Экз вопр Психология СейтнурБекітілген

Факультеттің ғылыми кеңесінің мәжілісінде

Хаттама № ____ «____»__________ 2014 жыл

Факультет деканы ________ А.Р. Маслимова

«5В060400-Физика», «5В072300-Техникалық психология», «5B073200Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандықтарының 2 курс студенттеріне

«Психология» пәні бойынша емтихан сұрақтары

3 кредит

Сұрақ

Блок

1

Психология пәні, мақсаты, міндеті мен әдістерін сипаттаңыз

1

2

Психологияның  даму тарихын кесте түрінде бейнелеңіз

1

3

Психология ғылымның негізгі салаларының өзара байланысын талдаңыз

1

4

Психология ғылымының дамуындағы негізгі кезеңдеріне сипаттама беріңіз

1

5

Психологиялық зерттеудің негізгі әдістерінің өзарабайланысын көрсетіңіз

1

6

Тұлғаның қалыптасуы мен дамуына әсер етуші факторларды айқындаңыз

1

7

Тұлға дамуының концепцияларының негізгілерін сипаттаңыз

1

8

Түйсік және оның түрлерінің өзарақатынасына анықтама беріңіз

1

9

Түйсіктің  заңдылықтарының табиғатын көрсетіңіз

1

10

Түйсiктердiң қандай негізге сүйеніп жiктелетінін атаңыз

1

11

Қабылдау түрлері мен заңдылықтарының өзарабайланысын орнатыңыз

1

12

Қабылдаудың негізгі ерекшеліктері табиғатын сипаттаңыз

1

13

Қабылдаудың түрлерi: кеңiстiктi, уақытты және қозғалысты қабылдау өзарақатынасын көрсетіңіз

1

14

Естің негізгі процестерінің ерекшеліктеріне анықтама беріңіз

1

15

Естің түрлері мен  процестерінің өзарабайланысын көрсетіңіз

1

16

Естің психологиялық теорияларын анықтаңыз

2

17

Естің индивидуалды ерекшеліктері және дамуын сипаттаңыз

2

18

Есте сақтау мен жаттау ережелерін сипаттаңыз

2

19

Ойлау түрлері мен формаларының табиғатын талдаңыз

2

20

Ойлаудың қасиеттері мен ерекшеліктерінің айырмашылығын көрсетіңіз

2

21

Сөйлеу және оның түрлерінің өзарақатынасына мысал келтіріңіз

2

22

Ауызша және жазбаша сөйлеу ерекшеліктерін салыстырмалы түрде талдаңыз

2

23

Сөйлеу және оның қызметтеріне сапалық талдау жасаңыз

2

24

Зейін қызметтері мен түрлерінің арақатынасын анықтаңыз

2

25

Зейіннің психологиялық теорияларын интерпретациялаңыз

2

26

Қиял және оның психикалық іс-әрекеттегі рөлін айқындаңыз

2

27

Қиял және оның түрлеріне мысал келтіріңіз

2

28

Қиял және шығармашылық өзарабайланысын айқындаңыз

2

29

Эмоция түсінігіне толық сипаттама жасап, анықтаңыз

2

30

Эмоцияның негізгі түрлеріне салыстырмалы талдау жасаңыз

2

31

Эмоцияның негiзгi қызметтерiне  талдаңыз

3

32

Жоғары деңгейдегі сезімдер табиғатын түсіндіріңіз

3

33

Еріктің негізгі қызметтеріне болжам жасаңыз

3

34

Адамның еріктік қасиеттері мен  дамуы  жолдарын көрсетіп, дәлелдеңіз

3

35

Темперамент  өзгермейді деген тұжырымды сыни бағалаңыз

3

36

Гиппократтың темперамент туралы теориясы туралы көзқарасыңызды көрсетіңіз

3

37

Ойлауды дамытуға арналған әдістерді сипаттама беріңіз

3

38

Павловтың темперамент туралы теориясын түсіндіріңіз

3

39

Темперамент типтерінің кәсіби әрекетке әсерін айқындаңыз

3

40

Темперамент және мінез арақатынасы туралы пікірлерді талдаңыз

3

41

Мінездің  қалыптасуына әсер ететін  заңдылықтарын дәлелдеңіз

3

42

Мінездің  тұлғалық  ерекшеліктері туралы көзқарасыңызды беріңіз

3

43

Темперамент пен мінездің  айырмашылықтарын сызба түрінде көрсетіңіз

3

44

Мінез туралы Кречмер мен Шелдонның теориясын сыни бағалаңыз

3

45

А.Е. Личко бойынша мінез акцентуация типтерін түсіндіріңіз

3

46

К. Леонгард бойынша мінез типтерінің сипаттамасын жазыңыз

3

47

Мінездің қалыптасу ерекшеліктері жайлы эссе жазыңыз

3

48

Кәсіби маманы болуда қажетті қабілеттің түрін талдаңыз

3

49

Қарым-қатынаста комплимент айтудың қажеттілігін дәлелдеңіз

3

50

Өмір қиындықтарын жеңуде көмектесетін тұлғалық еріктік сапаларды қарастырыңыз

3

51

«Психология мен физика ғылымының байланысы» тақырыбында эссе құрыңыз

3

52

Сіздің тұлғалық даму деңгейлеріңізді сызба түрінде көрсетіңіз

3

53

Ерік –жігерді шыңдаудың жолдары туралы болжам жасаңыз

3

54

«XXI ғасыр — психология ғасыры» тақырыбын талдаңыз

3

55

Мінездің өзгеруіне себеп болатын факторларды анықтаңыз

3

56

Логикалық ойлауды дамытуға арналған әдіс-тәсілдерді қарастырыңыз

3

57

Болашақта өз кәсібіңізде пайдалана алатын  психологиялық білімдерді түсіндіріңіз

3

58

Өзіңіздің студенттік тобыңызға  психологиялық мінездеме беріңіз

3

59

Адам қабілеттерін дамыту жолдары туралы баяндаңыз

3

60

Тұлғалық даму деңгейлеріңізге сызба құрыңыз

3

Әдiстемелiк бюро төрайымы Н.А. Саитова

Кафедра меңгерушiсi Э.К. Қалымбетова

Оқытушы Ж.С. Сейітнұр

Эксперт _____________Страницы: 1 | 2 | Весь текст
sitemap sitemap