Тести з ціноутворенняВключає витрати на переміщення товару від складу продавця до станції призначення ціна…

франко – станція призначення

Відпускна ціна підприємства – це:

витрати підприємства та податок на додану вартість

3. Відпускною називається ціна, за якою продукція реалізується:

виробничому споживачу;

4. Відпускна ціна на підакцизний товар визначається за формулою:

(С+П+А)∙1.2;

5. Відсоткова ставка акцизного збору на вітчизняну продукцію встановлюється до ціни, яка складається з таких елементів:

С+П;

6. Витрати підприємства на закупівлю обладнання:

якщо немає прибутку, відносяться на витрати обігу.

7. Верхню межу ціни формує:

величина попиту на товар;

8. Головними представниками неокласичної теорії цін є:

А.Маршалл;

9. Державні фіксовані ціни встановлюються на:

продукцію монопольних підприємств

10. Другою стадією кон’юнктурного циклу є:

кон’юнктурний бум

11. До методів прогнозування кон’юнктури відносять:

відповіді «а» і «б» правильні

12. Дефіцит виникає тоді, коли ціна виробу:

нижча від ціни рівноваги

13. Держава закуповує продукцію у сільськогосподарських виробників за такими цінами:

Закупівельними

14. До основних передумов функціонування ринку досконалої конкуренції не належить:

державне регулювання цін;

15. До постійних витрат не належать:

паливо на технологічні цілі;

16. Загальногосподарська кон’юнктура характеризує стан:

економічної системи

17. За ступенем самостійності ціни можуть бути:

договірними

18. Заставна – це ціна продукції:

яка підлягає поверненню;

19. За теорією К.Маркса ціна товару визначається:

суспільною вартістю;

20. Залежно від ступеня самостійності підприємства ціни можуть бути:

вільні та регульовані.

21. З метою визначення ціни без ПДВ необхідно ціну, яка включає в себе цей податок:

поділити на 6;

22. . Ідея еластичності попиту і пропозиції за ціною належить:

Ф. Кене;

23. Квартирна плата-це ціна:

фіксована;

24. Марксистська школа стверджує, що ціна – це:Ф

грошова назва упредметненої в товарі праці

25. Максимальні зобов’язання продавця щодо постачання товару відповідають ціні:

франко – склад покупця

26. Між ціною та попитом існує така залежність:

з підвищенням ціни попит знижується

27. Між ціною та пропозицією існує така залежність:

з підвищенням ціни пропозиція підвищується

28. Маржинальний дохід-це:

прибуток плюс постійні витрати;

29. . Не включає ніяких витрат з переміщення товару від продавця до покупця ціна…

франко – склад постачальника

30. На цінову еластичність не впливає:

вартість виробничих ресурсів;

31. Надбавка до ціни надається за:

усі відповіді правильні.

32. Обсяг витрат формують:

нижню межу ціни;

33. При коефіцієнті еластичності, який дорівнює одиниці:

обсяг попиту і ціни змінюються пропорційно

34. Попит росте, пропозиція відстає, ціни починають зростати, конкуренція зростає на стадії кон’юнктурного циклу:

кон’юнктурний спад

35. Поясні ціни встановлюють:

у районах споживання продукції з урахуванням витрат на транспортування

36. Поняття «франко» у ціноутворенні означає:

що визначена частина витрат на транспортування або відвантаження товару включається в ціну виробника

37. Повна собівартість – це:

виробнича собівартість і позавиробничі витрати

38. Поняття «франко» в ціноутворенні означає:

пункт, транспортні витрати до якого на шляху руху товару від продавця до покупця включаються в ціну товару;

39. Попит вважається нееластичним, якщо коефіцієнт еластичності:

менше 1;

40. Посередницько-збутова націнка на підакцизний товар складається з таких елементів:

ВО+П+ПДВ;

41. Різновидом вільних цін є:

ціни каталогу

42. Різновидом договірних цін є:

контрактні ціни

43. Різновидом оптових цін у ринковій економіці є:

біржова ціна;

44. Сутність ціни полягає в забезпеченні:

попиту на товар

45. Сільськогосподарські підприємства розраховуються з підприємствами переробної промисловості за такими цінами:

розрахунковими

46. Стимулююча функція ціни для виробника нової продукції в основному проявляється через:

встановлення в ціні більш високого рівня прибутку;

47. Стимулююча функція ціни для споживача проявляється у:

зниженні ціни в розрахунку на одиницю споживчої властивості товару.

48. Тариф на проїзд у міському транспорті є різновидом…

регульованих цін

49. Торговельна надбавка – це:

витрати торговельного підприємства та податок на додану вартість

50. Трансфертною називається ціна, за якою продукція реалізується:

між підрозділами підприємства;

51. Термін «франко» показує:

пункт, до якого транспортні витрати бере на себе продавець;

52. Торговельна надбавка встановлюється у відсотках до:

ціни придбання;

53. У сфері дії вільних цін функція держави полягає в…

невтручанні

54. . У ринкових умовах собівартість продукції визначає:

мінімальну ціну виробу;

55. У структуру роздрібної ціни не входять витрати підприємства торгівлі на:

доробку товару до вимог споживача;

56. У структуру оптової ціни виробника не входить:

штрафи, сплачені підприємством;

57. У структуру ціни оптової торгівлі не входить:

прибуток підприємства роздрібної торгівлі.

58. Фірма експортер реалізує продукцію за ціною 20 гр.од. за одиницю товару. На дату надходження товару витрати на сировину зросли на 5%, а витрати на матеріали зросли на 10%. За таких умов змінна ціна буде дорівнювати:

23 грн.

59. Хто з нижче перерахованих суб’єктів ринку використовує у своїх розрахунках індикативні ціни:

суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

60. Ціни оптової торгівлі включають у свій склад:

відпускну ціну виробника і постачальницько – збутову надбавку

61. . Ціна реалізації за своїм складом дорівнює ціні підприємства, якщо товар:

не підакцизний і реалізується безпосередньо виробником;

62. Ціна-це:

грошовий вираз вартості товару;

63. Ціна не може формуватися за таким складом:

С+П+А;

64. Цінуотворення — це:

процес встановлення і розробки ціни;

65. . Чуттєвість покупців до змін цін є нижчою якщо:

на ринку існує безліч схожих товарів;

66. Чим менш чутливий попит, тим:

вишу ціну може встановити продавець;

67. . Шляхом приєднання до собівартості продукції валового прибутку і ПДВ формується…

відпускна ціна виробникаsitemap
sitemap