Тести СП(1с.)Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань

Із запропонованих варіантів виберіть один. Правильна відповідь оцінюється одним балом.

1. У кінці XIX — на початку XX ст. активно розроблялися теорії:

1) «вільного виховання» та «елементарної освіти»;

2) запропоновані Я.А. Коменським та К.Д. Ушинським;

3) прагматичної педагогіки, експериментальної педагогіки, «вільного виховання», «трудової» школи, соціальної педагогіки, релігійної педагогіки.

2. Уперше поняття «соціальна педагогіка» було запропоновано:

1) Ф. Дістервегом;

2)Д.Дьюї;

3) Р. Штайнером.

3. Визначення ціннісних орієнтацій особистості передбачає розгляд фундаментальних педагогічних понять, процесів та явищ в єдності підходів:

1) соціального та біологічного;

2) історичного, теоретичного, технологічного та культурологічного;

3) суспільного, гуманістичного, діяльнісного.

4. Визначальним для цілеспрямованого розвитку особистості є формування:

1) загальнолюдських цінностей;

2) громадянськості;

3) національної свідомості, громадянськості, духовності, суверенності.

5. Соціальна педагогіка охоплює весь спектр:

1) соціального виховання, соціальної допомоги, соціальної підтримки, соціального захисту, соціальної роботи з різними верствами населення у певних мікросоціумах соціального середовища;

2) соціальної роботи з різними верствами населення у певних мікросоціумах соціального середовища;

3) соціального виховання та соціальної допомоги.

6. Поняття, що трактується як створення умов та заходів, спрямованих на оволодіння і засвоєння підростаючим поколінням загальнолюдських і спеціальних знань, соціального досвіду з метою формування в нього соціально-позитивних ціннісних орієнтацій, означає:

1) соціальне виховання;

2) соціальну допомогу;

3) соціальну адаптацію.

7. Соціалізація — це:

1) формування умотивованої поведінки особистості у суспільстві;

2) розвиток здатностей особистості та загальнолюдських цінностей, притаманних певному суспільству;

3) історично зумовлений процес розвитку особистості, надання та засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, що притаманні певному суспільству.

8. Вид соціальної діяльності, спрямований на підтримку осіб і соціальних груп, що знаходяться в кризовій ситуації, — це:

1) соціальні послуги;

2) соціальна допомога;

3) соціальна реабілітація.

9. Розрізняють такі види соціальної допомоги:

1) матеріальна, медико-соціальна, психолого-педагогічна;

2) суспільна, релігійна;

3) духовна, культурологічна, фізична.

10. Інтегровані вміння, якими має володіти кожний соціальний педагог, незалежно від специфіки його конкретної діяльності, — це:

1) комунікативні, аналітичні, організаторські, прогностичні, проектувальні вміння;

2) аналітичні, організаторські, прогностичні вміння;

3) комунікативні, проектувальні вміння.

11. Сфери діяльності, в яких може бути задіяний соціальний працівник, здебільшого розрізняють за відомчою приналежністю. До якої сфери належать загальноосвітні школи різного типу, школи-інтернати, дитячі будинки, центри дитячої творчості:

1) виховання;

2) освіти;

3)навчання?

12. До якої сфери діяльності соціального педагога належать будинки дитини, дитячі санаторії, соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх, інтернати для дітей-інвалідів, дитячі лікарні, дружні клініки для молоді, анонімні кабінети:

1) охорони здоров’я;

2) соціальної допомоги;

3) медичної реабілітації?

13. До якої сфери діяльності соціального педагога належать центри соціального обслуговування населення, притулки, кризові центри для жінок:

1) соціального захисту населення;

2) соціального обслуговування;

3) реабілітації населення?

14. До якої сфери діяльності соціального педагога належать приймальники-розподільники, спецінтернати, міліція у справах неповнолітніх, колонії для неповнолітніх:

1) соціального обслуговування;

2) реабілітації населення;

3) охорони правопорядку?

15. До якої сфери діяльності соціального педагога належать клуби за місцем проживання, центри молодої сім’ї, центри соціальних служб для молоді, громадські дитячі та молодіжні об’єднання, молодіжні служби працевлаштування:

1) служб для молоді;

2) соціального обслуговування;

3) реабілітації населення?

16. Соціально-політичні принципи містять основні вимоги, що обумовлюють залежність змісту соціально-педагогічної діяльності від соціальної політики держави щодо дітей та молоді. До них належать:

1) принцип законності та прав людини, принцип державного підходу до завдань, що реалізуються у соціально-педагогічній діяльності, принцип зв’язку змісту і форм соціально-педагогічної діяльності з конкретними умовами життєдіяльності особистості або соціальної групи;

2) принцип державного підходу до завдань, що реалізуються в соціально-педагогічній діяльності, принцип зв’язку змісту і форм соціально-педагогічної діяльності з конкретними умовами життєдіяльності особистості чи соціальної групи;

3) принцип законності та прав людини, принцип державного підходу до завдань, що реалізуються в соціально-педагогічній діяльності.

17. Дати узагальнену назву принципам соціально-педагогічної діяльності, до яких належать: принцип спрямування самореалізації дітей та молоді у всіх сферах їх життєдіяльності; принцип диференційованого та індивідуального підходу; принцип цілеспрямованості; принцип системності:

1) соціально-педагогічні;

2) психолого-педагогічні;

3) морально-педагогічні.

18. До організаційних принципів соціально-педагогічної діяльності належать:

1) принцип компетентності кадрів, принцип інтеграції, принцип контролю та перевірки виконання заходів щодо соціального захисту різних груп населення;

2) принцип контролю та перевірки виконання заходів щодо соціального захисту різних груп населення;

3) принцип компетентності кадрів, принцип інтеграції.

19. До специфічних принципів, які визначають основні вимоги щодо надання соціальних послуг різним об’єктам соціально-педагогічної діяльності, відносяться:

1) принцип гуманізму, принцип незалежності, принцип клієнтоцентризму, принцип опори на потенційні можливості людини, принцип конфіденційності, принцип толерантності, принцип максималізації соціальних ресурсів;

2) принцип клієнтоцентризму, принцип опори на потенційні можливості людини, принцип конфіденційності;

3) принцип толерантності, принцип максималізації соціальних ресурсів, принцип гуманізму, принцип незалежності.

20. Дайте назву методу виховання, що трактується як засіб впливу вихователя на свідомість, почуття і волю вихованців як вербальними, так і невербальними способами з метою формування в них активної життєвої позиції та позитивних якостей особистості:

1) метод переконань;

2) формуючі вправи;

3) метод позитивного прикладу.

21. Дайте назву методу виховання, який забезпечує оволодіння нормами та правилами поведінки на підставі створення умов для прояву ініціативи і творчості:

1) метод позитивного прикладу;

2) формуючі вправи;

3) метод переконань.

22. Дайте назву методу виховання, що трактується як засіб зіставлення відомих зразків діяльності та поведінки вихованця:

1) метод переконань;

2) формуючі вправи;

3) метод позитивного прикладу.

23. Як називається втрата або аномалія психічних чи фізіологічних функцій, елементів анатомічної структури, що утруднює певну діяльність:

1) недуга;

2) недієздатність;

3) обмежена можливість?

24. Як називається втрата здатності (унаслідок наявності дефекту) виконувати певну діяльність у межах того, що вважається нормою для людини:

1) недуга;

2) недієздатність;

3) обмежена можливість?

25. Як назвати наслідок дефекту або обмежену можливість конкретної людини, що перешкоджає чи обмежує виконання нею певної нормативної ролі, виходячи з вікових, статевих або соціальних факторів:

1) недуга;

2) недієздатність;

3) обмежена можливість?

26. До якого виду відхилення у здоров’ї належать такі показники: тимчасові або постійні відхилення у розвитку і (або) функціонуванні органу (органів) людини, хронічні соматичні захворювання, інфекційні захворювання:

1) фізичні;

2) психічні;

3) соматичні?

27. До якого виду відхилення у здоров’ї належать такі показники: тимчасові або постійні відхилення у психічному розвитку людини (порушення мови; пошкодження мозку; порушення розумового розвитку; затримка психічного розвитку; психопатії):

1) фізичні;

2) психічні;

3) соматичні?

28. Визначте вид відхилення у здоров’ї, що поєднує фізичні та психічні відхилення, наприклад, дитячий церебральний параліч:

1) фізичні;

2) складні;

3) важкі.

29. Визначте вид відхилення у здоров’ї, що поєднує фізичні та психічні відхилення, за яких оволодіння освітою в обсязі державних стандартів неможливе (ідіотія, аутизм тощо):

1) фізичні;

2) складні;

3) важкі.

30. До яких факторів спричинення інвалідності належать: механічні (поранення, удар), фізичні (дія електроструму, тепла, холоду), хімічні (дія отруйних речовин), біологічні (хвороботворні мікроби, віруси), психічні (переляк, стрес, психотравмуючі фактори), порушення харчування (голодування, нестача вітамінів, переїдання):

1) зовнішніх;

2) внутрішніх;

3) побутових?

31. До яких факторів спричинення інвалідності належать: спонтанні зміни у генетичному матеріалі, внутрішньоклітинні метаболіти, хвороби, що передаються спадково, вроджені вади:

1) зовнішніх;

2) внутрішніх;

3) побутових?

32. До основних функцій соціального педагога у загальноосвітніх навчальних закладах належать:

1) захисна, прогностична, діагностична;

2) консультативна, захисна, прогностична;

3) організаторська, консультативна, захисна, прогностична, діагностична.

33. Визначте функцію соціального педагога, якщо він здійснює: забезпечення змістовного дозвілля дітей та підлітків у школі та соціальному середовищі, залучення сім’ї та представників громадськості до соціально-педагогічного процесу у навчальному закладі:

1) організаторська;

2) консультативна;

3) захисна.

34. Визначте функцію соціального педагога, якщо він здійснює: надання порад, рекомендації учням, батькам, вчителям та іншим особам, які звертаються до нього:

1) організаторська;

2) консультативна;

3) захисна.sitemap
sitemap