Тести з відповідямиДО ТЕМИ 1 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ»

Особисті немайнові права інтелектуально власності на об’єкт створений за замовленням належать:

1. замовнику.

2. творцю.

3. роботодавцю.

4. спадкоємцю творця.

Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового

договору належать:

1. працівнику, який його створив.

2. роботодавцю.

3. трудовому колективу.

4. профспілці.

Законом можуть бути встановлені обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови,

що такі обмеження:

1. передбачені Цивільним кодексом України.

2. підтверджують права автора на твір.

3. не створюють істотних перешкод для їх нормальної реалізації.

4. не суперечать інтересам автора.

Хто з вказаних осіб є первинним суб’єктом права інтелектуальної власності?

1. автор.

2. винахідник.

3. патентний повірений.

4. виконавець роботи.

Майнові права інтелектуально власності на об’єкт створений за замовленням належать:

1. роботодавцю.

2. творцю.

3. замовнику.

4. правонаступнику замовника.

Згідно з Цивільним кодексом України право інтелектуальної власності є:

1. немайновим.

2. непорушним.

3. суб’єктивним.

4. майновим.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності,

може використовувати цей об’єкт:

1. на власний розсуд.

2. незважаючи на інтереси інших осіб.

3. з додержанням при цьому прав інших осіб.

4. усі відповіді правильні.

Майновими правами інтелектуальної власності у відповідності до Цивільного кодексу України є:

1. право володіти, користуватися та розпоряджатися об’єктом інтелектуальної власності.

2. право на використання об’єкта інтелектуальної власності та розпоряджання ним.

3. право на використання, виключне право дозволяти та перешкоджати використанню об’єкта

інтелектуальної власності.

4. усі відповіді правильні.

Згідно з Конституцією України кожен має право:

1. володіти і користуватись результатами своєї інтелектуальної діяльності.

2. користуватись і розпоряджатись результатами своєї творчої діяльності.

3. володіти, користуватись і розпоряджатись результатами своєї інтелектуальної діяльності.

4. володіти, користуватись і розпоряджатись результатами своєї інтелектуальної, творчої

діяльності.

20

Майнові права на який об’єкт інтелектуальної власності можуть діяти необмежено у часі:

1. промисловий зразок.

2. художній твір.

3. географічне зазначення.

4. відеограма.

Яке з наведених тверджень є правильним:

1. право інтелектуальної власності та право на річ є невід’ємними одне від одного.

2. право інтелектуальної власності та право на річ не залежать одне від одного.

3. право інтелектуальної власності та право на річ залежать одне від одного.

4. право інтелектуальної власності та право на річ залежать одне від одного, якщо володілець

цього права є одночасно власником речі.

Позначення © використовують для сповіщення про права інтелектуальної власності на:

1. об’єкт авторського права.

2. торговельну марку.

3. об’єкт суміжних прав.

4. наукове відкриття.

Позначення ® використовують для сповіщення про права інтелектуальної власності на:

1. об’єкт авторського права.

2. торговельну марку.

3. об’єкт суміжних прав.

4. наукове відкриття.

Право на який об’єкт інтелектуальної власності засвідчується дипломом?

1. винахід.

2. торговельну марку.

3. наукове відкриття.

4. дипломну роботу.

Право на який об’єкт інтелектуальної власності засвідчується свідоцтвом?

1. винахід.

2. торговельну марку.

3. наукове відкриття.

4. дипломну роботу.

Право на який об’єкт інтелектуальної власності засвідчується свідоцтвом?

1. винахід.

2. торговельну марку.

3. раціоналізаторську пропозицію.

4. компонування інтегральної мікросхеми.

Право на який об’єкт інтелектуальної власності засвідчується патентом?

1. винахід.

2. промисловий зразок.

3. наукове відкриття.

4. селекційне досягнення.

Право інтелектуальної власності та право на річ —

1. пов’язані одне з одним.

2. не залежать одне від одного.

3. залежать одне від одного.

4. не пов’язані одне з одним.

Перехід права на об’єкт інтелектуальної власності —

1. не означає переходу права власності на річ.

