Тесты. Тесты

1. Договором є:

а) правочин;

б) домовленість двох або більше сторін;

в) домовленість двох або більше осіб;

г) згода осіб;

д) угода між сторонами.

2. Якщо одна сторона бере на себе обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони, то договір вважається:

а) двостороннім;

б) консенсуальним;

в) реальним;

г) одностороннім;

д) недвостороннім.

3. Якщо правами та обов’язками наділені обидві сторони договорі, то він є:

а) одностороннім;

б) взаємним;

в) двостороннім;

г) багатостороннім;

д) безстороннім.

4. Зміст договору становлять:

а) права та обов’язки сторін;

б) взаємні зобов’язання;

в) його реквізити;

г) його сторони;

д) його умови (пункти).

5. Договір, який містить елементи різних договорів, називається:

а) складним;

б) поєднаним;

в) багатоелементним;

г) змішаним;

д) ускладненим.

6. Договір набирає чинності з моменту:

а) його підписання;

б) досягнення згоди;

в) прийняття пропозиції;

г) його виконання;

д) його укладення.

7. Зміна ціни в договорі після його виконання:

а) допускається за згодою сторін;

б) не допускається;

в) можлива за певних умов;

г) допускається у випадках, встановлених законом;

д) допускається якщо на це є згода іншої сторони.

8. Договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, називається:

а) публічним;

б) договором приєднання;

в) роздрібної купівлі-продажу;

г) попереднім;

д) підприємницьким.

9. У разі необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має:

а) сплатити неустойку;

б) виконати договір;

в) попросити вибачення у споживача;

г) повідомити про це уповноважені державні органи;

д) відшкодувати заподіяні збитки.

10. Договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, є договором:

а) публічним;

б) змішаним;

в) приєднання;

г) типовим;

д) зразковим.

11. Попередній договір укладається у формі:

а) встановленій для основного договору;

б) усній;

в) завжди письмовій;

г) на вибір сторін усній або письмовій;

д) нотаріально посвідченій.

12. Договір, в якому боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі, називається:

а) трьохстороннім договором;

б) договором про виконання третій особі;

в) договором на користь третьої особи;

г) договором для третьої особи;

д) змішаним договором.

13. За договором на користь третьої особи, особа на користь якої передбачено виконання:

а) наділена як правами так і обов’язками;

б) наділена лише обов’язками;

в) наділена лише правами;

г) наділена правами, але може мати також обов’язки;

д) не наділена нічим.

14. Договір є укладеним, якщо строни:

а) підписали договір;

б) нотаріально посвідчили договір;

в) повідомили про його укладення державні органи;

г) почали виконання договору;

д) в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

15. Пропозиція однієї із сторін укласти договір називається:

а) реституція;

б) віндикація;

в) оферта;

г) акцепт:

д) ініціатива

16. Прийняття пропозиції укласти договір другою стороною називається:

а) згода;

б) оферта;

в) погодження;

г) угода;

д) акцепт.

17. Договір є укладеним з моменту:

а) його укладення;

б) одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції;

в) його підписання;

г) повідомлення про це іншої сторони;

д) набрання ним чинності.

18. Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб:

а) є пропозицією до укладення договору;

б) є офертою;

в) є запрошенням робити пропозиції укласти договір;

г) є акцептом;

д) немає жодного значення.

19. Особа, яка прийняла пропозицію укласти договір, може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти договір:

а) після одержання нею відповіді про прийняття пропозиції;

б) незалежно від моменту одержання відповіді про прийняття пропозиції;

в) в момент одержання нею відповіді про прийняття пропозиції;

г) на наступний день після одержання нею відповіді про прийняття пропозиції;

д) до моменту одержання пропозиції укласти договір.

20. Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції:

а) протягом розумного строку;

б) протягом цього строку;

в) протягом нетривалого строку;

г) протягом гарантійного строку;

д) протягом невизначеного строку.

21. Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в ній не вказаний строк для дачі відповіді, договір є укладеним, коли особа, якій було зроблено пропозицію, заявила про її прийняття:

а) негайно;

б) в розумний строк;

в) не пізніше наступного дня;

г) в обумовлений строк;

д)у визначений офертою строк.

22. Якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір було відправлено своєчасно, але одержано із запізненням, особа, яка зробила пропозицію укласти договір, звільняється від відповідних зобов’язань:

а) у всіх випадках;

б) якщо вона негайно повідомила особу, якій було направлено пропозицію, про одержання відповіді із запізненням;

в) якщо вона негайно повідомила особу, яка направила пропозицію, про одержання відповіді із запізненням;

г) якщо вона заявить про звільнення себе від цих зобов’язань;

д) якщо вона не приступить до виконання договору.

23. Відповідь, одержана із запізненням, є:

а) акцептом;

б) згодою на укладення договору;

в) актом згоди;

г) погодженням пропозиції;

д) новою пропозицією.

24. Договір є укладеним за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи:

а) яка отримала пропозицію укласти договір;

б) яка дала згоду на пропозицію укласти договір;

в) яка виявила бажання стати стороною договору;

г) яка зробила пропозицію укласти договір;

д) яка зробила пропозицію укласти договір на інших умовах, ніж були запропоновані оферентом.

25. Зміна або розірвання договору:

а) не допускається;

б) допускається лише у випадках, встановлених законом;

в) допускається лише за згодою сторін;

г) допускається за рішенням суду;

д) допускається у всіх випадках.

26. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін:

а) у випадках вказаних цією стороною;

б) у всіх випадках;

в) на розсуд суду;

г) у разі істотного порушення договору другою стороною;

д) у разі неналежного виконання договору другою стороною.

27. Зміна договору у зв’язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору:

а) неможливе;

б) є неприйнятним для сторін;

в) суперечить суспільним інтересам;

г) суперечить інтересам сторін;

д) не призведе до виникнення користі.

28. У разі зміни договору зобов’язання сторін:

а) змінюються;

б) не змінюються;

в) припиняються;

г) оновлюються;

д) стають недійсними.

29. У разі розірвання договору зобов’язання сторін:

а) змінюються;

б) замінюються іншими;

в) продовжують існувати як фактичні;

г) зберігаються;

д) припиняються.

30. Зміна та розірвання договору вчиняються:

а) в письмовій формі;

б) в усній формі;

в) у формі на розсуд сторін;

г) у такій же формі, що й договір який змінюється або розривається;

д) визначеній законом формі.sitemap
sitemap