нерешенные тестыТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ №1

Об’єктивна закономірність управління виробництвом породжена:

Неможливістю достеменно передбачити протікання виробничого процесу.

Динамічністю факторів зовнішнього середовища та стохастичністю внутрішніх параметрів функціонування організації.

Законодавчо регламентованою потребою щодо управління виробництвом.

Змінністю внутрішніх параметрів функціонування організації.

У чому полягає сутність операційної функції?

В автоматизації процесу виробництва.

У забезпеченні організації різними видами ресурсів.

У виробництві товарів і наданні послуг, які призначені для постачання в зовнішнє середовище.

У виробництві товарів із метою їхнього постачання в зовнішнє середовище.

Яке з визначень найточніше відображає сутність поняття «операційний менеджмент»?

Менеджмент виробничих процесів, що перетворюють сировину на послуги.

Діяльність, яка відноситься до створення товарів і послуг шляхом перетворення необхідних ресурсів усіх видів у готові товари та послуги.

Менеджмент у процесі створення товарів (послуг), який здійснюється на рівні операцій, починаючи із забезпечення організації потрібними ресурсами та впродовж їхньої трансформації у готові товари (послуги).

Вплив на хід будь-якого процесу в межах достатньо коротких відрізків часу з метою забезпечення стабільних параметрів функціонування організації.

Чим визначається роль операційного менеджменту як різновиду функціонального менеджменту?

Спрямованістю на вирішення повсякденних завдань основної діяльності, що забезпечують досягнення її стратегічних цілей.

Поточним реагуванням на небажані відхилення, які постійно виникають у будь-якому процесі.

Сферою його застосування, яка охоплює загальний спектр питань управління організацією.

Застосуванням економіко-математичних методів до вирішення операційних проблем організації за критерієм оптимальності.

5. У чому полягає відмінність між поняттями «виробнича діяльність» та «операційна діяльність»?

Поняття абсолютно полярні, адже перше стосується промислової діяльності, а друге — функціонування медичної сфери.

Поняття цілком тотожні.

Операційна діяльність — це надання послуг. Термін «виробнича діяльність» тлумачиться ширше, адже розповсюджується і на сферу послуг, і на сферу виробництва.

Виробнича діяльність — це випуск товарів. Операційна ж діяльність передбачає не лише їх виробництво, а й надання послуг.

6. У чому полягає відмінність між поняттями «операційний» та «виробничий» менеджмент?

1. Поняття «виробничий менеджмент» застосовують ширше, ніж «операційний менеджмент», оскільки воно передбачає управління у будь-якій підприємницькій діяльності.

2. Поняття цілком відмінні, адже перше стосується інформаційних технологій, а друге — виробничої діяльності людини.

3. Поняття повністю тотожні. «Виробничий менеджмент» — український еквівалент американського поняття «операційний менеджмент».

4. Сфера застосування першого поняття ширше, ніж другого, оскільки передбачає управління в будь-якій підприємницькій діяльності.

7. Без якої підсистеми менеджменту неможливе існування будь- якої організації?

1. Без операційного менеджменту.

2. Без кадрового менеджменту.

3. Без менеджменту персоналу та операційного менеджменту.

4. Без інвестиційного менеджменту.

8. Яка з характеристик не стосується операційного менеджменту?

1. Здійснюється на рівні окремих операцій організації.

2. Є управлінням, спрямованим на безперервний розвиток організації.

3. Є управлінням, спрямованим щодо процесів виробництва продукції та надання послуг.

4. Притаманний кожній організації.

9. Яке з положень стосується завдань операційного менеджменту?

1. Формування програми підвищення кваліфікації персоналу.

2. Оцінювання терміну окупності інвестицій, наприклад у будівництво парку дитячих атракціонів.

3. Забезпечення лідируючого положення організації на ринку.

4. Досягнення безперервного ходу технологічного процесу.

10. Який варіант має правильну послідовність етапів історичного розвитку поняття «операційний менеджмент»?

1. Розвиток науки менеджменту та систем, промислова революція, розвиток теорії менеджменту.

2. Розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту та систем, промислова революція.

3. Промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту та систем.

4. Школа наукового управління, людських стосунків, соціальних і відкритих систем, кількісних методів управління.

11. Що таке «операційна стратегія»?

1. Частина загальної стратегії організації, що має менший радіус дії та стосується операційного аспекту діяльності організації.

2. Синонім загальної стратегії організації.

3. Система конкретних заходів щодо реалізації стратегічних планів організації.

4. Стратегія, спрямована на оптимізацію окремої «проблемної» операції організації.

12. Яка категорія операційного менеджменту відповідає визначенню: «система конкретних заходів щодо реалізації операційної стратегії»?

1. Операційна програма.

2. Операційна стратегія.

3. Операційний процес.

4. Операція.

13. Яка характерна риса відрізняє операційних менеджерів від менеджерів організації?

1. Найбільш масова частина менеджерів.

2. Управлінські працівники переважно низової лінійної ланки (завідувачі секцій, відділів, складів — у галузях невиробничої сфери; начальники цехів, змін, бригадири — на виробництві).

3. Працюють в оперативному режимі операційної діяльності й повинні приймати управлінські рішення безпосередньо на місцях.

4. Усі перелічені.

14. Які з наведених посад належать до операційних менеджерів на торговельному підприємстві?

1. Адміністратор торгового залу, продавець відділу продовольчих товарів, завідувач складу, товарознавець.

2. Завідувач секції взуття, завідувач складу, економіст, головний інженер.

3. Адміністратор торгового залу, завідувач секції взуття, завідувач складу.

4. Головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, завідувач господарства.

15. Які з наведених посад належать до операційних менеджерів на виробничому підприємстві?

1. Керівник механічного цеху, старший майстер дільниці, завідувач складу, головний контролер відділу технічного контролю.

2. Керівник механічного цеху, слюсар гальванічного цеху, завідувач складу, головний контролер відділу технічного контролю.

3. Керівник механічного цеху, завідувач складу, економіст, головний інженер.

4. Головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, завідувач господарства, контролер відділу технічного контролю.

16. Що таке «операційна система організації»?

1. Відкрита самостійна система, головне призначення якої полягає у створенні автоматизованих робочих місць в організації.

2. Комплекс операцій щодо забезпечення організації необхідними ресурсами.

3. Відкрита самостійна система, головне призначення якої полягає у створенні умов для задоволення потреб споживача в товарах або послугах.

4. Система операцій щодо просування товарів або послуг у зовнішнє середовище організації.

17. Яке визначення відповідне змісту операції?

1. Нижча ланка, або «клітинка», об’єкта управління в операційному менеджменті.

2. Невеликий за обсягом, нетривалий за часом, відносно самостійний елемент технологічного процесу.

3. Елементарний спеціалізований вид роботи, спрямований на виконання конкретного завдання технічного, організаційного або соціального характеру, яке ділити детальніше недоцільно.

4. Усі перелічені визначення.

18. Які з наведених операцій (дій) не належать до операційної діяльності?

1. Сервірування столів у ресторані.

2. Монтаж і складання автомобілів.

3. Дослідження прибутковості ринку дитячих товарів.

4. Проектування різних моделей автомобілів.

19. Яка відповідь відображає перелік операцій операційного процесу торговельного підприємства?

1. Планування товарного забезпечення, укладання договорів на постачання товарів, транспортування товарів, проведення розрахункових операцій.

2. Планування товарного забезпечення, укладання договорів на постачання товарів, складання вузлів, проведення розрахунково-касових операцій.

3. Планування товарного забезпечення, приймання відвідувачів із особистих питань, складання вузлів, проведення розрахунково- касових операцій.

4. Планування товарного забезпечення, укладання договорів на постачання товарів, транспортування товарів, звільнення продавця секції взуття за порушення правил торгівлі.

20. Що відображає такий перелік: проектування операційної системи, функціонування операційної системи, ефективність операційного менеджменту, задоволення попиту споживачів?

1. Елементи операційного процесу на торговельному підприємстві.

2. Приклади операцій торговельного процесу.

3. Приклади операцій процесу товароруху на підприємстві.

4. Складники структури операційного менеджменту на торговельному підприємстві.

21. Яке із завдань не стосується завдань операційного менеджменту?

1. Виконання у повному обсязі завдань операційної програми.

2. Укомплектування належним чином штату організації.

3. Забезпечення ефективного використання ресурсів організації.

4. Забезпечення якісного обслуговування споживачів.

22. Функціональна характеристика операційного менеджменту визначається циклом таких функцій:

1. Планування, організація, мотивація, контроль.

2. Прогнозування, планування, організація, мотивація, облік, аналіз, регулювання.

3. Планування, організування, мотивування, контролювання та координування.

4. Планування, організування, мотивування, контролювання та наявністю функції регулювання при здійсненні будь-якої з перелічених вище.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ №2

1. Яке із стратегічних рішень реалізується в межах операційного менеджменту?

1. Капіталовкладення в будівництво Діснейленду.

2. Вибір оптимального місця розташування підприємства.

3. Стажування менеджера персоналу за кордоном.

4. Проведення маркетингових досліджень ринку дитячих товарів.

2. Які стратегічні рішення не належать до операційного менеджменту?

1. Раціональне розміщення обладнання в цеху.

2. Вибір оптимального місця розташування підприємства.

3. Забезпечення високої якості товарів.

4. Забезпечення безперервного розвитку підприємства.

3. Який фактор слід врахувати при розробці операційної стратегії?

1. Запити оточуючого середовища.

2. Життєвий цикл товарів і процесів, які продукуються в організації.

3. Особливості генеральної та функціональних стратегій.

4. Усі перелічені.

4. У якій послідовності розробляється операційна стратегія?

1. Вертикальна інтеграція, рішення щодо виробничих потужностей, місця розташування, процесу виробництва, технологій, запасів, організації робочої сили.

2. Вертикальна інтеграція, організація робочої сили, рішення щодо місця розташування, виробничих потужностей, процесу виробництва, технологій, запасів.

3. Вибір місця розташування, виробничих потужностей, процесу виробництва.

4. Вертикальна інтеграція, рішення щодо місця розташування, виробничих потужностей, процесу виробництва, технологій, запасів, організації робочої сили.

5. У чому полягає сутність процесу прийняття рішення щодо операційного процесу?

1. Визначення кінцевої мети операційної системи та способу реалізації її динамічної функції.

2. Визначення умовних потенційних меж діяльності підприємства.

3. Рішення щодо запозичення технологій або розробки своїх власних.

4. Визначення видів запасів на підприємстві та політики управління ними.

6. Основною метою стратегії товару вважається:

1. Забезпечення вибору, проектування та розвиток товару на ринку.

2. Врахування конкурентних позицій товару щодо конкурентів.

З. Забезпечення конкурентної перевага для товару.

4. Створення якісного товару.

7. У чому проявляється вплив життєвого циклу товару на операційну стратегію?

1. Протягом усього життєвого циклу товару доцільне застосування єдиної операційної стратегії.

2. Операційна стратегія обирається залежно від стадії життєвого циклу товару.

3. Стадія впровадження товару на ринок не потребує стратегічного управління.

4. Для модних товарів, які мають короткий життєвий цикл, стратегічне управління недоцільне.

8. На якій стадії життєвого циклу товар виробляється у відносно невеликій кількості, а його дизайн і основні характеристики не є сталими?

1. На стадії зрілості.

2. На стадії зростання.

3. На стадії спаду.

4. На стадії впровадження на ринок.

9. На якій стадії життєвого циклу доцільно збільшити інвестування ресурсів у перспективні товари та зменшити у тривіальні товари?

1. На стадії спаду.

2. На стадії зростання.

3. На стадії впровадження на ринок.

4. На стадії зрілості.

10. На якій стадії життєвого циклу товару перед операційними менеджерами постає дилема — посилення існуючих виробничих потужностей або забезпечення виробництва додатковими потужностями?

1. На стадії спаду.

2. На стадії впровадження на ринок.

3. На стадії зрілості.

4. На стадії зростання.

11. На якій стадії життєвого циклу товару головними пріоритетами є раціоналізація переліку витрат на виробництво та перегляд цінової політики?

1. На стадії зрілості.

2. На стадії спаду.

3. На стадії зростання.

4. На стадії впровадження на ринок.

12. За якого типу процесу використовується операційна стратегія виробництва різних товарів у невеликих обсягах або партіях?

1. Сфокусованого на процесі.

2. Сфокусованого на продукті.

3. Безперервного процесу.

4. Процесу масового виробництва

13. За якого типу процесу використовується операційна стратегія великих обсягів виробництва подібних товарів?

1. Сфокусованого на процесі.

2. Безперервного процесу.

3. Сфокусованого на продукті.

4. Процесу одиничного виробництва.

14. За якого типу процесу використовується операційна стратегія класичних конвеєрів?

1. Сфокусованого на процесі.

2. Одиничного процесу.

3. Безперервного процесу.

4. Сфокусованого на продукті.

15. Що відображає цей перелік: нематеріальна природа продукту, його одночасне виробництво та споживання, низький ступінь стандартизації продукту, висока міра взаємодії зі споживачем і працемісткість операцій?

1. Особливості сфери виробництва, які впливають на формування операційної стратегії.

2. Особливості сфери послуг, які впливають на формування операційної стратегії.

3. Стратегічні рішення, які вирішуються в операційному менеджменті.

4. Критерії проектування товарів і послуг.

16. Завдяки чому можна посилити адекватність операційної стратегії специфічним рисам сфери послуг?

1. Операційна стратегія не залежить від специфіки галузі.

2. Підвищенню ступеня стандартизації послуг.

3. Збільшенню трудомісткості операційних процесів і підвищенню ступеня стандартизації послуг.

4. Максимізації участі споживача у виробництві послуг і підбору висококваліфікованих кадрів для контакту зі споживачем.

17. При формуванні операційної стратегії поняття «виражена компетентність» означає:

1. Перелік цілей та завдань організації, викладених в установчих документах.

2. Специфічні можливості, або характеристики, організації, які забезпечують її конкурентоспроможність.

3. Сукупність повноважень організації у зовнішньому середовищі.

4. Синонім поняття «спеціалізація».

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ №3

1. В операційному менеджменті операційна система слугує:Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap