ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ КУРСОВЫХ РАБОТВИМОГИ ЩОДО ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

1. Оцінювання курсової роботи

Рівень виконання курсової роботи оцінюється науковим керівником за показниками, наведеними в таблиці:

№ з/п

Параметри оцінювання

Оцінка у балах

1

Якість викладу матеріалу, пропорційність змісту відповідно до плану теми (повна, часткова, неповна, достатня, недостатня)

0 — 10

2

Наявність у роботі аналізу альтернативних теоретичних поглядів, авторського ставлення, висновків та пропозицій

0 — 10

3

Якісний рівень використання літератури (науково-теоретичної, матеріалів конференцій, статистичних матеріалів, власних напрацювань)

0 — 15

4

Використання наукового апарату у роботі

0 — 15

5

Вміння «читати» та використовувати для розрахунків показників фінансово-економічної діяльності фінансової звітності підприємств

0 — 20

6

Наявність творчості у розкритті змісту теми, у вмінні користуватися першоджерелами, в оформленні схем, графіків, таблиць

0 — 20

7

Загальний вигляд роботи, рівень її оформлення

0 — 10

Загальна оцінка у балах

0 — 100

2. Захист курсової роботи: загальні положення

Захист курсової роботи — завершальний етап. Під час підготовки до захисту курсової роботи студентові необхідно ознайомитись з рецензією наукового керівника. Захист відбувається в присутності наукового керівника та всіх студентів групи. На захисті студент у виступі коротко викладає зміст виконаної курсової роботи (10-15 хвилин), надає відповіді на запитання студентів та наукового керівника.

Згідно вимог Болонської декларації, оцінювання виконання курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ЗІЕІТ

Оцінка за національною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

65-69

3 (задовільно)

E

60-64

35-59

2 (незадовільно, необхідний повторний захист курсової роботи)

F

0-34

2 (незадовільно, необхідний повторний захист курсової роботи за новою темою, після повторного вивчення дисципліни)

За результатами захисту та з урахуванням якості виконання курсової роботи виставляється оцінка, яку записують до екзаменаційної відомості та залікової книжки студента.

3. Захист курсової роботи: вимоги до докладу та оформлення презентації

3.1 Вимоги до структури докладу

№ п/п

Питання, що слід розкрити

Час висвітлення

(хв.)

1

ПІБ виконавця, наукового керівника, тема роботи

1

2

Актуальність обраної теми, мета, предмет та об’єкт, задачі дослідження

2

3

Основні теоретичні аспекти за темою

2

4

Нормативно-правова база та джерела інформації, що використовувались

1 — 2

5

Стисла характеристика фінансово-економічного стану підприємства, що досліджувалось

2 — 3

6

Розкриття предмету роботи (розрахункова частина) з наведенням характеристики отриманих значень показників та відповідних висновків щодо стану предмета дослідження

5 — 7

7

Загальні висновки, рекомендації, пропозиції щодо покращення стану предмета дослідження

2 — 3

Загальний час доповіді 15-20 хвилин.

3.2 Оформлення презентації

№ п/п

Питання, що слід розкрити

Кількість плакатів

1

ПІБ виконавця, наукового керівника, тема роботи

1

2

Актуальність обраної теми, мета, предмет та об’єкт, задачі дослідження

1

3

Основні теоретичні аспекти за темою

1

4

Нормативно-правова база та джерела інформації, що використовувались

1

5

Стисла характеристика фінансово-економічного стану підприємства, що досліджувалось

1

6

Розкриття предмету роботи (розрахункова частина) з наведенням характеристики отриманих значень показників та відповідних висновків щодо стану предмета дослідження

3-5

(відповідно до необхідності представлення

проведених розрахунків)

7

Загальні висновки, рекомендації, пропозиції щодо покращення стану предмета дослідження

1-2

Презентацію слід виконати застосовуючи Microsoft Office PowerPoint.sitemap
sitemap