Чуртталгада солун хктг таварылгалардан эскериглерЧуртталгада солун, хѳктүг таварылгалардан эскериглер.

Кожам оол.

Суурга кыжын инекти одарже үндүрүп турган үе . Кожам оол бар чүве, үе-чергем кижи. Бир кѳрүптеримге, черде аӊдарлып калган чыдыр-ла .Кайгай берген мен. Кудумчуга доӊ инек мыяа теп чорааш, андарлы берген болду, туруп келзе-ле, идииниӊ бажы турлуп калган болду. Инек кадарчызы акый, мен база инек ээлери каш кижи каттыржы бердилер. Шынында черде чыпшыр доӊуп калган чүвени теверге, идии турлуп чаштааш, боду база чаштай берген болду. Харын-даа багай идиктиг чораан де.

Шагаалан Адыя, 7 класс.

Садыгга.

Кызыл хоорайга болган таварылга. Суурдан келген акый идик-хеп садыынга кирип келген. Киживис аай-дедир кѳрдүнүп-кѳрдүнүп, кѳрүнчүктерлиг ханаже углай кылащтап кел-ле чыткан. Дорт-дорт кылаштап келгеш, кѳрүнчүкке барып хаваан үзүп, моӊнады. Анаа турган садыгжылар хѳѳкүйнү кыжырып, каттыржы бергеннер. Билдинип келзе-ле, ол акый кѳрүнчүкке кѳзүлген чүүлдерни ангы ѳрээл деп билипкеш, ынаар кирер деп бодаан-дыр. Канчаар боор, демгивис ыяткаш, садыгдан үне-ле халыды.

Элдеп чаӊныг дуӊмам.

Бажыӊга дуӊмам-биле иелээ арттывыс. Мен дуӊмамны «Ѳпей, каям шайыӊ ижиптейн» дээримге, дунмам «адыр» дээш стаканда шайны боду пактап алды. Мээӊ чанымга чедип келгеш, аксын долдур пактап алган шайын мээӊ арнымче бүлгүрүптү.Мен шуут кайгап калган олур мен.Ындыг чаш кижи база угбазыныӊ арнынче бүлгүрүптер чүве-дир аа.

Куулар Майгуль, 7 класс

Дунмамныӊ тѳрүттүнгени

Бүдүн ѳг-бүлевис эр ѳпея манап турган бис. Манап-манап кээривиске, кыс боорга мунгараксай берген бис. Оон үндүрер деп баарга, эмчиге баргаш кѳѳрүвүске, чаптанчыы шуут кедергей ѳпея болду. Арнын кѳѳрге, мѳчээ аттыг, думчуунуӊ кырында ак-ак точкалар бар болган. Бажынга чанып кээривиске, думчуун хѳѳлеп калдылар.Удуп-удуп оттуп кээрге, авам эмзирип эгеледи. Ээп турарын кѳѳрге, чаптанчыг деп чүвезин. Семизинге кара безин ажыттынмас болду. Эртенинде оттуп келгеш, чүгле чангыс караан ажыдып алган чыдар болду. Каш хонганда, ийи караан ажыдыптар апарган.Ортун дунмам-биле иелээ ѳпеяны хунаажыр бис. Ындыг чаптанчыг дунмалыг болган-дыр бис.

Тулуш Айыращsitemap
sitemap