Тесты ШУЛЯК#За допомогою яких договорів не здійснюється реалізація сільськогосподарської продукції ?

— договір контрактації ;

— договір купівлі–продажу ;

+ договір підряду.

#Які сільгосппідприємства не належать до підприємств корпоративного типу ?

— акціонерні товариства ;

+ фермерські господарства;

— товариство з обмеженою відповідальністю;

#Щоб стати членом сільськогосподарського кооперативу потрібно:

— досягти 18 річного віку;

— мати спеціальну освіту;

+ внести вступний та пайовий внесок.

#Асоційовані члени сільськогосподарського кооперативу не мають право:

+ ухвального голосу при прийнятті рішень на загальних зборах членів кооперативу;

— дорадчого голосу у вирішенні питань діяльності кооперативу;

— першочергового отримання часток доходу від діяльності кооперативу;

#Членами фермерського господарства не можуть бути:

— громадяни України, які досягли 16 річного віку;

— члени сім’ї фермера;

+ особи, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором.

#Хто не може бути членом правління с/г кооперативу ?

+ член ревізійної комісії кооперативу ;

— директор кооперативу ;

— матеріально- відповідальна особа;

#С/г кооперативи не бувають таких видів :

— виробничі ;

+ споживчі ;

— обслуговуючі.

#Для ведення особистого селянського господарства використовуються земельні ділянки розміром не більше:

— 0,6 га;

+ 2 га;

— 50 га.

#Для ведення фермерського господарства надається земельна ділянка у власність у розмірі, який не перевищує:

+ розміру земельної частки (паю);

— 2 га;

— 50 га.

#Для ведення особистого селянського господарства земельні ділянки не можуть надаватись:

— у власність;

— в оренду;

+ у постійне користування.

#С/г угіддями не являються :

— рілля ;

— сінокоси ;

+ полезахисні смуги .

#Які суб’єкти не можуть мати земельні ділянки сільськогосподарського призначення на праві власності :

— громадяни України ;

+ іноземні підприємства;

— державні сільськогосподарські підприємства ;

#Громадянам України землі с/г призначення передаються для :

+ садівництва ; городництва; ведення підсобного господарства;

— городництва ; тваринництва; присадибного землекористування;

— сінокосіння та випасу худоби ; будівництва тваринницьких приміщень.

#Право на земельну частину (пай) посвідчується :

+ сертифікатом на право власності на земельну частку (пай) ;

— свідоцтвом на право на земельну частку (пай) ;

— державним актом ;

#Цивільно–правові угоди, об’єктом яких є земельні ділянки с/г призначення набувають чинності з моменту :

— підписання договору сторонами ;

— нотаріального посвідчення ;

+ державної реєстрації ;

#Не є об’єктом договору оренди землі с/г призначення :

— землі с/г призначення ;

— земельна частка (пай) ;

+ право на земельну частку (пай).

#Розмір майнового внеску члена с/г кооперативу встановлюється :

— окремо для кожного члена с/г підприємства в залежності від матеріального становища ;

+ в рівних частках ;

— в залежності від посади, яку він буде обіймати в кооперативі ;

#Державне майно закріплюється за державним сільськогосподарським комерційним підприємством на праві:

— власності;

+ оперативного управління (господарського відання);

— постійного користування;

#У громадян іноземних держав землі сільськогосподарського призначення можуть перебувати :

— у власності;

+ в оренді;

— в постійному користуванні.

#У законодавстві України ставка фіксованого сільськогосподарського податку для сільськогосподарських підприємств встановлена:

— у твердій грошовій сумі;

+ у відсотках до грошової оцінки земельної ділянки;

— у відсотках до сукупного доходу сільськогосподарського підприємства.

#Рівень управління персоналом, який охоплює безпосередню сферу ділової активності персоналу та відповідну сферу управління персоналом:

— проектний;

+ оперативний;

— тактичний;

#Рівень управління персоналом, який підкреслює найважливіші орієнтації управління персоналом на зростання ефективності; забезпечує конкурентоспроможність підприємства, реалізацію його ділової стратегії, зв’язок кадрової стратегії з іншими функціональними стратегіями підприємства:

— проектний;

— оперативний;

+ стратегічний.

#Рівень управління персоналом, який відображає залежність роботи з персоналом від загальних процесів управління персоналом:

— проектний;

— оперативний;

+ тактичний;

#Фізично розвинута частина населення, що володіє розумовими здібностями і знаннями, які необхідні для роботи у народному господарстві – це:

— робоча сила;

+ трудові ресурси;

— трудовий потенціал;

#Здатність людини до праці, сукупність її фізичних, інтелектуальних здібностей, набутих знань і досвіду, які використовуються в процесі виробництва товарів та надання послуг – це:

+ робоча сила;

— трудові ресурси;

— трудовий потенціал;

#Сукупність працівників підприємства, що працюють за наймом та мають трудові відносини з роботодавцем – це:

— трудові ресурси;

— людські ресурси;

+ персонал;

#За участю в процесі виробництва персонал поділяється на:

— керівників та спеціалістів;

— основний та обслуговуючий персонал;

+ виробничий та управлінський персонал.

#Що з переліченого нижче не характеризує трудовий потенціал з якісного боку?

— фізичний потенціал працівників;

— психологічний потенціал працівників;

+ кількість робочого часу потрібного для якісного виконання роботи;

#Які основні функції включає процес управління персоналом?

— аналіз, планування, мотивація контроль;

— облік, аудит, планування, прогнозування, контроль;

+ планування, організація, керівництво, контроль, регулювання;

#За якою ознакою класифікуються наступні методи управління персоналом: підготовки управлінських рішень, прийняття управлінських рішень, організації виконання та контролю за виконанням управлінських рішень?

+ за етапами управлінської діяльності;

— за змістом здійснення впливу на виконавців;

— за характером впливу на виконавців;

#За змістом здійснення впливу на виконавців методи управління персоналом поділяються на такі групи:

— організаційні, економічні, психологічні;

— економічні, розпорядницькі, соціальні;

+ адміністративні, економічні, соціально-психологічні.

#Які з перелічених принципів характеризують вимоги до системи управління персоналом?

— концентрації та спеціалізації;

— паралельності та гнучкості;

+ економічності та прогресивності.

#Який стиль управління персоналом має такі характеристики: «одноосібне виявлення волі за наявності управлінських функцій у керівника; формування керівником суворого морально-психологічного клімату в колективі»?

+ авторитарний;

— автономний;

— співпричетний;

#Який з представлених стилів управління персоналом має такі характеристики: «керівник надає повну свободу дій підлеглим в межах їх функціональних обов’язків; керівник неконфліктний, довірливий, невимогливий»?

— авторитарний;

— бюрократичний;

+ співпричетний.

#Який з представлених стилів управління персоналом має наступні характеристики: «будується на основі ділового та особистого авторитету; керівник надає перевагу активній участі працівників у прийнятті рішень»?

— авторитарний;

— бюрократичний;

+ автономний;

#До якої групи особистісних якостей працівника входять: чесність, освіченість, відповідальність, порядність, повага до людей?

+ особистісна;

— соціальна;

— адаптаційна;

#До якої групи особистісних якостей працівника входять: лояльність, безконфліктність, здатність до компромісів, схильність до інтриг, прагнення до лідерства?

— особистісна;

+ соціальна;

— адаптаційна;

— культурна.

#До якої групи особистісних якостей працівника входять: кмітливість, здатність до швидкої адаптації, стійкість до стресів, здатність до навчання?

— особистісна;

— соціальна;

+ адаптаційна;

#Які з представлених чинників формування організаційної поведінки особистості визначають поведінку залежно від індивідуальних особливостей людини?

— культурологічні;

— соціально-психологічні;

+ біопсихологічні;

#Які з представлених чинників формування організаційної поведінки особистості визначають поведінку залежно від взаємовідносин індивідів?

— культурологічні;

+ соціально-психологічні;

— біопсихологічні.

#Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності в містах районного значення здійснюється:

— міністерством юстиції України;

— виконкомом міської ради;

+ районною державною адміністрацією;

— спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

#Подача документів для державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності здійснюється:

— тільки особисто;

+ особисто або поштою;

— тільки поштою;

— тільки особисто всім складом засновників.

#Господарське товариство, засновники якого несуть додаткову часткову відповідальність пропорційно до розміру належних їм часток за зобов’язаннями товариства:

— повне;

— командитне;

+ ТДВ;

— АТ.

#Правосуб’єктність фізичної особи у сфері підприємницької діяльності настає раніше 18 років у випадку:

— одержання дозволу батьків;

— одержання дозволу органів опіки і піклування;

+ вступу до законного шлюбу;

— виявлення власного бажання.

#Зони, в яких запроваджується особливо сприятливий режим здійснення банківських та страхових операцій в іноземній валюті для обслуговування нерезидентів:

+ банківсько-страхові зони;

— зони прикордонної торгівлі;

— туристично-рекреаційні зони;

— зовнішньоторговельні зони.

#Правосуб’єктність фізичної особи у сфері підприємницької діяльності за загальним правилом настає з:

— 16 років;

— 17 років;

— 15 років;

+ 18 років.

#Форма кредиту, що передбачає надання кредиту під заставу нерухомого майна:

— банківський;

— комерційний;

+ іпотечний;

— лізинговий.

#Підприємство вважається підприємством з іноземними інвестиціями з моменту:

— створення;

— реєстрації;

+ зарахування іноземної інвестиції на його баланс;Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap