теория биохимических процесов

Біографія

1) Народився в Одесі. Навчався в реальному училищі м. Одеса. Закінчив природне відділення фізико-математичного факультету Новоросійського університету (1921) і в 1924 р. біологічний факультет Інституту народної освіти.

2) У 1919-1944 рр . наукова діяльність проходила в Україні : Одеса. Асистент кафедри сільськогосподарської зоології Сільськогосподарського інституту ( СГІ , 1919-1921 ) ,

— лабораторії фізіології Інституту народної освіти (ІНО , 1922-1925 ) .

— Асистент кафедри зоології , асистент і доцент кафедри біохімії , доцент кафедри неорганічної хімії Хіміко — фармацевтичного інституту (1922-1931).

Був завідувачем : — біохімічної лабораторії і експериментальним відділом Українського Державного інституту стоматології ( Удіс , 1929 — 1936 ) ,

— біохімічним відділом і експериментально -біологічним сектором Одеського науково -дослідного інституту охорони материнства та дитинства ( ОХМАТДИТУ , 1931-1936 ) ,

— кафедри біохімії та професором Медико- клінічного інституту ( 1933-1935) , професором сільськогосподарського інституту ( 1933-1935 ) . У 1933 році був затверджений у вченому званні професора по кафедрі « Біохімія ».

Київ . Завідувач : — відділом порівняльної біохімії інституту біохімії АН УРСР ( 1935-1944 ) , одночасно , — лабораторією біохімії Київського інституту переливання крові (1936-1941) ,

— кафедри біохімії Київського державного стоматологічного інституту ( 1938-1941 ) . У 1936 році отримав вчений ступінь кандидата наук , а в 1937р йому присуджено вчений ступінь доктора біологічних наук . У 1941 р. разом з АН УРСР евакуювався в м. Уфи. Тут , одночасно з роботою в Інституті біохімії обіймав посаду завідувача лабораторією біохімії Бактеріологічного інституту ім. І. І. Мечникова ( 1941-1943 ) .

3) З 1943 працював у м. Москві : керівник групи порівняльної біохімії Лабораторії Фізіологічної Хімії АН СРСР ( 1943-1948 ) , завідувач лабораторією біохімії Всесоюзного науково — дослідницького інституту тваринництва ( ВИЖ , 1944-1959 ) , лабораторією біохімії НДІ акушерства і гінекології МОЗ СРСР ( 1944 -1952 ) , лабораторією порівняльної та еволюційної біохімії ( Морська екологічна лабораторія ) Одеської бази Севастопольської біологічної станції ( 1946-1948 ) і Фізіологічного інституту ім. І. П. Павлова АН СРСР (1948-1951) , лабораторією обміну речовин і енергії ВНДІ фізіології , біохімії і живлення сільськогосподарських тварин ( ВНІІФБіП , 1960-1963 ) . З 1954 по 1984 рр. очолював біогеохімічну лабораторію Інституту геохімії та аналітичної хімії ( ГЕОХІ ) ім. В. І. Вернадського АН СРСР. У 1956 р. обраний членом — кореспондентом Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна ( ВАСГНІЛ , нині РАСГН ).

4) У різні роки В. В. Ковальський очолював Наукові ради АН СРСР і ВАСГНІЛ з проблем мікроелементів в біології , фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин; біохімії мікроелементів , біохімії тварин і людини та інші. Він був членом Наукових рад АН СРСР , ВАСГНІЛ , АМН СРСР , республіканських Академій наук , Міжнародних наукових організацій і Керівних Міжнародних комітетів з мікроелементів ( ТЕМА ), харчування ( IUNS ) , проблем навколишнього середовища ( SCOPE ) і т. д. В. В. Ковальський був відповідальним редактором видання АН СРСР «Праці біогеохімічної лабораторії » (1959-1984). Помер 11 січня 1984. Похований у Москві на Ваганьковському кладовищі.

Наукові напрямки і внесок в науку

Основні праці з біогеохімії мікроелементів, геохімічній екології та біогеохімічному районуванню біосфери, порівняльної (еволюційної) біохімії та біологічним ритмам, біохімії та фізіології тварин. Праці В. В. Ковальського видані російською та українською мовами, перекладені іноземною мовою, опубліковані за кордоном.

Перші наукові роботи виконані В. В. Ковальським в двадцяті роки ХХ століття в області краніо — і остеометрії сільськогосподарських тварин і диких ссавців; фізіології тварин та зоології безхребетних у світлі адаптаційно-екологічних явищ і своєрідних фізико-хімічних умов середовища.

Вивчено олігодинамічну дію металів, включаючи мікроелементи, на організм тварин і мінеральний обмін кісткової тканини, окислювально-відновний потенціал тканини і його функціональні зміни у тварин.

Проведені глибокі дослідження з іонної теорії судом і аналізу періодичних іонних змін в крові та в спинномозковій рідині при судомних станах, досліджені біохімічні механізми судом при еклампсії.

Досліджено буферні властивості центральної нервової системи у тварин різного філогенетичного положення та відділів головного мозку, питання еволюції властивостей центральної нервової тканини.

В області порівняльної біохімії В. В. Ковальським вивчені питання хімічної мінливості організмів , а також закономірності астрономічних ритмів і еволюційної ролі періодичної добових , сезонних і приливо — відливних ритмів в їх пристосуванні до умов середовища. На їх основі В. В. Ковальським сформульовані оригінальні напрямки в еволюційній біохімії : динамічні характеристики виду , що мають таксономічне значення ; періодична мінливість процесів обміну речовин; ритмічна форма адаптацій та природного відбору. У тварин і людини оцінені добові та сезонні ритми біохімічних процесів в організмі: мінерального , вуглеводного обміну , глікогенновой функції печінки , ліпідного , азотистого обміну і його ферментних регуляцій , проникність еритроцитів для катіонів та встановлено її значення в дихальної функції еритроцитів.

В. В.Ковальським розроблений метод хроматографічного розділення глікогенів , за допомогою якого виявлені нові полісахариди глікогенів типу в печінці.

Ним досліджені біохімічні процеси регенерації крові та розроблені препарати для стимулювання загоєння ран , а також досліджені біохімічні фактори еволюції. Виявлено дію біогенних стимуляторів та біологічні властивості екстрактів консервованої шкіри і людської плаценти . Обгрунтовано лікувальну дію тканинної терапії. Досліджено явища посухостійкості , теплотривкості та інші пристосувальні реакції рослин.

В. В. Ковальський один з творців вчення про мікроелементи . Питаннями біохімії мікроелементів почав займатися в 1929 році. Він першим у СРСР розробив теоретичні та практичні основи їх застосування у тваринництві. Ковальським розроблено вчення про порогові концентрації хімічних елементів , біогеохімічний метод визначення потреби тваринного організму в мікроелементах .

Він вніс великий внесок у розвиток зоотехнічної радіобіології , один з перших в країні застосував метод мічених атомів при вивченні біохімічних процесів і проміжного обміну речовин в організмі сільськогосподарських тварин.

В. В. Ковальський створив новий напрямок — геохімічну екологію організмів (мікроорганізми , рослини , тварини і людина ) . Розробив вчення про біогеохімічне районування біосфери , прийняте в СРСР і за кордоном , як провідний метод вивчення екологічної будови біосфери , що включає критерії біогеохімічного районування біосфери ( біогеохімічний харчовий ланцюг — біогенні цикли хімічних елементів) , порогові концентрації хімічних елементів , біологічні реакції організмів . Ввів нові таксони районування — регіони і субрегіони біосфери , прийняті міжнародними організаціями. Досліджував реакції організму на брак або надлишок в середовищі окремих мікроелементів , ендемічні хвороби рослин , тварин і людини. Показав , існування локальних біогеохімічних відмінностей біогенних циклів біосфери , що свідчить про гетерогенність біосфери і створює умови для обгрунтування практичного використання мікроелементів у сільському господарстві , медицині і харчуванні людини . Вченим описаний ряд ендемічних захворювань тварин і людини , вивчені біохімічні процеси їх патогенезу . Отримані дані лягли в основу геохімічної екології ендемічних захворювань тварин і людини.

Під керівництвом В. В. Ковальського проведені оригінальні біохімічні дослідження з вивчення властивостей адаптивних і конститутивних ферментів та їх змін у різних видів і порід тварин у зв’язку із зміною біологічного стану і дії екстремальних факторів середовища, зокрема мікроелементів. Він показав можливість розширення і зміщення температурного оптимуму дії ферментів , що має важливе загально біологічне значення .

За досліджуваними проблемами В. В. Ковальським організовано більше 100 експедицій та експедиційних загонів , що охоплюють всі зони території СРСР , в 40 з яких він брав безпосередню участь. Під його керівництвом вивчені 30 субрегіонів біосфери , більше 130 біогеохімічних провінцій. Їм складені перші схематичні карти біогеохімічних провінцій СРСР і біогеохімічного районування біосфери .

Еколого- геохімічні дослідження В. В. Ковальського покладені в основу нормування мікроелементів у харчуванні тварин і людей з урахуванням адаптації організмів до екстремальних умов навколишнього середовища , промислового виробництва препаратів та кормів , збагачених мікроелементами , практичного їх використання в сільському господарстві , медицині , ветеринарії і т. д.

В. В. Ковальський — великий організатор наукових досліджень. У них брало участь більше 50 лабораторій у різних регіонах країни , що виконують дослідження в галузі біогеохімії та геохімічної екології під керівництвом В. В. Ковальського за єдиним планом , що координуються Біогеохімічною лабораторією ГЕОХІ ім. В. І. Вернадського АН СРСР і Науковою радою АН СРСР з проблем мікроелементів в біології. За його участю або підтримки організовано десятки лабораторій за вказаними напрямками .

Під керівництвом професора В. В. Ковальського підготовлено більше 80 кандидатів і 30 докторів наук . Вчений особливу увагу приділяв підготовці необхідних наукових кадрів і забезпечення ними проведених робіт.

Ним опубліковано близько 600 наукових і науково-популярних статей , монографій , брошур , у тому числі понад 350 , присвячені проблемам біогеохімії мікроелементів , геохімічної екології та біогеохімічного районування , включаючи 16 книг і брошур , 8 монографій. Має 3 авторських свідоцтва на винаходи.

Життєвий шлях і наукова творчість Віктора Владиславовича Ковальського охоплює практично все XX століття , що ознаменувався складними історичними етапами розвитку науки і держави. Талановитий теоретик і блискучий експериментатор , людина енциклопедичних знань і найвищої культури , один з яскравих представників вітчизняної інтелігенції він гідно і відповідально служив науці і суспільству. Йому належить виняткова роль у включенні ідей біогеохімії , заснованої Великим натуралістом Володимиром Івановичем Вернадським , в біологічні науки .

Внимание, только СЕГОДНЯ!