вопросы на экзамен микроекономКОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІCПИТУ

Охарактеризуйте предмет і методологію мікроекономіки. Що є спільного та особливого в предметі і методології мікроекономіки і економічної теорії?

Проаналізуйте концепції еластичності попиту та пропозиції. Як їх можна застосувати на практиці?

Обґрунтуйте передумови, сутність і теоретичні висновки базової моделі поведінки споживача. Поясніть “рівновагу споживача”, застосовуючи методологію кардиналістського (кількісного) та ординалістського (порядкового) аналізу. Доведіть, що умова MRS =Px еквівалентна прояву максимізації корисності: MUx / Px = MUy / Py

Поясніть, яким чином модель вибору споживача пояснює поведінку попиту? На базі ефекту доходу і ефекту заміщення проаналізуйте реакцію споживача на зміну доходу та цін./Py еквівалентна прояву максимізації корисності: MUx / Px = MUy / Py

Визначте економічну природу витрат виробництва. За якими критеріями їх класифікують? Як співвідносяться економічний, бухгалтерський та нормальний прибуток?

Які витрати виробництва несе фірма (підприємство) в короткому періоді? Поясніть, в тому числі і графічно, взаємозв’язок між ними.

Поясніть механізм дії закону спадної віддачі (спадного граничного продукту МР). В чому полягає взаємозв’язок загального (ТР), середнього (АР) та граничного продукту (МР). Чи є спадна продуктивність загальним явищем, притаманним діяльності фірми і в короткому, і в довгому періодах?

Ґрунтуючись на характеристиці довгого періоду функціонування фірми, поясніть взаємодію середніх загальних витрат (АТС) в короткому і довгому періодах. Користуючись концепцією позитивного та негативного ефекту масштабу, поясніть форму кривої довгострокових АТС (LАТС).

Проаналізуйте дію факторів, що впливають на рішення фірми відносно зміни обсягу виробництва в довгому періоді. Чи можна ототожнювати це із зміною розміру фірми? Які переваги має велике виробництво?

Проаналізуйте процес виробництва як процес споживання економічних ресурсів. Дайте характеристику мети та системи обмежень фірми у використанні економічних ресурсів. Поясніть, як показник MRTS відображає дію закону спадної прибутковості.

Виведіть графічно та алгебраїчно рівновагу підприємства – споживача економічних ресурсів. В чому полягає правило мінімізації витрат?

Порівняйте криві байдужості в теорії поведінки споживача з ізоквантами в теорії виробництва, а також бюджетну лінію та ізокосту. Виведіть кути їх нахилу.

Дайте порівняльну характеристику основних ринкових структур (моделей ринку). Під яку з цих ринкових класифікацій підпадає: комунальне господарство міста, метрополітен, кабельне TV, районна лікарня, комерційний банк, кав’ярня, перукарня?

Охарактеризуйте досконалу (чисту) конкуренцію. Якщо вона – теоретична модель ринкової структури, то навіщо її вивчати? В чому полягає специфіка ціноутворення в умовах досконалої конкуренції? Поясніть формування загального (TR), середнього (AR), та граничного (MR) доходу і відобразіть їх графічно.

Обґрунтуйте теоретично, алгебраїчно та графічно правило граничного випуску і правило закриття. Охарактеризуйте механізм їх дії на ринку досконалої конкуренції.

Виведіть рівновагу конкурентної фірми в короткому періоді при загальному та граничному підходах. За яких умов конкурентна фірма максимізує прибуток?

Проаналізуйте наступні варіанти вибору конкурентною фірмою оптимального випуску та оптимальної ціни: а) максимізації прибутку; б) мінімізації збитків; в) випадок незбитковості.

Виведіть криві пропозиції конкурентних фірм та галузі в короткому періоді. Обгрунтуйте точки закриття та незбитковості. Чому між точками незбитковості та закриття фірма може продовжувати виробництво?

Виведіть рівновагу на ринку досконалої конкуренції в довгому періоді. Яка умова цієї рівноваги? Як співвідносяться досконала конкуренція та ефективність?

Охарактеризуйте ознаки і причини існування монополії. Визначте ціну і обсяг виробництва в умовах чистої монополії.

Як співвідноситься монополістична конкуренція з монополією та досконалою конкуренцією? Охарактеризуйте монополістичну конкуренцію і покажіть, як визначаються ціна та обсяг виробництва в умовах монополістичної конкуренції.

Поясніть причини існування монополії. Назвіть вхідні бар’єри та економічні наслідки монополії. Обґрунтуйте вибір монополіста ділянки кривої попиту.

Охарактеризуйте олігополію як модель ринку. Наведіть декілька прикладів олігополістів, товари яких ви купуєте. Дайте характеристику особливостей олігополістичного ціноутворення.

Проаналізуйте варіанти поведінки олігополіста у галузі ціноутворення (ломана крива попиту, таємний зговір, лідерство у цінах, “витрати плюс”).

Проаналізуйте відомі Вам моделі поведінки фірми-олігополіста відносно ціни та випуску.

Визначте характер попиту на ресурси. На основі аналізу ринку ресурсів розкрийте механізм розподілу доходів у відповідності з теорією граничної продуктивності.

Розкрийте механізм функціонування ринку праці. Характеризуючи механізм ціноутворення на ринку праці, проаналізуйте модель монопсонії і наведіть приклади монопсонічного ринку з української дійсності. Охарактеризуйте форми і системи заробітної плати.

Поясніть механізм формування заробітної плати на ринку монопсонії. Охарактеризуйте причини існування монопсонії.

Проаналізуйте механізм функціонування ринку з фіксованою пропозицією ресурсу. Що являє собою економічна рента? Охарактеризуйте форми земельної ренти та покажіть її вплив на формування ціни землі.

Проаналізуйте ціноутворення на ринку капіталів. Від чого залежить процентна ставка? Покажіть відмінності між номінальною та реальною процентною ставкою. В чому полягає практика дисконтування?sitemap
sitemap