сээнии шын-дырСээңии шын-дыр.

Дүштеки үе. Автобус долу.Пассажирлер арай боорда сыңмарлашпышаан, арнында дерин чодуп турарлар-даа бар. Лора база ол автобуска чораан.Изиг хүн болгаш базып турар пассажирлер Лораның тыныжын бергедедип келген. Хенертен кээргенчиг уруг чанынга орган семис угбайның кырынче моорап калды.

Лора оттуп кээрге, манган ак өрээл болгаш чанында турар демир орун.

-Эмчи!Уруг оттуп келди-деп,кожазында орунда орган сарыг халаттыг уруг алгыра берди.

Эмчи сестразы дораан халып келгеш, Лораның байдалын айтырган. Уруг чүү болганын билбейн, карактарын аай-дедир көрдү:

Эмчи, мен мында чүге чыдар кижи мен?

А-а. Тыныжың чедишпейн баргаш, моораан..-деп, бирээзи харыылады.

-Кажан моон үнер мен?

-Кажан эки апаргаш- деп, эмчи тывызыксыг хүлүмзүрдү.

Кежээ. Чанында орунда уруг соңганы ажыдып алган, сылдыстарже көруп чыдыр. Лора эмчиниң бичии када ап берген ноутбуун кыпсып алган интернет-арыннар көрүп олур. Кожазы Лораже көргеш айтырды:

-Чүнү канчап тур сен аан?

— «Контактыда» деп арын көрүп ор мен. Каш эштиг апарган эвес мен- кожазынче-даа көрбейн, Лора чалгааранчыг харыылады.

Кожазы улуг тынгаш, орунунга олуруп алды.

-Мен бо эмчиге ам-даа уш ай чыдар мен, мында ам 4 ай чедип тур мен. А сени 2-3 хонгаш үндүрүптер. Оон сен база контактылап-ла эгелээр сен. Мен сээң орнуңга турган болзумза, чуртталгамның хөй кезиин дириг эвес интернетче чарбайн, даштын хосталганы магадаар мен. Чуртталга чараш болгаш кайгамчык-тыр, а сен ону контактыже чарып… Солчуп аар бис бе?- деп, муңгаргай үннүг чугааланды.

Лора ноутбуктан караан адырбайн турган боду, элээн бодангаш,оозун хаапкаш, кожазынче көрнүп келген:

— Сээңии шын-дыр — деп шиитпирледи.

Дугуржап Начын,6 класс,

«Чадаананыӊ чадаганы» чечен чогаал бѳлгүмү

Чадаананың №2 ортумак школазы.sitemap
sitemap