Тести на модуль для студентів освітньоТести на модуль для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 1 року навчання юридичного факультету

з навчальної дисципліни «Проблеми права соціального захисту» на 26-27 березня

Суб’єктом права на соціальний захист є :

А) держава

Б) юридичні особи

В) об’єднання громадян

Г) фізичні особи

Д) тільки іноземці

Який нормативно-правовий акт дає визначення поняття права на соціальний захист :

А) Конституція України

Б) Закон України «Про основи соціального захисту в Україні»

В) Закон України «Про пенсійне забезпечення»

Г) Закон України «Про державне пенсійне забезпечення»

Д) Закон України «Про соціальний захист громадян»

Забезпечення соціального захисту належить до обов’язків

А) громадян України

Б) об’єднань громадян

В) іноземців

Г) держави

Д) суду

Змістом поняття « соціальний захист» у широкому розумінні є :

А) соціальний випадок

Б) принцип соціального права

В) діяльність держави

Г) галузь науки

Д) жодна відповідь не є вірною

Назвіть предмет права соціального захисту

А) страхові відносини

Б) суб’єктивне право громадян на соціальний захист

В) соціальний випадок

Г) соціальне забезпечення

Д) правовідносини у сфері соціального захисту

Відповідно до ст. 46 Конституції України визначено , що кожен громадянин має право _________, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також: у старості та інших випадках, передбачених законом

А) на соціальний захист

Б) на соціальну допомогу

В) на соціальне забезпечення

Г) на соціальне страхування

Д) на матеріальне забезпечення

Назвіть відомого правознавця в галузі права соціального захисту :

А) Болотіна Н. Б.

Б) Карамишева Н. А.

В) Андріів А. П.

Г) Малишов В. А.

Д) Яблуківський О. Л.

Система права соціального захисту —

А) предмет галузі

Б) соціальне забезпечення

В) соціальний випадок

Г) науково обґрунтована класифікація соціальних ризиків

Д) класифікація норм права соціального захисту на окремі групи

До елементів системи права соціального захисту належить

А) соціальний ризик

Б) державний соціальний захист

В) соціальне забезпечення

Г) суспільний соціальний захист

Д) вірна відповідь є відсутньою.

Який метод характерний для права соціального захисту

А) імперативний

Б) імперативно-диспозитивний

В) диспозитивний

Г) порівняльний

Д) зобов’язуючий

Закріплена законодавством та визнана суспільством соціально-значима обставина об’єктивного характеру, з настанням якої громадяни (члени їх сімей) можуть втратити тимчасово або назавжди засоби до існування чи потребують додаткового матеріального забезпечення та не можуть самостійно її уникнути має назву

А) соціальний ризик (соціальний випадок)

Б) юридичний соціальний факт

В) соціальне забезпечення

Г) соціальний захист

Д) ризик

Підстава для набуття людиною права на соціальний захист :

А) соціальний захист

Б) соціальний ризик

В) закон

Г) Конституція України

Д) трудова книжка

Назвіть основну доктринальну теорію соціально-забезпечувальних правовідносин:

А) соціального ризику

Б) соціальної аліментарності

В) непрацездатності

Г) працездатності

Д) страхування

Обгрунтування соціально-забезпечуваних правовідносин як відносин щодо надання допомоги за рахунок суспільних фондів лише непрацездатним громадянам належить

А) теорії бідності

Б) теорії соціального ризику

В) доктрині працездатності

Г) теорії непрацездатності

Д) доктрині алементарності

Обгрунтування соціально-забезпечуваних правовідносин як відносин щодо безпосереднього матеріального (грошового) забезпечення конкретного громадянина належить

А) теорії індивідуального розподілу

Б) теорії соціального ризику

В) доктрині колективного розподілу

Г) теорії непрацездатності

Д) доктрині аліментарності

У вузькому значенні соціальний захист тотожний поняттю

А) соціальна допомога

Б) діяльність суспільних фондів

В) соціальне забезпечення

Г) соціальний ризик

Д) юридичний факт

Назвіть підставу виникнення соціально-забезпечувальних правовідносин є

А) фактичний юридичний склад, обов‘язковим елементом якого є соціальний ризик

Б)соціальний ризик

В) соціальне забезпечення

Д) соціально-забезпечувальна діяльність

Г) соціальний захист

Змістом соціально –забезпечувальних правовідносин є:

А) соціальний ризик

Б) право на соціальний захист

В) суб’єкти

Г) права та обов’язки суб’єктів соціально-забезпечувальних правовідносин

Д) правопорушення

Засаднича ідея, яка визначає сутність системи правових норм у сфері соціального захисту і спрямовані на створення достатнього рівня правового захисту громадян, що зазнали впливу соціальних ризиків отримали у науці назву

