ТПП (тести)Оновлення технічного устаткування забезпечить технічний прорив.

throughbreak b) throughbreaking c) breakthrough d) throughout

Наш закон про цінні папери було прийнято ще у 1994.

pressure paper law b) pressure papers law c) papers security law d) securities law

Однак це не означає, що є якийсь ген самогубства, тому що ця проблема є психологічною, а не біологічною.

suicide gene b) suicidal tendency c) suicidal genome d) suiting gen

Із розширенням сфери діяльності і відповідальності центрального уряду кількість політичних партій зросла.

sphere of activization b) activity-oriented sphere c) the range of its activities d) a range within activity

Там були генерали, які вели битви ще у 1812 році.

as long ago as b) yet in the c) so back as in d) in back

На фестивалі Поза межами, який спочатку був неофіційним зібранням театральних спектаклів поза межами першого Фестивалю музики і драми в Единбургу, зараз представлено всі форми мистецтва.

on the fringe of b) at the golden mean c) on the foot d) over the outskirts of

Розпорядження боргами інших – сам по собі вигідний бізнес.

lucrative business themselves b) lucrative business itself c) lucrative business himself d) lucrative business on it’s own

У своєму виступі на засіданні координаційного комітету боротьби з корупцією президент заявив, що політичні партії використовують у передвиборній кампанії брудні кошти.

a government pro-corruption panel b) a government anti-corruption panel c) a governmental anti-corruptionist committee d) a government anti-corruptionist coordinated committee

У разі успіху переговорів їх результат фіксується в міжнародному юридичному документі.

If negotiation succeeds b) If negotiation will succeed c) If negotiation will be successful

d) Due to succeeded negotiations

Ігнорування цього може мати лише негативні наслідки.

consequences b) consensus c) effectives d) after-effectives

Прага є одним з головних культурних центрів у Європі, а чеська інтелігенція та митці зробили значний внесок у мистецтво, літературу та музику.

major b) minor c) negligible d) marginal

За цих умов надання гуманітарної допомоги ООН сторонам, що воюють, є недоцільним.

warring factions b) warring fractions c) war fractions d) warred sides

Після отримання спеціальної підготовки професійні дипломати йдуть на службу у міністерство закордонних справ і працюють в країні або закордоном.

go to their service in the ministry of foreigners b) go to their servicing at the foreigner ministry c) go to service in the ministry of foreign affairings d) serve their foreign ministry

Реформа виборчої системи стає нагальною у звязку із зменшенням кількості виборців на виборах владних органів.

Electoratal reform became actual b) Electoral reform has become urgent c) Electorat system reformation is of urgency d) Electoraly system reformation is most urgency

Із підвищенням заробітної плати такі експортні товари стануть неконкурентноздатними.

payment raising b) wages rising c) like pay rising d) as wages rise

WHICH OF THE SENTENCES IS TRANSLATED ADEQUATELY WITHOUT A MISTAKE?

A. Борговий тягар країн, що розвиваються, є величезним.

The debt burden of the developing countries is enormous.

B. На ринку відбулося лише тимчасове і незначне зниження цін.

The temporary and slight price have took place in the market.

C. Це не має значення.

It is no important.

D. Камінь ледь не влучив у нього.

He just missed being strike by the stone.

A. Подорож майже закінчувалась.

The trip was nearly over.

B. “Юзнет” був створений у 1979 році аспірантами Університету Ім. Дьюка Джимом Елліном та Томом Траскотом.

Usenet was created in 1979 by Duke University aspirants Jim Ellis and Tom Truscott.

C. Однак ще у 1992 році ми перебували у кризовій ситуації, як і всі інші в нашій країні.

As far back 1992, however, we have been in crisis situation like everybody else in the country.

D. Він продовжував бурмотіти щось незрозуміле.

He continued to muttering dark things.

A. На це пальто вона витратила велику суму грошей.

She spent a huge amount of money for that coat.

B. Виклавши це, тепер я хотів би коротко розглянути деякі актуальніші та потенційно важливіші питання.

With that said I like to look briefly at some more current and potentially valuable matters.

C. Він зробив вигляд, що забув про все це.

He pretended he has forgotten about the whole thing.

D. Орбіта космічного корабля під час руху навколо землі має форму кола чи еліпса.

The orbit of a spacecraft around the Earth may be in the shape of a circle or an ellipse.sitemap
sitemap