2. відбувається одночасно з переходом права власності на річ.

3. відбувається після переходу права власності на річ.

4. відбувається лише після державної реєстрації договору.

Перехід права власності на річ —

1.означає перехід права на об’єкт права інтелектуальної власності.

2.не означає переходу права на об’єкт права інтелектуальної власності.

3.пов’язане з передачею майнових прав інтелектуальної власності.

4.пов’язане з передачею особистих немайнових прав інтелектуальної власності.

21

Законом можуть бути встановленні винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної

власності за умови, що:

1.такі обмеження та винятки передбачені договором.

2. такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації

майнових прав інтелектуальної власності.

3. такі обмеження та винятки прямо не заборонені законом.

4. такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для здійснення законних

інтересів суб’єктів цих прав.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на службовий об’єкт права інтелектуальної

власності належать —

1. лише творцеві.

2. творцеві та роботодавцеві спільно.

3. роботодавцеві.

4. творцеві, а роботодавцеві — у випадках, передбачених законом.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності —

1. не можуть відчужуватися.

2. відчужуються одночасно з майновими правами.

3. не можуть відчужуватися, за винятками, встановленими законом .

4. відчужуються за згодою особи, якій вони належать.

Майнові права інтелектуальної власності —

1. чинні безстроково.

2. чинні протягом строку.

3. можуть бути припинені безстроково.

4. діють без будь-яких обмежень строку.

ДО ТЕМИ 2 «АВТОРСЬКЕ ПРАВО» ТА ТЕМИ 3 «ЗМІСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА»

Вкажіть об’єкти авторського права:

1. виступи, лекції, промови, проповіді.

2. твори народної творчості.

3. раціоналізаторська пропозиція.

4. збірники творів.

Вкажіть об’єкти авторського права:

1. нормативно-правові акти України.

2. збірники нормативно-правових актів України упорядковані за тематикою.

3. комп’ютерні програми.

4. промислові зразки.

Вкажіть результати інтелектуальної діяльності, які не є об’єктами авторського права:

1. літературні твори.

2. переклади.

3. грошові знаки.

4. розклади телепередач.

Вкажіть результати інтелектуальної діяльності, які не є об’єктами авторського права:

1. судові рішення.

2. збірники творів.

3. твори образотворчого мистецтва.

4. офіційні переклади нормативно-правових актів.

Вкажіть суб’єктів авторського права:

1. автор літературного твору.

2. автор промислового зразка.

3. виконавець.

4. автор не оприлюдненого наукового твору.

Вкажіть суб’єктів авторського права:

1. винахідник.

2. автор комп’ютерної програми.

3. виробник фонограми.

4. художник.

22

З якого часу починає діяти авторське право на твір?

1. від дня створення твору.

2. з дня смерті автора.

3. від дня опублікування твору.

4. з 1 січня року, наступного за роком смерті автора.

Вкажіть протягом якого строку охороняються немайнові права автора:

1. протягом усього життя автора.

2. протягом усього життя автора і 70 років після його смерті.

3. протягом 70 років з дня його правомірного опублікування.

4. безстроково.

З якого часу обчислюється строк дії авторського права після посмертної реабілітації автора?

1. з дня оприлюднення твору.

2. з 1 січня року, наступного за роком реабілітації автора.

3. з дня реабілітації автора.

4. з дня смерті автора.

Вкажіть випадки, коли твір може бути правомірно використаний на безоплатній основі та без згоди

автора:

1. для цитування в навчальних та наукових виданнях;

2. для публічного виконання;

3. для перекладу;

4. з метою виготовлення та відчуження примірників твору;

Вкажіть об’єкти авторського права:

1. доповідь на симпозіумі.

2. твори народної творчості.

3. раціоналізаторські пропозиції.

4. збірники творів.

Хто може бути суб’єктом права інтелектуальної власності на художній твір:

1. неповнолітня особа.

2. повнолітня непрацездатна особа.

3. ТзОВ «Марічка»

4. Президент України

Право автора обирати псевдонім, це:

1. майнове право.

2. особисте немайнове право.

3. одне з основних прав автора.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap