теор мех екзамен?10 Що називається кількістю руху матеріальної точки

+ вектор, що має напрям швидкості, і модуль, дорівнює добутку маси на модуль швидкості її руху

?12. Чому дорівнює кінетичний момент (момент кількості руху) матеріальної точки щодо осі

+ добутку проекції вектора кількості руху на площину, перпендикулярну осі, на плече цієї проекції щодо точки перетину осі з площиною

?14. Що називається моментом інерції твердого тіла щодо осі

+ скалярна величина, дорівнює сумі добутків маси кожної точки тіла на квадрат відстані від цієї точки до осі

+ скалярна величина, дорівнює сумі добутків маси кожної точки тіла на квадрат радіуса

?15 Що є мірою інертності тіла при його обертальному русі

+ момент інерції

16 Що називається радіусом інерції тіла щодо даної осі

+ корінь квадратний з частки від ділення моменту інерції на масу

?20. Як вибирається знак роботи моменту сили, що діє на тіло, при обертальному русі тіла навколо осі

+ додатній, якщо він направлений проти годинникової стрілки

?21 Сформулюйте теорему про зміну кінетичної енергії матеріальної системи

+ зміна кінетичної енергії механічної системи на деякому переміщенні дорівнює сумі робіт зовнішніх і внутрішніх сил, що діють на матеріальні точки системи на цьому переміщенні

?22. Як позначаєтьтся головний момент сил інерції твердого тіла щодо його осі обертання?

+ JCz

?24. В скількох напрямках односторонній зв’язок перешкоджає переміщенню точки?

+ в одному

?25. В який бік відносно заходу Сонця відхиляються тіла, що падають на Землю?

+ на схід

?27 Яка міра інертності твердих тіл при поступальній ході

+ маса

?28. Чи залежить вага тіла від місцезнаходження тіла на Землі?

+ так

?29. Яку систему відліку називають інерціальною?

+ рухому

?30. Які рівняння динаміки називаються природними рівняннями матеріальної точки?

+1

?31. Як формулюється перша задача динаміки точки?

+ знаючи масу точки і закони її руху, знайти модуль і напрям рівнодіючої сил, прикладених до точки

?32.Як формулюється друга основна задача динаміки точки?

+ знаючи сили, що діють на точку, її масу, а також початкове положення і початкову швидкість точки, одержати рівняння її руху

?34. Закони вільного падіння тіла?

+ швидкість пропорційна часу падіння; шлях пропорційний квадрату часу падіння

?35. Яка траєкторія руху тіла, кинутого під кутом до горизонту в порожнечі?

+ парабола з вертикальною віссю і вершиною в найвищій точці

?36. При якому куті кидання тіло має найбільшу дальність польоту

+ 45

?37. Сформулюйте теорему про рух центру мас системи

+ центр мас рухається як матеріальна точка масою, рівній масі всієї системи, до якої прикладені всі зовнішні сили, що діють на систему

?38. Чи співпадає центр мас системи з центром тяжіння

+ так

?39. Який вигляд має основне рівняння динаміки точки змінної маси

+ R = ur* dm/dt

?40. У якому випадку основне рівняння динаміки точки змінної маси має вид основного рівняння динаміки точки постійної маси?

+ якщо до прикладених сил додати реактивну

?42. Чи залежить кінцева швидкість ракети від часу згорання палива?

+ так

?44. Яким простим способом можна обчислити роботу постійної по модулю і напряму сили на криволінійному переміщенні?

+ криволінійне переміщення можна замінити прямолінійним

?45 Чому дорівнює робота рівнодіючої сили?

+ робота рівнодіючою дорівнює алгебраїчній сумі робіт сил, що становлять систему

?47. Як обчислюється робота сили тяжіння

+ A= G*H

?49 На яких переміщеннях робота сили тяжіння позитивна

+ якщо вони співпадають з напрямом сили

?50. На яких переміщеннях робота сили тяжіння негативна

+ якщо вони протилежні напряму сили

?51 На яких переміщеннях робота сили тяжіння дорівнює нулю?

+ якщо вони перпендикулярні напряму сили

?52. У якому випадку робота сили пружності позитивна

+ коли деформація зменшується

?53. У якому випадку робота сили пружності негативна?

+ коли деформація збільшується

?54 Сформулюйте теорему про зміну кінетичної енергії матеріальної точки.

+ зміна кінетичної енергії матеріальної точки на деякому її переміщенні дорівнює алгебраїчнійї сумі робіт всіх діючих на цю точку сил на цьому ж переміщенні

?56 Коли робота кориолісової сили інерції дорівнює нулю?

+ якщо вона перпендикулярна швидкості

?58. Як обчислюється сума елементарних робіт зовнішніх сил, прикладених до твердого тіла у разі обертання навколо нерухомої осі

+ дорівнює добутку головного моменту зовнішніх сил щодо осі обертання на приріст кута повороту

?60. Як обчислюється потужність сил, прикладених до твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі?

+ дорівнює добутку головного моменту зовнішніх сил щодо осі обертання на кутову швидкість

?66 Як обчислюється кінетична енергія твердого тіла, рухомого поступально?

+ дорівнює половині добутку маси на квадрат його швидкості

?67 Як обчислюється кінетична енергія твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі

+ дорівнює половині добутку його моменту інерції щодо осі обертання на квадрат кутової швидкості

?68 Як обчислюється кінетична енергія твердого тіла при плоскому русі

+ дорівнює сумі половини добутку його моменту інерції щодо осі, що проходить через центр мас обертання на квадрат кутової швидкості і половини добутку маси на квадрат швидкості центру мас

?70 Як обчислюється кінетична енергія твердого тіла при загальному випадку руху

+ дорівнює сумі кінетичної енергії тіла в його переносній поступальній ході разом з центром мас і його кінетичної енергії в сферичному русі щодо центру мас

?71 Сформулюйте теорему про зміну кінетичної енергії механічної системи.

+ дорівнює сумі робіт зовнішніх і внутрішніх сил, що діють на матеріальні точки системи на цьому переміщенні

?72. Сформулюйте теорему про зміну кінетичної енергії твердого тіла.

+ дорівнює сумі робіт зовнішніх сил, що діють на тіло на цьому переміщенні

?73 Яке силове поле називають стаціонарним

+ яке не залежить від часу

?75 Чи залежить робота сил в потенційному полі на кінцевому переміщенні системи від форми траєкторії, якщо відома силова функція поля?

+ ні

?76 Яка робота сил, що діють на точки системи в потенційному полі, на замкнутому переміщенні?

+ нулю

?78 Чому дорівнює зміна потенційної енергії механічної системи при переміщенні її з одного положення в інше?

+ роботі сил, прикладених до точок механічної системи

?79 Яка залежність існує між силовою функцією потенційного поля і потенційною енергією системи, що знаходиться в цьому полі?

+ потенційна енергія системи П відрізняється від силової функції U на постійну величину Uo

?81 Як направлена сила, що діє на матеріальну точку в потенційному полі, по відношенню до еквіпотенціальної поверхні, що проходить через цю точку?

+ по нормалі

?82. Чому дорівнює потенційна енергія матеріальної точки, що знаходиться під дією сил тяжіння?

+ добутку ваги на висоту над нульовою еквіпотенціальною площиною

?84 Який вигляд мають еквіпотенціальні поверхні поля сили тяжіння?

+ сферичний

?87.Сформулюйте перший закон руху планет, відкритий Кеплером.

+ під дією ньютонової сили тяжіння всі планети рухаються по еліпсах, в одному з фокусів яких знаходиться Сонце

?88. Сформулюйте другий закон руху планет, відкритий Кеплером.

+ площі, що описуються радіусами-векторами планет щодо Сонця, пропорційні часу

?89. Сформулюйте третій закон руху планет, відкритий Кеплером.

+ квадрати часу обертання планет відносяться як куби великих півосей їх орбіт

?90. За яких початкових умов тіло стає супутником Землі

+ коли швидкість направлена перпендикулярно напряму сили тяжіння

?91 Яка перша космічна швидкість?

+ 7,9 км/с

?92 Яка друга космічна швидкість?

+ 11,2 км/с

?93 У чому полягає суть принципу Германа — Ейлера — Даламбера для матеріальної точки?

+ геометрична сума всіх прикладених до крапки сил і сили інерції цієї точки рівні нулю

?96 Які модуль і напрям головного вектора сил інерції механічної системи?

+ модуль дорівнює добутку маси на прискорення, а напрям протилежний прискоренню

?97. До чого приводяться сили інерції точок твердого тіла при поступальній ході

+ до рівнодіючої сили, прикладеної в центрі мас, рівної по модулю добутку маси тіла на модуль прискорення його центру мас і направленої протилежно цьому прискоренню

?102 Чим характеризуються перша фаза пружного удару?

+ деформацією тіла, поки швидкість його стане рівною нулю

?103 Чим характеризуються друга фаза пружного удару?

+ тіло відновлює первинну форму

?105 Як визначаються швидкості двох куль в кінці кожної фази прямого центрального абсолютно пружного удару?

+ u = v

?106 Як визначаються швидкості двох куль в кінці кожної фази прямого центрального непружного удару?

+ U = 0

?108. Яка залежність між ударними імпульсами другої і першої фаз при абсолютно пружному ударі?

