джерела ек теорІнформаційне та методичне забезпечення.

Рекомендована література

1. Основні нормативні акти:

1.1. Конституція України;

1.2. акти міжнародного права:

1.2.1.

1.3. закони:

Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. — К:. Атіка. 2002.

Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 21-22.

Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.00 за № 2121-ІІІ // Голос України, 23 січня 2001 року.

Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991 . — № 49. – Ст. 682.

Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р.// Відомості Верховної Ради України. — 2004 . — № 5. – Ст. 35.

Закон України «Про Національний банк України”.- № 679-XIV від 20 травня 1999 р.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 29.

1.4. підзаконні акти:

1.4.1. Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Положення НБУ за № 22001/116 від 1 червня 1993 р.

2. Підручники:

Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., В.С. Медведєв. Політична економія: Підручник / Киїів, Ніка-Центр Ельга, 2000.

Економічна теорія: Підручник / За ред.. В.М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с.

Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. /За заг ред. С.Будаговської. – К.: Основи, 1998. – 518 с.

Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т. — М.: ИНФРА-М, 2002. – 972 с.

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Макроекономіка / Пер. з англ.- Львів: Просвіта, 1997.

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ.- Львів: Просвіта, 1999.

Основи економічної теорії / За ред. Предборського В.А. –К:. Кондор. –2002. – 621 с.

Киреев А. Международная экономика: в 2-х ч. – М.: Международные отношения, 1998. – 415 с.

Общая экономическая теория /политэкономия/: Учеб. / Под общей ред. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995. – 690 с.

Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. – 800 с.

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

Борисов Е.Ф. Економическая теория: Курс лекций. – М.: Юрайт, 1998.

Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994.– 321 с.

Економічна теорія: макро- та мікроекономіка / За ред З. Ватаманюка та С. Панчишина.- 3-тє вид., доп.- К.: Альтернативи, 2001.

Кривцов та ін. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навч. посібник / О.С. Кривцов, В.М. Бережний, В.М. Онєгіна. – К.: ЦНЛ, 2004. – 200 с.

Овчинников Г.П. Макроэкономика. – СПб., 1993. – 230 с.

Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. -684с.

Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. Вид. 2-ге. – К.: Либідь, 2002. – 616 с

Селищев А.С. Макроэкономика. – СПб., 2000. – 448 с.

Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Нав. посібн. – К:. Юрінком – Інтер, 2003. –456 с.

Історія економічної думки України: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2003.

4. Монографії та інші наукові видання:

Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка. Європейський контекст. – К.: Основи, 1998. — С. 667

Долан Э. Дж., Линдсей Э. Макроэкономика. – СПб: Экономическая школа, 1994. – 402 с.

Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика :Пер. с англ. — М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. – 784 с.

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 494 с.

Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії. – Львів: Діалог, 1997. – 256 с. с.: іл.

Луссе А.В. Макроэкономика. – СПб: Питер, 1999. – 240 с.

Манків Г. Макроекономіка. / Пер. з англ.; Наук. ред., пер. С. Панчишина- К.: Основи, 2000. – 752 с.

Мэнкью Г. Макроэкономика: Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 736 с.

Мэнкью Г. Принципы экономикс. – СПб: Питер Ком, 1999. – 784 с.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Д. Экономика. – М.: Дело, 1993. – 829 с.

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. С англ. – М.: Дело ЛТД 1994. – 687 с.

Зайдель Р., Теммен Р. Основы учений об экономике. – М.: Дело ЛТД 1994. – 398 с.

Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст.- К.: Техніка, 1999.

Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996.

Столерю Л. Равновесие и экономический рост (Принципы макроэкономического анализа). – М.: Статистика, 1997. – 417 с.

5. Інші джерела:

Алексеєнко М. Сутність і роль заощаджень в умовах ринкової економіки // Економіка України. – 2000. — № 11. – С. 23-30.

Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. – К, 1998. – 560 с

Мельник О.М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово- кредитної політики // Фінанси України. – 2000. – № 7. – С. 34-44.

6. Інтернет-ресурси:

Антимонопольний комітет України. — [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.amc.gov.ua.

Верховна Рада України — [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// www.rada.kiev.ua

Гільдія інвестиційних та фінансових аналітиків. — [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// www.gifa.ru

Державний комітет статистики. — [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// www.ukrstat.gov.ua

Інститут конкурентного суспільства. — [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// www.ics.org.ua

Міжнародний центр перспективних досліджень. — [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// www.icps.kiev.ua

Центр стратегічного розвитку. — [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// www.csr.ru.sitemap
sitemap