Чиэдьэ — ЗимаЗима.

Сейчас на улице зима. Часто пуржит, ветрено. Перед сильной пургой на небе горит северное сияние. Всё замело снегом.

Зимой медведь спит в своей берлоге. Куропатка и заяц зимой белые как снег.

Наши охотники ловят соболей, лисиц, белок.

Я очень люблю зиму, зимой бывает Новый год!

Чиэдьэ.

Чаашэт пудэ чиэдьэ. Чуотэ ан5айаньи, илэйэньи. Чомоодьэ ан5айа киэйэ кужуугэ одунлосил пиэдэнуй. Чумут пукэльэлэ шарум.

Чиэдьэмэ мээмээ инронуй тудэ абуткэ. Ньатлэбиэ тасилэ чол5оро чиэдьэмэ пойнануни пукэльэ титэ.

Мит ханичэпул нохшопэлэк, шахалэпэлэк, йододьубэпэлэк иидэна.

Мэт чомоон анурэ чиэдьэк, чиэдьэмэ Илльой ньэмол5ил оотэй!

Миронов Евгений, 7 классsitemap
sitemap