+ відношення їх модулів рівне коефіцієнту відновлення

?110 Чи можуть внутрішні ударні імпульси змінити кінетичний момент механічної системи?

+ ні

?113 Які диференціальні рівняння поступальної ходи твердого тіла?

+ 1

?116 За яких умов тіло обертається навколо нерухомої осі прискорено?

+ 1

?118За яких умов тіло обертається навколо нерухомої осі сповільнено?

+ 1

?119 Яке положення механіки ілюструється за допомогою лавки Жуковського?

+ збереження кінетичного моменту механічної системи

?123 Експериментальне визначення моментів інерції твердих тіл способом гойдань, вкажіть, в чому полягає його суть.

+ у підвішуванні тіла і гойданні навколо горизонтальної осі і визначають час декількох коливань, а потім обчислюють період коливань

?125 Чому дорівнює зміна кількості руху матеріальної точки

+ зміна кількості руху точки за деякий проміжок часу дорівнює сумі імпульсів всіх діючих на точку сил за той же проміжок часу;

+ зміна кількості руху точки за деякий проміжок часу дорівнює нулю

?126. Теорема про зміну моменту кількості руху матеріальної точки щодо полюса?

+ похідна за часом від моменту кількості руху дорівнює геометричній сумі моментів сил, що діють на точку, щодо полюса

?127 Чому дорівнює кінетична енергія матеріальної точки?

+ половині добутку її маси на квадрат швидкості

?129 Що називаєте моментом інерції твердого тіла щодо осі?

+ скалярна величина, дорівнює сумі добутків маси кожної точки тіла на квадрат відстані від цієї точки до осі

?130 При якому розташуванні вектора кількості руху точки його момент щодо осі дорівнює нулю?

+ якщо він перетинає вісь

?131 Що називають кінетичним моментом механічної системи щодо центру?

+ вектор, дорівнює геометричній сумі моментів кількості руху всіх матеріальних точок системи щодо цього центру

?132 Що називають кінетичним моментом механічної системи щодо осі?

+ алгебраїчна сума моментів кількості руху всіх матеріальних точок системи, щодо цієї осі

?137. Дайте визначення однобічному зв’язку

+ він перешкоджає переміщенню точки лише в одному напрямку

?138. Вкажіть одиницю моменту інерції

+ кг*м2

?139. Вкажіть одиницю імпульсу

+ Н*с

?140. Вкажіть одиницю кількості руху

+ кг*м/с

?141. Вкажіть одиницю роботи

+ Дж

?142. Вкажіть одиницю потужності

+ Вт

?161 Як визначається імпульс змінної сили за кінцевий проміжок часу

+ межа геометричної суми елементарних імпульсів

?162 Що характеризує імпульс сили?

+ передача матеріальній точці механічного руху з боку діючих на неї тіл за даний проміжок часу

?164 Чому рівні проекції імпульсу постійної сили на вісь координат

+ добутку проекції сили на цю вісь на проміжок часу

?165 Чому дорівнює імпульс рівнодіючої

+ геометричній сумі імпульсів сил, що становлять cистему

?167 Як змінюється кількість руху точки, рухомої по колу

+ змінюється напрям кількості руху, але зберігається його модуль

?169 Що називається кількістю руху механічної системи

+ вектор, дорівнює геометричній сумі кількості руху всіх матеріальних точок системи

?170 Що називається кількістю руху матеріальної точки

+ вектор, що має напрям швидкості, і модуль, дорівнює добутку маси на модуль швидкості її руху

?171 Що є мірою механічного руху

+ кількість руху

?172 Теорема про зміну кількості руху матеріальної точки в диференціальній формі

+ похідна за часом від кількості руху геометрично дорівнює рівнодіючою сил, прикладених до точки

?174 Чому дорівнює проекція зміни кількісті руху матеріальної точки на вісь

+ сумі проекцій на вісь імпульсів сил, прикладених до точки

?178 Сформулюйте теорему про зміну кількості руху матеріальної точки в кінцевій формі

+ зміна кількості руху за деякий проміжок часу дорівнює геометричній сумі імпульсів сил, прикладених до точки

?182 Сформулюйте теорему імпульсів для механічної системи

+ зміна кількості руху за деякий проміжок часу дорівнює геометричній сумі імпульсів зовнішніх сил, прикладених до системи за цей же проміжок час

?185 За яких умов не змінюється проекція кількості руху на вісь

+ якщо проекція головного вектора зовнішніх сил дорівнює нулю

?188 Згідно якому закону відбувається відкочення гармати при пострілі

+ збереження кількості руху системи

?189 Чому дорівнює кількість руху маховика, що обертається навколо нерухомої осі, що проходить через його центр тяжіння

+ нулю

?190 Що називають тілом змінної маси

+ маса якого змінюється з часомСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap