Тести для студентівТести теми відлига застій ( дві правильні відповіді)

Які зміни відбулися в УРСР у період хрущовської «відлиги»?

1. Розширення кола осіб, які мають право на державну пенсію

2. Скорочення масштабів спорудження державного житла

3. Розбудова «агроміст» у сільській місцевості

4. Відбувся перехід на нову систему оплати праці колгоспників

5. Встановлено плату за навчання у старших класах середніх шкіл та ВНЗ

Укажіть особливості розвитку промисловості та соціальної сфери УРСР за доби «відлиги»

1.Уповільнення темпів розвитку електроенергетики

2. Неефективність соціальної політики через відсутність достатніх фінансових ресурсів

3. Залучення додаткових інвестицій у розвиток хімічної промисловості

4.Переорієнтація господарського механізму управління промисловістю з директивного на ринковий.

5.Заміна галузевого принципу управління промисловістю на територіальний

Які з тверджень характеризують розвиток науки та культури УРСР за доби «відлиги»?

1.Підтримка владою митців, які відійшли в своїй творчості від засад соціалістичного реалізму

2. Розроблення електронно-обчислювальних машин для управління виробничим процесом, розвиток кібернетики

3. Вихід на екрани художніх фільмів нового напрямку в українському кінематографі-«поетичного кіно»

4. Офіційна популяризація наукових досліджень М.Грушевського його історичної школи та його випуск

5. Випуск Київським авіазаводом літака Ан-24, який став найпоширенішою машиною свого класу в пасажирських перевезеннях СРСР

Які явища та процеси характерні для сільського господарства України в період «відлиги»?

Україна як житниця СРСР стала одним з головних світових експортерів хліба.

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва за рахунок використання високопродуктивної техніки.

Обмеження розмірів присадибного господарства, фактична заборона утримання худоби

Реорганізація МТС в РТС, примусовий продаж їхньої техніки колгоспам

Надання колгоспам можливості вільно планувати своє виробництво.

Які твердження розкривають зміст реформи в освіті в період «хрущовської відлиги»

В 1956р. введено плату за навчання в середній та вищій школі

Впроваджено обов’язкову 8-річну освіту

В школах вводиться вивчення нового предмету – інформатики

Російська мова проголошувалась обов’язковою, а українська вивчалась тільки за бажанням

Визнано неефективними і тому закрито школи нового типу — школи — інтернати

Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х – першій половині 80-х років XX ст.

Промисловість України була частиною єдиного загальносоюзного народногосподарського комплексу

Високі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації

Упровадження нових технологій, зростання якості продукції важкого машинобудування, яка перевищувала нові стандарти

Створення нових потужностей в атомній електроенергетиці

Інтенсифікація використання трудових ресурсів, переорієнтація структури виробництва на високотехнологічні цикли

Які з тверджень характеризують соціально-економічний розвиток УРСР в 70-ті – першій половині 80-х років XX ст.

Різке збільшення масштабів житлового будівництва

Збалансований промисловий розвиток регіонів

Недостатній рівень розвитку галузей групи «Б» у порівнянні з розвитком галузей групи «А»

Низький рівень квартплати та цін на комунальні послуги

Відсутність державної системи пенсійного забезпечення колгоспників

Які з тверджень характеризують соціально-економічне життя УРСР у другій половині 70-х-на початку 80-х років XX ст.?

Подолання відмінностей між умовами праці та побуту в селі та місті

Швидке зростання міського населення у зв’язку з розвитком індустріальних галузей

Оплата праці робітників не врахувала реальні економічні показники, як це було в країнах з ринковою економікою

Тривалі заборгованості за виплатами заробітної платні бюджетникам: службовцям, учителям, лікарям тощо.

Масова трудова еміграція українців в країни Європи, зокрема Італію, Португалію, Грецію

Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х – на початку 80-х років ХХст.

Істотне зменшення капіталовкладень у сільське господарство республіки

Збереження за Україною ролі однієї з паливно-енергетичних , машинобудівних і металургійних баз СРСР

Активне залучення іноземних інвестицій у підприємства ВПК

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва створила умови для експорту зернових

Орієнтація важкої промисловості на першочергове обслуговування підприємств ВПК

Які явища та процеси характерні для УРСР у другій половині 60-х-на початку 80-х років XX ст.?

1.Демократизація радянської системи, запровадження гласності

2. Надання права союзним республікам самостійно розв’язувати питання внутрішньої політики

3.Посилення утисків та репресій щодо інакодумців

4. Юридичне оформлення монополії КПРС на політичну владу

5. Відмова від директивного планування в економіці країни

Які з тверджень характеризують соціально-економічний розвиток УРСР наприкінці на поч. 80-х років ХХст.

1.Ефективне раціональне використання людських ресурсів та інтелектуального потенціалу

2. Хронічний дефіцит товарів повсякденного попиту на споживчому ринку

3. Використання досягнень НТР в промисловому виробництві і як наслідок – висока якість продукції.

4. Масова міграція населення із села в місто

5. Подолано відставання від країн Заходу за рівнем споживання продовольчих та промислових товарів на душу населення

Вкажіть, яку концепцію патійно-державного будівництва обгрунтувала Конституція УРСР 1978р.

Розвитку доброботу і культури народу;

Розвитку продуктивних сил;

«Розвинутого соціалізму»;

Побудови комунізму в УРСР

Формування нової історичної спільноти людей – радянський народ;

У яких твердженнях ідеться про Петра Шелеста?

Нагороджений чотирма Зірками Героя Радянського Союзу та Героя Соціалістичної Праці.

Став першим секретарем ЦК Компартії України за часів перебування Л.Брежнєва на посаді першого секретаря ЦК КПРС.

Сприяв українізації закладів освіти і засобів масової інформації в УРСР.

Розкритикований на політбюро ЦК КПРС за «недоліки в справі інтернаціонального виховання трудящих».

Автор праці «Приєднання чи возз’єднання?»

У яких твердженнях ідеться про Бориса Патона?

Створив наукову школу в галузі теоретичної кібернетики; заснований ним Інститут кібернетики НАН України (1962р.) сьогодні носить його ім’я.

Під керівництвом цього вченого розроблено найбільший у світі чотиримоторний транспортний літак Ан-124 «Руслан» (перший рейс відбувся 09.01.1986р.)

П’ять десятиліть (від 1962р. й до сьогодні) очолює Національну академію наук України – вищу наукову установу України.

Першим у СРСР здійснив протезування мі трального клапана серця (1963р.), а згодом уперше у світі застосував антитромботичні протези серцевих клапанів.

В інституті електрозварювання, який очолив цей учений, у другій половині 1950-х років винайдено спосіб дводугового швидкісного зварювання труб великого діаметра для магістральних нафто- і газопроводів.

У яких твердженнях ідеться про Олександра Довженка?

Започаткував новий жанр в українській літературі – кіноповість.

Переможець конкурсу на проект кінофабрики в Києві, збудованої в 1928р.

Його кінофільм «Земля» на Всесвітній виставці в Брюсселі в 1958р. визнано одним з 12 найкращих фільмів усіх часів і народів.

Його стрічки започаткували унікальний феномен – «українське поетичне кіно».

Режисер та сценарист перших в Україні звукових фільмів «Симфонія Донбасу» та «Фронт».

Коли вібулася подія, про яку йдеться в джерелі?

«Після підписання СРСР прикінцевого акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі в Україні була створена Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Ініціаторами її створення були М.Руденко, О.Бердник, О.Мешко, Л.Лук’яненко, П.Григоренко (Москва)»

Про яку організацію йдеться в джерелі?

«Іван Кандиба згадує: «Виступив Лук’яненко спочатку. Потім я. Я сказав приблизно такі фрази, що викликали тоді навіть між нами непогодження: « Проект програми взагалі я схвалюю. Але мені не подобається те, що на базі марксизму-ленінизму вона побудована». А тоді Вірун мені зразу таку репліку каже: «Без марксизму-ленінізму дальше, як до Києва, не дійдеш». Ну, такий собі конфлікт. І якраз Левко тоді записував свого роду нататки. Вони так і називаються: «Нотатки на зборах шостого листопада ». Потім у справі фігурували… Значить, вирішили все-таки замінити цю програму… І доручили знов-таки Лук’яненку в іншій формі це подати. У новому варіанті програми головним завданням організації була ненасильницька боротьба за громадські права в Україні, за національні та культурні права, за економічні права тощо. Другим етапом боротьба мала бути боротьба за самостійність України».

Вкажіть, про яку політичну силу йдеться в 6 статті Конституції УРСР 1978р.:

«Керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і громадських організацій є…»

Вказати два положення:

Які явища та процеси характерні для сільського господарства України в період «відлиги»?

Які явища та процеси характерні для сільського господарства України в період «застою»?

Які явища та процеси характерні для розвитку освіти в України в період в 70-80-ихрр.?

Вкажіть наслідки десталінізації

Вкажіть методи боротьби українських дисидентів

Вкажіть методи боротьби влади з дисидентським рухом

Послідовность подій:

Випуск «Запорожця»-першого в Україні легкового автомобіля

Космічний політ за участю першого українського космонавта П. Поповича

Вихід друком книжки І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

Виступ М.Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на XX з’їзді КПРС

Прийняття 4-ої «найдемократичнішої» Конституції УРСР

Початок «косигінської реформи»

Створення першої обчислювальної машини «Дніпро»

Створення Української Гельсінської Групи .

Передача Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР

Створення агропромислових комплексів

Випуск у Львові в «самвидаві» «Українського вісника»

Лист-звернення до керівників держави 139 митців та науковців проти закритості судів.

Пояснити терміни: «ера маланчукізму»

«шістдесятники»

«партійно-державна номенклатура»

«агропромислові обєднання»

« десталінізація»

«соціалістичний реалізм»sitemap
sitemap