Схема стилістичного аналізу текстуСХЕМА СТИЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ

Довести, що даний уривок є текстом

Назвати тип мовлення за характером мовленнєвої діяльності співрозмовників (розповідь, опис, міркування). Свою відповідь аргументуйте.

З`ясуйте структуру тексту (монологічна, діалогічна (полі логічна); прозова, римована). Свою відповідь підтверджуйте прикладами з дібраного висловлювання.

Зазначте сверу вживання аналізованого уривка.

Укажіть на загальні ознаки тексту (обов`язково ілюструючи відповідь прикладами з тексту).

Аргументовано визначте функції тексту.

З`ясуйте стиль тексту.

Мовні особливості:

Фонетичні (наявність асонансів, алітерації, звукових повторів, звуконаслідування та звуковідтворення та їх стилістична роль у тексті).

Лекстичні (стилістичне забарвлення слів, слова з переносним значенням, наявність антонімів, синонімів, омонімів, архаїзмів та їх стилістичні функції у тексті).

Фразеологічні (образні термінологічні, штамповані вислови).

Морфологічні (вживання синонімічних форм – прикметникових чи безприйменникових, синтетичних чи аналітичних, віддієслівних іменників і т.п. – їх стилістична роль).

Синтаксичні (перевага деталізованих, поширених чи стислих коротких речень, прямий чи обернений порядок слів, місце підмета, присудка та інших членів речення – їх функції у тексті).

Образно-тропеїчні (емоційно-образна лексика, епітети, метафори, інші тропи та способи їх вираження: паралелізм, еліпс, повтори, тавтологія, анафора, епіфора, градація та інші фігури стилістичного синтаксису – їх стилістичні функції).sitemap
sitemap