Тести до МК 1Тема 1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві

1. Планування на підприємстві – це

а) наукове передбачення розвитку виробництва, пошук рішень, які забезпечать розвиток виробництва та його частин в оптимальному режимі;

б) розробці та обґрунтуванні цілей, визначенні найкращих методів і способів їх досягнення при ефективному використанні всіх видів ресурсів, і встановленні їх взаємодії.

в) сфера людської діяльності, що представляє собою сукупність систематизованих знань про закономірності формування і функціонування різних господарських систем.

г) сукупність теоретичних висновків, загальних закономірностей, наукових принципів розробки планів, їх обґрунтування та опис відповідно до сучасних вимог ринку, які перевірені практикою.

2. Об’єктом планування діяльності підприємств є

а) ресурси підприємства;

б) виробництво і реалізація продукції, її собівартість, забезпеченість ресурсами підприємства, фінансові результати, фінансовий стан, інвестиційна діяльність;

в) ресурси підприємства, а також виробництво і реалізація продукції, її собівартість, забезпеченість ресурсами підприємства, фінансові результати, фінансовий стан, інвестиційна діяльність.

г) діяльність підприємства, серед напрямів якої можна виділити господарську. Соціальну, екологічну.

3. Предметом планування діяльності підприємства є

а) ресурси підприємства, а також виробництво і реалізація продукції, її собівартість, забезпеченість ресурсами підприємства, фінансові результати, фінансовий стан, інвестиційна діяльність;

б) виробництво і реалізація продукції, її собівартість, забезпеченість ресурсами підприємства, фінансові результати, фінансовий стан, інвестиційна діяльність;

в) ресурси підприємства.

г) сукупність теоретичних висновків, загальних закономірностей, наукових принципів розробки планів, їх обґрунтування та опис відповідно до сучасних вимог ринку, які перевірені практикою.

4. Функція управління, завданням якої є наукове передбачення розвитку виробництва, а також пошук рішень, які забезпечать розвиток виробництва та його частин в оптимальному режимі, називається

а) планування;

б) прогнозуванням;

в) контролем;

г) організацією.

5. Функція управління, завданням якої є створення та розвиток структури господарської системи, включає регламентацію окремих елементів процесу управління,називається

а) координування;

б) прогнозуванням;

в) контролем;

г) організацією.

6. Функція управління, яка забезпечує необхідну узгодженість дій працівників підприємства, називається

а) координування;

б) прогнозуванням;

в) контролем;

г) організацією.

7. До основних методів обчислення планових показників відносяться:

а) системний, комплексний, конкретно-історичний;

б) метод моделювання, експеримент, нормативний, по факторний;

в) нормативний, екстраполяційний, пофакторний;

г) економіко-математичне моделювання, балансовий, матричний, пробно-статистичний.

8. Для визначення ступеня обґрунтованості планових показників використовують такі спеціальні методи:

а) системний, комплексний, конкретно-історичний;

б) метод моделювання, експеримент, нормативний, по факторний;

в) нормативний, екстраполяційний, пофакторний;

г) економіко-математичне моделювання, балансовий, матричний, пробно-статистичний.

9. Сукупність систематизованих за певними ознаками даних, які використовуються для розроблення планів на різних рівнях управління підприємством, називається

а) інформаційною базою планування;

б) нормою;

в) звітами;

г) показниками.

10. Гранично допустима абсолютна величина витрат певного ресурсу на виготовлення одиниці продукції встановленої якості в умовах виробництва у плановому періоді, називається

а) нормативом;

б) нормою;

в) витратою ресурсу;

г) собівартістю одиниці продукції.

ТЕМА 2. СИСТЕМА ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА

11. Комплексна характеристика розвитку підприємства, що передбачає цілі, шляхи і способи їх досягнення, а також збалансоване використання і взаємодію ресурсів, називається

а) системою планування на підприємстві;

б) планом підприємства;

в) контроль діяльності підприємства;

г) прогнозом розвитку підприємства.

12. За критерієм обов’язковості планових завдань плани підприємства поділяються на

а) поточні і стратегічні;

б) поточні і оперативно-календарні;

в) директивні та індикативні;

г) короткострокові, середньострокові, довгострокові.

13. Плани, які охоплюють період від 5 до 20 років називаються

а) короткострокові;

б) довгострокові;

в) середньострокові;

г) поточні.

14. Плани, в яких на основі поставлених цілей визначаються обсяги і структура виробничої програми підприємства, а також структура і обсяги потенціалу підприємства, необхідних для виробництва і реалізації продукції, називаються

а) поточними;

б) оперативно-календарними;

в) стратегічними;

г) зведеними.

15. Поточне планування – це

а) визначення обсягів і структури виробничої програми підприємства на довгострокову перспективу, а також структури і обсягів потенціалу підприємства, необхідних для виробництва і реалізації продукції;

б) визначення на короткостроковий період виробничої програми, на основі заданого потенціалу та системи управління;

в) конкретизації показників поточного плану з метою організації планомірної та ритмічної роботи підприємства і його структурних підрозділів;

г) визначення сукупних фінансово-економічних результатів діяльності підприємства та фінансове планування.

16. Метою стратегічного планування є

а) забезпечення створення нового або модернізації діючого виробництва товарів, або надання послуг;

б) ув’язка всіх елементи підприємства в єдиний виробничий організм, включаючи технічну підготовку, виробництво, матеріально-технічне забезпечення, створення і підтримку необхідних запасів матеріальних ресурсів, збут продукції за виробничими підрозділами і в часі;

в) постановка цілей і завдань для функціональні сфери діяльності підприємства, а також засобів їх досягнення;

г) створення потенціалу для розвитку підприємства в умовах динамічної зміни зовнішнього середовища, що породжує невизначеність перспективи.

17. Метою поточного планування є

а) забезпечення створення нового або модернізації діючого виробництва товарів, або надання послуг;

б) ув’язка всіх елементи підприємства в єдиний виробничий організм, включаючи технічну підготовку, виробництво, матеріально-технічне забезпечення, створення і підтримку необхідних запасів матеріальних ресурсів, збут продукції за виробничими підрозділами і в часі;

в) постановка цілей і завдань для функціональні сфери діяльності підприємства, а також засобів їх досягнення;

г) створення потенціалу для розвитку підприємства в умовах динамічної зміни зовнішнього середовища, що породжує невизначеність перспективи.

18. Метою зведеного планування є

а) забезпечення створення нового або модернізації діючого виробництва товарів, або надання послуг;

б) ув’язка всіх елементи підприємства в єдиний виробничий організм, включаючи технічну підготовку, виробництво, матеріально-технічне забезпечення, створення і підтримку необхідних запасів матеріальних ресурсів, збут продукції за виробничими підрозділами і в часі;

в) постановка цілей і завдань для функціональні сфери діяльності підприємства, а також засобів їх досягнення;

г) створення потенціалу для розвитку підприємства в умовах динамічної зміни зовнішнього середовища, що породжує невизначеність перспективи.

19. У якому розділі поточного плану розраховуються узагальнені показники використання оборотних і необоротних активів, матеріальних ресурсів, праці

а) економічна ефективність виробництва;

б) планування витрат виробництва;

в) фінансовий план;

г) планування збуту і виробнича програма підприємства.

20. В якому розділі поточного плану розраховується потреба в сировині і матеріалах, обладнанні та визначаються джерела їх поповнення

а) економічна ефективність виробництва;

б) соціальний розвиток колективу;

в) план матеріально-технічного забезпечення;

г) план з праці і заробітної плати.

21. В якому розділі поточного плану визначається технічний розвиток виробництва, організаційні та економічні нововведення, а також управління ними

а) економічна ефективність виробництва;

б) соціальний розвиток колективу;

в) план інвестицій і капітальне будівництво;

г) план інновацій.

22. Принцип єдності у плановій діяльності передбачає

а) узгодження планів окремих об’єктів між собою;

б) єдиний напрямок розвитку всіх елементів планування, орієнтація всіх на загальні цілі;

в) здійснення планування в рамках встановленого циклу, безперервна заміна одного плану іншим;

г) зміна направленості у плануванні із виникненням непередбачуваних ситуацій, розробка альтернативних планів.

23. Принцип гнучкості у плановій діяльності передбачає

а) узгодження планів окремих об’єктів між собою;

б) єдиний напрямок розвитку всіх елементів планування, орієнтація всіх на загальні цілі;

в) здійснення планування в рамках встановленого циклу, безперервна заміна одного плану іншим;

г) зміна направленості у плануванні із виникненням непередбачуваних ситуацій, розробка альтернативних планів.

24. Принцип координації у плановій діяльності передбачає

а) узгодження планів окремих об’єктів між собою;

б) єдиний напрямок розвитку всіх елементів планування, орієнтація всіх на загальні цілі;

в) здійснення планування в рамках встановленого циклу, безперервна заміна одного плану іншим;

г) зміна направленості у плануванні із виникненням непередбачуваних ситуацій, розробка альтернативних планів.

25. Принцип безперервності у плановій діяльності передбачає

а) узгодження планів окремих об’єктів між собою;

б) єдиний напрямок розвитку всіх елементів планування, орієнтація всіх на загальні цілі;

в) здійснення планування в рамках встановленого циклу, безперервна заміна одного плану іншим;

г) зміна направленості у плануванні із виникненням непередбачуваних ситуацій, розробка альтернативних планів.

26. Елементами організації системи планування на підприємстві є

а) персонал, який здійснює планування, схеми процесу планування; засоби, які підтримують процес планування; механізм планування; принципи планування; етапи планування;

б) персонал, який здійснює планування, схеми процесу планування; засоби, які підтримують процес планування; механізм планування;

в) персонал, який здійснює планування, схеми процесу планування; засоби, які підтримують процес планування;

г) сукупність методів планування і контролю на підприємстві.

27. Розрізняють такі схеми організації процесу планування

а) розробка стратегічних, поточних, оперативно-календарних планів; реалізація планів;

б) розробка стратегічних, поточних, оперативно-календарних планів; реалізація планів; контроль результатів планування;

в) зверху-вниз, знизу-вверх, кругова;

г) індикативна і директивна.

28. Розрізняють такі стадії планування

а) розробка стратегічних, поточних, оперативно-календарних планів; реалізація планів;

б) індикативна і директивна;

в) зверху-вниз, знизу-вверх, кругова;

г) розробка стратегічних, поточних, оперативно-календарних планів; реалізація планів; контроль результатів планування.

29. Функції планового відділу у плануванні на підприємстві:

а) складання поточного плану з деталізацією його на квартал, місяць, декаду, зміну і за виробничими підрозділами;

б) приймає участь у складанні всіх розділів плану; координує плановий процес; узгоджує плани на різних рівнях їх формування;

в) приймає участь у складанні плану виробництва продукції; визначає забезпеченість виробничої програми виробничою потужністю; складає плани організаційно-технічного розвитку підприємства;

г) розробляє фінансову стратегію і фінансовий план, приймає участь у розробці плану витрат.

30. Функції виробничого відділу у плануванні на підприємстві:

а) складання поточного плану з деталізацією його на квартал, місяць, декаду, зміну і за виробничими підрозділами;

б) приймає участь у складанні всіх розділів плану; координує плановий процес; узгоджує плани на різних рівнях їх формування;

в) приймає участь у складанні плану виробництва продукції; визначає забезпеченість виробничої програми виробничою потужністю; складає плани організаційно-технічного розвитку підприємства;

г) розробляє фінансову стратегію і фінансовий план, приймає участь у розробці плану витрат.

ТЕМА 3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТА ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ

31. Збут товарів на ринку включає такі складові

а) маркетингові дослідження, визначення обсягу збуту, реклама;

б) розподіл товару, організація руху готової продукції;

в) проведення заходів із стимулювання збуту;

г) визначення потреб споживачів, оцінка конкурентоспроможності підприємства.

32. План збуту продукції це

а) план маркетингових досліджень, план виробництва продукції, план рекламної кампанії;

б) обсяг продукції, який підприємство планує реалізувати у плановому році;

в) обсяг продукції і послуг, який визначається попитом у процесі дослідження ринку й буде реалізований у плановому році, а також обґрунтовані рішення щодо товароруху;

г) система заходів щодо стимулювання реалізації залишків готової продукції на складі у плановому періоді.

32. До завдань планування збуту не належать:

а) визначення потреб споживачів; критичну оцінку продукції підприємства, яка здійснюється з позицій споживача; оцінку конкуруючих виробів за показниками конкурентоспроможності;

б) визначення оптимальної номенклатури; вивчення можливостей виробництва нових та модернізації виробів, що випускаються; прогнозування можливих обсягів продажу продукції, цін, собівартості та рентабельності;

в) обґрунтування каналів розподілу; вибір транспортних засобів та оптимізація складування в процесі товароруху;

г) обґрунтування плану продажу виробничою потужністю підприємства; визначення величини і джерел матеріальних ресурсів для забезпечення виробництва і реалізації продукції; визначення необхідної кількості збутового персоналу.

33. Систематичний процес збору, аналізу об’єктивної ринкової інформації, необхідної для вирішення конкретної ситуації, та розробка рекомендацій щодо продуктово-ринкової стратегії фірми – це

а) планування збуту продукції;

б) планування виробництва продукції;

в) маркетингові дослідження;

г) контроль діяльності підприємства.

34. У розділі плану збуту «Дослідження кон’юнктури ринку» здійснюється

а) формування структури асортименту, планування освоєння нових товарів;

б) аналіз продажу за попередній період, сегментація ринку і вибір цільового ринку, прогноз розвитку ринку;

в) визначення обсягу продажу на внутрішньому і зовнішньому ринках, обсягу реалізації комплектуючих власного виробництва, послуг виробничого характеру, встановлення нормативу запасу готової продукції;

г) вибір каналів розподілу та оптимальне їх поєднання, стимулювання каналів розподілу, визначення потреби в складських приміщеннях, в транспортних засобах, календарні плани підготовки товарів до постачання споживачу.

35. У розділі плану збуту «Планування асортименту» здійснюється

а) формування структури асортименту, планування освоєння нових товарів;

б) аналіз продажу за попередній період, сегментація ринку і вибір цільового ринку, прогноз розвитку ринку;

в) визначення обсягу продажу на внутрішньому і зовнішньому ринках, обсягу реалізації комплектуючих власного виробництва, послуг виробничого характеру, встановлення нормативу запасу готової продукції;

г) вибір каналів розподілу та оптимальне їх поєднання, стимулювання каналів розподілу, визначення потреби в складських приміщеннях, в транспортних засобах, календарні плани підготовки товарів до постачання споживачу.

36. У розділі плану збуту «План обсягу продажу» здійснюється

а) розробка рекламної кампанії, стимулювання збуту, розробка бюджету реклами і визначення витрат на збут;

б) аналіз продажу за попередній період, сегментація ринку і вибір цільового ринку, прогноз розвитку ринку;

в) визначення обсягу продажу на внутрішньому і зовнішньому ринках, обсягу реалізації комплектуючих власного виробництва, послуг виробничого характеру, встановлення нормативу запасу готової продукції;

г) вибір каналів розподілу та оптимальне їх поєднання, стимулювання каналів розподілу, визначення потреби в складських приміщеннях, в транспортних засобах, календарні плани підготовки товарів до постачання споживачу.

37. У розділі плану збуту «Програма розподілу і товароруху» здійснюється

а) розробка рекламної кампанії, стимулювання збуту, розробка бюджету реклами і визначення витрат на збут;

б) аналіз продажу за попередній період, сегментація ринку і вибір цільового ринку, прогноз розвитку ринку;

в) визначення обсягу продажу на внутрішньому і зовнішньому ринках, обсягу реалізації комплектуючих власного виробництва, послуг виробничого характеру, встановлення нормативу запасу готової продукції;

г) вибір каналів розподілу та оптимальне їх поєднання, стимулювання каналів розподілу, визначення потреби в складських приміщеннях, в транспортних засобах, календарні плани підготовки товарів до постачання споживачу.

38. У розділі плану збуту «Програма просування товарів: комунікація і стимулювання» здійснюється

а) розробка рекламної кампанії, стимулювання збуту, розробка бюджету реклами і визначення витрат на збут;

б) аналіз продажу за попередній період, сегментація ринку і вибір цільового ринку, прогноз розвитку ринку;

в) визначення обсягу продажу на внутрішньому і зовнішньому ринках, обсягу реалізації комплектуючих власного виробництва, послуг виробничого характеру, встановлення нормативу запасу готової продукції;

г) вибір каналів розподілу та оптимальне їх поєднання, стимулювання каналів розподілу, визначення потреби в складських приміщеннях, в транспортних засобах, календарні плани підготовки товарів до постачання споживачу.

39. Який буде плановий обсяг реалізованої продукції, якщо підприємство планує виготовити 5000 тис. грн. продукції, залишки готової нереалізованої продукції на складі на початок планового періоду становлять 200 тис. грн., а на кінець планується у розмірі 150 тис. грн., залишки відвантаженої, але не оплаченої продукції на початок року – 80 тис. грн., а на кінець року – 180 тис. грн.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст
sitemap
sitemap