Тести тема 7ТЕСТИ

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Розділ 7.МЕТОДИ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування,яке здійснюється виключно за рахунок власних внутрішніх коштів підприємства,

Самофінансування

Державне

Банківське

Господарське

При самофінансуванні суб’єкт господарювання має право

самостійно вирішувати, як розпорядитися чистим прибутком,

які фінансові ресурси формувати

як використовувати фінансові ресурси

всі відповіді вірні

Кінцевий результат діяльності підприємства, який представляє собою різницю між загальною сумою доходів і витратами на виробництво і реалізацію продукції

Ліквідація

Амортизація

Прибуток

Немає вірної відповіді

Доходами не визнаються:

сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

всі відповіді вірні

чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД), який розраховується

шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д) податку на додану вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зборів або податків з обороту (ІЗП) та інших вирахувань з доходу,

шляхом множення доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д) податку на додану вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зборів або податків з обороту (ІЗП)

шляхом додавання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д) податку на додану вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зборів або податків з обороту (ІЗП)

немає вірної відповіді

Яка роль амортизації полягає у фактичному відшкодуванні діючих основних фондів, крім того, відповідні амортизаційні відрахування відображають реальне знецінення основного капіталу в процесі виробництва та надання послуг і відносяться на витрати діяльності суб’єктів господарювання.

Податкова

Регулююча

Економічна

Політична

акціонування – це

метод, який використовується для фінансування великих інвестиційних проектів з значними строками окупності витрат.

забезпечення платоспроможності підприємства протягом одиниці планового періоду;

максимізація прибутковості підприємства впродовж одиниці планового періоду;

мінімізація кредиторської заборгованості підприємства протягом одиниці планового періоду;

Цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство у акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акція

Вексель

Облігація

Немає вірної відповіді

Акції не можуть бути

іменними

на пред’явника,

складені

привілейованими.

Яка форма фінансування інвестиційних проектів значно полегшує і процес інтеграції економіки країни в систему світових господарських зв’язків, залучаючи інвестиції іноземних підприємств?

Податкова

Регулююча

Акціонерна

Політична

Інвестиційний кредит — це

економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу фінансування інвестиційних заходів на засадах повернення і, як правило, з виплатою відсотка.

один з видів кредитів комерційних банків, пов’язаний із вексельним обігом.

кредит, що надається векселедержателю (одержувачу коштів за векселем), акцептний кредит надається векселедавцеві (платникові за векселем) і є гарантійною послугою

основна форма кредиту, за якої банк надає клієнтові в тимчасове користування частину власного або залученого капіталу на умовах повернення зі сплатою банківського процента

Специфічною особливістю інвестиційного кредиту є те, що він має саме інвестиційний характер і здебільшого довгостроковий і потребує:

ретельної оцінки, в першу чергу, самого позичальника, а не його інвестиційних намірів (інвестиційного проекту), що не зобов’язує проводити кредитора детальний аналіз техніко-економічного обґрунтування інвестиційних заходів, передбачених проектів;

встановлення плати за кредит вище рівня доходності за інвестиціями;

розрахунку терміну інвестиційного кредиту в залежності від строку окупності інвестицій;

не погашення позички та відсотків.

Основна форма інвестиційного кредиту, при якій грошові кошти на фінансування інвестиційних проектів надаються банківськими установами у тимчасове користування та з виплатою відсотку – це

Банківський інвестиційний кредит

Державний інвестиційний кредит

Приватний інвестиційний кредит

Вірна відповідь відсутня

Відповідно до Закону України “Про банки та банківську діяльність” андерайтинг – це

процес узгодження фінансових ресурсів за джерелами формування та напрямками їх використання в обсягах і часі;

процес управління фінансово-господарською діяльністю підприємства в короткостроковому періоді;

купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам, або укладання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов’язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов’язання придбати будь-які інші цінні папери, що не були продані

вірна відповідь відсутня.

Облігації підприємств – це

документ стандартної форми, який використовується для отримання підприємствами готівки з рахунків у банківських установах.

цінні папери, що засвідчують внесення їх власниками грошових коштів і підтверджують зобов’язання відшкодувати їм номінальну вартість цих облігацій у передбачений строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).

розрахунковий документ, який містить доручення власника банківського рахунку переказати відповідну суму на рахунок отримувача коштів.

розрахунковий документ, що його виписує покупець, який бере на себе зобов’язання сплатити за векселем продавцю певну суму у визначений час.

Об’єктами рухомого лізингу не виступають:

транспортні засоби (вантажні та легкові автомобілі, літаки, вертольоти, судна);

будівельна техніка;

сільськогосподарська техніка;

будинки

Лізингодавець – це

юридична особа або підприємець, що придбаває майно у виробника (продавця) та передає його за лізинговою угодою лізингоотримувачу.

юридична особа чи громадянина, який зареєстрований в якості підприємця без утворення юридичної особи, що приймає або отримує згідно лізингової угоди у тимчасове користування та володіння лізингове майно.

Особи, що отримують від виробника обладнання (майно) на умовах комісії та організують його реалізацію за цінами, не нище встановлених продавцями;право власності на майно залишається за постачальником

дрібні незалежні підприємці, які за свій рахунок закупають необхідне обладнання та продають споживачам, можуть брати участь в рекламі та сервісному обслуговуванні техніки;

Дистриб’ютори — це

Особи, що отримують від виробника обладнання (майно) на умовах комісії та організують його реалізацію за цінами, не нище встановлених продавцями;право власності на майно залишається за постачальником

дрібні незалежні підприємці, які за свій рахунок закупають необхідне обладнання та продають споживачам, можуть брати участь в рекламі та сервісному обслуговуванні техніки;

сторона,яка діє від свого імені на основі незалежних відносин як з виробниками, так і з покупцями лізингового майна

немає вірної відповіді

Лізингодавець придбаває майно не для власного користування, а спеціально для передачі його в лізинг;право вибору майна та його продавця належить користувачу;продавець майна знає, що майно спеціально придбавається для передачі його в лізинг; майно безпосередньо постачається користувачу та приймається ним в експлуатацію – ознаки якого виду лізингу

Державного

Банківського

Фінансового

Приватного

Обов’язковими ознаками, за якими угода кваліфікується як договір лізингу, є:

вказування на наявність інвестування грошових коштів у предмет лізингу;

передача предмету лізингу безпосередньо лізингоотримувачу;

посилання на договір купівлі-продажу, відповідно з яким передача предмету міжнародного фінансового лізингу має здійснюватися не пізніше визначеного терміну з моменту перетину предметом лізингу митного кордону.

всі відповіді вірні

Надання бюджетних коштів здійснюється відповідно до їхнього цільового призначення згідно затвердженого бюджету. Цей принцип також сприяє підвищенню ефективності бюджетних витрат.

Принцип поєднання власних, кредитних та бюджетних джерел.

Принцип безповоротності та безвідплатності основної частини бюджетних асигнувань

Принцип цільового характеру використання бюджетних ресурсів

Принцип отримання максимального ефекту від використання бюджетних ресурсів

Основним державним джерелом фінансування інвестиційних проектів є кошти

Державного бюджету України;

кошти місцевих бюджетів

кошти бюджету Автономної Республіки Крим у вигляді капітальних видатків

всі відповіді вірні

Конкурсні умови обов’язково містять такі вимоги до інвестиційного проекту:

відповідність проекту критеріям відбору та визначеним пріоритетам;

максимальна ефективність використання бюджетних коштів;

ефективність проекту

всі відповіді вірні

Сукупність кредитних відносин, в котрих кредитором виступає держава, а позичальником підприємства, у яких понад 50 % майна є державною власністю.

державний інвестиційний кредит

державний дотаційний кредит

комерційний інвестиційний кредит

немає вірної відповідіsitemap
sitemap