А) інститут соціального забезпечення

Б) соціальний ризик

В) соціальне забезпечення

Г) функції права соціального захисту

Д) принцип права соціального захисту

До галузевих принципів права соціального захисту належить :

А) соціальний ризик

Б) всезагальність соцільного ризику

Б) соціального страхування

В) гідної праці

Д) справедливого соціального забезпечення

Д) поваги до людини

Відносини в складі предмета права соціального захисту залежно від ступеня обов’язковості та форми власності, на основі якої здійснюється соціальний захист поділяють:

А) відносини у сфері державного соціального захисту

Б) відносини у сфері колективного соціального захисту

В) відносини у сфері громадського соціального захисту

Г) відносини у сфері корпоративного соціального захисту

Д) відносини у сфері районного соціального захисту

Відносини в складі предмета права соціального захисту залежно від організаційно-правової форми розрізняються

А) державного соціального забезпечення за рахунок бюджетних коштів (спеціальний соціальний захист)

Б) відносини у сфері державної грошової допомоги

В) державного соціального забезпечення за рахунок власних коштів

Г) додаткового захисту пенсіонерів

Д) соціального забезпечення осіб пенсійного віку

Згідно з міжнародними актами до соціальних ризиків, які створюють основу для набуття людиною права на соціальне забезпечення, належать:

А) необхідність догляду за малолітньою дитиною, або дитиною-інвалідом, або за інвалідом, престарілим членом сім’ї

Б) одруження

В) народження внука

Г) день народження

Д) день уродин

Державна соціальна допомога за законодавством України надається у формі:

А) у формі соціального обслуговування

Б) письмовій формі

В) усній

Г) відкритій

Д) закритій

Додатковий соціальний захист передбачено законодавством для такої категорії населення:

А) діти-сироти

Б) повнолітні діти

В) особи віком до 55років

Г) особи які мігрували в Україну

Д) особи віком до 50 років

. Право соціального захисту — це :

А) система юридичних норм, які регулюють відносини щодо організації, фінансування і надання матеріального забезпечення, матеріальної підтримки та соціальних послуг населенню для захисту від негативних наслідків соціальних ризиків

Б) система юридичних норм, які регулюють відносини щодо організації, фінансування і надання матеріального забезпечення, матеріальної підтримки та соціальних послуг населенню для захисту від позитивних наслідків соціальних ризиків

В) система юридичних норм, які регулюють відносини щодо організації, фінансування і надання матеріального забезпечення, матеріальної підтримки та соціальних послуг населенню для захисту від негативних наслідків побутових ризиків

Г) система юридичних норм, які регулюють відносини щодо організації, фінансування і надання матеріального забезпечення, матеріальної підтримки та соціальних послуг іноземцям для захисту від негативних наслідків міграції

Д) система юридичних норм, які регулюють відносини тільки щодо організації, фінансування і надання матеріального забезпечення для захисту від негативних наслідків побутових ризиків

Надання кожному члену суспільства незалежно від соціального походження, національної або расової приналежності можливості вільно розвиватися, реалізовувати свої здібності це —

А) мета соціального захисту

Б) предмет соціального захисту

В) метод соціального захисту

Г) система соціального захисту

Д) функція соціального захисту

Правовідносини які виникають на основі охоронних норм і правопорушень, пов’язані з реалізацією юридичної відповідальності за порушення соціально-захисного законодавства це:

А) організаційно-розпорядчі правовідносини

Б) охоронні правовідносини

В) процедурні правовідносини

Г) процесуальні правовідносини

Д) забезпечувальні правовідносини

Суб’єкт який опосередковує надання соц благ:

А) адміністративний суд

Б) органи, які видають посвідчення, що підтверджують спеціальний галузевий правовий статус

В) управління юстиції

Г) Міністерство фінансів

Д) суд

Назвіть один із видів юридичних фактів у сфері соціального захисту:

А) правовизнаючі факти

Б) правостворюючі факти

В) правоконстатуючі факти

Г) правонаполягаючі факти

Д) правонадаючі факти

Спеціальним суб’єктом, який отримує соціальний захист виступає:

А) громадяни України

Б) інваліди та ветерани війни

В) особи без громадянства

Г) малолітні особи

Д) іноземці

Загальна правоздатність фізичних осіб за правом соціального захисту виникає в момент:

А) їх народження і припиняється зі смертю

Б) їх повноліття і припиняється зі смертю

В) їх народження і припиняється з повноліттям

Г) досягнення 16 ліття і припиняється зі смертю

Д) їх народження і припиняється з досягненням 55-ти річного віку

Назвіть один із видів юридичних фактів у сфері соціального захисту:

А) правовизнаючі факти

Б) правоприпиняючі

В) правоконстатуючі факти

Г) правонаполягаючі фактиСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap