ

$Авв

$аа, ВВСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст