ТЕСТИ тема 5ТЕСТИ

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

ТЕМА 5: Управління реалізацією інвестиційних проектів.

Управління проектами- це:

А)мистецтво керівництва людськими, матеріальними та фінансовими ресурсами та їх координації впродовж усього життєвого циклу проекту шляхом застосування системи сучасних методів та техніки управління для досягнення певних результатів відносно складу та обсягу робіт, вартості, якості з метою задоволення потреб та вимог усіх учасників проекту

Б) це економічні відносини, що пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб’єктів господарювання в процесі відтворення.

В) це система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей

Г) це система управління фінансами, призначена для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати його діяльності.

2. Інвестиційний проект,який розглядається як керована зміна будь-якої системи з метою розвитку з розрахунком витрат часу та коштів – це:

А) Суб’єкт управління

Б) мета управління

В) обєкт управління

Г) завдання управління

3. До основних завдань управління проектами не відноситься:

А) визначення основних цілей проекту та їх обґрунтування

Б) структуризація та ранжування цілей проекту

В) підготовка та укладання контрактів

Г) отримання прибутку

4. Коли зародилося управління проектами

А) на початку ХІХ ст.

Б) на початку ХХ ст.

В) в кінці XVIII ст..

Г) в другій половині ХХ ст.

5.Кого вважають автором теорії управління проектами?

А) Роланда В. Гутча

Б) Адама Сміта

В) Карла Маркса

Г) Франсуа Кене

6. До організаційної структури проекту не входить :

А) Рівень концентрації

Б) Рівень стратегії проекту

В) Технічний рівень

Г) Підтехнічний рівень

7. Що являє собою схема розширеного управління проектом:

А) керівник проекту – представник замовника фінансової відповідальності за рішення, що приймаються, не несе. Він відповідає лише за координацію робіт з розроблення та реалізації проекту, а у конкретних відносинах з іншими учасниками проекту він не перебуває

Б) керівник проекту несе відповідальність за проект у межах фіксованої ціни. Він забезпечує управління та координацію робіт за проетом за угодами між ним і учасниками проекту в межах фіксованої ціни.

В) керівник проекту – проектно –будівельна фірма, з якою замовник укладає контракт на всі роботи «під ключ» за обумовленою вартістю проекту

Г) керівник проекту не несе някої відповідальності за проект.

8. Що являє собою основна схема управління проектом:

А) керівник проекту – представник замовника фінансової відповідальності за рішення, що приймаються, не несе. Він відповідає лише за координацію робіт з розроблення та реалізації проекту, а у конкретних відносинах з іншими учасниками проекту він не перебуває

Б) керівник проекту несе відповідальність за проект у межах фіксованої ціни. Він забезпечує управління та координацію робіт за проетом за угодами між ним і учасниками проекту в межах фіксованої ціни.

В) керівник проекту – проектно –будівельна фірма, з якою замовник укладає контракт на всі роботи «під ключ» за обумовленою вартістю проекту

Г) керівник проекту не несе някої відповідальності за проект.

9. Які чотири основні підходи до організації проекту:

А) лінійна структура, функціональна структура, мартична структура, проектна структура

Б) лінійна структура, хаотична структура, матрична структура, функціональна структура

В) матрична структура, номінальна структура, лінійна структура, функціональна структура

Г) фізична структура, матрична структура, номінальна структура, функціональна структура

10. Який з підходів організації передбачає прямий вплив керівника, який зосереджує в одних руках всі функції :

А) лінійна структура,

Б) функціональна структура,

В)мартична структура,

Г) проектна структура

11. Організація управління, яка ґрунтується на диференціації управлінської праці за окремими функціями, кожна з яких виконується одним спеціалістом, групою або відділом – це

А) лінійна структура,

Б) функціональна структура,

В)мартична структура,

Г) проектна структура

12. Що не є різновидом матричної структури організації:

А) слабка мартиця

Б) жорстка матриця

В) збалансована матриця

Г) напівжорстка мартиця

13. Матеріально – технічне забезпечення інвестиційного проекту — це

А) складний процес, який включає: систему матеріально-технічного забезпечення проекту; визначення потреби в ресурсах, організацію збалансованості їх обсягів з виробництвом, розміщення вимог безперервності та ритмічності інвестиційного процесу

Б) це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів.

В) рух грошей у процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання національного продукту, який здійснюється шляхом безготівкових розрахунків та через обіг готівки

Г) немає вірної відповіді

14.Система матеріально-технічного забезпечення інвестиційного проекту не включає:

А) постачання матеріальних ресурсів для реалізації проектів на стадії освоєння інвестицій,

Б) оптову торгівлю технологічним обладнанням, будівельними матеріалами

В) торгівлю матеріалами через систему торгових бірж

Г) немає правильної відповіді

15. Організаційні форми закупівлі:

А) пряма

Б) посередницька

В) біржова

Г) всі відповіді вірні

16. Який найважливіший етап у забезпеченні матеріально-технічними ресурсами проекту?

А) забезпечення будов технологічним обладнанням

Б) реалізація проекту

В) забезпечення адміністрацією

Г) обробіток проекту

17. Що таке «уніфікована нормативно-технологічна документація» ?

А) письмове розпорядження власника рахунка банку перерахувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів.

Б) комплекс документів, який є нормативною базою виробничо – технологічної компетенції

В) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і дору-чення платника

Г) немає вірної відповіді

18. Наука управління матеріальними потоками від початкового джерела до кінцевого споживача з мінімальними втратами, пов’язаними з товарним рухом та потоком інформації – це:

А) Фінанси

Б) Прогнозування

В) Логістика

Г) Математика

19. Моніторинг інвестиційних проектів – це:

А) передбачає передачу права користування майном іншому суб’єкту підприємницької діяльності на платній основі і на визначений угодою строк.

Б) механізм проведення постійного нагляду та контролю за процесом освоєння інвестицій

В) це раціональне використання вільних фінансових ресурсів, пошук ефективних напрямків інвестування коштів, які даватимуть підприємству додатковий прибуток.

Г) немає вірної відповіді

20. Основні принципи ефективної системи контролю в процесі реалізації інвестиційного проекту:

А) наявність чітких планів

Б) наявність реальної системи звітності

В) наявність ефективної форми реагування

Г) всі відповіді вірні

21. Залежно від функцій, моніторинг поділяють:

А) маркетинговий моніторинг

Б) фінансовий моніторинг

В) технічний моніторинг

Г) всі відповіді вірні

22. В основу якого принципу входить те, що спостереження має відбуватися за реалізацією календарного плану та бюджету проекту за окремими розділами?

А)вибір і спостереження найбільш важливих напрямків реалізації інвестиційного проекту

Б) аналіз основних причин, які призвели до відхилення фактичних результатів від передбачуваних

В) розроблення системи узагальнюючих показників з кожного напрямку реалізації проекту

Г) немає вірної відповіді

23. В основу якого принципу входить те, що система оціночних показників базується виходячи з мети моніторингу окремих напрямів діяльності інвестиційного проекту та ґрунтується на привабливості для цього інформативних показників?

А)вибір і спостереження найбільш важливих напрямків реалізації інвестиційного проекту

Б) аналіз основних причин, які призвели до відхилення фактичних результатів від передбачуваних

В) розроблення системи узагальнюючих показників з кожного напрямку реалізації проекту

Г) немає вірної відповіді

24. Напрямки організації основного моніторингу:

А) дотримання принципів кредитування

Б) контроль за виконанням умов кредитної угоди

В) контроль за збереженням застави

Г) всі відповіді вірніsitemap
sitemap