питання в тестахДо числа завдань кримінального судочинства відповідно до чинного КПК відноситься

Чинність кримінально-процесуального закону за колом осіб означає, що він поширюється на:

До числа ознак гарантій в кримінальному процесі відноситься така теза:

До числа ознак стадії процесу, які складають її визначення, можна віднести:

Яке з наведених тверджень щодо чинност КПК України Ви вважаєте правильним

Чинність кримінально-процесуального закону в часі означає, що…

До числа ознак, які включаються до визначення процесуальної форми можна віднести

Яке з наведених тверджень щодо структури КПК Ви вважаєте правильним

Які названі нижче типи процесу не мали місця у всесвітній історії:

Кримінальний процес України належить до такого історичного типу

Яка стадія процесу з перерахованих не передбачена чинним КПК України

Що з наведеного КПК не визначено як завдання кримінального судочинства?

Що з наведеного є призначенням Кримінально-процесуального кодексу України?

Що є моментом виникнення усієї сукупності кримінально-процесуальних відносин?

Який тип кримінального процесу має місце, якщо розслідування справи проводиться спеціальними державними органами (дізнання, слідства, прокуратури), а судовий розгляд справи характеризується змагальністю, рівністю сторін, безпосередністю?

Дайте найбільш повну відповідь: «Передбачені кримінально-процесуальним законом засоби забезпечення досягнення завдань кримінального судочинства та охорони прав і законних інтересів суб’єктів, які беруть у ньому участь» — це:

Що з наведеного не відноситься до трьох основних кримінально-процесуальних функцій?

Що з наведеного є досудовою стадією кримінального процесу?

Що з наведеного не є судовою стадією кримінального процесу?

В якому з наведених варіантів неправильно вказано джерело кримінально-процесуального права:

Який з названих законів не може бути джерелом кримінально-процесуального права:

Які міжнародно-правові акти не є джерелами кримінально-процесуального права України:

Єдність процесуальної форми можна розуміти як:

Диференціація процесуальної форми має місце при:

Закріплені в законі основні, керівні положення, які визначають зміст кримінального процесу, побудову всіх його стадій та інститутів, забезпечують виконання покладених на них завдань, називаються:

До числа винятків з принципу публічності можна віднести:

Публічність кримінального процесу означає, що:

Яке з наведених тверджень найбільш точно характеризує зміст принципу рівності всіх перед законом і судом

Гласність судового процесу найбільш точно характеризує таке твердження:

Диспозитивність в кримінальному процесі можна розуміти як:

Право підозрюваного, обвинуваченого на захист означає, що:

Презумпція невинуватості означає, що:

До числа обмежень права особи на свободу і особисту недоторканність можна віднести:

Який з наведених принципів кримінального судочинства не є конституційним (не передбачений Конституцією України)?

Що з наведеного є винятком з принципу публічності?

Обов’язок слідчого, органу дізнання, прокурора, суду порушити кримінальну справу у кожному випадку виявлення ознак злочину є проявом:

Рівноправність сторін та розподіл трьох основних кримінально-процесуальних функцій є ознаками принципу:

В яких справах за загальним правилом судовий розгляд проводиться відкрито?

У чому полягає суть принципу диспозитивності?

Що з наведеного є проявом принципу безпосередності?

Що з наведеного не характеризує принцип усності у кримінальному процесу?

Що з наведеного не відноситься до ознак принципу змагальності?

Що з наведеного не входить до принципу особистої недоторканості?

В якому з випадків участь захисника при провадженні досудового розслідування і розгляді справи в суді не є обов’язковою?

Обов’язок слідчого розглянути усі можливі версії вчинення злочину, є елементом такої засади судочинства:

Що з наведеного не є законним обмеженням принципу недоторканості особи?

Який з наведених принципів не передбачений Конституцією України як принцип (засада) судочинства?

Оберіть відповідь, в якій правильно вказано зміст принципу змагальності:

Зміст якого принципу розкриває таке положення: «Ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом»:

Назвіть орган, за рішенням якого відповідно до Конституції України може бути застосовано тримання під вартою:

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж виключно за рішенням суду є елементом кримінально-процесуального принципу:

Хто приймає рішення про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків:

Принцип безпосередності означає, що

Принцип вільної оцінки доказів за внутрішнім переконанням означає, що:

Особу можна називати винним у вчиненні злочину, в тому числі в ЗМІ, починаючи з такого моменту:

Принцип змагальності передбачає, що:

Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише закону охоплює такі приписи:

До числа властивостей, які складають визначення принципу кримінального процесу можна віднести:

Прокурор в ході провадження по кримінальній справі в стадії дізнання і досудового слідства здійснює функцію (функції):

Прокурор підлягає відводу, якщо:

Свідок під час провадження по кримінальній справі має право:

Не може бути захисником особа, яка:

Обвинуваченим вважається така особа:

Підозрюваним вважається особа:

Особа може перебувати в статусі підозрюваного протягом такого часу:

Підозрюваний має право, і відповідно, слідчий зобов’язаний йому роз’яснити це право:

Підозрюваний має право, і відповідно, слідчий зобов’язаний йому роз’яснити це право:

Особа (підозрюваний, обвинувачений), яка не володіє мовою судочинства, має право

Захисник в кримінальному процесі має право:

Захисником по кримінальних справах можуть бути:

Представником потерпілого можуть бути:

Прокурор дає згоду на такі дії:

Прокурор затверджує:

Слідчі апарати мають такі відомства

До числа органів, які провадять дізнання, відносяться

До числа відмінностей в процесуальних повноваженнях між слідчим і органом дізнання можна віднести:

Якщо прокурору заявлено відвід під час судового розгляду, то питання про відвід вирішує:

Кримінальні справи розглядаються судами в таких інстанціях:

У суді розгляд справ по першій інстанції здійснюється (склад колегії)

Участь захисника обов’язкова в таких категоріях кримінальних справ:

Захисник може реально брати участь в провадженні по кримінальній справі з моменту:

Потерпілим по кримінальній справі є така особа:

Потерпілий має право:

У разі, якщо внаслідок злочину сталася смерть потерпілого, то:

Якщо внаслідок злочину юридичній особі заподіяно майнової шкоди, то така юридична особа може брати участь в проваджені по кримінальній справі як:

До числа прав цивільного відповідача відноситься

За загальним правилом, в кримінальні справі за цивільним позовом відповідає:

Вказівки прокурора органам досудового слідства у зв’язку з розслідуванням ними кримінальних справ, дані в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, є для цих органів:

Органом досудового слідства є:

Особа набуває статусу обвинуваченого з моменту:

У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть особи, потерпілими визнаються:

На стадії досудового слідства питання про усунення захисника від участі у справі, якщо він зловживає своїми правами, перешкоджає встановленню істини у справі, вирішує:

Заява про відвід або самовідвід слідчого подається такому суб’єкту:

Підозрюваний має такі обов’язки

Обвинувачений під час судового розгляду має право:

Засудженим (виправданим) вважається особа…

До числа заходів забезпечення безпеки відноситься

Представник потерпілого має право:

Представник цивільного відповідача має право:

Цивільним відповідачем можуть бути:sitemap
sitemap